Муніципально-правові норми та муніципально-правові інститути.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Муніципально-правові норми та муніципально-правові інститути.Муніципально-правові норми — це встановлені державою, територіальною громадою або органами місцевого самоврядування правила поведінки, що регулюють суспільні відносини у сфері організації і здійснення місцевого самоврядування та виконання яких забезпечується примусовою силою держави.

У своїй сукупності муніципально-правові норми становлять галузь муніципального права, їм притаманні загальні риси, що характерні для всіх правових норм.

Пропонуються різні підстави класифікації муніципально-правових норм, зокрема, об'єкт правового регулювання, характер припису, ступінь визначеності, територія дії, джерела тощо

Крім того, за функціональною спрямованістю муніципально-правові норми поділяються на: • регулятивніохоронні за функціональним призначенням можна виділити такі дві групи муніципально-правових норм: 1) спеціалізовані (вихідні) 2) норми-правила

Муніципально-правові норми систематизуються за муніципально-правовими інститутами — відповідними сукупностями норм, що регулюють певну групу взаємопов'язаних однорідних суспільних відносин у межах галузі муніципального права.

У сучасній літературі, з позиції системного підходу, виділяють три різновиди правових інститутів: загальні (генеральні), головні та початкові.

загальні мають комплексний характер і складають значні масиви правових норм, що регулюють великі сфери (або кілька сфер) суспільних відносин.

Головні муніципально-правові інститути в межах загальних інститутів об'єднують правові норми, що регулюють певні групи однорідних суспільних відносин.

Початкові об'єднують невелику кількість муніципально-правових норм, що регулюють окрему групу суспільних відносин.


4. Поняття, предмет, система науки муніципального права.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!подивитися ще

НАУКА МП – система наукових знань, ідей, концепцій, в основі яких знаходяться історичні, міжнародні та сучасні вітчизняні уявлення про закономірності становлення та розвитку м/с і МП.

ПРЕДМЕТ МП: актуальні теоретичні і практико-прикладні проблеми правового регулювання, формування та здійснення муніципальної влади і реалізація муніципально-правового статусу осіб.

Система науки МП:

Блоки системи:

- Загальнотеоретичний, концептуальний, історичний, прогностичні питання м/с,

- Порівняльно-правові

- Система основ м/с

- Основні напрямки здійснення м/с, його взаємодії з державною владою

- Компетенція органів м/с

- Інститути та форми безпосередньої демократії в системі м/с

- Системно-структурна організація м/с

- Організація служби в органах м/с

- Правовий статус депутатів місцевих рад

- Гарантії та відповідальність м/с

 


Методологічні основи і джерела науки муніципального права.

МЕТОДОЛОГІЯ НАУКИ (РІВНІ):!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Філософський: Діалектичний, ідеалістичний, плюралістичний, матеріалістичний;

Загальнонаукові: історичний, порівняльно-правовий, формально юридичний, формально-логічний, системно-структурний, системно-функціональний;

Спеціально науковий: статистичний, соціометричний (встановлення громадської думки), моделювання, кібернетичний, державно-правового експерименту.

Методологія науки- це вчення про методи пізнання, теоретичне обґрунтування використовуваних у науці методів і способів пізнання; теорія методів, сукупність певних теоретичних принципів, логічних прийомів і конкретних способів дослідження явищ; система певних теорій, гносеологічних та онтологічних принципів> законів і категорій, які опосередковують загальні властивості і зв'язки буття і наукового пізнання.

Науковий метод — це сукупність правил, прийомів, принципів, засобів, способів дослідження відповідних явищ і процесів, шляхів пізнавальної діяльності, визначення їх меж і встановлення основних взаємозв'язків із суміжними явищами.

Наука муніципального права використовує загальнонаукові (діалектичний, синергетичний, системного аналізу, соціологічний) та спеціальні (порівняльного правознавства, нормативно-логічний, структурно-функціональний, історико-юридичний, методи переходу від загального до особливого, від абстрактного до конкретного тощо).

Загальні методи — це філософські, світоглядні підходи, які виражають найбільш універсальні принципи мислення.

Джерела науки муніципального права.!!!!!!!!!!!!

Джерела муніципального права - це сукупність теорій, концепцій, наукових праць, в яких містяться знання про місцеве самоврядування.

Умовно систему доктринальних джерел науки муніципального права України можна поділити на три групи: 1) наукові праці дореволюційних вітчизняних і зарубіжних учених, в яких розроблено й досліджено проблеми муніципального права, історія його розвитку тощо; 2) наукові досягнення науки радянського будівництва та 3) сучасні наукові досягнення у сфері місцевого самоврядування.


Функції науки муніципального права.

Функції:

- Гносеологічна

- Евристична

- Прогностична

- Практико-прикладна (наукова підтримка наукової діяльності, надання консультативних висновків)

- Виховна

- Методична (навчально-методичне забезпечення наукової дисципліни)

 

Функції науки муніципального права.

Сутність, зміст, соціальне, науково-пізнавальне і навчальне призначення науки муніципального права розкривається в її функціях.Функції науки муніципального права — це напрями її впливу на певні сторони суспільної практики. Ці функції визначаються насамперед її предметом.

Пізнавальна функція муніципального права полягає в тому, що вона дає характеристику основним інститутам місцевого самоврядування.

У системі функцій науки муніципального права важливе місце також посідає політична функція, головне призначення якої — формування справжніх політичних переконань і орієнтацій у сфері місцевого самоврядування.

Ідеологічна функція науки муніципального права полягає в тому, що вона вивчає ідеї, духовні цінності у процесі здійснення місцевого самоврядування, реалізації Конституції та законів України.

Евристично-прогностична функція полягає в пошуках фундаментальних вирішень питань, які стоять перед муніципально-правовою наукою, прогнозуванні й пошуках того прогресивного і цінного, що має велике значення для майбутнього.

Прогностична функція науки щільно пов'язана з прогностичною силою Конституції України, в якій відображені прагнення, цілі та завдання майбутнього — побудова правової, соціальної та демократичної держави, а ефективно діюче місцеве самоврядування — магістральний шлях таких перетворень.

Важливою є також комунікативна функція, яка полягає в роботі з інформацією і пов'язана з такими проблемами, як гласність у роботі муніципальних органів, ознайомлення з роботою органів місцевого самоврядування, формування правової свідомості та правової культури.

Інтегративна (системотворча) функція полягає в тому, що наука муніципального права допомагає об'єднувати знання різних галузевих юридичних наук про окремі аспекти здійснення місцевого самоврядування в цілісну систему.

Прикладна (практична) функція полягає в тому, що муніципальне право орієнтує територіальні громади, органи місцевого самоврядування в їх практичній діяльності.

 


Навчальна дисципліна “Муніципальне право” та її значення для підготовки юристів.

 

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА – система апробованих з точки зору теорії і практики знань про правове регулювання організації та здійснення м/с, які необхідні і достатні для формування цілісного уявлення слухачем.

Завдання навчальної дисципліни: надає теоретичні і прикладні знання щодо правового регулювання і реального здійснення м/с; допомагає оволодіти методикою аналізу правових, теоретичних і практичних аспектів функціонування суб'єктів м/с; сприяє розширення загального, професійного кругозору слухачів і має виховне значення.

 

 


Роль муніципального права в процесі становлення та розвитку місцевого самоврядування в Україні.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.36.32 (0.008 с.)