Список рекомендованної литЕРАТУри 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Список рекомендованної литЕРАТУриОсновна

 

1. Бабьяк О.С., Біленчук П.Д., Чирва Ю.О. Екологічне право України: Навч. посіб. – К.: Атака, 2000. – 216 с.

2. Близнюк В., Покрищук В. Проблеми управління ринком праці і зайнятості населення в контексті соціальної політики Європейського Союзу // Україна: аспекти праці. – 2002. №7. с. 3-6.

3. Бровдій В.М., Гаца О.О. Екологічні проблеми України (проблеми ноогеніки): Навч. посіб. з екології/Нац. пед. ун. ім. М.П. Драгоманова. Наук.-дослід. раб. з пробл. освіти. –К., 2000, - 110 с.

4. Гайдуцький А. Економічний механізм забезпечення інвестиційної конкурентоспроможності аграрного сектора економіки // Економіка України. – 2003. № 1. – С.69-74.

5. Голіков А.П., Регіональна економіка та природокористування: Навч. посіб. – К.: Ліра-К, 2009. – 352 с.

6. Горленко І.О., Тарангул Л.Л. Економічні райони України. – К.:УФЕІ, 1999.

7. Жук М.В., Регіональна економіка: Підручник для ВНЗ (рек. МОН України) – К.: Академія, 2008. – 416 с.

8. Екологічний аудит: Підручник/В.Я. Шевчук, Ю.М. Саталкін, В.М. Навроцький та ін. – К.: Вища шк., 2000. – 344 с.

9. Екологічне підприємництво: Навч. посіб./В.Я. Шевчук, Ю.М. Саталкін, В.М. Навроцький та ін. – К.: Мета, 2001. – 121 с.

10. Экология города:/Под общ. ред. Ф. В. Стольберга. – К.: Либра, 2000. – 464 с.

11. Заблоцький Б.Ф., Регіональна економіка: Навч. посіб. – К.: Ліра-К, 2010. – 548 с.


12. Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології: Підручник/За ред. К.М. Ситника. – К.: Вища шк., 2001. – 358 с.: іл.

13. Золотарьов А.М. Гіковата Н.К. Кудлай А.В. Петряєв О.О. Шумська Г.М. Регіональна економіка: Підручник – К.: Ліра-К, 2009. – 368 с.

14. Ковалевський В.В., Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник. - 9-те вид., перероб. і допов. Допущено МОН - К.: Знання, 2009. - 373 с.

15. Кучерявий В.П. Екологія. – Л.: Світ, 2000. – 500 с.

16. Лишиленко В.І., Регіональна економіка: Підручник затверджений МОН України – К.: Ліра-К, 2009. – 384 с.

17. Манів З.О., Регіональна економіка: Навч. посіб. – К.: Ліра-К, 2008. – 576 с.

18. Музиченко-Козловська О. В., Регіональна: Посіб. – К.: Ліра-К, 2010.

19. Олійник, Запотоцький, Регіональна економіка: Навч.пос. (2-е вид.) – К.: Ліра-К, 2008. – 444 с.

20. Павлова Т.Н. Биоэтика в высшей школе. – К.: - 1998.

21. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник / С.І. Дорогунцов, Т.А. Заєць, Ю.І. Пітюренко та ін..; За заг.ред..д-ра екон.наук, проф.., чл..-кор. НАН України С.І. Дорогунцова. – К.; КНЕУ, 2005. – 988 с.

22. Розміщення продуктивних сил / За ред. В.В. Ковалевського, О.А. Михайлюка, В.Ф. Семенова – К.: Знання, 2000.

23. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Опорні схеми по вивченню дисципліни. / Укладачі: Н.Е. Чекалова, Л.Д. Гармідер, А.Н. Прихленко Дніпропетровськ, ДДФЕІ, 2003, 90 с.


24. Розміщення продуктивних сил України: Підручник / За ред. Качана Є.П. - К.: Вища школа, 2005.

25. Статистичний щорічник Держкомстату України за 2008 р.

26. Тридіт О. М. Богатіщев О. М., Регіональна економіка: Навч. посіб. – К.: Ліра-К, 2010.

27. Чернюк Л.Г., Клиновий Д.В. Економіка та розвиток регіонів (областей) України. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2002. – 644с.

28. М.І. Фащевський Регіональна економіка. Тексти лекцій. – К.: КНЕУ, 2009. – 328с.

29. Шевчук Л.Т., Регіональна економіка: Навч. посіб. – К.: Ліра-К, 2009. – 319 с.

 

Додаткова

 

30. Алексейчева Е.Ю. Повышение конкурентоспособности региональной экономики / Е.Ю. Алексейчева // Пищевая промышленность. – 2005.- № 9.- С. 58-59.

31. Богма О.С. Визначення проблем та перспектив розвитку вітчизняних підприємств енергетичного машинобудування //Держава і регіони. – 2010. №1. – с. 40-45.

32. Бакум В.В. Особливості формування системи управління регіоном/ В.В. Бакум. // Економіка АПК.- 2007.- № 4.- С. 27-33.

33. Барташевська Ю.М. Розвиток машинобудування України: стан, проблеми, перспективи// Європейський вектор економічного розвитку. – 2010. - №1(8). – с.19-25

34. Беліма М. Регіональний розвиток України на прямі іноземні інвестиції/ М. Беліма // Економіка. Фінанси. Право. – 2002.- № 12.- С. 10-15.

35. Белоусов И.И. Основы учения об экономическом районировании. М.: МГУ, 1986.

36. Бешелутсков П.Л. Региональные проблемы инновационно- инвестиционного развития товаропроизводителей / П.Л. Бешелутсков, Р.Ю. Скоков // Пиво и напитки.- 2005.- № 6.- С. 22-23.

37. Біттер О. Грошові та сукупні доходи сільських домогосподарств Карпатського району / О. Біттер // Економіка України. – 2006. - № 2.- С. 58-64.

38. Бондарь В. О некоторых проблемах интеграции Украины в Европу // День. 2000. 9 июня. с.21

39. Борщевський Л.П. Регіональні агропромислові комплекси України. – К.: Наукова думка, 1996.

40. Борщевський П.П., Чернюк А.Г., Шмаглій О.Б. Підвищення ефективності розвитку і розміщення харчової промисловості. – К.: Наукова думка, 1994.

41. Буга Н.Ю. Прогнозування економічного розвитку проблемних регіонів/ Н.Ю. Буга. // Актуальні Проблеми Економіки. – 2007. - № 7.- С. 121-127.

42. Бурлака Г. Нефтеперерабатывающая промышленность Украины: состояние и перспективы // Экономика Украины. – 2000. № 7. – с. 19-25.

43. Бутко М. Державне регулювання як інструмент підвищення конкурентоспроможності регіонів / М. Бутко, Л. Подоляк // Економіка України. – 2007.- № 6.- С. 36-44.

44. Ватченко О.Б. Теоретичне обґрунтування сутності терміна «регіон» / Ватченко О.Б.// Вісник ДДФА – 2009. - № 1(21).- С. 48-54.

45. Ватченко О.Б. Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємств малого бізнесу Дніпропетровського регіону у 2004-2006 роках (на прикладі будівельної галузі) / Ватченко О.Б.// «Держава та регіони». – 2009. - № 1.- С. 33-39.

46. Ватченко О.Б. Структура механізму регіонального розвитку / Ватченко О.Б.// Науковий вісник Ужгородського університету Серія Економіка – 2009. - № 28(1).- С. 44-48.

47. Вербицька Ю.М. Інвестиційно- інноваційна діяльність як чинник соціально-економічного розвитку регіону / Ю.М. Вербицька // Актуальні Проблеми Економіки. – 2007.- № 8.- С. 151- 156.

48. Вербицький І.С. Концептуальні засади стратегічного планування соціально- економічногорозвитку регіону / І.С. Вербицький // Актуальні Проблеми Економіки.- 2007.- № 8.- С. 157-165.

49. Віденко Я. Формування ефективної державної політики зайнятості в Україні //Україна: аспекти праці. – 2002. №2. – с. 3-7.

50. Географічна енциклопедія України. – К.: Українська енциклопедія. – т.1. 1989; т.2 – 1990; т.3 – 1993.

51. Гладунов О. Досвід застосування комплексного маркетингового підходу до розвитку регіональних економічних систем / О. Гладунов // Маркетинг в Україні. – 2004. - № 6.- С. 14-15.

52. Головченко Н.З. Міжнародна конкурентоспроможність національної економіки та її регіонів в умовах глобалізації: методи і підходи //Держава і регіони. – 2010. №2. – с. 66-71.

53. Гощинський А.В., Бакушевич Д.Я. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі забезпечення конкурентоспроможності прикордонних територій.// Регіональна економіка. - 2008. №4. – с. 72-80

54. Гранберг А.Г. Основи региональной экономики. Учебник для вузов. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 495с.

55. Гуров В.М. Невідкладні заходи промислової політики в чорній металургії України // Актуальні проблеми економіки. 2002. № 3. – с. 2.

56. Дергачев В.А. Геополитика. – К.: ВИРА-Р, 2000.

57. Диба М. Проблеми регіональной політики / М. Диба // Маркетинг в Україні.- 2001.- № 4.- С. 48-50.

58. Довгій С.О. Інформаційно- аналітичні складові у сфері раціонального природокористування у регіонах України / С.О. Довгій, О.М. Трофимчук, Ю.Т. Черегін // Актуальні Проблеми Економіки.- 2007.- С. 174-179.

59. Долгоруков Ю.Ю. Пофакторний аналіз фінансового стану малого підприємства в регіоні / Ю.О. Долгоруков, Н.І. Редіна, О.М. Кужман// Фінанси України.- 2006.- № 10.- С. 129-138.

60. Долгоруков Ю.Ю. Структура власності підприємства малого бізнесу та її вплив на регіональну економіку / Ю.Долгоруков // Економіка України. – 2006.- № 9.- С. 34-39.

61. Един О. и др. Транспортная политика в Украине // Экономика Украины. –2000. №1. – с. 24-34.

62. Єпіфанов А.О., Сало І.В. Регіональна економіка. – К.: Наукова думка, 2000.

63. Єрмаков О.Ю. Розвиток регіонального ринку аренди сільськогосподарських земель / О.Ю., Єрмаков, А.В. Кравченко // Економіка АПК.- 2007.- № 6.- С. 10-14.

64. Жук М.В. Альтернативи регіонального розвитку в Україні в контексті інтеграції у світове господарство / М.В. Жук // Актуальні Проблеми Економіки.- 2006.- № 12.- С. 102- 109.

65. Заставный Ф.Д. Совершенствование территориальной организации производительных сил: теория, методы, практика. – Л.: Наука, 1996.

66. Іщук С.І. Територіально-виробничі комплекси і економічне районування: методологія, теорія. К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1996.

67. Кабак А.Ф. Економіко-математичні методи і моделі. – К.: ІЗМН, 1996.

68. Калашникова Т.М. Экономико-географическое районирование. – М.: Изд-во МГУ, 1999.

69. Кальніченко А. та ін. Реструктуризація українських трубних підприємств у контексті світових тенденцій // Економіка України. – 2002. №3. – с. 29-35.

70. Корєнєва Н.А. Методчні підходи до побудови комплексної інтегральної оцінки інвестиційної привабливості на регіональному рівні / Н.А. Корєнєва //Актуальні Проблеми Економіки.- 2007.- № 2.- С. 106-114.

71. Корєнєва Н.А. Статистична оцінка впливу інвестиційної привабливості регіону на його економічний розвиток / Н.А. Корєнєва // Актуальні Проблеми Економіки. – 2007. - № 5.- С. 200-206.

72. Король Д.В. Розвиток автотранспортного комплексу з урахуванням вимог СОТ та ЄС //Держава і регіони. – 2010. №3. – с. 73-76.

73. Косач І.А. Теоритичні засади розробки стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку регіону / І.А. Косач // Актуальні Проблеми Економіки. – 2007.- № 6.- С. 123-128.

74. Кухарская Н. Внешнеэкономическая деятельность Украины: региональный аспект // Внешняя торговля. – 2000. № 3. – с. 7-10.

75. Кучма Л.Д. Європейський вибір: Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2000-2011 роки. Виступ Президента України у Верховній Раді України 18 червня 2002 року. Послання Президента України до Верховної Ради України. – 2002. – К.: Преса України. – 2002.

76. Михеева В.С. Математические методы в экономической географии. – М.: Изд. МГУ, 1983.

77. Мортиков В. Инвестиции и занятость // Экономика Украины. – 2002. №4. – с. 30-34.

78. Муравка П.П. Оцінка стану ринку праці як чинника економічного зростання регіону ( на прикладі Тернопільської області ) / П.П. Муравка // Актуальні Проблеми Економіки. – 2006.- № 5.- С. 166- 172.

79. Назарчук М.И. Об оценке индекса деловой активности региона/ М.И. Назарчук, И.Я. Маркин, Л.Г. Червова // Економіка. Фінанси. Право. – 2002.- № 10.- С. 3-6.

80. Новицкий П.Т. Население и трудовые ресурсы. – М.: Мысль, 1996.

81. Одинцов М.М. Прогнозування ємності регіонального продовольчого ринку методом регресійного моделювання / М.М. Одинцов // Економіка АПК.- 2007.- № 7.- С. 139-143.

82. Оніщенко В.О. Адаптивне управління розвитком регіональних соціо- еколого – економічних систем / В.О. Оніщенко // Актуальні Проблеми Економіки. 2007.- № 7. – С. 112-120.

83. Оппельд Л. І. Регіональні аспекти формування ринку медичних послуг в Україні / Л.І. Оппельд // Актуальні Проблеми Економіки.- 2007.- № 7.- С. 123-133.

84. Орликовський М.О. Про залучення інвестиційних ресурсів в агарний сектор регіону / М.О. Орликовський // Економіка АПК. – 2007.- № 6.- С. 71-80.

85. Остапенко І. Щодо регіонального адміністрування податків / І. Остапенко, Т. Науменко // Економіст.- 2007.- № 7.- С. 54-55.

86. Павлова В.А., Кузьменко О.В. Оцінка ресурсного потенціалу підприємств машинобудівної галузі //Держава і регіони. – 2010. №1. – с. 152-156.

87. Павловська О. Вдосконалення державного та регіонального регулювання оплати праці //Україна: аспекти праці. – 2002. №4. – с. 36-39.

88. Палійчук М.В., Шкварилюк В.В., Попович В.В., Петренко В.П. Функціонування інфраструктури регіонального розвитку на основі віртуальної організаційної структури матричного типу.// Регіональна економіка. - 2008. №4. – с. 24-31.

89. Панухник О.В. Державна регіональна політика як засіб регулювання розвитку роегіонів 6 проблеми становлення / О.В. Панухник // Актуальні Проблеми Економіки. – 2007.- № 7.- С. 134-141.

90. Пеньков О.Г. Інформаційна-складова підвищення еффективності використання інвестиційних ресурсів у регіонах ( на прикладі Черкаської області) / О.Г. Пеньков // Актуальні Проблеми Економіки.- 2006. - № 5.- С. 141- 150.

91. Побурко Я. Методологічні засади класифікації регіонів за рівнем економічного розвитку / Я. Побурко // Економічне есе. – 2003. - № 2 (13 )- С. 25.

92. ПОРЯДОК встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення збору// http://www.legal.com.ua/document/kodeks/0000303-99-CHCF.html

93. Региональная экономика / Под. ред. Т.Г. Морозовой. – М.: ЮНИТИ, 1998.

94. Регионы Украины: поиск стратегии оптимального развития / Под ред. А.П. Голикова. – Харьков: Высшая школа, 1994.

95. Регіональна політика України / За ред. Н.Г. Курдюкової. – К.: Наук. думка, 1995.

96. Реутов В.Є. Регіональний вимір структурних зрушень в економіці України//Держава і регіони. – 2010. №2. – с. 172-179.

97. Розміщення продуктивних сил України. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / С.І. Дорогунцов, Ю.І. Петюренко, Я.Б. Олійник та ін. – К.: КНЕУ, 2000.

98. Саблук П.Т. Аграрна реформа: стан і напрямки розвитку // Вісник аграрної науки. – 2000. № 4. – с. 13-17.

99. Семенов В. Ф. Застосування методів територіальної диференціації для оцінки економічного петенціалу регіону// Науковий вісник ЧДІЕУ. – 2010. № 1 (5). – с. 54-61.

100. Смирнов С.М. Проблеми фінансової безпеки регіону / С.М. Смирнов// Актуальні Проблеми Економіки. – 2006. - № 2.- С. 113-119.

101. Снисаренко Е.Б. Проблемы инновационного развития регионов : анализ, пути решения / Е.Б. Снисаренко // Економіка. Фінанси. Право.- 2007. - № 1 .- С. 3-5.

102. Сонько С.П. Кулішов В.В., Мустарін В.І. Ринок і регіоналістика. Навчальний посібник. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002. – 380с.

103. Старостіна А.О. Регіональний маркетинг, суть та особливості становлення в Україні / А.О. Старостіна, О.Є. Маршов // Маркетинг в Україні. – 2004.- № 3.- С. 55-57.

104. Стеченко Д.М., Безуглий І.В. Концептуальні засади використання системного підходу у дослідженнях рекреаційно-туристичного природокористування.// Регіональна економіка. - 2008. - №4. – с. 72-80.

105. Сунцова О.О. Фіскальна Ємність регіонів як основа системи міжбюджетних відносин / О.О. Сунцова // Актуальні Проблеми Економіки. – 2007- № 2.- С. 137- 144.

106. Суперсон В.І. Моніторінг конкурентоздатності України в сфері регіональної політики / В.І. Суперсон // Економіка. Фінанси. Право. – 2002.- № 11.- С. 10-18.

107. Суперсон В.І. Регіональна політика і правові аспекти її реалізації в українському суспільстві / В.І. Суперсон // Економіка. Фінанси. Право.- 2003.- № 4.- С. 30-33.

108. Стеченко Д.М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика. Навчальний посібник. – К.: Вікар, 2001.

109. Стеченко Д.М. Управління регіональним розвитком: Навчальний посібник. - К.: Вища шк., 2000.

110. Том’юк Т. Регіональна політика як інструмент державного регулювання економіки / Т. Том’юк // Економіка. Фінанси. Право. – 2003.- № 5.- С. 12-15.

111. Третьяк В.В. Экспортный потенциал региона при оценке возможностей регионального внешнеэкономического развития / В.В. Третьяк // Актуальні Проблеми Економіки. – 2006.- № 12.- С. 110-117.

112. Тугай Л.В. Подолання кризових явищ, як чинник фінансового оздоровлення регіонів / Л.В. Тугай // Актуальні Проблеми Економіки – 2006. - № 12.- С. 118-123.

113. Уголькова В. Оцінка інвестиційної привабливості регіонів Дніпропетровської області / В. Уголькова, Б. Цебро // Економіст. – 2007 - № 2. – С. 28-31.

114. Уманець Т. Інформаційно-аналітична база регіонального управління: сучасний стан та перспективи розвитку / Т. Уманець // Економіка України. –2007. - № 8. – С. 39-45.

115. Черевко А. Методологические аспекты моделирования программной реализации конкурентной стратегии социально-экономического развития региона / А. Черевко // Конкуренция. – 2006. - № 4.- С. 31-38.

116. Чистилин Д. Байда Н.В. Ризики зовнішньоторговельної діяльності // Фінанси України. 2002. № 11. – с. 44-48.

117. Шаблій О.І. Математичні методи в соціально-економічній географії. Львів: Світ, 1994.

118. Шаповал В.М., Єфименко Т.І., Шаповал А.П. Особливості ринку робочої сили України // Економіка: проблеми теорії та практики : Зб. Наук. Праць – Дніпропетровськ: ДНУ, 2001. – Вип. 114. – с. 9-19.

119. Шаповал П.Д. Ринкова інфраструктура сільського господарства регіону як об’єкт державного регулювання // Статистика України. – 2002. № 3. – с.4-7.

120. Шевченко Т.Г., Мелай О.Ю. Оцінювання формування пропозиції на ринку молока та молочної продукції//Держава і регіони. – 2010. №3. – с. 191-197.

121. Шевчук П. Демографічне районування України як необхідна складова регіонального демографічного прогнозу // Україна: аспекти праці. – 2001. №1. – с. 18-22.

122. Шиян Д.В. Комплексна оцінка фінансового стану галузей економіки // Фінанси України. – 2002. № 2. – с. 54-62.

123. Шевчук В.О., Мунько М.М. Диспропорції та проблеми розвитку внутрішнього споживчого ринку: регіональний аспект// Регіональна економіка. - 2008. №4. – с. 45-53.

124. Шпак Ю.В. Інноваційна модель регіонального розвитку переробної сфери АПК / Ю.В. Шпак // Економіка АПК. – 2006.- № 3.- С. 65-69.

125. Яковлєв В.А. Визначення пріоритетних напрямів технологічного розвитку галузей промисловості за показниками впровадження високих та критичних технологій // Проблеми науки. – 2002. № 2. – с.22-29.

 

Internet-ресурси:

 

126. www.menr.gov.ua/

127. www.ecoline.kiev.ua

128. www.infoeco.dn.ua

129. http://portal.rada.gov.ua

130. http://zakon.rada.gov.ua

131. http://economics.com.ua

132. www.kmu.gov.ua

133. www.bank.gov.ua

134. www.minfin.gov.ua

135. www.me.gov.ua

136. www.lawukraine.gov.ua

137. www.nbuv.gov.ua

138. www.president.gov.ua

139. www.ukrstat.gov.ua

140. www.dneprstat.gov.ua

141. www.ua-energy.org

142. www.metallurgy.at.ua

143. www.minagro.kiev.ua

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 112; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.225.8 (0.026 с.)