Тема 9. Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку і розміщення 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 9. Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку і розміщення 

Мета роботи: поглибити, узагальнити знання студентів про:

- галузевий склад народного господарства;

- галузі важкої індустрії (група А);

- галузі легкої промисловості (група Б);

- основні форми організації виробництва;

- місце металургійного комплексу в економіці України та його структуру;

- структуру чорної металургії, технологічні особливості металургійного процесу, сучасний стан чорної металургії;

- основні проблеми й перспективи розвитку і розміщення галузі;

- галузеву структуру кольорової металургії, принципи й особливості розміщення підприємств кольорової металургії, основні проблеми та перспективи розвитку галузі.

 

План вивчення теми

 

1. Сучасна галузева структура народного господарства

2. Промисловість. Основні форми організації виробництва

3. Значення та особливості розміщення підприємств чорної металургії

4. Основні етапи металургійного виробництва

5. Види металургійних підприємств. Заводи повного та неповного циклу

6. Історія розвитку металургійного комплексу України

7. Принципи і особливості розміщення кольорової металургії

Методичні рекомендації

Вивчення теми доцільно розпочати з визначення складових частин народногосподарського комплексу. Далі необхідно охарактеризувати структуру господарства України, відмітити переважання важкої індустрії, недостатній розвиток галузей і виробництва товарів народного споживання.

Слід визначити економічні та природні фактори, які впливають на галузеву структуру економіки України. А також розглянути основні напрямки і тенденції удосконалення народногосподарського комплексу України. Необхідно звернути увагу на специфіку функціонування основних форм організації виробництва: концентрацію, спеціалізацію, комбінування та кооперування.

Характеристику народного господарства України слід почати з металургійного комплексу, як провідної галузі в економіці України. Треба звернути увагу на особливе значення чорної металургії як матеріальної бази всього комплексу важкої індустрії України. Необхідно з’ясувати принципи і закономірність розміщення підприємств чорної металургії, а також звернути увагу на основні етапи становлення і розвитку вітчизняного металургійного виробництва.

Також потребує уваги й вивчення особливостей розміщення підприємств кольорової металургії, сучасний стан кольорової металургії, основні проблеми і перспективи розвитку галузі, охорону навколишнього середовища і здоров’я людей у центрах розміщення підприємств чорної та кольорової металургії.

 

Питання для самоконтролю

1. Особливості галузевої структури господарства України.

2. Основні форми організації виробництва.

3. Чому чорну металургію з повним технологічним циклом вважають важним фактором районування?

4. Дайте характеристику чорної металургії. Визначте її галузевий склад.

5. У чому технологічні особливості металургійного процесу?

6. Дайте економічну оцінку сировинної і паливної баз металургійного комплексу.

7. Розкрийте умови, чинники і принципи розміщення підприємств чорної металургії.

8. Назвіть основні металургійні центри.

9. Охарактеризуйте сучасний стан чорної металургії й обсяги виплавки чорних металів.

10. Дайте характеристику кольорової металургії..

11. Проаналізуйте сучасний стан і визначте галузевий склад кольорової металургії.

12. Визначте принципи й особливості розміщення підприємств кольорової металургії.

13. Назвіть основні центри, обсяги виробництва і забезпечення країни кольоровими металами.

14. У чому основні проблеми та перспективи розвитку галузей чорної та кольорової металургії?

15. Розкрийте важливість охорони навколишнього середовища і здоров’я людей у центрах розміщення металургійних підприємств.

Література

[5, 6, 7, 11, 12, 22, 23, 24, 66, 73,84]

 

 

Тема 10. Економіка України як єдність регіональних соціально-економічних систем

 

Мета роботи: поглибити, узагальнити та систематизувати знання студентів про:

- сучасний стан продуктивних сил України;

- рівень розвитку продуктивних сил України;

- територіальна організація продуктивних сил України;

- економіка району як ланка єдиного народногосподарського комплексу України;

- місце й спеціалізація економічних районів системі територіального поділу праці;

- комплексний соціально-економічний розвиток територій в умовах ринкових відносин;

- диференціація територій за рівнем та комплексністю розвитку продуктивних сил;

- збільшення внеску кожного регіону в розвиток народного господарства України;

- соціально-економічні й екологічні проблеми районів та шляхи їх вирішення.

План вивчення теми

 

1. Розкрийте сутність поняття “економічний район (регіон)”. Наведіть класифікацію районів.

2. Визначте адміністративно-територіальний поділ країни.

3. Визначте загальне економічне районування території України.

4. Розкрийте зміст економічної оцінки природоресурсного й виробничого потенціалу.

5. Поясніть поняття “населення”, “трудовий потенціал” та визначте проблеми його ефективного використання.

6. Розкрийте особливості формування і функціонування територіально-виробничого комплексу району.

7.Проаналізуйте найактуальніші проблеми економічних районів України (економічні, соціальні, демографічні, екологічні).

Методичні рекомендації

Готуючись до семінару з цієї теми, перш за все необхідно визначити сутність економічного району (регіону). Потім розглядати класифікацію районів: за масштабом (мікро-, мезо- і макрорайони); за ступенем однорідності (однорідні та вузлові); за галузями спеціалізації (галузеві, інтегральні).

Далі слід приділити увагу теоретичним засадам розподілу території на регіони (районування), розглядаючи адміністративно-територіальний поділ та загальне економічне районування.

Власно характеристика певних регіонів повинна висвітлювати такі важливі моменти: географічне положення, природні, демографічні, економічні передумови, територіально-галузева структура народногосподарського комплексу, основні проблеми удосконалення територіально-галузевої структури району.

 

Питання для самоконтролю

 

1. Охарактеризуйте місце району в економіці України.

2. Охарактеризуйте економіко-географічне положення району.

3. Найбільш розвинуті галузі промисловості в кожному районі.

4. Основні чинники, що сприяють розвитку важкої індустрії в Придніпровському економічному району.

5. Які основні проблеми для кожного економічного району та до яких наслідків приведе сповільнення їх вирішення.

6. Які додаткові заходи, на ваш погляд, слід здійснити для вирішення цих проблем у кожному економічному районі.

7. Охарактеризуйте природні умови Причорноморського економічного району та Автономної республіки Крим.

8. Доведіть, що важливим чинником, який визначає напрямок розвитку господарства причорноморського економічного району і Автономної Республіки Крим, є приморське положення.

9. Проаналізуйте роль кожного економічного району в розвитку галузей економіки й зробіть висновки.

Література

[5, 6, 7, 11, 12, 22, 23, 24]

 

 

Тема 11. Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку

 

Мета роботи: засвоєння, закріплення і систематизація знань з питань продуктивних сил України та економічних районів

План вичення теми

Характеристика продуктивних сил економічних районів:

· Придніпровський економічний район.

· Донецький економічний район.

· Східний економічний район.

· Центральний економічний район.

· Поліський економічний район.

· Подільський економічний район.

· Карпатський економічний район.

· Причорноморський економічний район.

 

Методичні рекомендації

 

При вивченні характеристики продуктивних сил економічних районів необхідно визначити місце району в економіці України, звернувши увагу на економічну оцінку природно-ресурсного й виробничого потенціалу, на населення, трудоресурсний потенціал та проблеми його ефективного використання, особливості формування і функціонування територіально-виробничого комплексу району, з’ясувати найактуальніші проблеми району (економічні, соціальні, демографічні, екологічні тощо).

 

Питання для самоконтролю

 

1. Охарактеризуйте місце району в економіці України.

2. Дайте економічну оцінку природно-ресурсного й виробничого потенціалу економічних районів.

3. Дайте характеристику населення, трудоресурсного потенціалу та проблем його ефективного використання.

4. Визначте особливості формування і функціонування територіально-виробничих комплексів районів.

5. Розкрийте найактуальніші проблеми районів (економічні, соціальні, демографічні, екологічні тощо).

Література

[5, 6, 7, 11, 12, 22, 23, 24, 94]

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 132; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.91.92.194 (0.01 с.)