Цілі самостійної позааудиторної роботи 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Цілі самостійної позааудиторної роботи 

1. Закріплення, поглиблення, розширення і систематизація знань, отриманих під час аудиторних занять; самостійне оволодіння новим учбовим матеріалом.

2. Формування умінь і навичок самостійної розумово-освітньої праці.

3. Розвиток сучасного економічного мислення, орієнтованого на поглиблене пізнання сутності й шляхів реорганізації життєдіяльності людини.

4. Формування переконаності, вольових рис характеру.

 

Види самостійної роботи в залежності від поставленої мети

Мета Вид самостійної роботи
Первинне оволодіння знаннями Читання підручника, першоджерела,
(засвоєння нового матеріалу) додаткової літератури.
  Складання плану викладу, конспектування прочитаного.
  Виписки з тексту
Закріплення і систематизування знань Робота з конспектом лекцій, повторна робота над матеріалом підручника,
першоджерела, додаткової літератури.
Складання плану відповіді на спеціально підготовлені питання.
Складання графіків, схем.
Відповіді на контрольні питання.
Підготовка відповідей на екзамен

Зміст самостійної роботи пов’язаний із змістом і цілями учбової дисципліни “Регіональна економіка”. Ця форма навчання поєднується з іншими формами організації учбового процесу, такими як лекції і семінари.

Разом із завданнями, загальними для всіх студентів, викладачем можуть використовуватися індивідуальні завдання, які дозволяють студентам працювати відповідно до рівня своєї підготовки і сприяють розвитку індивідуальних творчих здібностей.

Якість засвоєння студентами учбового матеріалу, що виноситься на самостійну роботу студентів, підлягає обов’язковому підсумковому семестровому контролю (на екзамені).

У процесі вивчення дисципліни “Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка” студенти повинні знати:

- наукові основи розміщення і територіальної організації продуктивних сил;

- особливості розвитку регіональної економіки України;

- територіальну організацію народного господарства України;

- особливості сучасного розвитку міжгалузевих і регіональних господарських комплексів України;

- вплив зовнішньоекономічних зв’язків на розвиток та розміщення продуктивних сил України.

Студенти повинні вміти:

- аналізувати динаміку і перспективи розвитку продуктивних сил в умовах ринкових відносин;

- визначати особливості і прогнозувати перспективи розвитку економіки регіонів України.

 

Модуль 1. Регіональна економіка (Регіональна економіка і Екологія)

 

Змістовий модуль 1. Регіональна економіка

Тема 1. Предмет, метод і завдання дисципліни

 

Мета роботи: засвоєння, закріплення і систематизація знань про теорії та концепції розміщення продуктивних сил і регіональної економіки.

План вивчення теми

1. Аналіз класичних теорій розміщення виробництва.

2. Теорія розміщення аграрної економіки.

3. Теорія розміщення промисловості.

4. Теорія розміщення капіталістичного господарства.

 

Методичні рекомендації

Розглядаючи тему слід звернути увагу на класичні методи обґрунтування розміщення продуктивних сил: теорії розміщення виробництва Й. Тюнена (модель територіальної структури сільського господарства), теорію розміщення промисловості А. Вебера і принципів вибору оптимального місця розміщення підприємства з урахуванням найменших витрат, теорію А. Льоша з проблем оптимального розміщення галузей народного господарства і критеріїв оцінки радіусу ринку певної продукції.

Питання для самоконтролю

1. У чому полягає сутність теорії розміщення виробництва Й. Тюнера? Накресліть модель територіальної структури сільського господарства за Й. Тюнером.

2. Хто започаткував теорію розміщення промисловості? У чому її сутність?

3. Розкрийте особливості теорії розміщення виробництв Льоша.

4. У чому сутність концепції територіальних обмежень та її модифікацій?

Література

[5, 6, 7, 11, 12, 22]

 

 

Тема 2. Теорії та концепції формування продуктивних сил та регіональної економіки

Мета роботи: засвоєння, закріплення і систематизація знань про теорії та концепції формування продуктивних сил та регіональної економіки

 

План вивчення теми

 

1. Економічні методи обґрунтування розміщення продуктивних сил.

2. Які показники використовують для оцінки ефективності розміщення підприємств і галузей народного господарства.

3. Сучасні концепції розміщення продуктивних сил.

4. Принципи системно-діагностичного аналізу регіонального розвитку

 


Методичні рекомендації

 

При розгляді теми слід звернути увагу на економічні методи обґрунтування розміщення продуктивних сил: системний аналіз, балансовий, нормативний, картографічний, економіко-математичний та інші, а також на оцінку ефективності розміщення підприємств і галузей народного господарства, критерії оцінки, принципи системно-діагностичного аналізу регіонального розвитку, вибір оптимального варіанту розміщення.

Далі слід зупинитися на сучасній концепції розміщення продуктивних сил, схемі розвитку та розміщення продуктивних сил України, економічних районів, областей на тривалу перспективу; ознайомитися з проектом закону про прогнозування економічного й соціального розвитку України.

 

Питання для самоконтролю

 

1. Охарактеризуйте економічні методи обґрунтування розміщення продуктивних сил: системний аналіз; балансовий; нормативний; картографічний; економіко-математичний.

2. Визначте критерії оцінки продуктивних сил. Дайте характеристику оцінки ефективності розміщення підприємств і галузей народного господарства.

3. Розкрийте сучасну концепцію розміщення продуктивних сил. Що таке індекс рівня районної спеціалізації? Яка методика його обчислення?

 

Література

[5, 6, 7, 11, 12, 22]

 

 

Тема 3: Народонаселення та його роль у розвитку народного господарства

 

Мета роботи: поглибити, узагальнити та систематизувати знання студентів про:

- народонаселення та його роль у розвитку і територіальній організації народного господарства;

- демографічні проблеми;

- міграцію населення та її види;

- міське та сільське населення;

- урбанізацію, дезурбанізацію та проблеми довкілля;

- трудові ресурси, трудоресурсну ситуацію та її регіональні особливості.

 

План вивчення теми

 

1. Основні демографічні показники.

2. Міграції населення та їх види.

3. Міське та сільське населення.

4. Проблеми малих та середніх міст.

5. Особливості розміщення трудових ресурсів.

6. Національний склад населення України.

Методичні рекомендації

Вивчення цієї теми необхідно розпочати з розгляду питань народонаселення та його ролі у розвитку і територіальній організації народного господарства. Слід звернути увагу на кількість населення, його регіональні відтворення, демографічні тенденції в Україні за останні роки, територіальне розміщення, кількість, динаміку і густоту населення різних районів.

При підготовці другого питання необхідно висвітлити роль міграції у зміні співвідношення населення міст і сіл, а також розглянути різні види міграцій.

При підготовці третього та четвертого питань необхідно звернути увагу на національний склад населення і його територіальні особливості, міське й сільське населення, міські агломерації, обмеження зростання великих міст, урбанізацію та проблеми довкілля, пріоритетність розвитку малих і середніх міст.

При вивченні останнього питання слід звернути увагу на структуру і розподіл трудових ресурсів за видами зайнятості, сферами виробництва, галузями народного господарства й економічними районами, трудоресурсну ситуацію та її регіональні особливості, аналіз балансу трудових ресурсів, ринок праці, забезпечення ефективної зайнятості.

 

Питання для самоконтролю

 

1. Народонаселення та його роль у розвитку й територіальній організації народного господарства.

2. Охарактеризуйте основні демографічні показники.

3. Проаналізуйте демографічну ситуацію в Україні.

4. Визначте міграційні процеси і види міграцій. Розкрийте роль маятникових міграцій.

5. Вкажіть розміщення основних національних груп.

6. Охарактеризуйте чисельність, динаміку і щільність населення.

7. Розкажіть про міське та сільське населення.

8. Дайте характеристику міській агломерації.

9. Чому існують обмеження зростання великих міст?

10. Дайте характеристику урбанізації, дезурбанізації та розкрийте проблеми довкілля.

11. У чому пріоритетність розвитку малих і середніх міст?

12. Дайте характеристику трудових ресурсів, їх значення та розміщення.

 

Література

[2, 5, 6, 7, 11, 12, 22]

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 88; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.84.132.40 (0.007 с.)