Місце муніципального права в системі національного права України. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Місце муніципального права в системі національного права України.Місце муніципального права в системі національного права України.

Муніципальне право — це система норм, які регулюють суспільні відносини у сфері місцевого самоврядування та інші тісно пов'язані з ними суспільні відносини. Тому можна стверджувати, що муніципальне право стосується, насамперед, безпосередньої і представницької місцевої (локальної) влади, а отже, воно належить до групи публічних галузей права. Звідси муніципальне право найбільш тісно пов'язане з конституційним, адміністративним, фінансовим та іншими галузями. Громадяни України реалізують своє право на участь у місцевому самоврядуванні за належністю до відповідних територіальних громад. Будь-які обмеження права забороняються. Рішення, прийняті місцевим референдумом, є обов'язковими для виконання на відповідній території. Органи місцевого самоврядування з метою більш ефективного здійснення своїх повноважень, захисту прав та інтересів територіальних громад можуть об'єднуватися в асоціації та інші форми добровільних об'єднань. У галузі бюджету, фінансів і цін — складання проекту місцевого бюджету, подання його на затвердження відповідної ради, забезпечення виконання бюджету; щоквартальне подання раді письмових звітів про хід і результати виконання бюджету тощо. Щодо управління комунальною власністю встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ і організацій комунальної власності відповідних територіальних громад; заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ і організацій комунальної власності відповідних територіальних громад; тощо.


На підставі вищевикладеного можна визначити місце і роль муніципального права у системі національного права України.

 

 


2. Муніципально-правові відносини (поняття, види, зміст).

 

Муніципальні правовідносини – суспільні відносини, які виникають у сфері м/с, регулюються нормами муніципального права і які можуть бути класифіковані за різними критеріями.

1. за цільовим призначенням

· Виникають у зв'язку з конституюванням м/с (заснування інституту м/с, вибори)

· Виникають у процесі поточної діяльності суб'єктів м/с

2. за кількісним складом

· Прості

· Складні

3. за галузями господарства (земельні, фінансові, соціально-культурні, екологічні, майнові)

4. за просторовими межами

· Внутрішньо-муніципальні (в межах територіальної одиниці)

· Міжмуніципальні відносини (місто, область)

· Відносини з державними органами (вихід в межах держави)


· Міжмуніципальні міжнародні відносини

Суб'єктимуніципальних правових відносинне тотожні суб'єктам м/с. Виключний перелік останніх визначено ст. 5 Закону України «Про м/с»: лише ті суб'єкти, які наділені публічно-владними повноваженнями щодо вирішення питань м/с; суб'єкти муніципальних правовідносин можуть бути найширше коло суб'єктів.

ЗМІСТ:

1. Юридичний зміст муніципальних правовідносин виражаються у компетенції публічно-владного суб'єкта, муніципально-правовому статусі людини і громадянина, а також нормативно визначених прав і обов'язків інших учасників муніципальних правовідносин.

Компетенція (предмет відання і повноваження). Повноваження – правообов’язки.

2. Фактичний зміст (конкретна модель правомірної поведінки суб'єкта муніципально-правових відносин)

 


Муніципально-правові норми та муніципально-правові інститути.

Муніципально-правові норми — це встановлені державою, територіальною громадою або органами місцевого самоврядування правила поведінки, що регулюють суспільні відносини у сфері організації і здійснення місцевого самоврядування та виконання яких забезпечується примусовою силою держави.

У своїй сукупності муніципально-правові норми становлять галузь муніципального права, їм притаманні загальні риси, що характерні для всіх правових норм.

Пропонуються різні підстави класифікації муніципально-правових норм, зокрема, об'єкт правового регулювання, характер припису, ступінь визначеності, територія дії, джерела тощо

Крім того, за функціональною спрямованістю муніципально-правові норми поділяються на: • регулятивніохоронні за функціональним призначенням можна виділити такі дві групи муніципально-правових норм: 1) спеціалізовані (вихідні) 2) норми-правила

Муніципально-правові норми систематизуються за муніципально-правовими інститутами — відповідними сукупностями норм, що регулюють певну групу взаємопов'язаних однорідних суспільних відносин у межах галузі муніципального права.

У сучасній літературі, з позиції системного підходу, виділяють три різновиди правових інститутів: загальні (генеральні), головні та початкові.

загальні мають комплексний характер і складають значні масиви правових норм, що регулюють великі сфери (або кілька сфер) суспільних відносин.

Головні муніципально-правові інститути в межах загальних інститутів об'єднують правові норми, що регулюють певні групи однорідних суспільних відносин.

Початкові об'єднують невелику кількість муніципально-правових норм, що регулюють окрему групу суспільних відносин.


4. Поняття, предмет, система науки муніципального права.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!подивитися ще

НАУКА МП – система наукових знань, ідей, концепцій, в основі яких знаходяться історичні, міжнародні та сучасні вітчизняні уявлення про закономірності становлення та розвитку м/с і МП.

ПРЕДМЕТ МП: актуальні теоретичні і практико-прикладні проблеми правового регулювання, формування та здійснення муніципальної влади і реалізація муніципально-правового статусу осіб.

Система науки МП:

Блоки системи:

- Загальнотеоретичний, концептуальний, історичний, прогностичні питання м/с,

- Порівняльно-правові

- Система основ м/с

- Основні напрямки здійснення м/с, його взаємодії з державною владою

- Компетенція органів м/с

- Інститути та форми безпосередньої демократії в системі м/с

- Системно-структурна організація м/с

- Організація служби в органах м/с

- Правовий статус депутатів місцевих рад

- Гарантії та відповідальність м/с

 


Функції науки муніципального права.

Функції:

- Гносеологічна

- Евристична

- Прогностична

- Практико-прикладна (наукова підтримка наукової діяльності, надання консультативних висновків)

- Виховна

- Методична (навчально-методичне забезпечення наукової дисципліни)

 

Навчальна дисципліна “Муніципальне право” та її значення для підготовки юристів.

 

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА – система апробованих з точки зору теорії і практики знань про правове регулювання організації та здійснення м/с, які необхідні і достатні для формування цілісного уявлення слухачем.

Завдання навчальної дисципліни: надає теоретичні і прикладні знання щодо правового регулювання і реального здійснення м/с; допомагає оволодіти методикою аналізу правових, теоретичних і практичних аспектів функціонування суб'єктів м/с; сприяє розширення загального, професійного кругозору слухачів і має виховне значення.

 

 


Роль муніципального права в процесі становлення та розвитку місцевого самоврядування в Україні.

ТЕМА №3: Роль муніципального права в процесі становлення і розвитку м/с в Україні

1. м/с як категорія сучасного державознавства

2. Регіональні і муніципальна політика як складові державної політики

3. Основні напрямки реформування м/с в Україні

 

Міжнародно-правове регулювання та основні тенденції розвитку місцевого самоврядування.

 

Всесвітня декларація місцевого самоврядування. Європейська хартія місцевого самоврядування.

Крім того, Хартія є першим юридичним документом, що гарантує дотримання принципу субсидіарності державами — членами Ради Європи. Таким чином, місцева влада повинна здійснювати управління і контролювати значну частину публічних зобов'язань в інтересах місцевого населення і під своєю відповідальністю

Хартія складається з Преамбули та трьох частин.

· Преамбула закріплює фундаментальні принципи Хартії, якими є: роль місцевого самоврядування в забезпеченні демократії, ефективного управління та децентралізації влади; рольмуніципальних утворень в розвитку Європи; необхідність для муніципалітетів мати широку автономію.

Перша частина містить основні положення щодо місцевої автономії.

· Друга частина містить різні положення щодо зобов'язань держав, що підписали і ратифікували Хартію, виходячи з наміру забезпечити баланс між нормами Хартії та інституційно-юридичними особливостями держав.

· Третя частина регулює процедурні питання, зміст яких, як правило, стандартно і є в наявності у всіх конвенціях Ради Європи: підписання, ратифікація та набрання чинності (ст. 15), територіальна сфера дії (ст.16), тощо

 


Див.пит.12


Місце муніципального права в системі національного права України.

Муніципальне право — це система норм, які регулюють суспільні відносини у сфері місцевого самоврядування та інші тісно пов'язані з ними суспільні відносини. Тому можна стверджувати, що муніципальне право стосується, насамперед, безпосередньої і представницької місцевої (локальної) влади, а отже, воно належить до групи публічних галузей права. Звідси муніципальне право найбільш тісно пов'язане з конституційним, адміністративним, фінансовим та іншими галузями. Громадяни України реалізують своє право на участь у місцевому самоврядуванні за належністю до відповідних територіальних громад. Будь-які обмеження права забороняються. Рішення, прийняті місцевим референдумом, є обов'язковими для виконання на відповідній території. Органи місцевого самоврядування з метою більш ефективного здійснення своїх повноважень, захисту прав та інтересів територіальних громад можуть об'єднуватися в асоціації та інші форми добровільних об'єднань. У галузі бюджету, фінансів і цін — складання проекту місцевого бюджету, подання його на затвердження відповідної ради, забезпечення виконання бюджету; щоквартальне подання раді письмових звітів про хід і результати виконання бюджету тощо. Щодо управління комунальною власністю встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ і організацій комунальної власності відповідних територіальних громад; заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ і організацій комунальної власності відповідних територіальних громад; тощо.

На підставі вищевикладеного можна визначити місце і роль муніципального права у системі національного права України.

 

 


2. Муніципально-правові відносини (поняття, види, зміст).

 

Муніципальні правовідносини – суспільні відносини, які виникають у сфері м/с, регулюються нормами муніципального права і які можуть бути класифіковані за різними критеріями.

1. за цільовим призначенням

· Виникають у зв'язку з конституюванням м/с (заснування інституту м/с, вибори)

· Виникають у процесі поточної діяльності суб'єктів м/с

2. за кількісним складом

· Прості

· Складні

3. за галузями господарства (земельні, фінансові, соціально-культурні, екологічні, майнові)

4. за просторовими межами

· Внутрішньо-муніципальні (в межах територіальної одиниці)

· Міжмуніципальні відносини (місто, область)

· Відносини з державними органами (вихід в межах держави)

· Міжмуніципальні міжнародні відносини

Суб'єктимуніципальних правових відносинне тотожні суб'єктам м/с. Виключний перелік останніх визначено ст. 5 Закону України «Про м/с»: лише ті суб'єкти, які наділені публічно-владними повноваженнями щодо вирішення питань м/с; суб'єкти муніципальних правовідносин можуть бути найширше коло суб'єктів.

ЗМІСТ:

1. Юридичний зміст муніципальних правовідносин виражаються у компетенції публічно-владного суб'єкта, муніципально-правовому статусі людини і громадянина, а також нормативно визначених прав і обов'язків інших учасників муніципальних правовідносин.

Компетенція (предмет відання і повноваження). Повноваження – правообов’язки.

2. Фактичний зміст (конкретна модель правомірної поведінки суб'єкта муніципально-правових відносин)

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 442; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.201.68.86 (0.016 с.)