Вихідні дані для аналізу галузевої структури промисловості України 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вихідні дані для аналізу галузевої структури промисловості УкраїниГалузь промисловості Обсяг реалізованої продукції, млн.грн.
2008 рік 2009 рік
Промисловість 779126,8
Добувна та переробна промисловість 665907,2 541877,6
Добувна промисловість 76985,3 62208,6
Добування паливно-енергетичних корисних копалин
Добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних 41776,3 29826,6
Переробна промисловість 588921,9
з неї    
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 110441,5
Легка промисловість 6429,9 5756,4
Текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра 4492,6 4177,9
Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 1937,3 1578,5
Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів 5209,6 4937,2
Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність 14222,1 15702,1
Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення 64778,5 52957,8
Хімічна та нафтохімічна промисловість 42816,8
Хімічне виробництво 30813,6
Виробництво гумових та пластмасових виробів 12003,2
Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 31199,3 21510,9
Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів 189033,9 130366,3
Машинобудування 109273,7 74240,7
Виробництво машин та устатковання 31184,1 28528,4
Виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання 20323,8 20242,8
Виробництво транспортних засобів та устатковання 57765,8 25469,5
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 113219,6 127078,4

 

Питома вага (ПВа), або частка показника аі в показнику Аі визначається за формулою:

,(1);

Темп зростання (ТЗ) и темп приросту (ТП) визначаються за формулою:

,(2);

,(3);

де Пі та Пі-1 – величини показників, які аналізуються, відповідно за даний та попередній роки.

Абсолютне відхилення (АВ) розраховується за формулою:

 

АВ=Пі-Пі-1,(4).

 

Контрольні запитання.

 

1. Дайте визначення господарського комплексу України.

2. Розкрийте сутність галузевої структури господарства України.

3. Визначте базові галузі промисловості.

4. Визначте обслуговуючі галузі промисловості.

5. Дати визначення поняттю інфраструктура.

6. Розкрити сутність промисловості як головної ланки господарського комплексу України.

 

Література

[5, 6, 7, 11, 12, 22, 23, 24]

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2

 

Тема 9. Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку і розміщення

 

Мета роботи: отримання практичних навичок аналізу міжгалузевих господарських комплексів.

 


План вивчення теми

1. Повторення теоретичних засад формування міжгалузевих господарських комплексів та регіональних особливостей їх розвитку і розміщення.

2. Ознайомлення з матеріалом практичного заняття.

3. Згідно з даними Держкомстату провести аналіз динаміки обсягів реалізованої продукції машинобудівного комплексу України.

 

Методичні рекомендації

 

Практичне заняття з даної теми потрібно розпочати з повторення теоретичних засад формування міжгалузевих господарських комплексів та регіональних особливостей їх розвитку і розміщення. Студенти повинняі засвоїти питання галузевої структури національного господарства. На основі даних Держкомстату потрібно проаналізувати динаміку виробництва машинобудівного комплексу по рокам. Зробити відповідні висновки.

На прикінці заняття потрібно зробити грутновний висновок про стан машинобудівного комплексу України, тенденціїї та проблеми розвитку.

 

Практичне завдання

На основі даних Державного комітету статистики України про обсяги реалізації продукції за 2005-2009 рр. Проаналізувати галузеву стан машинобудівного комплексу України. Для цього необхідно визначити :

1. Темп зростання і темп приросту;

2. Абсолютне відхилення за аналізований період.

 

Таблиця 5.2

Вихідні дані для аналізу стан машинобудівного комплексу України

Галузь промисловості Обсяг реалізованої продукції, млн.грн.
2005 рік 2006 рік 2007 рік 2008 рік 2009 рік
Машинобудування 59668,1 68730,6 98339,9 121780,4 74240,7
Виробництво машин та устаткування 20762,3 22423,2 30100,4 37271,5 28528,4
Виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування 13530,5 15510,3 21216,5 25580,5 20242,8
Виробництво транспортних засобів та устаткування 25375,3 30797,1 58928,4 25469,5

Контрольні запитання.

 

1. Дайте характеристику машинобудівного комплексу України.

2. Розкрийте сутність концепції розвитку машинобудування України.

3. Назвіть основні центри машинобудування.

4. Назвіть перспективи розвитку машинобудівного комплексу України.

Література

[5, 6, 7, 11, 12, 22, 23, 24]

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 184; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.153.100.128 (0.014 с.)