Методичні вказівки та завданняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методичні вказівки та завданняМетодичні вказівки та завдання

До контрольних робіт

З дисципліни

«Аудит персоналу»

для студентів

Заочної форми навчання

За напрямом

6.030504“Економіка підприємства”

шифр назва напряму

 

 

Одеса, 2014

Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни «Аудит персоналу» для студентів заочної форми навчання спеціальності “Економіка підприємства” // Укладач Комліченко О.О. – Одеса: ОНПУ, 2014. – 44 стор.

 

 

Укладач: к.е.н., доцент Комліченко О.О.

 

Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи розглянуті та затверджені на засіданні кафедри «Природничо-наукової підготовки»

Протокол № від “___ ________ 2014 р.

 

“___“___________ 2014 р. Зав. кафедрою ПНП___________ О.Є. Яковенко

 

Зміст

1. Пояснювальна записка.

2. Тематичний зміст дисципліни.

3. Завдання контрольної роботи.

4. Методичні вказівки до змісту, обсягу та виконання завдань контрольної роботи.

5. Вимоги до оформлення контрольної роботи.

6. Список рекомендованої літератури.

7. Додатки:

- Додаток А. Зразок виконання контрольної роботи;

- Додаток Б. Зразок оформлення титульного аркуша контрольної роботи;

- Додаток В. Питання до складання семестрового іспиту з дисципліни.

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Мета викладання дисципліни, її роль у вищій економічній освіті

 

Метою дисципліни є формування системи теоретичних і практичних знань щодо оцінки діяльності економічного суб'єкта у сфері праці та трудових відносин, встановлення відповідності використовуваних економічним суб'єктом форм і методів організації трудової діяльності та трудових відносин законодавчим і правовим актам України, а також розробка на основі результатів перевірок пропозицій з оптимізації організації трудової діяльності та трудових відносин економічним суб'єктом.

 

Предметом вивчення дисципліни “Аудит персоналу” є ефективність системи формування, використання та розвитку трудового потенціалу організації або ефективність системи управління персоналом.

 

Задачі вивчення дисципліни

 

Завдання:

– сформувати у студента сучасні навички управлінської діяльності;

– виробити системний підхід до професійної роботи з персоналом;

– навчити проводити оцінку ефективності управління людськими ресурсами організації;

– сформувати навички аналізу витрат на персонал;

– виробити навички аналізу кадрових рішень;

– навчити виконувати аналітичну роботу з вивчення кадрового потенціалу організації.

В результаті вивчення навчальної дисциплінистудент повинен

знати:

– теоретичні основи аудиту та управління персоналом;

– правові , нормативно-технічні та організаційні основи контролінгу персоналу;

– основи фізіології та раціональні умови діяльності;

– анатомо-фізіологічні наслідки впливу на людину травматичних, шкідливих і вражаючих факторів; ідентифікацію травматичних, шкідливих і вражаючих факторів надзвичайних ситуацій, засоби і методи підвищення безпеки та екологічності технічних засобів і технологічних процесів;

– методи дослідження стійкості функціонування виробничих об'єктів і технічних систем у надзвичайних ситуаціях;

– методи прогнозування надзвичайних ситуацій і розробку моделей їх наслідків.

вміти:

– проводити контроль та підбір персоналу;

– ефективно управляти робочим колективом;

– планувати і здійснювати заходи підбору персоналу.

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

 

Тема 2. Управлінський аудит

Цілі та завдання управлінського аудиту. Перелік обов'язкової інформації, яка повинна підлягати аудиторській перевірці. Сутність управлінського аудиту. Об'єкт управлінського аудиту.

Організаційні основи управлінського аудиту. Порядок залучення аудитора до перевірки. Управління аудитом (контроль за якістю та забезпечення ефективності аудиту). Процедури контролю якості для аудиторської фірми. Цілі політики контролю якості для аудиторської фірми.

Процес управлінського аудиту. Етапи постановки проблеми (проблем). Етап збору даних: планування і реалізація процедур збору даних. Етап оцінки та аналізу інформації. Етап формування висновків і рекомендацій.

Збір інформації. Джерела інформації в управлінському аудиті. Основні характеристики інформації в процесі управлінського аудиту. Основні аспекти проблеми (проблем), які є предметом аудиторської завдання. Форми отримання фактичної інформації. Інструменти збору інформації в процесі управлінського аудиту.

Аналіз і синтез інформації. Дедукція та індукція. Математичні та статистичні методи економічного аналізу. Методи аналізу системи управління та стану її елементів. Причинно-наслідковий аналіз. Методи аналізу майбутнього. Метод порівняння (зіставлення). Параметри зіставлення при аудиторському дослідженні сфери управління. Досвідний метод. Метод декомпозиції. Метод аналізу головних компонент. Таблиці та діаграми. Схеми і малюнки.

Аудиторський висновок та його значення для замовника. Зворотній зв'язок в процесі аудиту. Ризики неефективності управлінського аудиту. Аудиторська вибірка.

 

Тема 6. Аудит робочих місць

Оцінка використання працівників. Опис робочого місця. Етапи аудиту робочих місць: аудит продуктивності, аудит укомплектованості персоналом, аудит розвитку персоналу.

Аудит продуктивності. Порівняльний аналіз продуктивності робочих місць. Методи вимірювання продуктивності праці. Програми управління продуктивністю праці. Вивчення проблем зростання продуктивності. Аудит використання робочого часу. Показники ефективності використання робочого часу.

Аудит укомплектованості персоналом. Функціональний аналіз робочого процесу. Посадова анкетування. Параметри кількісної оцінки робочих посад. Оцінка складності роботи (визначення розряду складності робіт). Оцінка об'єднання індивідуальної та колективної роботи в організації. Кількісна оцінка особистого трудового внеску кожного працівника в кінцевий результат. Оцінка правильності застосування цих показників.

Аудит розвитку персоналу. Аудит оцінки можливостей використання людського потенціалу з позиції стратегічного плану організації: загальні умови розвитку персоналу, якість засобів і методів стратегічного управління персоналом, оцінка можливих ризиків. Напрями аудиторської експертизи розвитку персоналу: підвищення кваліфікації, кар'єра. Визначення потреби в навчанні персоналу на рівні організації. Алгоритм визначення потреби в навчанні персоналу на рівні працівника. Оцінка програм підвищення кваліфікації організації. Критерії оцінки програми підвищення кваліфікації. Ефективність заходів щодо розвитку персоналу. Методи оцінки підвищення кваліфікації: спеціальні записи, інтерв'ю, анкети, тести, оціночні матриці. Кар'єра. Підходи до планування та розвитку кар'єри. Оцінка організації з точки зору усвідомлення важливості розвитку кар'єри її працівників. Оцінка проблеми розвитку кар'єри по окремим групам працівників. Показники кількісної характеристики стану роботи з кадровим резервом.

Стратегічний аудит. Планування персоналу як складова частина планування в організації. Етапи планування персоналу: оцінка наявного персоналу, оцінка майбутніх потреб, розробка програм задоволення майбутніх потреб. Оцінка відповідності процедур і змісту кадрового планування стратегічним цілям і завданням організації.

 

Тема 8. Аудит винагород

Мета аудиту винагород. Структура винагород: грошові винагороди, соціальні пільги. Структура доходу працівника організації. Діагностика стану системи компенсацій в організації. Напрями аудиту винагород. Аудит відповідності винагород. Цілі аудиту відповідності винагород: гарантія якості інформації, забезпечення дотримання правових, нормативних або погоджувальних актів, забезпечення виконання внутрішньо-фірмових інструкцій. Напрями аудиту відповідності винагород. Оцінка надійності та достовірності внутрішнього контролю за виплатами. Аудит ефективності винагород. Оцінка продуктивності та ефективності інформаційних систем і процедур. Експертиза ефективності винагород. Місії аудиту ефективності винагород: аудит кваліфікації і класифікацій, аудит індивідуалізації винагород, аудит соціальних виплат, аудит стимулюючих винагород, аудит участі в доходах аудит винагород співробітникам відділів продажу.

Стратегічний аудит винагород. Напрями та місії стратегічного аудиту винагород. Основні питання стратегічного аудиту винагород. Оцінка процесу створення політики винагород та її реалізації. Оцінка взаємозв'язку компонентів політики винагород. Оцінка взаємозв'язку з політикою управління персоналом. Оцінка структури зарплати щодо: ринку праці, вимог внутрішньої справедливості, розвитку кар'єри.

 

ЗАВДАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

Варіант 1

Тема: Місце аудиту персоналу в системі управління персоналом підприємства

1. Сутність аудиту як форми діагностичного дослідження.

2. Правова основа аудиту персоналу.

3. Рівні проведення аудиту персоналу.

4. Інструментарій проведення аудиту персоналу.

5. Послідовність проведення аудиту персоналу.

 

Варіант 2

Тема: Особливості проведення аудиту персоналу

1. Оцінка стану індивідуальної і колективної праці.

2. Аудит укомплектованості персоналом.

3. Аудит розвитку персоналу.

4. Стратегічний аудит.

5. Виявлення слабких сторін і загроз в галузі використання персоналу.

 

Варіант 3

Тема: Аудит прийняття і звільнення працівників

1. Основні показники і цілі аудиту прийняття і звільнення працівників.

2. Вартість прийняття, помилки при підборі персоналу.

3. Витрати на адаптацію.

4. Місії аудиту прийняття та звільнення.

5. Аналіз показників та причин руху та постійності складу персоналу. Баланс руху кадрів на підприємстві.

 

Варіант 4

Тема: Аудит винагород за працю

1. Сутність та мета аудиту винагород за працю.

2. Класифікація стимулів.

3. Аудит відповідності та ефективності затраченої праці та винагороди за неї.

4. Стратегічний аудит винагороди за працю.

5. Оцінка ефективності всіх видів винагороди за працю.

Варіант 5

Тема: Аудит діяльності служби управління персоналом

1. Ціль аудиту системи управління персоналом підприємства.

2. Напрями діяльності служби управління персоналом.

3. Основні критерії оцінки ефективності діяльності відділів управління персоналом.

4. Оцінка плинності кадрів і абсентеїзму.

5. Напрями і критерії аналізу якості управління персоналом підприємства.

 

Варіант 6

Тема: Бюджетування витрат на персонал

1. Мета, завдання і принципи бюджетування.

2. Система бюджетів підприємства.

3. Стадії впровадження бюджетування.

4. Технологія розробки бюджету витрат на персонал.

5. Регламент складання бюджету.

 

Варіант 7

Тема: Дослідження витрат на персонал

1. Класифікація витрат підприємства на персонал.

2. Основні складові витрат роботодавця на робочу силу.

3. Прямі і непрямі витрати на персонал.

4. Витрати на залучення персоналу і його заміну.

5. Регулювання витрат на персонал.

 

Варіант 8

Тема. Контроль персоналу підприємства

1. Сутність, особливості і суб’єкти контролю персоналу.

2. Призначення зовнішнього і внутрішнього контролю персоналу.

3. Ціль та етапи проведення внутрішнього контролю персоналу.

4. Встановлення нормативів контролю персоналу.

5. Аналіз, причини і коректування відхилень.

 

 

Варіант 9

Тема: Види контролінгу персоналу

1. Сутність і напрями аналізу і стратегічному і оперативному контролінгу.

2. Структура і об’єкти контролінгу.

3. Випереджувальний контролінг і зворотній зв'язок в управлінні персоналом.

4. Класифікація управлінських рішень в контролінгу.

5. Управлінський облік як основа контролінгу персоналу.

 

Варіант 10

Тема. Методологія аудита персоналу

1. Характеристика и специфіка аудита персоналу.

2. Періодичність і обсяг аудиту.

3. Економічна і соціальна спрямованість аудиту персоналу.

4. Методи аудиторської експертизи.

5. Етапи аудиту персоналу. Складання аудиторського звіту.

 

Варіант 11

Тема. Сутність завдання та напрямки аудиту персоналу

1. Що таке аудит, управлінський аудит, аудит персоналу?

2. Які основні напрямки аудиторської діяльності та з якою метою проводиться аудит?

3. У чому особливості управлінського аудиту і які його основні етапи проведення? Що є об'єктом і предметом аудиту персоналу?

4. Які напрямки і рівні проведення аудиту персоналу?

5. Якими принципами необхідно керуватися при проведенні оцінки персоналу?

Варіант 12

Тема. Контролінг у системі управління персоналом

1. На які види поділяється контроль залежно від часу проведення та джерел інформації? Яке місце займає контролінг в системі управління організацією?

2. Які основні види контролінгу? Охарактеризуйте їх.

3. У чому полягає мета контролінгу в системі управління персоналом?

4. Яка структура контролінгу?

5. Що таке центри відповідальності та центри витрат?

 

Варіант 13

Тема. Методологія аудиту персоналу

1. Які актуальні напрямки проведення аудиторського дослідження ?

2. Які основні методи дослідження, характерні для аудиту персоналу?

3. Який зміст робочої програми аудитора?

4. Які методи роботи з аудиторськими свідоцтвами?

5. Яка структура і основні елементи змісту аудиторського висновку?

 

Варіант 14

Тема. Оцінка результативності праці персоналу

1. Які напрямки аналізу трудових показників вам відомі? Які види аналізу ви знаєте?

2. Як розрахувати продуктивність праці на одного працюючого в організації? У якій залежності перебуває цей показник від трудомісткості продукції? Поясніть відповідь.

3. Яка методика проведення аналізу по питомої трудомісткості? Які цілі і завдання аналізу фонду заробітної плати вам відомі?

4. У чому сутність розрахунку відносного і абсолютного відхилення фактичного фонду заробітної плати від запланованого? Як зробити розрахунок середньоденної, середньогодинної, середньорічної заробітної плати?

5. Що таке зарплатомісткість продукції? Чи пов'язано це поняття з показником «рентабельність»?

 

Варіант 15

Тема. Аналіз кадрового потенціалу організації

1. Що таке аудит персоналу, які його цілі і об'єкт? Назвіть і охарактеризуйте основні типи аудиту персоналу.

2. Назвіть і дайте характеристику етапів проведення аудиту персоналу.

3. Які методи використовуються при проведенні аудиту персоналу?

4. Які методи використовуються при оцінці ступеня задоволеності працівників працею.

5. Розкрийте сутність і назвіть види і мотиви плинності кадрів.

 

Варіант 16

Тема. Оцінка витрат на персонал організації

1. Наведіть класифікацію та склад витрат організації на персонал. Перерахуйте основні напрямки витрат, пов'язаних з наймом, скороченням, навчанням і розвитком персоналу.

2. Як класифікуються витрати на персонал для цілей управління? Як класифікуються витрати на персонал для визначення собівартості?

3. У чому відмінність методів обліку повних витрат і на основі суми покриття? Які показники ефективності управління витратами на персонал?

4. У чому сутність методів оптимізації витрат на персонал?

5. Які методи аналізу виконання бюджету витрат на персонал можна використовувати?

 

Варіант 17

Тема. Оцінка ефективності реалізації кадрових рішень

1. Як можна оцінити ефективність процесу залучення персоналу?

2. Які основні напрямки аудиту найму?

3. Як правильно проконтролювати витрачання коштів на підбір і відбір персоналу організації?

4. Які показники руху персоналу слід аналізувати аудитору і чому?

5. Яка послідовність проведення аудиту звільнення персоналу? Які особливості аудиту винагород?

 

Варіант 18

Тема. Оцінка діяльності служби управління персоналом

1. Що являє собою оцінка діяльності служби управління персоналом?

2. Назвіть основні групи показників оцінки діяльності кадрових служб. Дайте характеристику кожної з них.

3. Які витрати на персонал слід враховувати при оцінці ефективності кадрових служб?

4. Наведіть приклади оцінки ефективності окремих кадрових програм.

5. Які непрямі показники використовуються при оцінці ефективності кадрових служб?


 

4. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЗМІСТУ, ОБСЯГУ ТА ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

Підготовка контрольної роботи з дисципліни "Аудит персоналу" має відповідати таким умовам:

1) виконання роботи починається з вибору варіанта завдання, який вибирається за двома останніми цифрами залікової книжки студента (або за порядковим номером студента у списку групи);

2)після вибору варіанта роботи слід приступити до підбору літератури та її вивчення. Починати треба з підручника по дисципліні, потім можна використовувати наукові монографії, енциклопедичні довідники та ін. Особливо зверніть увагу на конспект лекцій з дисципліни;

3) варіанти контрольної роботи містять п’ять теоретичних питань, їх слід розкрити з наукових позицій, спираючись на певні праці вчених-економістів. Робота має показати вміння студентів аналізувати те чи інше теоретичне положення. Необхідно також визначити практичне значення та зв'язок із сучасністю аналізованого питання.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна

 

1. «Про аудиторську діяльність» Закон України від 22.04.1993 № 3125-ХІІ.

2. Рекомендації Комісії Європейського співтовариства щодо забезпечення якості аудиту в країнах Євросоюзу. Міжнародний договір від 01.01.2002 // Бухгалтерський облік і аудит.- 2002.- №7.

3. Аудит: Учеб. для студ. вузов/ Под ред. В.И. Подольского.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ, 2000.- 655с.

4. Есинова Н.И. Экономика труда и социально-трудовые отношения: Учеб. пособие. - К.: Кондор, 2003. - 464 с.

5. Завгородний В.П. Бухгалтерский учёт, контроль и аудит в условиях рынка.- 2-е изд.- К.: Фирма Ди-Кси, 1997.- 829 с.

6. Кулинцев И.И. Экономика и социология труда / И.И. Кулинцев.- М.: Центр экономики и маркетинга, 1999. - 288 с.

7. Никонова Т.В. Управленческий аудит: персонал. / Под ред. Ю.Г. Одегова.- М.: Экзамен, 2002. - 224 с.

8. Одегов Ю.Г. Аудит и контроллинг персонала: Учеб. пособие. - М.: Экзамен, 2002.- 447 с.

9. Остапенко Ю.М. Экономика и социология труда: Учеб. пособие. - М.: ИНФРА, 2001. - 199 с.

10. Ришар Жак Аудит и анализ хозяйственной деятельности предприятия: Пер. с фр ./ Под ред. Л.П. Белых.- М.: Аудит: ЮНИТИ, 1997. - 357 с.

11. Скобара В.В. Аудит: методология и организация. - М.: Дело и сервис, 1998. - 576 с.

12. Экономика труда и социально-трудовые отношения / Под. ред. Г.Г. Меликьяна, Р.П. Колосовой. - М.: Изд-во МГУ, 1996.

 

Додаткова

 

1. Артемьева Е.В. Основы аудита: Конспект лекций. - СПб.: Политехника, 1999.- 54 с.

2. Аудит охорони праці на підприємстві // Охорона праці. - 2000. - №10. - С.9-10.

3. Аудит ринку праці Львівської обл. / Укл. Ю.П.Туранський та ін.- Львів: Ексітеп, 2000. - 48 с.

4. Аудиторська практика // Облік. Податки. Аудит в Україні. - 2001. - №21. - С.30-31.

5. Аудиторские стандарты: действующие и предстоящие в сравнении с международными // Аудит сегодня. - 2004. - №1. - С.6-9.

6. Востриков А. Аудит и оценка качества: вопросы и проблемы // Alma mater (Вестн. высшей школы). - 2002. - С.10-12.

7. Галасюк В. и др. Из опыта украинских аудиторов // Аудит и фин. анализ. - 2004.- №1. - С.70-82.

 

8. Дорош Н. Документальное оформление аудиторской проверки // Вестник налоговой службы Украины. - 2000. - № 15. - С.50-55.

9. Основы управления персоналом: Учеб. пособие / Сост. С.И. Самыгин. - М., 2002.

10. Попович П.Я. Економічний аналіз та аудит на підприємстві: Навч. посібник для студ. - 3-те вид., перероб. і доп.- Тернопіль: Економічна думка, 1998. - 199 с.

11. Рапп А. Раасстановка сил на украинском рынке аудиторских услуг / Рынок капитала. - 1999. - № 6. - С. 15-16.

12. Справочник по аудиту / Под ред. Э.А. Уткин.- М.: ТАНДЕМ: ЭКМОС, 1999. - 432 с.

13. Церетелі А. Аудит в Україні очима аудитора // Вістн. податк. служби України. - 2003. - № 23. - С.56-60.

14. Шеремет А.Д. Аудит: Учебник / А.Д. Шеремет, В.П. Суту. - М.: ИНФРА-М, 2002.- 352 с.

15. Шкільняк М. Аудит менеджменту і корпоративне управління // Держ. інформ. бюлетень про приватизацію. - 2001. - №9. - С.55-58.

 

 

Додаток А

 

ЗРАЗОК ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

Варіант Х

 

 

Додаток Б

 

ЗРАЗОК ТИТУЛЬНОГО АРКУША

 

 
 

 

 


Додаток В

 

Питання до заліку з дисципліни «Аудит персоналу»

 

1. Що є об'єктом аудиту?

2. Дайте характеристику організації як системи .

3. Які атрибути сучасної організації?

4. Дайте визначення наступним поняттям: аудит, аудиторська діяльність, контроль, ревізія. У чому їх схожість і відмінності?

5. Що означає слово «аудитор»? Хто може бути аудитором?

6. Чому виникла потреба в інституті аудиту в Україні?

7. Які основні принципи аудиту і якими нормативними документами повинен керуватися аудитор у своїй роботі?

8. Що таке «аудиторські стандарти»? Чи зобов'язаний аудитор у своїй діяльності дотримуватися вимог українських та міжнародних стандартів?

9. Які види робіт і завдання внутрішнього аудиту?

10. Назвіть можливі напрямки аудиту?

11. Які питання повинен дослідити аудитор в процесі перевірки? Хто визначає перелік питань ?

12. Для чого проводиться державний аудит?

13. У чому особливість управлінського аудиту? У яких формах він проводиться?

14. Що називається управлінським аудитом ?

15. Яку мету переслідує управлінський аудит? Перерахуйте основні завдання управлінського аудиту?

16. Що є об'єктом управлінського аудиту?

17. Опишіть порядок залучення аудитора до перевірки.

18. Як контролюється якість роботи аудиторської фірми?

19. Як аудит сприяє вдосконаленню системи управління організацією?

20. Назвіть основні джерела інформації в управлінському аудиті?

21. Перерахуйте інструменти збору інформації.

22. Якими методами здійснюється аналіз і синтез інформації?

23. Опишіть зміст аудиторського висновку.

24. Як здійснюється зворотний зв'язок в ході аудиту?

25. У чому полягає ризик неефективності управлінського аудиту?

26. Що являє собою трудовий потенціал організації?

27. Дайте докладне тлумачення терміна «кадрова політика».

28. З якими проблемами у сфері кадрової політики більше стикаються організації : з зовнішніми або з внутрішніми? Чому?

29. У чому суть управління персоналом?

30. У чому особливості діагностики кадрової роботи?

31. Для чого проводиться аудит персоналу? Що є об'єктом, предметом аудиту персоналу?

32. На яких організаційних рівнях проводиться аудит персоналу?

33. Які галузі аудиту персоналу?

34. Назвіть основні дослідницькі підходи до аудиту.

35. Якими інструментами проводиться аудит персоналу?

36. Яка послідовність операцій в аудиті персоналу?

37. У чому суть попередньої діагностики?

38. Що має міститися в аудиторському висновку?

39. Назвіть основні показники аналізу чисельності, структури і руху трудових ресурсів.

40. Як оцінити вартість трудового потенціалу підприємства?

41. Як проводиться аналіз використання робочого часу?

41. Як проводиться аналіз продуктивності праці?

42. Як проводиться аналіз оплати праці?

43. Як проводиться аналіз використання коштів, які спрямовуються на соціальний розвиток?

44. Охарактеризуйте загальний аналіз праці, оплати і соціального розвитку?

45. У чому суть оцінки використання працівників?

45. Як проводиться аналіз продуктивності робочих місць?

46. Як проводиться аудит укомплектованості персоналом?

47. Які напрямки аудиторської експертизи розвитку персоналу?

48. Яка послідовність стратегічного аудиту персоналу?

49. Як оцінити вартість найму персоналу?

50. Яка послідовність аудиту найму персоналу?

51. Яка послідовність аудиту звільнень персоналу?

52. Як проводиться аудит відповідності винагород?

53. Як проводиться аудит ефективності винагород?

54. Які основні питання стратегічного аудиту винагород?

55. Перерахуйте джерела збору інформації для аудиту умов праці, безпеки і здоров'я.

5б. Яка послідовність аудиту самодіагностики робочих умов персоналу?

57. У чому сутність і яка структура інтелектуального капіталу?

58. У чому необхідність аудиту інтелектуального капіталу?

59. Яка послідовність аудиту інтелектуального капіталу?

60. Назвіть основні методи аудиту інтелектуального капіталу .

61. Які напрямки діяльності служб управління персоналом?

62. Як оцінити плинність кадрів і абсцентеізм?

63. Що таке «контролінг»? У чому необхідність контролінгу на сучасних підприємствах?

64. Назвіть основні об'єкти контролінгу ?

65. Дайте визначення наступним поняттям: контролінг, ревізія, аудит, маркетинг. У чому їх схожість і відмінності?

66. Яка технологія контролінгу ?

67. На яких рівнях проводиться контролінг персоналу?

68. За якими ознаками класифікують витрати на персонал?

69. Якими засобами здійснюється регулювання витрат на персонал?

70. Назвіть основні методи вимірювання витрат на персонал.

71. Яка послідовність планування витрат на персонал?

72. Назвіть показники витрат на утримання персоналу (робочу силу).

73. Опишіть управління витратами на утримання персоналу .

74. Якими методами здійснюється зниження витрат на утримання персоналу?

75. Як оцінити прибутковість інвестицій в персонал?

76. Охарактеризуйте взаємозв'язок економічної та соціальної ефективності витрат на утримання персоналу.

77. Опишіть типову схему соціальної ефективності організації.

 

Методичні вказівки та завдання

До контрольних робіт

З дисципліни

«Аудит персоналу»

для студентів

Заочної форми навчання

За напрямом

6.030504“Економіка підприємства”

шифр назва напряму

 

 

Одеса, 2014

Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни «Аудит персоналу» для студентів заочної форми навчання спеціальності “Економіка підприємства” // Укладач Комліченко О.О. – Одеса: ОНПУ, 2014. – 44 стор.

 

 

Укладач: к.е.н., доцент Комліченко О.О.

 

Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи розглянуті та затверджені на засіданні кафедри «Природничо-наукової підготовки»

Протокол № від “___ ________ 2014 р.

 

“___“___________ 2014 р. Зав. кафедрою ПНП___________ О.Є. Яковенко

 

Зміст

1. Пояснювальна записка.

2. Тематичний зміст дисципліни.

3. Завдання контрольної роботи.

4. Методичні вказівки до змісту, обсягу та виконання завдань контрольної роботи.

5. Вимоги до оформлення контрольної роботи.

6. Список рекомендованої літератури.

7. Додатки:

- Додаток А. Зразок виконання контрольної роботи;

- Додаток Б. Зразок оформлення титульного аркуша контрольної роботи;

- Додаток В. Питання до складання семестрового іспиту з дисципліни.

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.58.199 (0.014 с.)