Тема 11. Економіка регіонів України: стан та перспективи розвиткуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 11. Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку 

Мета роботи: отримання практичних навичок аналізу розвитку регіонів України.

План вивчення теми

1. Повторення теоретичних засад районування України.

2. Ознайомлення з матеріалом практичного заняття.

3. Згідно з даними Держкомстату проведення аналізу Дніпропетровського регіону.

 

Методичні рекомендації

 

Практичне заняття з даної теми потрібно розпочати з повторення теоретичних засад особливостей територіальної оргацізації продуктивних сил регіонів України. На основі даних Держкомстату потрібно проаналізувати галузеву структуру промисловості Дніпропетровського регіону по рокам.

На основі даних аналізу необхідним є винесення відповідних висновків.

На прикінці заняття потрібно зробити грутновний висновок про галузеву структуру промисловості Дніпропетровського регіону, тенденціїї та проблеми розвитку.

 

Практичне завдання

На основі даних Державного комітету статистики України про обсяги реалізації продукції промисловості Дніпропетровського регіону за 2007-2009 рр. проаналізувати галузеву структуру промисловості. Для цього необхідно визначити :

1. Питому вагу галузей промисловості в загальному обсязі промисловості;

2. Темп зростання і темп приросту;

3. Абсолютне відхилення за аналізований період.

Таблиця 5.3

 

Вихідні дані для аналізу промисловості Дніпропетровського регіону

Галузь промисловості Обсяг реалізованої продукції, тис.грн.
Промисловість
Добувна промисловість
Добування паливно-енергетичних корисних копалин
Добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних
Переробна промисловість
з неї:      
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 6991055,4 9316506,5 9981596,4
Легка промисловість 216874,9 236190,1 265329,8
Текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра 196769,6 205651,8
Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 20105,3 30538,3 30472,8
Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів 45789,7 56875,9 35849,8
Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність 1621373,2 1868906,9 2129706,3
Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення 1507886,5 3190566,5 2073319,5
Хімічна та нафтохімічна промисловість 6645210,9 8103533,4 7791828,3
Хімічне виробництво 3741483,1 4850872,5 4665796,1
Виробництво гумових та пластмасових виробів 2903727,8 3252660,9 3126032,2
Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 2004437,1 2604878,2 2180293,2
Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів
Машинобудування 9020411,9 6170384,3
Виробництво машин та устаткування   2241688,8 2900284,5 2084877,5

Продовження таблицы 5.3

Виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання 1949509,6 1548222,1
Виробництво транспортних засобів та устатковання 4829213,5 5681087,4 2537284,7
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

Контрольні запитання.

 

1. Дайте визначення поняттю регіон.

2. Проаналізуйте галузеву структуру промисловості Дніпропетровського регіону.

3. Визначте провідні галузі промисловості Дніпропетровського регіону.

4. Визначте проблеми та перспективи розвитку промисловості Дніпропетровського регіону.

 

Література

[5, 6, 7, 11, 12, 22, 23, 24]

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 4,5

 

Тема 15, 17. Наукові засади раціонального природокористування. Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища

Мета роботи: отримання практичних навичок розрахунку суми екологічного збору.

 

План вивчення теми

1. Повторення теоретичних засад раціонального природокористування.

2. Ознайомлення з матеріалом практичного заняття.

3. Згідно з даними практичного завдання здійснити розрахунок суми екологічного збору.

 

Методичні рекомендації

 

Практичне заняття з даної теми потрібно розпочати з повторення теоретичних засад раціонального природокористування.

На основі даних практичного завдання здійснити розрахунок суми екологічного збору.

Екозбор, що стягується за викиди стаціонарними джерелами забруднення (Пвс) обчислюється, виходячи з фактичних обсягів викидів, нормативів збору (таб. 6.4) і коригувальних коефіцієнтів, приведених у таб. 6.5, 6.6, відповідно до Порядку №303.

 

Таблиця 5.4

Нормативи збору

Назва забруднюючої речовини Норматив збору, гривень/тонну
Азоту оксиди
Аміак
Ангідрид сірчистий
Ацетон
Бенз(о)пірен
Бутилацетат
Ванадію п'ятиокис
Водень хлористий
Вуглецю окис
Вуглеводні 4,5
Газоподібні фтористі сполуки
Тверді речовини
Кадмію сполуки
Марганець та його сполуки
Нікель та його сполуки
Озон
Ртуть та її сполуки
Свинець та його сполуки
Сірководень
Сірковуглець
Спирт н-бутиловий
Стирол
Фенол
Формальдегід
Хром та його сполуки

 

Таблиця 5.5

 

Коефіцієнт, який встановлюється залежно від чисельності жителів населеного пункту

Чисельність населення, тис.чоловік Коефіцієнт
До 100
100,1 - 250 1,2
250,1 - 500 1,35
500,1 - 1000 1,55
понад 1000 1,8

Таблиця 5.6

 

Коефіцієнт, який встановлюється залежно від народногосподарського значення населеного пункту

Тип населеного пункту Коефіцієнт
Організаційно-господарські та культурно-побутові центри місцевого значення з перевагою аграрно-промислових функцій (районні центри, міста районного значення, селища та села)
Багатофункціональні центри, центри з перевагою промислових і транспортних функцій (республіканський* та обласні центри, міста державного, республіканського*, обласного значення)** 1,25
Населені пункти, віднесені до курортних 1,65

Практичні завдання.

Приклад 1.

Підприємство "Омега - Трейд" (Україна, м. Київ) за II кв. 2009 р. здійснило викиди в атмосферу наступних речовин: сірководню - 10 тонн, сірковуглецю - 12 тонн, окису азоту - 5 тонн. Розрахувати суму екозбору . Формула для розрахунку екозбору:

 

г

Пвс = S 0,8 * (Млі * Нбі * Кнас * Кф),(5),

і = 1

де Млі - обсяг викиду, тонн;

Нбі - нормативи збору, гривень/тонну;

Кнас - коефіцієнт, який встановлюється залежно від чисельності жителів населеного пункту;

Кф - коефіцієнт, який встановлюється залежно від народногосподарського значення населеного пункту.

Виходячи з цього, підприємство для розрахунку загальної суми екозбору повинне здійснити наступні розрахунки:

Для сірководню: Пвс = 0,8 * (10 т * 257 грн./т * 1,8 * 1,25) = 4626,00 грн.

Для сірковуглецю: Пвс = 0,8 * (12 т * 167 грн./т * 1,8 * 1,25) = 3607,20 грн.

Для окису азоту: Пвс = 0,8 * (5 т * 80 грн./т * 1,8 * 1,25) = 720,00 грн.

Загальна сума екозбору дорівнює 8953,20 грн. (4626,00 + 3607,20 + 720,00).

Приклад 2.

Підприємство придбало 5000 літрів неетилованого бензину марки А-76, густина якого дорівнює 0,717 т/м куб. (чи 717 кг/м куб.) і зафіксована в товарно-транспортній накладній. Протягом II кв. 2008 р. було фактично витрачено 3700 літрів цього бензину, згідно з шляховими листами автомобіля (типова форма № 2). Норматив збору для бензину неетилованого складає Нбі = 3 грн./т. Для такого міста як Харків коригувальні коефіцієнти дорівнюють: Кнас = 1,8 і Кф = 1,25. Сума екозбору за квартал складе:

Пвп = 0,8*(3,7 * 0,717) * 3 * 1,8 * 1,25 = 14,33 1 (грн.).

Завдання 1.

Підприємство "ОФІС - Трейд" (Україна, м. Харків) за II кв. 2010 р. здійснило викиди в атмосферу наступних речовин: фенол – 5 тонн, стерол - 18 тонн, окису азоту - 5 тонн. Розрахувати суму екозбору .

Завдання 2.

Підприємство "Зелене село" (Україна, с. Пещанка ) за I кв. 2010 р. здійснило викиди в атмосферу наступних речовин: озон – 23 тонни, стерол – 22 тонни , марганець - 43 тонн. Після закупівлі нового обладнання за II кв. 2010 р. здійснило викиди в атмосферу наступних речовин: озон – 28 тонни, стерол – 31 тонну , марганець - 54 тонни, окису азоту - 5 тонн. Розрахувати суму екозбору . Проаналізувати динаміку витрат.

Завдання 3.

Підприємство „Чудова країна”, с. Вербівка (до 100 тис.чоловік) придбало 8000 літрів неетилованого бензину марки А-76, густина якого дорівнює 0,821 т/м куб. (чи 821 кг/м куб.) і зафіксована в товарно-транспортній накладній. Протягом I кв. 2010 р. було фактично витрачено 7300 літрів цього бензину, згідно з шляховими листами автомобіля (типова форма № 2). Норматив збору для бензину неетилованого складає Нбі = 3 грн./т. Розрахувати суму екозбору за квартал.

Контольні запитання.

1. Теоретичні засади раціонального природокористування.

2. Загальне природокористування.

3. Спеціальне природокористування.

4. Актуальні проблеми регулювання природокористування.

5. Форми здійснення природокористування.

6. Вимоги раціонального використання і відтворення природних ресурсів.

7. Назвіть основні принципи раціонального природокористування

8. Економічний механізм управління охороною навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів

9. Економічні методи управління природоохоронною діяльністю

10. Механізми реалізації еколого-економічної політики

11. Оцінка рівня впливу на навколишне середовище як основа запуску економічного механізму природокористування

12. Охарактеризуйте джерела фінансування природоохоронних заходів.

13. Які принципи формування державного та місцевих природоохоронних бюджетів?

14. Особливості розподілу і використання бюджетних коштів природоохоронного призначення.

15. Які існують прийоми і методи фінансово-кредитного регулювання природоохоронної діяльності? Охарактеризуйте один з них.

16. Які особливості застосування екологічних податків?

17. Перелічіть об’єкти екологічного ліцензування та охарактеризуйте особливості здійснення цієї діяльності в ринкових умовах.

18. Розкрийте мету, основні принципи та порядок здійснення екологічного страхування.

19. Що таке екологічний паспорт? Запропонуйте структуру екологічного відомого вам об’єкта.

20. В чому суть і значення екологічного фонду?

21. Що повинна стимулювати система платежів за природокористування?

22. Що таке норми та принципи їх встановлення.

23. Що таке нормативи та основні підходи щодо визначення ГДВ і ГДС?

24. Охарактеризуйте критерії оцінки стану та якості атмосферного повітря і водних ресурсів.

25. Охарактеризуйте критерії оцінки стану та якості земельних ресурсів і продуктів харчування.

26. Що таке спеціальне використання.

Література

[1, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 22, 23, 24]Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.110.106 (0.034 с.)