Тема 10: Економіка України як єдність регіональних соціально-економічних системМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 10: Економіка України як єдність регіональних соціально-економічних системМета заняття: поглибити, узагальнити та систематизувати знання студентів про:

- соціально-економічні системи;

- типи та основні характеристики економічних систем;

- властивості соціально-економічних систем;

- регіон як соціально-економічну систему;

- основні напрямки комплексного економічного і соціального розвитку регіонів;

- задачі державної регіональної економічної політики.

 

План

 

1. Аналіз, поняття і сутність соціально-економічної системи.

2. Властивості соціально-економічних систем.

3. Регіон як соціально-економічна система.

4. Основні напрямки комплексного економічного і соціального розвитку регіонів.

 

Питання для обговорення

1. Розкрийте сутність та основні характеристики соціально-економічної системи.

2. Визначте типи та основні характерні риси економічних систем.

3. Охарактеризуйте властивості соціально-економічних систем.

4. Охарактеризуйте модель сталого економічного розвитку.

5. Охарактеризуйте моделі розвитку економіки України в період трансформації.

6. Розкрийте сутність регіону як соціально-економічної системи.

7. Визначте основні напрямки комплексного економічного і соціального розвитку регіонів.

 

Методичні рекомендації

 

Вивчення теми слід починати з засвоєння поняття “соціально-економічна система”, “економічні відносини”, “механізм господарювання. Далі слід приділити увагу вивченню і засвоєнню властивостей соціально-економічних систем. Необхідним є ознайомлення з особливостями моделі розвитку економіки України в період трансформації. Потрібним є вивчення сутності регіону як соціально-економічної системи та визначення основних напрямків комплексного економічного і соціального розвитку регіонів.

 

Питання для повторення

1. Що таке соціально-економічна система.

2. Основні характеристики ринкової економіки.

3. Охарактеризуйте властивості соціально-економічних систем.

4. Розкрийте особливості моделі розвитку економіки України.

5. Назвіть основні напрямки комплексного економічного розвитку регіонів.

 

Теми для підготовки доповідей та рефератів

1. Територіальна диференціація розміщення продуктивних сил.

2. Основні проблеми і напрями соціально-економічного розвитку регіонів.

 


Тести

 

1. Соціально-економічна система- це:

а) сукупнiсть ресурсiв i економiчних суб’єктiв, що утворюють едине цiле взаємозалежних i взаємодiючих мiж собою у сферi виробництва, розподiлу, обміну i споживання товарiв i послуг;

б) сукупнiсть економiчних суб’єктiв, що утворюють едине цiле взаємозалежних i взаємодiючих мiж собою у сферi виробництва;

в) сукупнiсть суб’єктiв, що утворюють едине цiле.

2. Продуктивні сили - це:

а) система економiчних чинникiв, якi в процеси суспiльного подiлу працi забезпечують перетворення навколишнього середовища;

б) система економiчних чинникiв, якi створюють блага для задоволенкя потреб людини i суспiльства, визначають рiвень продуктквностi суспільної працi.;

в) вірні відповіді “а” і “б”.

3. Економiчнi вiдносини - це:

а) сукупнiсть соцiально-економічних та організацiйно-виробничих зв’язків мiж господарюючими суб’єктами в процесi виробництва, розподiлу, обмiну та споживання матеріальних благ, послуг i доходiв.;

б) сукупнiсть соцiально-економічних та організацiйно-виробничих зв’язків;

в) сукупнiсть соцiально-економічних зв’язків.

4. Теоретични аспекти аналiзу закономiрностей розвитку соцiально економiчних систем було закладено в епоху:

а) класичної полiтичної економії;

б) становлення неокласичної традиції в економічнії теорії;.

5. Проблеми аналiзу розвитку соцiально-економiчних систем було докладно викладено у працях таких вчених, як:

а) І.Тюнена, К. Маркса;

б) В. С. Немчинова, В. К. Дмитрiєва;

в) Дж М. Кейнса, Й. Шумпетера, Дж. фон Неймана;

г) вірні а), б), г).

6. Цiліснiсть означає:

а) взаємозалежнiсть компонентiв соцiально економiчної системи та свiдчить, що змiна будь-якого з них впливає на її iншi компоненти i приводить до змiни системи в цiлому;

б) що соцiально-економiчна система в цiлому має властивостi, якi вiдсутнi у елементiв (наприклад, подiл працi можли вий лише при наявностi де якої кiлъкостi виробникiв), а також те, що окремi елементи можуть мати властивостi, яквх не мае система в цiлому;

в) можливостi розвитку транспортних i комунiкацiйних мереж соцiально-економiчно системи.

 

7. Iнтенсивнiсть характеризує:

а) швидкість економiчних зв’язкiв, які вiдбуваються в соцiалъно-економiчнiй системi;

б) швидкість економiчних зв’язкiв, які вiдбуваються в виробничій системi;

в) вірні відповіді “а” і “б”.

 

Література

[5, 6, 7, 11, 12, 22, 23, 24, 33, 48, 54]

 

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 7

 

Тема 12: Міжнародні економічні зв’язки України та її інтеграція в європейські та інші світові культури.

Мета заняття: поглибити, узагальнити та систематизувати знання студентів про:

- міжнародний поділ праці;

- місце України в світовому територіальному поділі праці;

- необхідність поглиблення міжнародного поділу праці, інтересів зміцнення незалежності України;

- зовнішньоекономічні зв'язки як найважливіший засіб економії суспільної праці;

- зовнішня торгівля: структура, тенденції розвитку;

- територіальна і товарна структура експорту і імпорту;

- встановлення прямих зв'язків підприємств України з підприємствами і фірмами зарубіжних країн;

- створення спільних підприємств, об'єднань;

- іноземне інвестування: проблеми, перспективи;

- створення вільних економічних зон.

План

 

1. Поняття мiжнародної економiчиної iнтеграції.

2. Сучасиний стан зовнiшньоекономiчних зв’язкiв України.

3. Правова база процесу інтеграції України до ЄС.

4. Проблом та перспективи інтеграції України до ЄС.

 

Питання для обговорення

 

1. Визначте поняття міжнородного поділу праці.

2. Визначте переваги і недоліки інтеграційних процесів.

3. Зробіть каласифікацію міжнародних економічних спілок.

4. Охарактеризуйте сучасний стан зовнішньоекономічних звязків України.

5. Визначте, в чому полягають об'єктивні передумови необхідності економічного співробітництва України з ЄС.

6. Визначте можливі шляхи удосконалення зв'язків та співробітництва в умовах ринкових відносин.

7. Розкрийте значення економічного співробітництва з країнами зарубіжжя.

 

Методичні вказівки

Готуючись до семінару по темі “ Міжнародні економічні зв’язки України та її інтеграція в європейські та інші світові культури” слід перш за все зосередити увагу на територіальному поділу праці в двох формах: міжрайонному і міжнародному поділі праці, як в межах країни так і в між країнами, та вплив на розвиток міжнародного поділу праці географічних факторів, нерівномірності поділу природних ресурсів на земній кулі, рослинного і тваринного світу, відмінності в кліматі та умовах розвитку сільського господарства.

Визничити сучасний стан зовнішньоекономічних звязків України. Загалом Україні вдавалося пiдтримувати стабiльнi вiдносини з сусiднiми країнами. Але треба зазначити, що в результатi зриву державних, полiтичних та господарських зв’язкiв миж колишнiми союзними республiками, якi ранiше iснували, послабло спiвробiтнiщтво українських вузів i наукових закладiв з провiдними науковими центрами цих країн; значно скоротилася кiлькiсть замовлень державного значения на продукцiю українського машинобудiвного комплексу.

У сучасних умовах мiжнародне спiвро бiтництво України вiдбувається в таких основнта формах: науково-технiче, мiжнародна торгiвля (зовнiшня); надання кредитiв i позвик, у тому числi i безвiдплатних; створеняя спiлъних пiдприємств; спецiалiзація i кооперування внробництва; торгiвля технологiями або спецiалiзацiя на виробництвi комплектуючого обладнанвя; iноземні iнвестицї; мiжнародний туризм.

Проаналiзувати проблеми та перспективи iнтеграцiї України до ЄС.

Питання для повторення

1. Розширення зовнішньоекономічних зв’язків: необхідність, проблеми, перспективи.

2. Основні форми зовнішньоекономічних зв’язків.

3. Структура зовнішньої торгівлі, тенденції розвитку.

4. Зовнішньоекономічний баланс України.

5. Необхідність та шляхи поліпшення структури торгівлі.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 113; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.89.204.127 (0.01 с.)