ТЕМА № 2. Правозастосування як правова діяльність та форми її здійснення 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА № 2. Правозастосування як правова діяльність та форми її здійсненняПитання до семінарського заняття:

1. Правозастосовна діяльність як процес та форми її здійснення.

2. Правосуддя як форма правозастосовної діяльності.

3. Установчо-розпорядча та контрольно-наглядова форми правозастосовної діяльності.

4. Правоохоронна форма правозастосовної діяльності.

Методичні поради з викладання теми:

До першого питання. Характеризуючи правозастосування як правову діяльність та форми її здійснення, слід мати на увазі, що такими формами є: правосуддя (судова форма); установчо-розпорядча; контрольно-наглядова; правоохоронна форма. Правозастосовна діяльність у таких формах здійснюється уповноваженими на те суб'єктами, завжди пов'язана із здійсненням юридично значущих дій у порядку, визначеному законодавством. Тому слід пам’ятати, що кожен державний орган, посадова особа чи навіть громадська організація має свої специфічні завдання і відповідно форми їх здійснення.

До другого питання. Під час вивчення правозастосовної діяльності у формі правосуддя слід розглянути специфічні ознаки, які дозволяють виділити її в самостійну форму правозастосування, це: правосуддя в Україні здійснюється виключно судами; здійснюючи правосуддя, суди виносять правозастосовні рішення у формі вироків чи судових рішень іменем України; зміст правосуддя складає розгляд в судових засіданнях адміністративних, господарських та інших справ; розгляд справ у суді і прийняття правозастосовних рішень здійснюється в процесуальних формах, які чітко установленні законодавством.

До третього питання. Слід розпочати з вивчення установчо-розпорядчої форми правозастосовної діяльності, що поширена в діяльності виконавчо-розпорядчих органів держави і має наступні види: установче провадження; провадження по здійсненню оперативної діяльності органів управління; реєстраційні дії; розгляд справ і прийняття рішень, пов'язаних з реалізацією суб'єктивних прав громадян. Контрольно-наглядової форми правозастосовної діяльності, яка випливає із особливостей компетенції органів уповноважених на здійснення функцій контролю і нагляду. Наприклад, попередити вчинення правопорушень та інше.

До четвертого питання. Слід надати характеристику правоохоронній формі правозастосовної діяльності, виокремивши її ознаки, особливості, напрями.

 

Додаткові питання для підготовки до семінарського заняття:

1. Дайте визначення правозастосовної діяльності?

2. Які Ви знаєте форми здійснення правозастосовної діяльності.

3. Назвіть специфічні завдання правосуддя які визначають форму правозастосовної діяльності?

4. Назвіть критерії розмежування установчо-розпорядчої та контрольно-наглядової форм правозастосовної діяльності?

Визначте ознаки правоохоронної форми правозастосовної діяльності?

ТЕМА 3. Правозастосовний акт як акт індивідуального регулювання суспільних відносин

Питання до семінарського заняття

1. Акти застосування норм права та їх класифікація.

2. Юридична сила правозастосовних актів, їх співвідношення з іншими правовими актами.

3. Особливості правозастосовних актів при прогалинах в законодавстві.

4. Юридична техніка правозастосовних актів.

Методичні поради з викладання теми:

До першого питання. При підготовці відповіді на питання акти застосування норм права та їх класифікація, слід розглянути основні ознаки нормативно-правового акту, критерії класифікації, ознаки, за якими акти застосування норм права відрізняються від нормативно-правових актів

До другого питання. Розгляд другого питання слід розпочинати з дефініції юридичної сили правозастосовного акта, визначити субординацію (піднормативність) правозастосовного акту з нормативно-правовим актом. Потрібно виокремити співвідношення правозастосовних актів з іншими правовими актами, в тому числі з нормативно-правовими та інтерпретаційними. Необхідно на прикладах засвоїти відмінності між ними та виробити у себе навички співвідношення їх за юридичною силою.

До третього питання. Дуже важливе значення має питання щодо прогалини у законодавстві і їх види. Необхідно розрізняти способи усунення і подолання прогалин, розуміти відмінність між аналогією права і аналогією закону. Чіткого розуміння потребує питання про правила вирішення справи за аналогією.

До четвертого питання. Важливою складовою у практичній діяльності є вірне оформлення правозастосовних рішень. Тому досить актуальним є засвоєння правил юридичної техніки для їх складання і оформлення. При цьому слід розрізняти прийоми і засоби юридичної техніки для правотворчого процесу і відповідно для правозастосування.

Додаткові питання для підготовки до семінарського заняття:

1. Які правові акти називаються правозастосовними?

2. Які особливості правозастосовного акту? Чим даний акт відрізняється від інших правових актів?

3. Які правозастосовні акти ухвалюються у вищих навчальних закладах?

4. Який акт застосування права називається конклюдентним?

5. Що означає прогалина в законодавстві і які її причини?

7. Які види прогалин у законодавстві відомі Вам?

8. Які існують шляхи усунення і подолання прогалин у законодавстві, чим вони відрізняються?

9. Що в юридичній науці розуміється під терміном юридична техніка?

 

ТЕМА 4. Вимоги до правильного застосування права

Питання до семінарського заняття

1. Основні вимоги застосування норм права.

2. Ефективність правозастосування.

3. Гарантії правильного застосування норм права і їх види.

4. Юридичний механізм впровадження режиму законності в правозастосовну діяльність.

Методичні поради з викладання теми:

До першого питання. При вивченні першого питання необхідно з’ясувати принципи, та вимоги правозастосовної діяльності, знати їх значення.

До другого питання. З’ясувати сутність поняття ефективність правозастосування, умови ефективності правозастосовної діяльності та виокремити критерії ефективності правозастосування.

До третього питання. Розглянути зміст загальних і юридичних (спеціальних) гарантій правильного правозастосування, взаємообумовленість та залежність між ними.

До четвертого питання. Розглянути соціальний механізм впровадження законності та юридичний механізм впровадження законності в правозастосовну діяльність. Виокремити структурні елементи юридичного механізму впровадження законності в правозастосовну діяльність.

Додаткові питання для підготовки до семінарського заняття:

1. Які Ви знаєте юридичні засоби законного вирішення справ?

2. Наведіть аргументи щодо необхідності додержання принципу доцільності в правозастосовній діяльності.

3. Які Ви знаєте умови забезпечення ефективності правозастосування?

4. Які відомі Вам соціальні гарантії правильного правозастосування?

5. В чому полягає системний характер юридичних гарантій правильного застосування норм права?

6. Розкрийте зміст організаційних заходів щодо забезпечення правильного застосування права.

7. Назвіть елементи змісту юридичного механізму впровадження режиму законності в правозастосовну діяльність.

8. Від чого залежить ефективність дії юридичного механізму?

ТЕМА 5. Прогалини в праві і способи їх усунення. Аналогія закону і аналогія права. Субсидіарне застосування норм права.

Питання до семінарського заняття

1. Прогалини в праві і прогалини в законі.

2. Способи усунення та подолання прогалин у праві.

3. Аналогія закону.

4. Аналогія права.

5. Правотворчість та законотворчість як засіб усунення прогалин у праві.

6. Субсидіарне застосування правових норм.

7. Випадки які невірно вважати прогалинами у праві.

ТЕМА 6. Тлумачення норм права як стадія правозастосування

Питання до семінарського заняття

8. Загальна характеристика тлумачення норм права, його необхідність і значення.

9. Процес та стадії тлумачення норм права.

10. Способи тлумачення норм права.

11. Види тлумачення норм права.

Методичні поради з викладання теми:

До першого питання. Тлумачення норм права складає важливу частину правозастосування, тому потрібно розуміти його значення, цілі та випадки, які обумовлюють необхідність тлумачення норм права.

До другого питання. Потрібно розглянути зміст з’ясування та роз’яснення норм права, виокремити відмінні риси цих процесів. Також охарактеризувати рівні юридичного аналізу, що здійснюється під час тлумачення норми права.

До третього питання. З методологічного боку слід чітко розрізняти способи тлумачення, від чого залежить юридична сила актів тлумачення і їх співвідношення з іншими правовими актами.

До четвертого питання. Особливу увагу слід приділити видам тлумачення норм права, а саме офіційному та неофіційному. Потребують чіткого аналізу усталені підходи до розуміння аутентичного і легального, за обсягом, за суб’єктами і об’єктами тлумачення норм права та інші.

Додаткові питання для підготовки до семінарського заняття:

1. Для чого необхідне тлумачення норм права?

2. Як співвідносяться між собою з’ясування і роз’яснення змісту норм права?

3. Чи всі норми права потребують тлумачення?

4. Назвіть способи тлумачення норм права.

5. Чим відрізняється нормативне тлумачення від казуального?

6. Наведіть приклад аутентичного тлумачення норм права.

7. Що являє собою систематичне (системне) тлумачення права?

8. Чи завжди у акті тлумачення норм права наявні усі його стадії?

9. Як співвідносяться офіційне і неофіційне тлумачення?

ПРАКТИЧНІПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 591; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.12.157 (0.019 с.)