Завдання 12. Визначити валютні активи та пасиви в балансі на 1
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Завдання 12. Визначити валютні активи та пасиви в балансі на 1жовтня ц.р., якщо курс долара на 30 вересня склав:

1 варіант – 5,26 грн. 2 варіант – 5,31 грн.

3 варіант - 5,27 грн. 4 варіант – 5,32 грн.

5 варіант - 5,28 грн. 6 варіант – 5,33 грн.

7 варіант - 5,29 грн. 8 варіант – 5,34грн.

9 варіант - 5,30грн. 10 варіант - 5,35 грн.

Валютні активи і пасиви балансу на 1 вересня ц.р. (курс долара США рівний 5,20 грн.):

Валютні активи

"Поточні рахунки в іноземній валюті" - 50 000 грн.;

"Розрахунки з іноземними покупцями" - 10 000 грн.;

"Розрахунки з різними дебіторами" - 5 000 грн.

Валютні пасиви

"Розрахунки з іноземними постачальниками" - 20 000 грн.;

"Короткострокові кредити банків в іноземній валюті" - 30 000 грн.;

"Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в іноземній

валюті" - 40000 грн.

 

Завдання 13. Визначте сальдо кінцеве по рахункам:

Варіант 1

1) "Виробництво" - сальдо початкове 5 000 грн.; обороти: дебетовий - 800 грн., кредитовий - 2000 грн.

2) "Статутний капітал" - сальдо початкове - 40 000 грн.; обороти: дебетовий - 5000 грн., кредитовий -10 000 грн.

Варіант 2 .

1) "Доходи майбутніх періодів" - сальдо початкове - 7 000 грн.; обороти:
дебетовий - 2 000 грн.; кредитовий - 1 000 грн.

2) "Розрахунки в банках" - сальдо початкове - 15 000 грн.; обороти:
3000 грн.; кредитовий - 5 000 грн.

Варіант 3

1) "Короткострокові позики" - сальдо початкове - 12 000 грн.; обороти: дебетовий - 1000 грн.; кредитовий - 4 000 грн.

2) "Витрати майбутніх періодів" - сальдо початкове - 3 000 грн.; обороти: дебетовий початкове- 3 000 грн.; кредитовий - 1 000 грн.

Варіант 4

1) "Товари" - сальдо початкове - 10 000 грн.; обороти: дебетовий - 5 000 грн.;

кредитовий - 15 000 грн.

2) "Знос необоротних активів" - сальдо початкове - 3 000 грн.; обороти: дебетовий - 400 грн.; кредитовий - 1 500 грн.

Варіант 5

1) "Каса" сальдо початкове - 600 грн.; обороти: дебетовий - 5 000 грн.; кредитовий - 5 000 грн.;

2) "Резервний капітал" - сальдо початкове - 20 000 грн. ; обороти: дебетовий -
1 000 грн., кредитовий - 3 000 грн.

Варіант 6

1) "Нематеріальні активи" - сальдо початкове - 1 000 грн.; обороти: дебетовий -500 грн., кредитовий - 300 грн.;

2) "Додатковий капітал" - сальдо початкове - 8 000 грн.; обороти: дебетовий - 2000 грн., кредитовий -100 грн.

Варіант 7

1) "Основні засоби" - сальдо початкове - 50 000 грн.; обороти: дебетовий - 10 000
грн., кредитовий - 4 000 грн.; ^±/с

2) "Короткострокові векселі видані" - сальдо початкове - 20 000 грн. ; обороти: дебетовий - 20 000 грн., кредитовий - 10 000 грн..

Варіант 8

1) "Довгострокові інвестиції" - сальдо початкове - 5 000 грн.; обороти: дебетовий
- 10 000 грн., кредитовий - 3 000 грн.;

2) "Торгова націнка" - сальдо початкове - 2 000 грн.; обороти: дебетовий - 100
грн., кредитовий - 1 000 грн.

Варіант 9

1) "Забезпечення виплат відпусток" - сальдо початкове -7000 грн.; обороти: дебетовий - 3 000 грн., кредитовий - 10 00 грн.;

2) "Виробничі запаси" - сальдо початкове - 10 000 грн.; обороти: дебетовий
5 000 грн., кредитовий - 10 000 грн.

Варіант 10

1) "Капітальні інвестиції" - сальдо початкове - 4 000 грн.; обороти: дебетовий -

3 000 грн., кредитовий - 1 000 грн.; ,

2) "Довгострокові позики" - сальдо початкове - 2 000 грн.; обороти: дебетовий –

1 000 грн., кредитовий - 5 000 грн.

 

Завдання 14. Визначте: - власний капітал підприємства,

- коефіцієнт автономії, за даними, наведеними нижче:

 

Варіант Активи (тис. грн.) Зобов'язання (тис. грн.)

 


Завдання 15. Складіть сальдовий баланс по синтетичним рахункам на

початок місяця за наступними даними (у грн.):

Найменування рахунків   Варіанти
Основні засоби 5400 15000 7000 6000 12000 8200 9300 3500 4000 10000
Довгострокові фінансові інвестиції 4000 6000 3000 7000 2000 7500 1000 8000 5000 2500
Знос необоротних активів 1200 5000 2000 1500 4000 2500 3000 500 1000 5000
Виробничі запаси 3800 6000 2500 5300 1500 7000 4000 8000 3000 11000
Виробництво 600 1100 700 1200 800 1300 900 1400
Товари 2000 7000 3000 8000 4000 9000 5000 10000 6000 11000
Каса 100 600 200 700 400 900 500 1000
Розрахунки в банках 10000 15000 11000 16000 12000 17000 13000 18000 14000 19000
Розрахунки з покупцями та замовниками 9100 5000 1000 6000 2000 7000 3000 8000 4000 10000
Статутний капітал 11020 22000 11460 25380 14340 19800 19736 24940
Нерозподілений прибуток 3000 9000 4000 10000 6000 11000 7000 12000 8000 14000
Розрахунки з постачальниками та підрядниками 3500 1000 400 3000 800 2500 4000 5000 2000 7000
Розрахунки за страхуванням 2520 1908 2880 3600 3240 4320 2160 5400 1764 3960
Розрахунки з оплати праці 7000 5300 8000 10000 9000 12000 6000 15000 4900 11000

 


III. Методичні вказівки по виконанню завдань контрольної роботи.

Варіант контрольної роботи студент вибирає по першій літері прізвища:

 

1 варіант - А-В, 2 варіант - Г-Е,
З варіант - Ж-И, 4 варіант - К-М,
5 варіант - Н-О, 6 варіант - П-Р,
7 варіант - С-У. 8 варіант - Ф-Ц:
9 варіант - Ч-Щ, 10 варіант-Є-Я.

 

При виконанні Завдання 1 використовується Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”. В другому завданні необхідно дати характеристику етапів облікового процесу: первинне документування, ведення облікових регістрів, складання звітності. В 2-3 завданнях доцільно навести приклади облікових записів по журнальній та спрощеній формах бухгалтерського обліку.

При виконанні Завдання 4 необхідно врахувати, що на активних рахунках враховуються засоби підприємства, на пасивних - капітал і зобов'язання. Активно-пасивні рахунки можуть мати або дебетове або кредитове сальдо або розгорнуте (одночасно і дебетове і кредитове).

При виконанні Завдання 5 потрібно використовувати баланс підприємства.

В Завданні 6необхідно привести приклади рахунків: матеріальних, грошових, розрахункових, капіталу, контрарних, додаткових, збирально-розподільчих, звітно-розподільчих, калькуляційних, фінансово - результатних.

При виконанні Завдання 7 необхідно використовувати План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, в якому подані синтетичні рахунки і субрахунки.

В Завданні 8 господарські операції необхідно розподілити на 4 групи, використовуючи формули:

ΣА+и1- и1=ΣП

ΣА= ΣП+ и2- и2

ΣА+ и3= ΣП+ и3

ΣА- и4= ΣП - и4,

 

де А - актив балансу; П - пасив балансу; и1- зміни в активі балансу; и2 - зміни в пасиві балансу; и3 - зміни в активі і в пасиві балансу (збільшення); и4 - зміни в активі і в пасиві балансу (зменшення).

В Завданні 9 визначити кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку і скласти шахову відомість за формою:

Кредит Дебет     ...................... Всього
         
.................        
Всього        

 

При виконанні Завдання 10 необхідно скласти відомість аналітичного обліку в грошовому виразі (наприклад, по рахунку "Виробничі запаси" або ін.)

При визначенні строків зберігання документів в Завданні II необхідно використовувати Наказ Головного архівного управління при КМУ від 20.07. №41 "Про терміни зберігання типових документів".

При виконанні Завдання 12 необхідно визначити курсові валютні різниці.

В Завданні 13 сальдо кінцеве визначається за правилом активних і пасивних рахунків.


В Завданні 14 необхідно використовувати формули:

Активи = Капітал + Зобов'язання

 

К автономії = Власний капітал
Активи

 

В Завданні 15 сальдовий баланс скласти за наступною формою:

Назва рахунків Сальдо початкове
Дебет Кредит
     
..........    
Всього    

 

В цій таблиці сальдо по дебету всіх рахунків повинно дорівнювати сальдо по кредиту всіх рахунків.


Завдання до контрольної роботи №2

з дисципліни „Бухгалтерський облік”

для студентів спеціальності „Облік і аудит”

 

Метою контрольної роботи являється опанування студентами теоретичних основ бухгалтерського обліку. Контрольна робота включає три теоретичних питання та практичне завдання.

Варіант контрольної роботи студент вибирає по першій літері прізвища:

1 варіант - А-В

2 варіант – Г-Є

3 варіант – Ж-І

4 варіант – К-М

5 варіант - Н-О

6 варіант – П-Р

7 варіант – С-У

8 варіант – Ф-Ц

9 варіант – Ч-Щ

10 варіант – Ю,Я

 

І. Теоретична частина.

Варіант 1

1. Загальна характеристика Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.

2. Предмет й об'єкти бухгалтерського обліку.

3. Синтетичні й аналітичні рахунки.


Варіант 2

1. Загальна характеристика Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій.

2. Метод бухгалтерського обліку.

3. Облік процесу виробництва.

Варіант 3

1. Загальна характеристика форм фінансової звітності.

2. Первинні документи та їх класифікація.

3. Оцінка в бухгалтерському обліку.

Варіант 4

1. Загальна характеристика Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку.

2. Загальні питання облікової політики підприємства.

3. Облік процесу постачання.

Варіант 5

1. Порядок проведення інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів та розрахунків.

2. Структура бухгалтерського балансу.

3. Облік процесу реалізації.

Варіант 6

1. Загальна характеристика Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

2. Комп'ютерна форма обліку.

3. Класифікація рахунків за економічним змістом.

Варіант 7

1. Загальна характеристика журнальної форми бухгалтерського обліку.

2. Вплив господарських операцій на Баланс.

3. Калькулювання в бухгалтерському обліку.

Варіант 8

1. Загальна характеристика спрощеної форми бухгалтерського обліку.

2. Організація документообороту.

3. Класифікація рахунків за призначенням і структурою.

Варіант 9

1. Загальна характеристика меморіально-ордерної форми бухгалтерського обліку.

2. Принципи складання фінансової звітності.

3. Способи виправлення помилок в бухгалтерському обліку.

Варіант 10

1. Загальна характеристика Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

2. Взаємозв'язок облікових регістрів, головної книги і бухгалтерського балансу.

3. Класифікація облікових регістрів.

 

ІІ. Практична частина.

Варіант 1

1. По Балансу підприємства на 31 грудня 2004 р. залишки склали:

Ø статутний капітал – 120 000 грн.

Ø додатковий капітал – 10 000 грн.

Ø резервний капітал – 5 000 грн.

Ø нерозподілені прибутки – 30 000 грн.

Ø вилучений капітал – 15 000 грн.

Визначте суму власного капіталу на 31 грудня 200Х р. В якому розділі Балансу відображається власний капітал?

2. Складіть типові форми документів з обліку праці і заробітної плати.

Варіант 2

1. На 31 грудня 200Х р. по Балансу підприємства склали:

Ø первісна вартість основних засобів – 5 000 грн.;

Ø знос основних засобів – 10 000 грн.;

Ø дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 15 000 грн.;

Ø резерв сумнівних боргів – 2 000 грн.

Визначте на 31 грудня 200Х р. залишкову вартість основних засобів, чисту реалізаційну вартість дебіторської заборгованості. В яких розділах балансу вони відображаються?

2. Складіть типові форми документів з обліку грошових коштів (1-2 документа).

Варіант 3

1. Залишок матеріалів на складі на початок місяця склав 1 000 м за ціною 10 грн. Підприємство отримало від постачальників в звітному місяці 2000 м матеріалів за ціною 15 грн. Фактичний видаток матеріалів на виробництво склав 2500 м.

Підрахуйте вартість матеріалів, яка витрачена на виробництво за методами: ФІФО і середньозважена собівартість. Наведіть бухгалтерські проведення по господарським операціям.

2. Складіть типові форми документів з обліку сировини і матеріалів (1-2 документа).

Варіант 4

1. Розмір статутного капіталу складає на 1 грудня 2004 р. 250 тис. грн. В звітному місяці отримано від учасників внески в статутний капітал:

Ø основні засоби – 10 000 грн.

Ø матеріали – 5000 грн.

Ø грошові кошти в касу у національній валюті – 45 000 грн.

Визначте кореспонденцію рахунків по господарським операціям.

2. Складіть типові форми документів з обліку основних засобів (1-2 документа).

Варіант 5

1. Підприємством відвантажена готова продукція покупцям, фактична собівартість якої складає 50 000 грн. Виручка від реалізації продукції дорівнює 84000 грн. (включно ПДВ). Визначте фінансовий результат від реалізації продукції і бухгалтерські проведення по господарським операціям.

2. Складіть типові форми документів з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів (1-2 документа).

Варіант 6

1. Визначте затрати на виробництво на основі даних:

Ø відпущено у виробництво зі складу матеріали – 5000 грн.

Ø нарахована заробітна плата робітникам виробництва – 18 000 грн.

Ø відрахування на соціальне страхування (32%+2,9%+1,9%+1,26%);

Ø нарахована амортизація по обладнанню – 600 грн.;

Ø загально виробничі витрати – 900 грн.

Вкажіть кореспонденцію рахунків по господарським операціям.

2. Складіть головну книгу (на прикладі 1-2 рахунків).

Варіант 7

1. Визначте фактичну собівартість готової продукції на основі даних:

незавершене виробництво на початок місяця склало - 5000 грн., а на кінець місяця – 2000 грн., затрати на виробництво звітного місяця – 30 000 грн. Якою бухгалтерською проводкою відображається передача готової продукції із виробництва на склад.

2. Складіть журнали №1 та №2.

Варіант 8

1. Надійшло з банківського рахунку підприємства в національній валюті в касу на виплату заробітної плати 200 000 грн. Видана заробітна плата у сумі 195000 грн., депонована заробітна плата повернута на банківський рахунок в національній валюті.

Визначте кореспонденцію рахунків по господарським операціям.

2. Складіть журнали №3 та №4.


Варіант 9

1. Визначте сальдо кінцеве по рахунку 631 „Розрахунки з вітчизняними постачальниками”. Сальдо початкове – 24000 грн., надійшли в звітному місяці матеріали від постачальників в сумі 60 000 грн. (включно ПДВ), сплачено рахунок за матеріали в звітному місяці з банківського рахунка в національній валюті в сумі 12000 грн. Наведіть бухгалтерські проведення по господарським операціям.

2. Складіть журнали №5 та №6.

Варіант 10.

1. Вкажіть тип господарських операцій за характером впливу на баланс:

Ø підприємством сплачена заробітна плата з каси робітникам та службовцям – 50 000 грн.;

Ø підприємство отримало банківський кредит в національній валюті на 3 роки на поточний рахунок – 100 000 грн.

Ø перераховано грошові кошти з банківського рахунка у касу 30 000 грн.;

Ø створено резервний капітал за рахунок нерозподіленого прибутку – 5000 грн.

2. Складіть журнали №7.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.40.250 (0.017 с.)