ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

СИСТЕМА ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ1. Види контролю:

Контроль знань студентів по вказаній дисципліні забезпечується 3 видами: поточний, проміжний та підсумковий.

 

1.1. Методика проведення поточного контролю знань.

Поточний контроль знань студентів та засвоєння ними програмного матеріалу здійснює викладач, який проводить заняття з курсу.

Перший вид.

Письмове опитування Після закінчення кожної теми (або підтеми, якщо тема велика - більше 10 годин) викладач робить суцільне письмове або усне опитування групи на початку чергового заняття. На протязі 15-18 хв. студенти у письмовій формі повинні відповісти на поставлені питання (3-4). Питання ставляться із загального переліку питань з курсу. Результати опитування оцінюються на "відмінно", "добре", "задовільно" та "незадовільно". При всіх правильних відповідях ставиться "відмінно", при правильних відповідей -"добре", при - - - правильних відповідей - "задовільно" і неправильних відповідях – „незадовільно”.

Другий вид.

Здача студентом викладачу виконаного практичного завдання. Кожен студент за графіком індивідуально здає викладачу виконане завдання за програмою курсу, які проводяться на практичних заняттях. Результати здачі оцінюються на "відмінно", "добре", "задовільно" та "незадовільно". Обидва види контролю фіксуються у журналі групи. Критерії оцінки такі ж самі як і в першому виді.

 


1.2. Методика проведення проміжного контролю

Проміжний контроль здійснюється на семестровому заліку до екзаменаційної сесії. Студенти, які успішно виконали перший вид поточного контролю на протязі семестру - мали успішні оцінки, які передбачені поточним контролем не нижче "задовільно" одержують залік автоматично. Студенти, які мають пропуски в одержанні оцінок поточного контролю відповідають усно або пишуть заліковий звіт у формі письмової відповіді на поставлені викладачем питання.

2. Методика проведення підсумкового контролю за курс.

Підсумковий контроль за курс здійснюється на семестровому іспиті під час екзамену. Студент одержує білет з питаннями, завданнями та тестами. Для виконання письмового завдання студенту надається дві години часу. Відповіді повинні засвідчити засвоєння програмного матеріалу з дисципліни. Результати здачі іспиту оцінюються на "відмінно", "добре", "задовільно" і "незадовільно". За рішенням кафедри іспит може проводитись і в усній формі.

3. Критерії оцінки.

При правильних відповідях на всі питання ставиться "відмінно", при 3/4 -"добре", при - -"задовільно", менше і неправильних відповідях на запитання - "незадовільно", при правильних відповідях на додаткові питання "задовільно". Результати іспиту фіксуються у відомості та заліковій книжці.


Питання до іспиту

1. Бухгалтерський облік та його принципи.

2. Подвійний запис як метод бухгалтерського обліку.

3. Бухгалтерський баланс та його структура.

4. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та його загальна характеристика.

5. Предмет і метод бухгалтерського обліку.

6. Зміни в балансі під впливом господарських операцій.

7. Облікова політка підприємства.

8. План рахунків бухгалтерського обліку та його структура.

9. Рахунки бухгалтерського обліку та їх будова.

10. Класифікація рахунків за економічним змістом.

11. Класифікація рахунків за призначенням і структурою.

12. Синтетичні і аналітичні рахунки, субрахунки.

13. Регулюючі рахунки.

14. Взаємозв'язок між балансом і рахунками.

15. Рахунок „Фінансові результати” і порядок його ведення.

16. Калькуляційні рахунки.

17. Розподільчі рахунки.

18. Характеристика позабалансових рахунків.

19. Характеристика класу рахунків „Необоротні активи”.

20. Характеристика класу рахунків „Запаси”

21. Характеристика класу рахунків „Кошти, розрахунки та інші активи”.

22. Характеристика класу рахунків „Власний капітал та забезпечення зобов'язань”.

23. Характеристика класу рахунків „Довгострокові зобов'язання”.

24. Характеристика класу рахунків „Поточні зобов'язання”.

25. Характеристика класу рахунків „Доходи і результати діяльності”.

26. Характеристика класу рахунків „Витрати за елементами” і „Витрати діяльності”.

27. Калькуляція в бухгалтерському обліку.

28. Організація документообороту на підприємстві.

29. Первинний облік.

30. Класифікація документів.

31. Оборотні відомості та їх види.

32. Облікові регістри та їх види.

33. Класифікація облікових регістрів.

34. Керівництво бухгалтерським обліком.

35. Форми бухгалтерського обліку та їх характеристика.

36. Журнальна форма бухгалтерського обліку.

37. Стандарти бухгалтерського обліку та їх значення.

38. Взаємозв'язок облікових регістрів, Головної книги та бухгалтерського балансу.

39. Спрощена форма бухгалтерського обліку.

40. Способи виправлення помилок в бухгалтерських записах.

41. Порядок проведення і оформлення результатів інвентаризації.

42. Порядок перевірки і опрацювання документів.

43. Облік процесу постачання.

44. Облік процесу виробництва.

45. Облік процесу реалізації.

46. Основи організації бухгалтерського обліку.

47. Оцінка об'єктів в бухгалтерському обліку.

48. Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку.

49. Склад фінансової звітності.

50. Вимоги до фінансової звітності.


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні". -
Ж. "Бухгалтерський облік і аудит", № 9, 1999р.

2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій (затв. 30.11.1999 р. №291 з подальшими змінами і доповненнями.)

3. Національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку. - Газета Все
про бухгалтерський облік", № 13, 2005 р.

4. Р. Антони. Основы бухгалтерского учета. - Перевод с англ. - М., 1994г.

5. Нидлз Б.И. и др. Принципи бухгалтерского учета. – М. 1997г.

6. Хендриксен Э.С. и др. Теория бухгалтерського учета. – М. 1997г.

7. Пачоли Лука. Трактат о счетах и записях., под ред. Я.В. Соколова, - М., 1983г.

8. Соколов ЯВ. Бухгалтерокий учет от истоков до наших дией М. «Финансы и
статистика», 1996г.

9. Ф.Ф.Бутинець Теорія бухгалтерського обліку. Підручник. - Житомир, ПП «Рута», 2003.

10. Ф.Ф.Бутинець, І.І. Пилипенко, Р.В.Чижевська. Бухгалтерський облік і контроль. Тести. Частина перша. - Житомир, ПП «Рута», 2002р., 383с.

11. Бухгалтерський словник (за редакцією проф. Ф.Ф.Бутинця) - Житомир, ПП
«Рута», 2001,220с.

12. В.С.Білоусько, М.І.Бєлєнкова. Теорія бухгалтерського обліку. Київ, «Мета», 2002, 238с.

13. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку. За редакцією проф. М.В.Кужельного. Київ, «АСК», 2004, 266с.

14.М.В.Кужельний, В.Г.Лінник. Теорія бухгалтерського обліку. Підручник,

Київ, 2001р., 334с.

15. В. Сопко, О.Сопко, Бухгалтерський облік Основи теорії та концептуальні

засади побудови. Навчально - методичний посібник. Київ «Знання», 2002, -

231с.

16. В.Г. Швець. Теорія бухгалтерського обліку. Київ, 2003 р.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.185.97 (0.009 с.)