Тема 1. Правозастосування як особлива форма реалізації права 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1. Правозастосування як особлива форма реалізації праваРеферати:

1. Місце і роль держави в реалізації права.

2. Механізм реалізації норм права.

3. Стадії застосування норм права: різні підходи.

4. Встановлення фактичних обставин справи.

Завдання для самостійного вивчення:

1. Класифікуйте суб’єктів правозастосування за різними критеріями на прикладі місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

2. Проаналізуйте випадки, коли виникає потреба у застосуванні норм права та підготуйте конкретні приклади.

3. Пов’яжіть теоретичні положення розглянутих питань з юридичною практикою, вкажіть на можливі розбіжності чи протиріччя.

Практичні завдання:

1. На прикладі конкретного правозастосовного акту (на власний вибір) розпишіть стадії правозастосовного процесу.

2. Дії уповноваженої особи у випадку, коли для виникнення правових відносин слід офіційно засвідчити наявність, або навпаки – відсутність юридичних фактів. Наприклад, оголошення фізичної особи померлою.

Тема 2. Правозастосування як правова діяльність та форми її здійснення

Реферати:

1. Правороз’яснювальна діяльність органів юстиції та напрямки її вдосконалення.

2. Виявлення та профілактика помилок у правозастосуванні.

3. Взаємозв’язок законності, доцільності та справедливості в правозастосовній діяльності.

4. Вплив професійної правової культури на законність прийнятих рішень.

5. Юридичні знання і юридичні навички як фактори зростання ефективності юридичної діяльності.

Завдання для самостійного вивчення:

1. Знайдіть приклади із періодичних громадсько-політичних чи фахових видань щодо правозастосовних помилок і зловживань правом. Проаналізуйте та випишіть їх.

2. Підготуйте обґрунтовані пропозиції щодо профілактики помилок під час правозастосування.

3. По темі навчального заняття підготуйте власні проблемні питання (не менше 3-х) для обговорення під час семінарського заняття.

4. З’ясуйте, які виникають труднощі під час правозастосування в діяльності органів юстиції.

5. Проаналізуйте міру впливу наукових рекомендацій на забезпечення режиму законності і ефективності правозастосування.

6. Підготуйте обґрунтовані підстави та шляхи покращення забезпечення законності в юридичній діяльності.

Практичні завдання:

1. Підберіть форму застосування права у випадку, коли передбачені нормами права суб’єктивні права і юридичні обов’язки не можуть виникнути і реалізуватися без владного рішення компетентного органу чи посадової особи.

2. Підберіть форму застосування права у випадку, коли вчинено правопорушення і особа притягується до юридичної відповідальності, в процесі якої необхідно визначити відповідну міру покарання правопорушника.

Тема 3. Правозастосовний акт як акт індивідуального регулювання суспільних відносин

Реферати:

1. Підзаконний характер правозастосовних актів і їх місце в системі правових актів.

2. Причини прогалин у законодавстві та способи їх усунення і подолання.

3. Особливості субсидіарного застосування норм права.

4. Вплив глобалізаційних процесів на внутрішньодержавну правозастосовну практику.

 

Завдання для самостійного вивчення:

1. Розкрийте особливості побудови правозастосовного акта.

2. Сформулюйте проблемні питання з обговорюваної теми. Підготуйте власну аргументацію.

3. Розкрийте особливості юридичної техніки правозастосування як різновиду юридичної техніки правових актів.

Практичні завдання:

1. На прикладі правозастосовного акту (на власний вибір) охарактеризуйте його юридичні ознаки.

2. На прикладі субсидіарного (міжгалузевого) застосування права зробіть його розгорнутий юридичний аналіз, беручи до уваги вимоги застосування норм права.

Тема 4. Вимоги до правильного застосування права

Реферати:

1. Шляхи підвищення ефективності правозастосовної діяльності.

2. Єдність соціальних і юридичних гарантій правильного застосування права.

3. Процесуальні засоби забезпечення прав і свобод громадян як гарантія правильного правозастосування.

4. Значення правосвідомості у забезпеченні законності правозастосування.

Завдання для самостійного вивчення:

1. Класифікуйте основні принципи правозастосування.

2. Визначте проблеми забезпечення правильного правозастосування.

3. Складіть власне ситуаційне завдання по темі навчального заняття.

4. З’ясуйте роль динамічних факторів у юридичному механізмі впровадження режиму законності у правозастосовну діяльність.

Практичні завдання:

1. На прикладі конкретного правозастосовного рішення (на власний вибір) дайте характеристику вимогам правильного застосування норм права.

2. На прикладі конкретного правозастосовного рішення (на власний вибір) дайте характеристику гарантій правильного застосування норм права.

Тема 5. Прогалини в праві і способи їх усунення. Аналогія закону і аналогія права. Субсидіарне застосування норм права.

1. Виділити окремі суб'єктивні причини прогалин в законодавстві.

2. Види прогалин у законодавстві.

3. Способами подолання прогалину сфері цивільних правовідносин

4. Принципи застосування аналогії закону.

5. Міжгалузева аналогія.

6. Аналогія права передбачає дотримання наступних умов…

7.

 

Тема 6. Тлумачення норм права як стадія правозастосування

Реферати:

1. Взаємозв’язок тлумачення і застосування норм права.

2. Роль доктринального тлумачення права.

3. Судове тлумачення норм права.

4. Неофіційне тлумачення як різновид інтерпретаційної діяльності.

Завдання для самостійного вивчення:

1. Підготуйте приклади щодо окремих способів тлумачення норм права та обґрунтуйте їх.

2. Підготуйте приклади різних видів тлумачення норм права.

3. Складіть власне ситуаційне завдання по темі заняття і запропонуйте для обговорення.

4. На основі юридичної практики узагальніть труднощі тлумачення норм права. Сформулюйте рекомендації щодо їх подолання.

Практичні завдання:

1. Наведіть приклади авторського і казуального способів тлумачення норм права. Визначте різницю у їх змісті.

2. Наведіть приклади звужувального (обмежувального) і розширювального способів тлумачення норм права. Визначте різницю у їх змісті.

 

ОРІЄНТОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

1. Втілення приписів правових норм у діяльності суб'єктів права

2. Форми безпосередньої реалізації права

3. Особливі ознаки застосування права

4. Випадки, коли виникає потреба у застосуванні норм права

5. Суб’єкти правозастосування

6. Форми правозастосовної діяльності

7. Стадії застосування права

8. Вимоги правильного застосування норм права

9. Питання, які з’ясовуються на стадіях правозастосування

10. Функції правозастосовної діяльності

11. Характерні ознаки правозастосування

12. Юридична діяльність

13. Форми здійснення правозастосовної діяльності

14. Завдання правосуддя, які визначають форму правозастосовної діяльності

15. Види установчо-розпорядчої форми правозастосовної діяльності

16. Вимоги, які висувається до контрольно-наглядової форм правозастосовної діяльності

17. Ознаки правоохоронної форми правозастосовної діяльності

18. Поняття правозастосовного акта

19. Ознаки правозастосовного акта

20. Види правозастосовних актів

21. Структура правозастосовного акта

22. Інформація, що зазначається у частинах правозастосовного акта

23. Прогалина в законодавстві

24. Способи переборення прогалин у законодавстві

25. Види прогалин у законодавстві

26. Усунення прогалин у законодавстві

27. Подолання прогалин у законодавстві

28. Аналогія права

29. Юридична (законодавча, нормотворча) техніка

30. Елементи нормотворчої техніки

31. Основні вимоги правильного застосування права

32. Принци права

33. Правозастосовний режим

34. Гарантії застосування норм права

35. Режим законності

36. Правопорядок

37. Елементи механізму впровадження режиму законності в правозастосовну діяльність

38. Критерії поділу правозастосовних проваджень

39. Види правозастосовних проваджень

40. Спеціальні принципи правозастосовного провадження

41. Основні нетипові ситуації у правозастосуванні

42. Цілі тлумачення норми права

43. Структурні елементи системи тлумачення норм права

44. Функції тлумачення норм права

45. Основні способи тлумачення норм права

46. Види тлумачення норм права

47. Стадії процесу офіційного тлумачення норм права

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

 

1. Поняття застосування норм права і його ознаки.

2. Випадки реалізації норм права у формі застосування.

3. Форми (способи) застосування норм права.

4. Функції застосування права.

5. Процес застосування права і його стадії.

6. Характеристика стадії застосування норм права «Встановлення фактичних обставин справи».

7. Характеристика стадії застосування норм права «Встановлення юридичної основи справи».

8. Характеристика стадії застосування норм права «Прийняття рішення та його документальне оформлення у правозастосовному акті».

9. Відмінні ознаки стадій застосування норм права.

10. Процедурні (функціональні) стадії застосування права.

11. Застосування норм матеріального та процесуального права.

12. Поняття і види правозастосовних актів.

13. Сутність і зміст правозастосовних актів.

14. Ознаки правозастосовних актів.

15. Види актів застосування норм права.

16. Критерії класифікації актів застосування норм права.

17. Співвідношення правозастосовних актів з нормативно-правовими актами.

18. Спільні та відмінні ознаки актів застосування норм права та нормативно-правових актів.

19. Юридична сила правозастосовного акта.

20. Поняття прогалин у праві.

21. Правила використання інституту аналогії.

22. Способи усунення і подолання прогалин у праві.

23. Причини, що викликають необхідність тлумачення правових норм.

24. Поняття тлумачення правових норм. Юридична герменевтика.

25. Процес тлумачення норм права і його елементи.

26. Об’єкт і предмет тлумачення.

27. Механізм з’ясування змісту правової норми.

28. Причини, що викликають необхідність тлумачення норм права.

29. Граматичний спосіб тлумачення норм права.

30. Систематичний (системний) спосіб тлумачення права.

31. Логічний спосіб тлумачення права.

32. Види тлумачення норм права за обсягом.

33. Види тлумачення норм права за об’єктом.

34. Види тлумачення норм права за суб’єктами.

35. Офіційне тлумачення норм права і його значення у правозастосовній діяльності.

36. Неофіційне тлумачення і його види.

37. Роль доктринального тлумачення в правозастосовній діяльності

38. Види тлумачення норм права, що використовуються в діяльності ОВС.

39. Функції тлумачення правових норм.

40. Акти тлумачення норм права і їх місце в системі правових актів.

41. Принципи застосування норм права.

42. Вимоги до правильного застосування норм права.

43. Законність правозастосовної діяльності (поняття і зміст).

44. Принцип обгрунтованості правозастосовної діяльності.

45. Принцип доцільності правозастосовної діяльності.

46. Принцип справедливості у правозастосуванні.

47. Ефективність застосування норм права.

48. Поняття системи гарантій правильного правозастосування.

49. Системний характер юридичних гарантій правильного правозастосування.

50. Статичні та динамічні фактори юридичного механізму впровадження режиму законності в правозастосовну діяльність.

51. Юридичний механізм впровадження законності в правозастосовну діяльність.

52. Поняття і ознаки правозастосовних проваджень.

53. Принципи правозастосовних проваджень.

54. Види правозастосовних проваджень.

55. Поняття і ознаки правозастосовного режиму.

56. Поняття і особливості нетипового правозастосування.

57. Основні види нетипових ситуацій у правозастосуванні.

58. Гарантії правильного застосування права.

59. Юридичні колізії і способи їх вирішення.

60. Поняття і ознаки правозастосовної діяльності органів держави.

61. Особливості об’єкта і суб’єкта правозастосування в юридичній діяльності.

62. Правозастосовна правоохоронна діяльність.

63. Аспекти правороз’яснювальної діяльності правоохоронних органів.

64. Форми правозастосовної діяльності правоохоронних органів.

65. Поняття правозастосовної помилки і її види.

66. Причини помилок у правозастосовній діяльності.

67. Методи усунення помилок в правозастосовній діяльності.

68. Шляхи профілактики зловживання правом.

69. Значення законності для досягнення професійних цілей правоохоронними органами.

70. Шляхи і умови підвищення ефективності правозастосовної діяльності.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 766; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.210.149.205 (0.059 с.)