Тема 7: Теоретичні основи державної регіональної економічної політики 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 7: Теоретичні основи державної регіональної економічної політики 

Мета заняття: поглибити, узагальнити та систематизувати знання студентів про:

- визначення державної регіональної політики;

- основні напрямки державної регіональної економічної політики;

- суб'єкти регіональної економічної політики;

- мета державної регіональної економічної політики;

- задачі державної регіональної економічної політики.

 

План

 

1. Державна регіональна економічна політика як сфера управління економічним, соціальним і політичним розвитком країни.

2. Мета, завдання і напрямки регіональної економічної політики.

3. Основні принципи державної регіональної економічної політики України.

4. Засоби регулювання територіальної організації суспільства.

 

Питання для обговорення

1. Розкрийте сутність державної регіональної економічної політики як сфери управління економічним, соціальним і політичним розвитком країни.

1.1. в просторому аспекті;

1.2. в регіональному аспекті.

2. Визначте напрямки, що характеризують регіональну економічну політику.

3. Розкрийте зміст наукового обґрунтування державної регіональної економічної політики.

4. Перелічите і дайте стислу характеристику основних принципів державної регіональної економічної політики України.

5. Охарактеризуйте засоби регулювання територіальної організації суспільства.

 

Методичні рекомендації

 

Вивчення теми слід починати з засвоєння поняття “регіон”, “економічна політика”, а далі вже, за допомогою чого і як впроваджується регіональна економічна політика. Далі слід приділити увагу вивченню і засвоєнню методів та втіленню найважливіших завдань регіональної економічної політики, суттєву різницю територіальної і регіональної цілісності. Для цього бажано ознайомитись з тими літературними джерелами, що рекомендуються, вони допоможуть ширше і краще усвідомити наукові основи державної регіональної економічної політики.

Питання для повторення

1. Що таке регіональна економічна політика.

2. Основні інструменти і механізми регіональної економічної політики.

3. Охарактеризуйте мету й завдання державної регіональної економічної політики.

4. Охарактеризуйте принципи територіальної та регіональної цілісності.

5. Найважливіші завдання державної регіональної економічної політики.

 

Теми для підготовки доповідей та рефератів

1. Становлення державного регулювання регіонального розвитку в перехідному періоді.

2. Пріоритети державної регіональної політики України.

3. Проблемні регіони та програми регіонального розвитку.

4. Наднаціональна регіональна політика Європейського Союзу.

 

Тести

 

1. Що вивчає регіональна економіка:

а) об’єктивні передумови економічного розвитку регіонів; виробничу структуру; соціальну сферу і умови життя; систему розселення і розміщення господарства; механізм функціонування й управління економікою;

б) соціальну сферу і умови життя; систему розселення і розміщення господарства;

в) вірні відповіді „а”, „б”.

2. Метою регіональної політики в Україні є:

а) піднесення життєвого рівня громадян через відродження національного багатства та економіки;

б) удосконалення міжнародних зв’язків та розширення масштабів співробітництва з розвиненими країнами;

в) вірні відповіді “а” і “б”.

3. Головними складовими частинами предмету регіональної економіки є:

а) система світогосподарських зв’язків; національні особливості суспільства політичного життя;

б) система світогосподарських зв’язків; економічні зв’язки між регіонами; регіональні системи;

в) вірні відповіді “а” і “б”.

4. Регіональна політика держави ‑ це:

а) сфера діяльності з управління економічним, соціальним і політичним розвитком в країні у просторовому регіональному аспекті;

б) сфера діяльності з налагодження економічним, політичним і культурних зв’язків між Україною та країнами Європейського співтовариства;

в) вірні відповіді “а” і “б”.

5. Цілі регіональної політики економічної політики висловлюють компроміс між:

а) безмежними потребами і обмеженими ресурсами;

б) економічною ефективністю і соціальною справедливістю;

в) державними та регіональними рівнями влади.

6. Головним об’єктом регіональної економічної політики є:

а) регіональні (просторової) нерівності;

б) галузі спеціалізації певних регіонів;

в) система міжнародного поділу праці.

7. До основних причини регіональних нерівностей відносять:

а) різкі відмінності природно-кліматичних умов життя і підприємництва в окремих регіонах країни; демографічні відмінності;

б) різкі відмінності природно-кліматичних умов життя і підприємництва в окремих регіонах країни; демографічні відмінності; „продуктивність” регіонів; стадія технологічного розвитку;

в) вірні відповіді “а” і “б”.

8. Суб’єктами державної регіональної політики виступають:

а) законодавчі і виконавчі влади центру і регіонів; органи місцевого самоврядування; різного роду міжрегіональні асоціації;

б) законодавча, виконавча і судова вітки влади; співвідношення між державою та районами, а також районами між собою;

в) вірні відповіді “а” і “б”.

9. Державне втручання в регіональний розвиток регламентується конституцією і багатьма спеціальними законами, які визначають:

а) перелік та суму надходжень від окремих областей до держбюджету;

б) розмежування повноважень між центральною і державною владою й органами місцевого самоврядування, механізми регіонального стимулювання;

в) умови зовнішньоекономічних торгівельних контрактів.

10. Поняття „бюджетний федералізм” характеризує основний принцип функціонування бюджетної системи:

а) сплачення автономності бюджетів окремих рівнів і між бюджетних відносин;

б) розмежування функцій центрального та регіонального рівнів влади;

в) інший варіант відповіді.

11. За ступенем універсальності й широті впливу інструменти регіонального регулювання поділяють на дві групи:

а) загальноекономічні регулятори і регулятори адресного впливу;

б) централізовані і децентралізовані;

в) державні й обласні.

12. Який з цих заходів є основним інструментом регіональної політики:

а) наближення робітників до робочих місць;

б) наближення робочих місць до робітників;

в) вірні відповіді “а” і “б”.

13. Райони, які в минулому одержали достатній економічний розвиток, а потім, в силу ряду причин, втратили стимул економічного розвитку і прийшли в занепад – це:

а) зони вільної торгівлі;

б) депресивні райони;

в) мезорайони.

14. У чому суть принципу обмеженого централізму:

а) ефективний розвиток кооперування виробництва;

б) врахування міжнародного територіального поділу праці;

в)технологічне оновлення виробництва.

 

Література

[5, 6, 7, 11, 12, 22, 23, 24]

 

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 5

Тема 8: Природний та трудоресурсний потенціал України

Мета заняття: поглибити, узагальнити та систематизувати знання студентів про:

- природоресурсний потенціал України;

- населення і трудові ресурси;

- виробничий потенціал;

- науково-технічний потенціал;

- фінансовий потенціал;

- економічні методи оцінки природних ресурсів.

 

План

 

1. Природо-ресурсний потенціал України.

2. Соціально-демографічний і трудовий потенціал України.

3. Виробничий та науково-технічний потенціал.

4. Економічна оцінка природних ресурсів.

 


Методичні вказівки

Готуючись до семінару по темі “ Природний та трудоресурсний потенціал України ” слід перш за все зосередити увагу на класифікацію та економічну оцінку природних ресурсів. Детально вивчити структурау преродно-ресурсного потенціалу України його багатокомпонентніь. Суть і принципи використання природно-ресурсного потенціалу регіону.

Потрібно вивчити:

- державне регулювання трудоресурсної ситуації.

- регіональні особливості відтворення населення. Склад населення і його територіальні особливості.

- структуру і розподіл трудових ресурсів за видами зайнятості, сферами виробництва, галузями народного господарства і економічними районами. Ринок праці. Забезпечення ефективності зайнятості.

- проблеми міжнародного поділу праці.

- місце України у світовому територіальному поділі праці.

- об’єктивні передумови розширення зовнішньоекономічних зв’язків, що випливають з необхідності поглиблення міжнародного поділу праці, інтересів зміцнення незалежності України. Зовнішньоекономічні зв’язки як один з найважливіших засобів економії суспільної праці.

 

Питання для обговорення

1. Основні складові, які характеризують економічний потенціал регіону та країни.

2. Розкрийте поняття та охарактеризуйте соціально-демографічний і трудовий потенціал України.

3. Охарактеризуйте Виробничий та науково-технічний потенціал.

4. Розкрийте основи економічної оцінки природних ресурсів.

 

Теми для підготовки доповідей та рефератів:

1. Макрорегiоналiзацiя Украiни: передумови, критерii та пiдходи до здiйсненкя.

2. Чинник земельних ресурсiв при розмiщеннi продуктивних сил.

3. Особливостi розселеняя, нацiональний склад i рiвень життя насе ления.

4. Ресурсозбереженая i рацiональне природокористуваная в систем природно-ресурсного потенцiалу.

5. Особливостi а подiлу України.

6. Проблеми районування в Україні.

7. Сутнiсть та особливостi агломерацiй. Агломерації в Українi.

8. Карпати та Крим як осередки рекреацiйних ресурсiв Україні

9. Напрямки розв’язання проблеми енергозбереженяя в Україні.

Тести

1. Економічний потенціал регіону характеризують три складові:

а) населення і трудові ресурси; виробничий потенціал;

б) населення і трудові ресурси; виробничий потенціал; природо-ресурсний потенціал;

в) населення і трудові ресурси.

 

Література

[2, 5, 6, 7, 11, 12, 22, 23, 24]

 

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 6

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 96; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.230.9.187 (0.01 с.)