Тема 12. Міжнародні економічні зв’язки України та її інтеграція в європейські та інші світові культури 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 12. Міжнародні економічні зв’язки України та її інтеграція в європейські та інші світові культури 

Мета роботи: засвоєння, закріплення і систематизація знань з питань зовнішньоекономічних зв¢язків та їх ролі у розвитку продуктивних сил і регіонів України

План вивчення теми

1. Поняття міжнародного територіального поділу праці.

2. Основні чинники і тенденції розвитку зовнішніх економічних зв¢язків України.

3. Форми зовнішньоекономічних зв¢язків України.

4. Експортний потенціал і рівні реалізації конкурентних переваг української економіки.

5. Структура експорту та імпорту України, тенденції їх розвитку.

6. Геоекономічні пріоритети регіонального розвитку та зовнішніх економічних зв¢язків України.

7. Транзитний потенціал України, його використання.

Методичні рекомендації

 

Питання зовнішніх економічних зв’язків України слід починати розглядати з історії становлення в ринкових умовах зовнішньоекономічної діяльності моменту здобуття нашою країною незалежності, з урахуванням історичних аспектів розвитку.

Далі потрібно зупинитись на геоекономічних пріоритетах регіонального розвитку України: правових документах – “Закон України про зовнішньоекономічну діяльність”, напрямами ефективного включення вітчизняної економіки у європейську та світову господарську діяльність, визначення передумов, які детермінують взаємодію національної економіки зі світовим господарством.

Важливе значення має обґрунтування основних принципів формування відкритої економіки, які повинні відображати особливості розвитку нашої країни: створення сучасного виробничого потенціалу, стабільність конвертованої національної валюти, створення сприятливого інвестиційного клімату, забезпечення сприятливих правових умов для розвитку міжнародного бізнесу та інші.

Необхідно розібратися з поняттями експортний потенціал та транзитний потенціал України. Форми зовнішньоекономічних зв’язків України. Визначити рівні реалізації конкурентних переваг української економіки.

 

Питання для самоконтролю

1. Які особливості становлення зовнішньоекономічної діяльності України в сучасних умовах?

2. Охарактеризуйте геоекономічні пріоритети регіонального розвитку України.

3. Перелічіть передумови формування експортного потенціалу в Україні.

4. Дайте визначення транзитного потенціалу України.

5. Охарактеризуйте транспортний потенціал України.

6. Які особливості формування транспортних коридорів?

7. Яке значення має формування транспортних коридорів для розвитку продуктивних сил України?

 

Література

[5, 6, 7, 11, 12, 22, 23, 24, 74]

 

 

Тема 13. Фактори сталого розвитку продуктивних сил

Мета роботи: засвоєння, закріплення і систематизація знань з питань сталого розвитку продуктивних сил України

 

План вивчення теми

 

1. Фактори сталого розвитку продуктивних сил і формування економіки регіонів.

2. Концепція сталого розвитку для України

3. Передумови переходу України на модель сталого розвитку на національному та регіональному рівнях

4. Визначення національних, регіональних і місцевих пріоритетів під час переведення народногосподарського комплексу на модель сталого функціонування

Методичні рекомендації

 

Соціально-економічний розвиток має ґрунтуватися на принципах врахування можливостей природних комплексів витримувати антропотехногенні навантаження і забезпечувати нормальне функціонування біосфери і локальних екосистем. У контексті сказаного принципове і фундаментальне значення мала Конференція ООН з питань навколишнього середовища і розвитку, яка відбулася 1992 р. в м. Ріо-де-Жанейро (Бразилія). Саме на ній було одностайно проголошено, що основою розв'язання гострих соціально-економічних і ресурсо-екологічних проблем є перехід до моделі сталого розвитку. Концепція сталого розвитку економіки визнана світовою спільнотою народів домінантною ідеологією розвитку людської цивілізації у ХХІ ст., стратегічним напрямом забезпечення матеріального, соціального і духовного прогресу суспільстваСталий соціально-економічний розвиток будь-якої країни означає, зрештою, таке функціонування її народногосподарського комплексу, коли одночасно забезпечуються: задоволення зростаючих матеріальних і духовних потреб населення; раціональне та екологобезпечне господарювання й високоефективне використання природних ресурсів; підтримання сприятливих для здоров'я людини природно-екологічних умов життєдіяльності, збереження, відтворення і примноження якості довкілля та природно-ресурсного потенціалу суспільного виробництва. Інакше кажучи, сталий розвиток — це насамперед економічне зростання, за якого ефективно розв'язуються найважливіші проблеми життєзабезпечення суспільства без виснаження, деградації і забруднення довкілля.

Можливості держави щодо їх успішної реалізації як на національному, так і на регіональному рівнях визначаються в основному трьома групами чинників. Перша, найважливіша, пов'язана з рівнями розвитку економічного і науково-технічного потенціалів держави. Друга група чинників включає показники виробництва та якості вітчизняного екологічного обладнання, екологобезпечних технічних засобів і технологій. Саме їх дефіцит в Україні стримує інвестування природоохоронних програм і окремих заходів. Третя група чинників, які характеризують обсяги затрат на екологію, оздоровлення природи і переведення економіки на модель сталого розвитку, — це застосування принципово нового макроекономічного механізму регулювання соціально-економічних процесів у державі для розв'язання ресурсо-екологічних проблем, а також нових підходів і методів оцінки економічної ефективності витрат на ці заходи.

Чітка послідовність дій, спрямованих на врегулювання якості навколишнього середовища як надзвичайно важливої передумови переходу на моделі сталого розвитку економіки, залежить від цілого ряду чинників. Серед них першочергового значення на сучасному етапі ринкових трансформацій в Україні набувають:

· організація моніторингу забруднень і джерел забруднення, визначення рівнів забруднення всіх складових елементів і ресурсів природного середовища та виявлення найнебезпечніших для здоров'я людини місць;

· організація системного моніторингу за трансформацією ландшафтів і агроландшафтів, зміною стану наземних і водних екосистем під впливом антропотехногенних навантажень;

· оцінка негативних впливів на людину й екосистеми стосовно гранично допустимих і критичних рівнів забруднень та антропотехногенних навантажень, а також розробка критеріїв допустимості і критичності цих впливів на різні елементи біосфери й людину;

· оцінка екологічної, економічної, соціальної та естетичної шкоди, яка завдається навколишньому середовищу внаслідок його забруднення і деградації;

· прогноз динаміки антропотехногенних впливів і навантажень на біосферу, а також оцінка негативних наслідків, що виникають при цьому;

· обґрунтування пріоритетних напрямів природоохоронної діяльності та розв'язання ресурсо-екологічних проблем соціально-економічного розвитку регіону, області й району з урахуванням вимог ресурсо-екологічної безпеки;

· розробка ефективних та екологобезпечних техніко-технологічних рішень, оптимальне, з погляду екологічних критеріїв, розміщення підприємств і виробництв, що дасть можливість істотно зменшити негативні навантаження на природу;

· визначення напрямів, способів і методів реструктуризації та модернізації екологонебезпечних виробництв і підприємств.

 

Питання для самоконтролю

1. Сутність сталого розвитку продуктивних сил.

2. Стратегічні напрями забезпечення матеріального, соціального і духовного прогресу суспільства.

3. Передумови переходу України на модель сталого розвитку

4. Фактори переходу на моделі сталого розвитку продуктивних сил.

5. Ресурсо-екологічна стратегія соціально-економічного розвитку.

6. Довести на конкретних прикладах, що будь-які економічні вигоди не можуть бути виправдані, якщо їх здобуття супроводжується загрозою для довкілля.

 

Література

[5, 6, 7, 11, 12, 22, 23, 24, 84, 96]

Змістовий модуль 2. Екологія

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 107; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.91.62.236 (0.008 с.)