ТОП 10:

Инфопедия — категория Право: 255 Страница

Материала по категории - Право на сайте Инфопедия всего: 109711 страниц.

Право - 255 Страница

Суть організаційно-економічних відносин в організації. Система заходів громадського і державного регулювання соціально-трудових відносин Метою пенсійної системи є матеріальне забезпечення непрацездатного населення. Колективні договори і угоди – основа соціального партнерства Трудовий контракт: переваги, структура, значення в соціально-трудових відносинах Система соціального партнерства (самостійне опрацювання) ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» Занятие 1. Поиск и сохранение документов в системе Поиск кодексов. Простейшие приемы поиска информации в документе. Копирование текста в Word Поиск документов с помощью Быстрого поиска. Отправка документа по электронной почте Поиск документов с помощью Карточки поиска. Сохранение документа или списка документов в файл Опция «Поиск в списке». Печать документа Использование Быстрого поиска. Закладки и папки Использование Правового навигатора. Постановка документа на контроль Азбука права» — консультации по повседневным правовым вопросам Связанной с применением документа Путеводители КонсультантПлюс Особенности представления текста документа в системе КонсультантПлюс Поиск и анализ документов международного права Поиск и изучение документов раздела «Комментарии законодательства» Подборка судебных решений по проблеме. Изучение правовых позиций высших судов Поиск документов раздела «Формы документов» и особенности их использования Составление проекта договора Проверка ранее созданного договора Обновление ранее созданных проектов договоров в соответствии с изменениями законодательства Российское законодательство (Версия Проф) Корреспонденция счетов (бюджетные организации) Конструктор учетной политики Тема 1. Суб’єкти права інтелектуальної власності Тема 2. Оцінка об’єктів інтелектуальної власності як товару Тема 13. Особливості міжнародної заявки на товарний знак як підстава міжнародної охорони товарного знаку. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Рекомендації щодо контролю за використанням об’єктів права інтелектуальної власності при проведенні гастрольних заходів. Рекомендації по припиненню і недопущенню незаконного використання об’єктів права інтелектуальної власності. Використання фонограм і відеограм, опублікованих з комерційною метою Адміністративний захист авторського права і суміжних прав Рекомендації по припиненню і недопущенню незаконного розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних Стаття 433. Об’єкти авторського права Стаття 439. Забезпечення недоторканності твору Стаття 507. Охорона комерційної таємниці органами державної влади Приклади складання адміністративних протоколів ОСНОВОЮ НОРМАТИВНОЮ БАЗОЮ КУРСУ Є Тема 1. Поняття, предмет, методи та система кримінології. Тема 3. Кримінологічне вчення про особу злочинця. Причини та умови злочинності. Хто із відомих кримінологів здійснив кримінально-правовий підхід до класифікації жертв злочинів? Тема 1: Кримінально-виконавча політика та кримінально-виконавче право. ТЕМИ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА САМОСТІЙНЕ ВИВЧЕННЯ Тема 3. Правове регулювання і порядок виконання попереднього ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «КРИМІНАЛІСТИКА» Тема 1. Поняття адміністративного процесу. Тема 3. Провадження в справах про адміністративні проступки. ОСНОВНА НОРМАТИВНА БАЗА ДИСЦИПЛІНИ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ЕКЗАМЕНУ ІСТОРІЯ ВЧЕНЬ ПРО ДЕРЖАВУ ТА ПРАВО Тема 1. Особливості уявлень про державу та право у країнах давнього сходу та античному світі. Державно-правові вчення середньовіччя. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ НАЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Навчальні підручники та посібники Тема 5. Вирішення господарських спорів. Тема 1. Загальна характеристика земельного права як самостійної галузі права. Класифікуйте зазначені дії і як повинна бути вирішена ця справа. Адреси в глобальній комп’ютерній мережі Internet Тема 1. Судова бухгалтерія: предмет, завдання і методи. СКЛАДАННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ Тема 1. Документообіг у сфері господарської діяльності та господарсько-процесуальні документи. Тема 1. Понятие предпринимательского права. Понятие и признаки предпринимательской деятельности Государственное регулирование и контроль в сфере предпринимательской деятельности. Лицензирование отдельных видов деятельности. Опубликование правовых актов. Обычаи делового оборота как источник правового регулирования в Российской Федерации. Правовое положение гражданина, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя. Глава крестьянского (фермерского) хозяйства. Гарантии защиты прав кредиторов при реорганизации юридического лица. Права и обязанности участников общества. Признаки и критерии несостоятельности. Объекты предпринимательских правоотношений. Осуществление прав субъектами предпринимательской деятельности. Коммерческое представительство. Злоупотребление правами. Особенности гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательской деятельности. Вправе ли предприниматель, исполнивший обязанность, по истечении срока исковой давности требовать исполненное обратно? Право собственности субъектов предпринимательской деятельности. Право хозяйственного ведения и оперативного управления. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации предпринимателей. Особенности обязательственных отношений с участием предпринимателей. Принципы исполнения и способы обеспечения исполнения обязательств с участием субъектов предпринимательской деятельности. Особенности продажи предприятия. Отношения между должником и финансовым агентом. Монополистическая деятельность. Недобросовестная конкуренция. Проблемы защиты от нарушений антимонопольного законодательства. Право потребителя на информацию об изготовителе (исполнителе, продавце) и о товарах (работах, услугах). Особенности продажи товаров дистанционным способом. Какой из договоров является публичным? Студенческого корпуса при некоммерческом фонде содействия развитию межсекторного взаимодействия «Единение» Статья 11. Порядок освобождения от должности Координатора Студенческого корпуса, Заместителя Координатора Студенческого корпуса, Секретарь Студенческого корпуса. Статья 14. Порядок ведения заседаний. Статья 16. Порядок голосования и принятия решений на заседаниях Студенческого корпуса. Тема 25. Особливості правового регулювання в окремих галузях господарювання. ЗРАЗОК ПОБУДОВИ МОДУЛЬНОГО ЗАВДАННЯ Історія появи поняття «диверсія» Загальна характеристика диверсії СКЛАД ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНИЙ СТ.113 КК УКРАЇНИ «ДИВЕРСІЯ» Відміна диверсії від терористичного акту ПО РОССИЙСКОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОМУ ПРАВУ Система источников предпринимательского права Государственная регистрация. Тема2. Юридические лица как субъекты предпринимательского права Тема 8. Ликвидация субъектов предпринимательского права. СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА ПЕРЕХОД ПРАВ ПО ЦЕННОЙ БУМАГЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ Необходимыми приложениями к договору являются документы, удостоверяющие состав и стоимость предприятия: акт инвентаризации, бухгалтерский баланс, Защищать свои интересы покупатель может такими способами: ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ ТОВАРНЫЙ И КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТ ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ Відносини з фінансово зацікавленими особами Структура і методи роботи ради директорів і керівництва компанії Рейтинг корпоративного управління консорціуму Російського інституту директорів і рейтингового агентства «Эксперт РА» Коефіцієнт корпоративного управління (Corporate Governance Quotient - CGQ), запропонований Institutional Shareholder Services (ISS). Устав Організації Об'єднаних Націй 1945 року Об организации выполнения и защиты Е) список использованных источников. Форма и порядок аттестации по курсовым работам (проектам) І. Загальні відомості про класного керівника та організацію виховного процесу ІІ. Організація діяльності класного колективу Взаємовідносини (зв’язки за посадою) Банк даних учнів пільгових категорій Районного методичного кабінету Критерії ефективності системи виховної роботи ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ПРИНЦИПІВ СУДОЧИНСТВА, ЗАКРІПЛЕНИХ У КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ, КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ ЩОДО ПІДТРИМАННЯ ПРОКУРОРОМ ДЕРЖАВНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ ТЕМА 2. ПОНЯТТЯ І РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ. СТАТУС ПРОКУРОРА-ДЕРЖАВНОГО ОБИНУВАЧА ТЕМА 3. СТАНДАРТИ РАДИ ЄВРОПИ СТОСОВНО РОЛІ ПРОКУРАТУРИ В СИСТЕМІ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА ТА ЇХ ЗАКРІПЛЕННЯ У НАЦІОНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ ТЕМА 4. ПІДГОТОВКА ПРОКУРОРА ДО ПІДТРИМАННЯ ДЕРЖАВНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ В СУДІ ТЕМА 5. ІНІЦІЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ. УЧАСТЬ ПРОКУРОРА У ПІДГОТОВЧОМУ СУДОВОМУ ПРОВАДЖЕННІ ТЕМА 6. УЧАСТЬ ПРОКУРОРА – ОБВИНУВАЧА У КРИМІНАЛЬОМУ ПРОВАДЖЕННІ В СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ ЗМІНА ПРОКУРОРОМ ОБВИНУВАЧЕННЯ В СУДІ, ВІДМОВА ВІД ОБВИНУВАЧЕННЯ, ВИСУНЕННЯ ДОДАТКОВОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ. ТЕМА 8. УЧАСТЬ ПРОКУРОРА-ОБВИНУВАЧА У СУДОВИХ ДЕБАТАХ ТЕМА 9. ПІДТРИМАННЯ ДЕРЖАВНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ОСОБЛИВИХ ПОРЯДКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ТЕМА 10. УЧАСТЬ ПРОКУРОРА В АПЕЛЯЦІЙНОМУ СУДОВОМУ ПРОВАДЖЕННІ ТЕМА 11. УЧАСТЬ ПРОКУРОРА В КАСАЦІЙНОМУ СУДОВОМУ ПРОВАДЖЕННІ Программа курса «Трудовое право» Тема 17. Международное регулирование труда. Этики и служебного поведения работников Округа – Югры «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Югры» Рекомендуемые правила поведения с заявителями До Процедури продажу банківських продуктів АТ «Дельта Банк» на точці продажу Інструкція по роботі з АРМ КІ –ТП Блок «Паспорт» містить дані про паспорт (серія, номер, ким виданий, дата видачі) та ідентифікаційний номер. Забороняється дублювання номерів телефонів в різних полях закладки. Однакові номери телефонів можуть бути лише в полях «Телефон прописки» і «Телефон проживання». Закладка «Освіта та соціальні дані» Закладка «Доходи та витрати» Стадия судебного разбирательства. Решение вопроса о мере пресечения. Процесс судебного разбирательства. ПРЕНИЯ СТОРОН И ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО ПОДСУДИМОГО Возобновление судебного следствия Вынесение приговора коллегией судей Приговор без назначения наказания (или с освобождением от наказания). Цивільне право (оновлено) 11 .11.2016 Цивільний процес (оновлено) 11.11.2016 Как было в советский период и почему так было? Что нужно делать Гражданину РФ, чтобы, осуществлять своею власть непосредственно? Тема: Полное наименование темы работы Данный лист, как и титульный, не имеет нумерацию. Конституции, Уставы и Законы субъектов РФ Глава 2.2. ТРАНСПОРТИРОВКА ДРЕВЕСИНЫ И УЧЕТ СДЕЛОК С НЕЙ Глава 7. ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ» Структура НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Тема 2. АВТОРСЬКЕ ПРАВО ТА СУМІЖНІ ПРАВА Джерела, рекомендовані до заняття Суб’єктів господарювання, товарів та послуг. Тема 5. ПРАВОВА ОХОРОНА Комерційної таємниці та інших ОБ’ЄКТІВПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации Глава 39. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ Статья 320. Право апелляционного обжаловании. Статья 376. Право на обращение в суд кассационной инстанции Статья 391.1. Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора Е) На передачу-получение суверенитета на конкретной земле от одного Объекта и/или Субъекта права к другому? Ж) На передачу собственности на конкретной территории от одного Объекта и/или Субъекта права к другому? ОБРАЩЕНИЕ к Корепину Сергею Владимировичу, Письмо Фонда социального страхования РФ от 22.03.2010 г. № 02-03-13/08-2498 «О работе на условиях неполного рабочего времени лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком» ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ Минфина РФ от 06.02.2007 г. № 03-03-06/2/17 «О налогообложении затрат на оплату дополнительных отпусков работникам с ненормированным рабочим днем» Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 13.05.2008 г. № 03-03-06/1/305 «Об учете расходов на выплату выходного пособия» Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 26.09.2008 г. № 03-03-06/1/546 «О налогообложении выходных пособий при увольнении работников» Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 11.03.2009 г. № 03-04-06-01/54 «О налогообложении выплат при увольнении работников» Письмо Минфина РФ от 22.03.2010 г. № 03-03-06/1/158 «О доплате до фактического заработка на период временной нетрудоспособности» Письмо Минфина РФ от 25.03.2010 г. № 03-03-06/1/187 «О порядке учета для целей налогообложения прибыли затрат на доплаты до фактического заработка на период временной нетрудоспособности» Информационное письмо Минздравсоцразвития РФ от 06.08.2010 г. № 12-3/10/2-6752 «О восстановлении трудовых книжек граждан, утраченных в результате стихийных природных пожаров» Письмо Фонда социального страхования РФ от 05.08.2011 г. № 14-03-11/05-8545 «О порядке заполнения листков нетрудоспособности» Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 18.03.2010 г. № 03-04-05-7/109 Письмо Минздравсоцразвития РФ от 18.08.2009 г. № 22-2-3199 «О заключении трудового договора с руководителем организации» (2) ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СЛУЖЕБНЫХ КОМАНДИРОВОК И СЛУЖЕБНЫХ ПОЕЗДОК Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России от 05.02.2010 г. № 03-03-05/18 «О документальном подтверждении расходов на проезд работника к месту командировки и обратно» Письмо УФНС России по г. Москве от 22.02.2007 г. № 20-12/016776 «О налогообложении компенсаций, выплачиваемых работникам, использующим личный автомобиль в служебных поездках» Письмо от 05.03.2010 г. № 473-19 «О начислении страховых взносов на стоимость подарков работникам» Письмо от 17.05.2010 г. № 1212-19 «Об обложении страховыми взносами сумм материальной помощи работникам, выплат в пользу работников-доноров, а также выплат по договору займа» Письмо от 19.05.2010 № 1239-19 «Об обложении страховыми взносами компенсаций, выплачиваемых работникам» Письмо от 26.05.2010 № 1343-19 «Об обложении страховыми взносами компенсаций, выплачиваемых работникам» Письмо от 27.05.2010 № 1354-19 «О начислении страховых взносов на выплаты работникам» Письмо от 05.08.2010 № 2519-19 «О начислении страховых взносов на выплаты работникам» Письмо от 06.08.2010 № 2538-19 «О начислении страховых взносов на различные выплаты работникам» Статья 803. Договор страхования Статья 808. Последствия нарушения правил об обязательном страховании Статья 825. Форма договора страхования Понятие и виды обязательств по оказанию услуг Стаття 568. Розшук, арешт і конфіскація майна О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации Выступать от имени юридического лица, Реорганизуемого юридического лица О реорганизации юридического лица Решение о ликвидации юридического лица Ликвидируемого юридического лица Капитале хозяйственного общества Хозяйственных товариществах и обществах С ограниченной ответственностью из общества В производственном кооперативе и переход пая Кооператива по внесению дополнительных народов Российской Федерации Статья 1085. Объем и характер возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья Система государственного и муниципального управления в России. Функции государства и государственное управление. Государственная власть и государственное управление. Структура государственного управления в ведущих странах мира: институциональный, функциональный и организационный анализ. Законодательная власть России и организационно-управленческий механизм ее реализации. Центральные, региональные и местные органы государственного управления, их иерархия, проблемы взаимоотношений. Объекты и инструменты государственного регулирования экономики. Основные направления деятельности по формированию и реализации социальной политики государства. Формирование государственной политики и ее реализация. Опыт становления местного самоуправления в России: основные этапы. Сравнительный анализ зарубежного опыта организации местного самоуправления. Сущность бюджетного федерализма. Классификация органов местного самоуправления Организационная структура местной (городской, районной, поселковой) администрации. Организация труда муниципального служащего. Формирование кадрового резерва. Этика муниципального служащего. Решения в процессе муниципального управления: порядок рассмотрения и принятия, регламенты, референдум. Использование сети Интернет в муниципальном управлении. Нормативний підхід до розуміння права Нормативистська концепція права. Глава 85. Наследование по завещанию ст. 1233-1257 Право на завещание осуществляется лично. Совершение завещания через представителя не допускается. Отказополучателями могут быть лица, входящие, а также не входящие в число наследников по закону. Право пользования жилым домом, квартирой или другим зданием, предоставленное отказоиолучателю, не является основанием для проживания в них членов его семьи, если в завещании не указано иное. Статья 1239. Утрата силы завещательным отказом Подназначенным наследником может быть любое лицо, определенное в статье 1222 настоящего Кодекса. Нотариус ставит на конверте свою удостоверительную надпись, скрепляет печатью и в присутствии завещателя помещает его в другой конверт и опечатывает. Отмена завещания, внесение в него изменений производятся в порядке, установленном настоящим Кодексом для удостоверения завещания. С какого момента переходит риск случайной гибели товара с продавца на покупателя? Срок годности товара определяется периодом времени, исчисляемым со дня его Товар считается предоставленным в распоряжение покупателя, когда: (выбрать три необходимых условия) Для каких целей по договору поставки покупатель приобретает товары у продавца? Могут ли товары иностранного производства быть предметом договора поставки для государственных и муниципальных нужд? Тема 28. ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ. ПРОДАЖА ПРЕДПРИЯТИЯ Как называется имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности? С какого момента, по общему правилу, считается заключенным договор купли-продажи предприятия, подлежащий государственной регистрации? Что может выступать в качестве предмета договора дарения? Что признается пожертвованием? В какой срок, по общему правилу, выплачивается постоянная рента? Менее какого числа установленных законом минимальных размеров оплаты труда не может быть стоимость общего объема содержания в договоре пожизненного содержания с иждивением? Какие наступают последствия, если арендодатель передал арендатору имущество без документов, отсутствие которых исключает эксплуатацию объекта аренды? Какие последствия возникают в случае, если арендатор продолжает пользоваться имуществом после истечения срока договора при отсутствии возражений со стороны арендодателя? Какие из признаков не характерны для договора проката? Вправе ли арендатор транспортного средства без экипажа сдавать его в субаренду на условиях договора аренды транспортного средства без экипажа?
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.170.78.142 (0.033 с.)