ТЕМА 1. Правозастосування як особлива форма реалізації права 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 1. Правозастосування як особлива форма реалізації праваСТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ (ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН)

 

№ з/п Назва тем Нормативний обсяг годин Всього годин з викладачем З них:
Лекцій Семінарських занять Практичних занять Самостійна робота
  Правозастосування, як особлива форма реалізації права            
  Правозастосування як правова діяльність та форми її здійснення            
  Правозастосовний акт як акт індивідуального регулювання суспільних відносин            
  Вимоги до правильного застосування права            
  Прогалини в праві і способи їх усунення. Аналогія закону і аналогія права. Субсидіарне застосування норм права.            
  Тлумачення норм права як стадія правозастосування            
Всього годин            
Форма підсумкового контролю залік

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ТЕМА 1. Правозастосування як особлива форма реалізації права

Питання до семінарського заняття

1. Застосування норм права: поняття, ознаки, вiдмiннiсть вiд iнших форм реалiзацiї.

2. Випадки реалізації норм права у формі застосування.

3. Форми (способи) застосування права.

4. Процес застосування норм права і його стадії.

Методичні поради з викладання теми:

До першого питання. Характеризуючи застосування права як форму його реалізації, слід мати на увазі, що дана форма є одним із видів владної діяльності держави із властивими лише їй рисами та особливостями. Форми реалізації норм права потрібно розмежовувати залежно від кількості суб’єктів, які реалізують право, від своєрідності форм реалізації норм права, від поділу норм на забороняючі, зобов’язуючі та уповноважуючи. Розглянути відмінне та спільне у застосуванні норм права з іншими формами реалізації права.

До другого питання. Визначити та охарактеризувати випадки, коли виникає необхідність у застосуванні норм права, наприклад, коли передбачені нормами права суб’єктивні права і юридичні обов’язки не можуть виникнути і реалізуватися без владного рішення компетентного органу чи посадової особи; коли правові відносини, що виникають на підставі норми, є настільки важливими, що в кожному конкретному випадку державні органи засвідчують і контролюють законність дій суб’єктів цих відносин; якщо виникає спір, що має юридичне значення, а сторони не можуть самостійно виробити узгоджене рішення про наявність або обсяг суб’єктивних прав і юридичних обов’язків та інші.

До третього питання. Основну увагу слід приділити формам застосування права та їх сутнісним ознакам, звернути увагу на дискусійні аспекти даного питання. Також необхідно з’ясувати спірні питання щодо кола учасників процесу правозастосування, яких можна вважати суб’єктами застосування норм права.

До четвертого питання. Розглянути та засвоїти значення, суть (зміст) стадій правозастосування, таких як встановлення фактичних обставин справи, вибір і аналіз норми права, вирішення справи, що закінчується прийняттям правозастосовного акта.

Додаткові питання для підготовки до семінарського заняття:

1. Що розуміють під реалізацією права?

2. Які форми безпосередньої реалізації права Ви знаєте?

3. Чому застосування права вважається особливою формою реалізації права?

4. Коли з’являється необхідність в застосуванні норм права?

5. Ознаки правозастосування.

6. Хто може бути суб’єктом правозастосування?

7. Які існують форми застосування права?

8. Які основні стадії застосування права?

9. Критерії розділення форм застосування права?

10. Які Ви знаєте функції правозастосування?

 

ТЕМА № 2. Правозастосування як правова діяльність та форми її здійснення

Питання до семінарського заняття:

1. Правозастосовна діяльність як процес та форми її здійснення.

2. Правосуддя як форма правозастосовної діяльності.

3. Установчо-розпорядча та контрольно-наглядова форми правозастосовної діяльності.

4. Правоохоронна форма правозастосовної діяльності.

Методичні поради з викладання теми:

До першого питання. Характеризуючи правозастосування як правову діяльність та форми її здійснення, слід мати на увазі, що такими формами є: правосуддя (судова форма); установчо-розпорядча; контрольно-наглядова; правоохоронна форма. Правозастосовна діяльність у таких формах здійснюється уповноваженими на те суб'єктами, завжди пов'язана із здійсненням юридично значущих дій у порядку, визначеному законодавством. Тому слід пам’ятати, що кожен державний орган, посадова особа чи навіть громадська організація має свої специфічні завдання і відповідно форми їх здійснення.

До другого питання. Під час вивчення правозастосовної діяльності у формі правосуддя слід розглянути специфічні ознаки, які дозволяють виділити її в самостійну форму правозастосування, це: правосуддя в Україні здійснюється виключно судами; здійснюючи правосуддя, суди виносять правозастосовні рішення у формі вироків чи судових рішень іменем України; зміст правосуддя складає розгляд в судових засіданнях адміністративних, господарських та інших справ; розгляд справ у суді і прийняття правозастосовних рішень здійснюється в процесуальних формах, які чітко установленні законодавством.

До третього питання. Слід розпочати з вивчення установчо-розпорядчої форми правозастосовної діяльності, що поширена в діяльності виконавчо-розпорядчих органів держави і має наступні види: установче провадження; провадження по здійсненню оперативної діяльності органів управління; реєстраційні дії; розгляд справ і прийняття рішень, пов'язаних з реалізацією суб'єктивних прав громадян. Контрольно-наглядової форми правозастосовної діяльності, яка випливає із особливостей компетенції органів уповноважених на здійснення функцій контролю і нагляду. Наприклад, попередити вчинення правопорушень та інше.

До четвертого питання. Слід надати характеристику правоохоронній формі правозастосовної діяльності, виокремивши її ознаки, особливості, напрями.

 

Додаткові питання для підготовки до семінарського заняття:

1. Дайте визначення правозастосовної діяльності?

2. Які Ви знаєте форми здійснення правозастосовної діяльності.

3. Назвіть специфічні завдання правосуддя які визначають форму правозастосовної діяльності?

4. Назвіть критерії розмежування установчо-розпорядчої та контрольно-наглядової форм правозастосовної діяльності?

Визначте ознаки правоохоронної форми правозастосовної діяльності?

ТЕМА 3. Правозастосовний акт як акт індивідуального регулювання суспільних відносин

Питання до семінарського заняття

1. Акти застосування норм права та їх класифікація.

2. Юридична сила правозастосовних актів, їх співвідношення з іншими правовими актами.

3. Особливості правозастосовних актів при прогалинах в законодавстві.

4. Юридична техніка правозастосовних актів.

Методичні поради з викладання теми:

До першого питання. При підготовці відповіді на питання акти застосування норм права та їх класифікація, слід розглянути основні ознаки нормативно-правового акту, критерії класифікації, ознаки, за якими акти застосування норм права відрізняються від нормативно-правових актів

До другого питання. Розгляд другого питання слід розпочинати з дефініції юридичної сили правозастосовного акта, визначити субординацію (піднормативність) правозастосовного акту з нормативно-правовим актом. Потрібно виокремити співвідношення правозастосовних актів з іншими правовими актами, в тому числі з нормативно-правовими та інтерпретаційними. Необхідно на прикладах засвоїти відмінності між ними та виробити у себе навички співвідношення їх за юридичною силою.

До третього питання. Дуже важливе значення має питання щодо прогалини у законодавстві і їх види. Необхідно розрізняти способи усунення і подолання прогалин, розуміти відмінність між аналогією права і аналогією закону. Чіткого розуміння потребує питання про правила вирішення справи за аналогією.

До четвертого питання. Важливою складовою у практичній діяльності є вірне оформлення правозастосовних рішень. Тому досить актуальним є засвоєння правил юридичної техніки для їх складання і оформлення. При цьому слід розрізняти прийоми і засоби юридичної техніки для правотворчого процесу і відповідно для правозастосування.

Додаткові питання для підготовки до семінарського заняття:

1. Які правові акти називаються правозастосовними?

2. Які особливості правозастосовного акту? Чим даний акт відрізняється від інших правових актів?

3. Які правозастосовні акти ухвалюються у вищих навчальних закладах?

4. Який акт застосування права називається конклюдентним?

5. Що означає прогалина в законодавстві і які її причини?

7. Які види прогалин у законодавстві відомі Вам?

8. Які існують шляхи усунення і подолання прогалин у законодавстві, чим вони відрізняються?

9. Що в юридичній науці розуміється під терміном юридична техніка?

 

Питання до семінарського заняття

1. Основні вимоги застосування норм права.

2. Ефективність правозастосування.

3. Гарантії правильного застосування норм права і їх види.

4. Юридичний механізм впровадження режиму законності в правозастосовну діяльність.

Методичні поради з викладання теми:

До першого питання. При вивченні першого питання необхідно з’ясувати принципи, та вимоги правозастосовної діяльності, знати їх значення.

До другого питання. З’ясувати сутність поняття ефективність правозастосування, умови ефективності правозастосовної діяльності та виокремити критерії ефективності правозастосування.

До третього питання. Розглянути зміст загальних і юридичних (спеціальних) гарантій правильного правозастосування, взаємообумовленість та залежність між ними.

До четвертого питання. Розглянути соціальний механізм впровадження законності та юридичний механізм впровадження законності в правозастосовну діяльність. Виокремити структурні елементи юридичного механізму впровадження законності в правозастосовну діяльність.

Додаткові питання для підготовки до семінарського заняття:

1. Які Ви знаєте юридичні засоби законного вирішення справ?

2. Наведіть аргументи щодо необхідності додержання принципу доцільності в правозастосовній діяльності.

3. Які Ви знаєте умови забезпечення ефективності правозастосування?

4. Які відомі Вам соціальні гарантії правильного правозастосування?

5. В чому полягає системний характер юридичних гарантій правильного застосування норм права?

6. Розкрийте зміст організаційних заходів щодо забезпечення правильного застосування права.

7. Назвіть елементи змісту юридичного механізму впровадження режиму законності в правозастосовну діяльність.

8. Від чого залежить ефективність дії юридичного механізму?

Питання до семінарського заняття

1. Прогалини в праві і прогалини в законі.

2. Способи усунення та подолання прогалин у праві.

3. Аналогія закону.

4. Аналогія права.

5. Правотворчість та законотворчість як засіб усунення прогалин у праві.

6. Субсидіарне застосування правових норм.

7. Випадки які невірно вважати прогалинами у праві.

Питання до семінарського заняття

8. Загальна характеристика тлумачення норм права, його необхідність і значення.

9. Процес та стадії тлумачення норм права.

10. Способи тлумачення норм права.

11. Види тлумачення норм права.

Методичні поради з викладання теми:

До першого питання. Тлумачення норм права складає важливу частину правозастосування, тому потрібно розуміти його значення, цілі та випадки, які обумовлюють необхідність тлумачення норм права.

До другого питання. Потрібно розглянути зміст з’ясування та роз’яснення норм права, виокремити відмінні риси цих процесів. Також охарактеризувати рівні юридичного аналізу, що здійснюється під час тлумачення норми права.

До третього питання. З методологічного боку слід чітко розрізняти способи тлумачення, від чого залежить юридична сила актів тлумачення і їх співвідношення з іншими правовими актами.

До четвертого питання. Особливу увагу слід приділити видам тлумачення норм права, а саме офіційному та неофіційному. Потребують чіткого аналізу усталені підходи до розуміння аутентичного і легального, за обсягом, за суб’єктами і об’єктами тлумачення норм права та інші.

Додаткові питання для підготовки до семінарського заняття:

1. Для чого необхідне тлумачення норм права?

2. Як співвідносяться між собою з’ясування і роз’яснення змісту норм права?

3. Чи всі норми права потребують тлумачення?

4. Назвіть способи тлумачення норм права.

5. Чим відрізняється нормативне тлумачення від казуального?

6. Наведіть приклад аутентичного тлумачення норм права.

7. Що являє собою систематичне (системне) тлумачення права?

8. Чи завжди у акті тлумачення норм права наявні усі його стадії?

9. Як співвідносяться офіційне і неофіційне тлумачення?

ПРАКТИЧНІ

ОРІЄНТОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

1. Втілення приписів правових норм у діяльності суб'єктів права

2. Форми безпосередньої реалізації права

3. Особливі ознаки застосування права

4. Випадки, коли виникає потреба у застосуванні норм права

5. Суб’єкти правозастосування

6. Форми правозастосовної діяльності

7. Стадії застосування права

8. Вимоги правильного застосування норм права

9. Питання, які з’ясовуються на стадіях правозастосування

10. Функції правозастосовної діяльності

11. Характерні ознаки правозастосування

12. Юридична діяльність

13. Форми здійснення правозастосовної діяльності

14. Завдання правосуддя, які визначають форму правозастосовної діяльності

15. Види установчо-розпорядчої форми правозастосовної діяльності

16. Вимоги, які висувається до контрольно-наглядової форм правозастосовної діяльності

17. Ознаки правоохоронної форми правозастосовної діяльності

18. Поняття правозастосовного акта

19. Ознаки правозастосовного акта

20. Види правозастосовних актів

21. Структура правозастосовного акта

22. Інформація, що зазначається у частинах правозастосовного акта

23. Прогалина в законодавстві

24. Способи переборення прогалин у законодавстві

25. Види прогалин у законодавстві

26. Усунення прогалин у законодавстві

27. Подолання прогалин у законодавстві

28. Аналогія права

29. Юридична (законодавча, нормотворча) техніка

30. Елементи нормотворчої техніки

31. Основні вимоги правильного застосування права

32. Принци права

33. Правозастосовний режим

34. Гарантії застосування норм права

35. Режим законності

36. Правопорядок

37. Елементи механізму впровадження режиму законності в правозастосовну діяльність

38. Критерії поділу правозастосовних проваджень

39. Види правозастосовних проваджень

40. Спеціальні принципи правозастосовного провадження

41. Основні нетипові ситуації у правозастосуванні

42. Цілі тлумачення норми права

43. Структурні елементи системи тлумачення норм права

44. Функції тлумачення норм права

45. Основні способи тлумачення норм права

46. Види тлумачення норм права

47. Стадії процесу офіційного тлумачення норм права

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

 

1. Поняття застосування норм права і його ознаки.

2. Випадки реалізації норм права у формі застосування.

3. Форми (способи) застосування норм права.

4. Функції застосування права.

5. Процес застосування права і його стадії.

6. Характеристика стадії застосування норм права «Встановлення фактичних обставин справи».

7. Характеристика стадії застосування норм права «Встановлення юридичної основи справи».

8. Характеристика стадії застосування норм права «Прийняття рішення та його документальне оформлення у правозастосовному акті».

9. Відмінні ознаки стадій застосування норм права.

10. Процедурні (функціональні) стадії застосування права.

11. Застосування норм матеріального та процесуального права.

12. Поняття і види правозастосовних актів.

13. Сутність і зміст правозастосовних актів.

14. Ознаки правозастосовних актів.

15. Види актів застосування норм права.

16. Критерії класифікації актів застосування норм права.

17. Співвідношення правозастосовних актів з нормативно-правовими актами.

18. Спільні та відмінні ознаки актів застосування норм права та нормативно-правових актів.

19. Юридична сила правозастосовного акта.

20. Поняття прогалин у праві.

21. Правила використання інституту аналогії.

22. Способи усунення і подолання прогалин у праві.

23. Причини, що викликають необхідність тлумачення правових норм.

24. Поняття тлумачення правових норм. Юридична герменевтика.

25. Процес тлумачення норм права і його елементи.

26. Об’єкт і предмет тлумачення.

27. Механізм з’ясування змісту правової норми.

28. Причини, що викликають необхідність тлумачення норм права.

29. Граматичний спосіб тлумачення норм права.

30. Систематичний (системний) спосіб тлумачення права.

31. Логічний спосіб тлумачення права.

32. Види тлумачення норм права за обсягом.

33. Види тлумачення норм права за об’єктом.

34. Види тлумачення норм права за суб’єктами.

35. Офіційне тлумачення норм права і його значення у правозастосовній діяльності.

36. Неофіційне тлумачення і його види.

37. Роль доктринального тлумачення в правозастосовній діяльності

38. Види тлумачення норм права, що використовуються в діяльності ОВС.

39. Функції тлумачення правових норм.

40. Акти тлумачення норм права і їх місце в системі правових актів.

41. Принципи застосування норм права.

42. Вимоги до правильного застосування норм права.

43. Законність правозастосовної діяльності (поняття і зміст).

44. Принцип обгрунтованості правозастосовної діяльності.

45. Принцип доцільності правозастосовної діяльності.

46. Принцип справедливості у правозастосуванні.

47. Ефективність застосування норм права.

48. Поняття системи гарантій правильного правозастосування.

49. Системний характер юридичних гарантій правильного правозастосування.

50. Статичні та динамічні фактори юридичного механізму впровадження режиму законності в правозастосовну діяльність.

51. Юридичний механізм впровадження законності в правозастосовну діяльність.

52. Поняття і ознаки правозастосовних проваджень.

53. Принципи правозастосовних проваджень.

54. Види правозастосовних проваджень.

55. Поняття і ознаки правозастосовного режиму.

56. Поняття і особливості нетипового правозастосування.

57. Основні види нетипових ситуацій у правозастосуванні.

58. Гарантії правильного застосування права.

59. Юридичні колізії і способи їх вирішення.

60. Поняття і ознаки правозастосовної діяльності органів держави.

61. Особливості об’єкта і суб’єкта правозастосування в юридичній діяльності.

62. Правозастосовна правоохоронна діяльність.

63. Аспекти правороз’яснювальної діяльності правоохоронних органів.

64. Форми правозастосовної діяльності правоохоронних органів.

65. Поняття правозастосовної помилки і її види.

66. Причини помилок у правозастосовній діяльності.

67. Методи усунення помилок в правозастосовній діяльності.

68. Шляхи профілактики зловживання правом.

69. Значення законності для досягнення професійних цілей правоохоронними органами.

70. Шляхи і умови підвищення ефективності правозастосовної діяльності.

 

СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ (ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН)

 

№ з/п Назва тем Нормативний обсяг годин Всього годин з викладачем З них:
Лекцій Семінарських занять Практичних занять Самостійна робота
  Правозастосування, як особлива форма реалізації права            
  Правозастосування як правова діяльність та форми її здійснення            
  Правозастосовний акт як акт індивідуального регулювання суспільних відносин            
  Вимоги до правильного застосування права            
  Прогалини в праві і способи їх усунення. Аналогія закону і аналогія права. Субсидіарне застосування норм права.            
  Тлумачення норм права як стадія правозастосування            
Всього годин            
Форма підсумкового контролю залік

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ТЕМА 1. Правозастосування як особлива форма реалізації права

Питання до семінарського заняття

1. Застосування норм права: поняття, ознаки, вiдмiннiсть вiд iнших форм реалiзацiї.

2. Випадки реалізації норм права у формі застосування.

3. Форми (способи) застосування права.

4. Процес застосування норм права і його стадії.

Методичні поради з викладання теми:

До першого питання. Характеризуючи застосування права як форму його реалізації, слід мати на увазі, що дана форма є одним із видів владної діяльності держави із властивими лише їй рисами та особливостями. Форми реалізації норм права потрібно розмежовувати залежно від кількості суб’єктів, які реалізують право, від своєрідності форм реалізації норм права, від поділу норм на забороняючі, зобов’язуючі та уповноважуючи. Розглянути відмінне та спільне у застосуванні норм права з іншими формами реалізації права.

До другого питання. Визначити та охарактеризувати випадки, коли виникає необхідність у застосуванні норм права, наприклад, коли передбачені нормами права суб’єктивні права і юридичні обов’язки не можуть виникнути і реалізуватися без владного рішення компетентного органу чи посадової особи; коли правові відносини, що виникають на підставі норми, є настільки важливими, що в кожному конкретному випадку державні органи засвідчують і контролюють законність дій суб’єктів цих відносин; якщо виникає спір, що має юридичне значення, а сторони не можуть самостійно виробити узгоджене рішення про наявність або обсяг суб’єктивних прав і юридичних обов’язків та інші.

До третього питання. Основну увагу слід приділити формам застосування права та їх сутнісним ознакам, звернути увагу на дискусійні аспекти даного питання. Також необхідно з’ясувати спірні питання щодо кола учасників процесу правозастосування, яких можна вважати суб’єктами застосування норм права.

До четвертого питання. Розглянути та засвоїти значення, суть (зміст) стадій правозастосування, таких як встановлення фактичних обставин справи, вибір і аналіз норми права, вирішення справи, що закінчується прийняттям правозастосовного акта.

Додаткові питання для підготовки до семінарського заняття:

1. Що розуміють під реалізацією права?

2. Які форми безпосередньої реалізації права Ви знаєте?

3. Чому застосування права вважається особливою формою реалізації права?

4. Коли з’являється необхідність в застосуванні норм права?

5. Ознаки правозастосування.

6. Хто може бути суб’єктом правозастосування?

7. Які існують форми застосування права?

8. Які основні стадії застосування права?

9. Критерії розділення форм застосування права?

10. Які Ви знаєте функції правозастосування?

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 463; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.174.201 (0.135 с.)