Змістовий модуль 1. Регіональна економікаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Змістовий модуль 1. Регіональна економікаТема 1. Предмет, метод і завдання дисципліни

Предмет курсу. Територіальний поділ праці і розміщення продуктивних сил. Місце курсу в системі наукових дисциплін. Зв’язок з економічною теорією, статистикою, галузевими економіками та іншими дисциплінами.

Методологічні основи курсу. Матеріалістична діалектика. Спеціальні методи.

Завдання курсу. Значення курсу в професійній підготовці економістів. Структура курсу. Теоретичні основи розміщення продуктивних сил.

Народногосподарський комплекс як форма організації продуктивних сил. Економіка районів.

Місце і роль України в світовому економічному просторі. Зовнішньоекономічні зв’язки України.

 

Тема 2. Теорії та концепції формування продуктивних сил та регіональної економіки

 

Економічні закони суспільного виробництва і закономірності розміщення продуктивних сил, їх об’єктивний характер. Сучасні інтеграційні процеси. Вирівнювання ступенів економічного і соціального розвитку окремих регіонів.

Основні закономірності розміщення продуктивних сил: соціальна спрямованість, усталеність розвитку, національна безпека, планомірність, керованість, комплексність, конкурентоспроможність, ефективність господарства економічних районів.

Найважливіші принципи й фактори розміщення продуктивних сил. Визначальна роль екологічних і соціальних критеріїв у розміщенні виробництва. Місце соціальної сфери у територіальній організації продуктивних сил. Пріоритетність розвитку соціальної сфери. Вплив науково-технічного прогресу на розміщення продуктивних сил.

Основні напрями подальшого розвитку та вдосконалення розміщення продуктивних сил.

 

 

Тема 3. Народонаселення та його роль у розвитку народного господарства

 

Народонаселення та його роль у розвитку і територіальній організації народного господарства. Кількість населення. Регіональні особливості відтворення населення. Демографічні проблеми. Територіальне розміщення. Кількість, динаміка і густота населення різних районів. Міграція населення та її види. Регіональні особливості й відмінності у рівні життя населення. Національний склад населення і його територіальні особливості. Міське та сільське населення. Міські агломерації. Обмеження зростання великих міст. Урбанізація та проблеми довкілля. Пріоритетність розвитку малих і середніх міст.

 

Тема 4. Проблеми формування і функціонування ринку праці

 

Сутність регіону і об’єктивний характер його формування.

Складові елементи регіону у системі територіального поділу праці. Основні засади функціонування регіону. Основні напрямки розвитку регіону.

 

Тема 5. Господарський комплекс України

 

Економіка країни як єдиний народногосподарський комплекс. Місце у світовому промисловому і сільськогосподарському виробництві. Сучасна галузева структура народного господарства та тенденції її розвитку. Стратегія і тактика структурної перебудови. Промисловість. Основні форми організації виробництва.

Основні напрями поліпшення розміщення продуктивних сил у перспективі. Зрушення у галузевій структурі народного господарства під впливом соціальної переорієнтації та технічного прогресу.

Посилення процесів інтеграції та просторової концентрації виробництва. Удосконалення міжрайонних економічних зв’язків. Фактори протидії. Об’єктивний характер формування міжгалузевих комплексів. Національна безпека України. Забезпечення економічної, соціальної й екологічної безпеки.

 

Тема 6. Продуктивні сили України та економічних районів

 

Природний потенціал і його структура. Місце України у світових сировинних і паливно-енергетичних ресурсах та ступінь забезпечення власних потреб. Кількісна та якісна оцінка природних ресурсів і природних умов: балансові, промислові, геологічні та прогнозні запаси сировини й палива. Характеристика природного потенціалу економічних районів, їх сировинних, паливних, біологічних, земельних, водних, рекреаційних та інших ресурсів.

Ресурсозбереження як головний напрям використання природного потенціалу. Основні шляхи ресурсозбереження і їх практичне освоєння. Вторинні ресурси, їх класифікація та економічна оцінка. Екологічні проблеми України. Охорона довкілля. Раціональне природокористування.

Трудові ресурси. Структура і розподіл за видами зайнятості, сферами виробництва, галузями народного господарства і економічними районами. Трудоресурсна ситуація та її регіональні особливості. Аналіз балансу трудових ресурсів. Ринок праці. Забезпечення ефективності зайнятості.

 

Тема 7. Теоретичні основи державної регіональної економічної політики

 

Визначення державної регіональної економічної політики. Державна регіональна політика як складова і невід’ємна частина загальних соціально-економічних перетворень. Основні напрями державної регіональної економічної політики. Суб’єкти державної регіональної політики.

Цілі державної регіональної економічної політики. Підвищення ефективності територіального поділу праці. Оптимізація інтеграційних і дезінтеграційних процесів. Урахування особливостей регіонів. Збалансованість розвитку в контексті сталого розвитку. Примноження національного багатства країни.

Завдання державної регіональної політики у сферах економічній, соціальній та екологічній. Забезпечення комплексності й раціональної структури господарства регіонів. Розвиток підприємництва та ринкової інфраструктури. Підвищення добробуту населення. Оптимізація соціальних прав громадян. Поліпшення демографічної ситуації. Удосконалення системи розселення. Регулювання природно-господарської збалансованості регіонів. Екологічне обґрунтування розміщення продуктивних сил.

 

Тема 8. Природний та трудоресурсний потенціал України

 

Класифікація та економічна оцінка природних ресурсів. Структура преродно-ресурсного потенціалу України. Багатокомпонентніь природно-ресурсного потенціалу. Суть і принципи використання природно-ресурсного потенціалу регіону

Державне регулювання трудоресурсної ситуації. Регіональні особливості відтворення населення. Склад населення і його територіальні особливості.

Структура і розподіл трудових ресурсів за видами зайнятості, сферами виробництва, галузями народного господарства і економічними районами. Ринок праці. Забезпечення ефективності зайнятості.

Міжнародний поділ праці. Місце України у світовому територіальному поділі праці. Об’єктивні передумови розширення зовнішньоекономічних зв’язків, що випливають з необхідності поглиблення міжнародного поділу праці, інтересів зміцнення незалежності України. Зовнішньоекономічні зв’язки як один з найважливіших засобів економії суспільної праці.

 

Тема 9. Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку і розміщення

 

Особливості формування й аналізу міжгалузевих господарських комплексів.

Роль паливно-енергетичного комплексу в народному господарстві та його структура. Галузі паливно-енергетичного комплексу як фактор районування.

Розміщення галузей паливної промисловості. Паливний баланс та його структура. Оптимізація паливного балансу на сучасному етапі та у довгостроковій перспективі. Джерела надходження в Україну енергоносіїв. Зв’язки республіки з державами СНД та іншими країнами. Економічна характеристика вугільних басейнів. Порівняльна забезпеченість вугіллям економічних районів. Основні вантажопотоки вугілля. Соціально-економічні та екологічні проблеми Донбасу й Львівсько-Волинського вугільного басейну. Перспективи розвитку кам’яновугільної і буровугільної галузей промисловості.

Нафтова промисловість. Розміщення нафтопереробної промисловості та її потужності. Проблеми й перспективи розвитку нафтової та нафтопереробної промисловості і забезпечення країни нафтопродуктами. Газова промисловість. Особливості розміщення газових ресурсів і забезпеченість ними економічних районів. Проблеми та перспективи розвитку газової промисловості. Електроенергетика. Роль електроенергетики у розвитку народного господарства. Умови, фактори і наукові основи розміщення об’єктів електроенергетики. Основні райони концентрації теплових, атомних і гідравлічних станцій. Сучасний стан електроенергетики.

Металургія, як фактор районування. Чорна металургія. Структура чорної металургії. Технологічні особливості металургійного процесу. Економічна оцінка сировинної і паливної баз. Умови, чинники і принципи розміщення підприємств чорної металургії. Основні металургійні центри. Сучасний стан чорної металургії й обсяги виплавки чорних металів. Основні проблеми та перспективи розвитку і розміщення галузі.

Кольорова металургія. Галузева структура кольорової металургії. Сучасний стан кольорової металургії. Принципи й особливості розміщення підприємств кольорової металургії. Основні центри. Основні проблеми та перспективи розвитку галузі.

Структура машинобудівного комплексу. Умови і чинники, що впливають на структуру, розвиток і розміщення підприємств машинобудування. Галузева структура машинобудівного комплексу. Найважливіші галузі: верстато- і приладобудування, важке машинобудування, виробництво енергетичного устаткування, електронна та електротехнічна промисловість, транспортне, сільськогосподарське машинобудування, тракторобудування та інші галузі. Військово-промисловий комплекс і його місце в машинобудівному комплексі. Основні райони і центри машинобудування. Проблеми і перспективи розвитку та розміщення машинобудівного комплексу.

Розміщення галузей хімічної промисловості. Обсяги виробництва і рівень забезпечення країни продукцією галузі. Охорона навколишнього середовища та здоров’я людей у районах розміщення хімічної промисловості. Застосування безвідходних і маловідходних технологій. Проблеми та перспективи розвитку і розміщення хімічної промисловості.

Лісова та деревообробна промисловість. Галузева структура. Умови і чинники розміщення підприємств галузі. Економічна оцінка лісових ресурсів. Основні форми організації виробництва. Сучасний стан та особливості розміщення лісозаготівельної, деревообробної, целюлозно-паперової промисловості. Обсяги виробництва і рівень забезпечення країни продукцією галузі. Проблеми і перспективи розвитку та розміщення галузі. Напрями екологізації виробництва.

Структура будівельного комплексу. Вплив науково-технічного прогресу на розвиток і розміщення комплексу. Промисловість будівельних матеріалів. Значення і структура галузі. Сировинна база. Умови й чинники розміщення цементної промисловості, промисловості залізобетонних виробів і конструкцій, стінових, покрівельних та інших матеріалів. Проблеми й перспективи розвитку і розміщення галузі. Капітальне будівництво. Кількісна та якісна характеристика. Проблеми й перспективи розвитку капітального будівництва в умовах ринкової економіки.

Значення агропромислового комплексу (АПК) в народному господарстві. Пріоритетність вирішення продовольчої проблеми. Галузева структура АПК. Комплекс галузей, що виробляють засоби виробництва для АПК: сучасний стан і особливості розміщення. Виробнича й соціальна інфраструктури АПК. Сільське господарство. Галузева структура сільського господарства. Особливості розміщення. Сучасний стан розвитку та завдання інтенсифікації сільськогосподарського виробництва. Сільськогосподарські зони України. Спеціалізація і концентрація виробництва. Землеробство. Структура земельних угідь. Розміщення галузей рослинництва. Тваринництво. Галузева структура. Особливості розміщення основних галузей та спеціалізованих АПК. Проблеми і перспективи розвитку й розміщення.

Харчова промисловість як основна переробна ланка АПК. Галузева структура харчової промисловості. Умови і чинники, що впливають на принципи, які зумовлюють розміщення галузей харчової промисловості.

Основні проблеми і перспективи розвитку й розміщення галузей агропромислового комплексу.

Значення галузей, що виробляють предмети споживання непродовольчого характеру. Пріоритетність розвитку виробництва та підвищення якості товарів і насичення ними ринку країни. Галузева структура комплексу. Умови і чинники розміщення. Легка промисловість. Галузева структура. Умови та чинники, що впливають, і принципи, які зумовлюють розвиток та розміщення галузей легкої промисловості. Райони та центри розміщення. Міжгалузеві зв’язки легкої промисловості. Основні проблеми та перспективи розвитку і розміщення галузей. Машинобудування. Зростання ролі машинобудування та інших галузей важкої промисловості у виробництві й радикальному поліпшенні якості товарів тривалого користування (відео- та побутова техніка, персональні комп’ютери тощо). Особливості розміщення їх виробництва. Проблеми та перспективи розвитку.

Значення транспорту в народному господарстві. Умови й чинники, що впливають на формування і розміщення транспортної мережі, обсяг та структуру вантажообороту. Транспортна система. Характеристика розвитку і розміщення окремих видів транспорту (залізничного, морського, річкового, автомобільного, повітряного, трубопровідного), їх взаємодія у транспортних вузлах. Особливості функціонування різних видів транспорту. Структура вантажообороту та пасажиро обороту. Проблеми й перспективи розвитку транспортної системи.

Зв’язок як галузь народного господарства. Галузева структура. Особливості розміщення. Сучасний стан. Проблеми й перспективи розвитку і розміщення. Взаємодія транспортного комплексу і зв’язку України з транспортними та інформаційними системами інших держав.

Функціональна та економічна сутність соціальної інфраструктур, її галузевий склад. Основні елементи територіальної структури соціальної інфраструктури. Сучасний стан, особливості та принципи розвитку соціальної інфраструктури.

 

 

Тема 10. Економіка України як єдність регіональних соціально-економічних систем

 

Економіка України як основа регіональних соціально-економічних систем. Місце у світовому промисловому і сільськогосподарському виробництві.

Сучасна галузева структура народного господарства та тенденції її розвитку. Стратегія і тактика структурної перебудови. Промисловість. Основні форми організації виробництва.

 

Тема 11. Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку

 

Характеристика продуктивних сил України: сучасний стан, рівень розвитку й територіальна організація.

Економіка регіону – ланка єдиного народногосподарського комплексу України. Місце і спеціалізація економічних районів у системі територіального поділу праці. Комплексний соціально-економічний розвиток територій в умовах ринкових відносин. Диференціація територій за рівнем та комплексністю розвитку продуктивних сил. Збільшення внеску кожного регіону в розвиток народного господарства республіки. Соціально-економічні та екологічні проблеми районів та шляхи їх вирішення.

Характеристика продуктивних сил економічних районів.

Приклад: Придніпровський економічний район. Місце району в економіці України. Економічна оцінка природно-ресурсного та виробничого потенціалу. Населення, трудоресурсний потенціал та проблеми його ефективного використання. Особливості формування та функціонування територіально-виробничого комплексу району. Найактуальніші проблеми району (економічні, соціальні, демографічні, екологічні тощо).

- Донецький економічний район.

- Придніпровський економічний район

- Північно-Східний економічний район.

- Центральний економічний район.

- Карпатський економічний район.

- Північно-Західний економічний район.

- Подільський економічний район.

- Причорноморський економічний район.

 

Тема 12. Міжнародні економічні зв’язки України та її інтеграція в європейські та інші світові культури

 

Міжнародні економічні зв’язкі України базуються на основних формах зовнішньоекономічних зв’язків. Зовнішня торгівля: структура, тенденції розвитку (в цілому та по окремих групах країн). Зовнішньоекономічний баланс України. Територіальна і товарна структура експорту й імпорту. Поліпшення структури торгівлі. Експортний потенціал та рівні реалізації конкурентних переваг української економіки. Транзитний потенціал України і його використання.

Становлення зовнішньоекономічної діяльності України в ринкових умовах. Геоекономічні пріоритети регіонального розвитку України.

Встановлення прямих зв’язків підприємств України з промисловими й комерційними фірмами зарубіжних країн. Створення спільних підприємств і міжнародних об’єднань за участю українських та іноземних організацій, фірм, управлінь. Проблеми іноземного інвестування і створення вільних економічних зон в Україні.

 

Тема 13. Фактори сталого розвитку продуктивних сил

 

Фактори сталого розвитку продуктивних сил і формування економіки регіонів. Загальні поняття про фактори сталого розвитку продуктивних сил. Види факторів сталого розвитку продуктивних сил. Спрощена характеристика факторів сталого розвитку продуктивних сил і формування економіки регіонів.

Характеристика факторів сталого розвитку продуктивних сил, їх призначення, структура та групи факторів. Складові елементи факторів сталого розвитку продуктивних сил. Урахування особливостей факторів сталого розвитку продуктивних сил.

 

Змістовий модуль 2. Екологія

 

Тема 14. Основи екологічної етики

 

Предмет екологічної етики. Методи і принципи екологічної етики. Концепції і напрямки в екологічної етики. Етика дикої природи як радикальний напрямок екологічної етики. Екоетичний ідеал.

Теоретичні основи екологічної етики. Цінності природи, конфлікти цінностей і природоохоронні мотивації. Внутрішня (абсолютна, справжня, уроджена, невід'ємна, властива) цінність (достоїнство, самоцінність), зовнішні (інструментальні) цінності. Конфлікти цінностей. Природоохоронні мотивації. Права природи. Обгрунтування прав природи. Юридична практика захисту прав природи.

Прикладні аспекти екологічної етики. Загальні екоетичні принципи відношення до природи і правила справедливого вирішення конфліктних ситуацій. П'ять екоетичних принципів ставлення до природи. Етичні принципи заповідної справи. Екологічна етика проти аматорського полювання. Шляхи популяризації екологічної етики.

Екологічна етика і природоохоронна естетика. Екологічна етика і народні традиції. Екологічна етика і релігія. Морально-релігійні мотиви захисту дикої природи. Захист дикої природи. Екологічна етика і обриси природокористування майбутнього. Екологічна етика проти економіки.

Поняття антропоцентризму, екобіоцентризму. Витоки антропоцентризму. Природоохоронна неспроможність антропоцентризму. Поняття економічної корисності, екологічної користі, естетичної користі. Критика ідеї ноосфери.

 

Тема 15. Наукові засади раціонального природокористування

 

Характеристика методів у дослідженні різних процесів. Основні підходи щодо дослідження раціонального природокористування: галузевий, міжгалузевий, територіальний (регіональний), системно-структурний, історичний, комплексний екологічний, проблемний, програмно-цільовий, відтворювальний.

Наукові методи аналізу раціонального природокористування: системний аналіз, балансовий, нормативний, картографічний, економіко-математичний та ін.

Оцінка раціонального природокористування, розміщення підприємств та галузей народного господарства. Критерії раціонального природокористування. Схеми раціонального природокористування.

Діагностика раціонального природокористування. Принципи системно-діагностичного аналізу раціонального природокористування. Схема (прогноз) раціонального природокористування.

 

Тема 16. Екологічний моніторинг і система екологічної інформації

 

Екологічний моніторинг і якість природного середовища. Поняття екологічного моніторингу. Види екологічного моніторингу.

Блок-схеми системи екологічного моніторингу та системи управління станом середовища. Якість природного середовища в системі екологічного моніторингу. Характеристика екологічного стану.

 


Тема 17. Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища

 

Економічний механізм природокористування. Еволюція економічних принципів природокористування. Умови еколого-економічних принципів господарювання.

Еколого-економічні засади раціонального природокористування. Поняття економічної, соціальної та моральної шкоди. Класифікація природоохоронних заходів. Оцінка ефективності природоохоронних заходів.

Оцінка природних ресурсів. Види платежів за ресурси. Вартісна оцінка природних ресурсів. Регіональна оцінка навколишнього середовища. Загальна оцінка охорони навколишнього середовища.

 

Тема 18. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього середовища

 

Елементи світового досвіду і міжнародного співробітництва у сфері охорони навколишнього середовища. Міжрегіональне співробітництво. Прикордонне співробітництво. Розвиток міжрегіонального і прикордонного співробітництва. Міжрегіональна співпраця. Форми прикордонного співробітництва.

Єврорегіони, їх сутність, головні цілі, форми, передумови. Заходи, які передбачені для активізації розвитку прикордонних регіонів та інтенсифікації зовнішньоекономічних зв’язків у сфері охорони навколишнього середовища.

 

Тема 19. Біоетичні проблеми і стійкий економічний розвиток регіонів

 

Поняття біоетики. Моральна сторона діяльності людини по відношенню до навколишнього середовища. Коло етичних проблем у взаємодії людини і навколишнього середовища. Соціальні, екологічні та соціально-правові проблеми, що стосуються всіх живих організмів, включених до екосистеми. Філософська спрямованість біоетики, оцінка результатів розвитку нових технологій та ідей в суспільстві в цілому.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 132; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.89.204.127 (0.015 с.)