ТОП 10:

Инфопедия — категория Право: 116 Страница

Материала по категории - Право на сайте Инфопедия всего: 109711 страниц.

Право - 116 Страница

Зміст окремих тем спеціального курсу Тема 4. Кваліфікація злочинів з врахуванням стадії їх вчинення Тема 6. Кваліфікація множинності злочинів Поняття та види кримінально-правової кваліфікації Структура кваліфікації злочинів. Кваліфікація конкуренції загальної та спеціальної норм. Перелік питань для проведення модуля із предмету Об’єкт кримінально-правової кваліфікації. Злочини, при вчиненні яких замах неможливий. Поняття кримінально-правової кваліфікації Зміст кримінально-правової кваліфікації Поняття кваліфікації злочинів, запропоновані в літературі Тема 2. Понятие и значение судебной речи. Тема 4. Произнесение судебной речи. Глава 2. Городское отделение по г. Новосибирску УФК по НСО. Схвалено Методичною радою ЛДУ БЖД ЗМІСТ ЗАВДАННЯ НА СТАЖУВАННЯ. Рішенням Тимчасової спеціальної Порядок обрання голови Комісії Порядок вирішення питань Комісією Наслідки неявки учасників засідання Комісії Правила тлумачення договорів. Відсутні умови договору . Міжнародні правила тлумачення торгових термінів Склад договору та його роль у тлумаченні Правила тлумачення договорів Договір як підстава юридичної кваліфікації Общее собрание членов Товарищества Система органів управління земельними ресурсами: розмежування повноважень між центральними органами і місцевими органами в управлінні земельним фондом країни. Функції державних органів управління щодо надання та вилучення земельних ділянок. Правові форми та засоби охорони прав на землю за чинним законодавством. Тягар доведення (доказування) Визначення дати для початку перебігу шести місячного періоду Дії органів, які є відповідальними за виконання додаткових заходів індивідуального характеру Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню. Реорганизация и ликвидация субъектов предпринимательского права. Создание юридического лица (Доп.информация). Постановление правительства РФ от 18.07.2007 «Об утверждении правил оказания услуг по реализации туристского продукта» ЗАКОН ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СТРАХОВОГО ДЕЛА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ принят в 1992 г. Редакция 30.11. 2011 Державна льотна академія України Поняття заробітної плати і методи її правового регулювання Тарифна система та її складові елементи Оплата праці при відхиленні від умов, передбачених тарифами Порядок виплати заробітної плати. Обчислення середнього заробітку Воронежский институт МВД России Классификация способов обеспечения исполнения гражданско-правовых обязательств ГЛАВА 2. ОТДЕЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ Гражданско-правовых обязательств Кафедра соціально-правового захисту населення ВО ИМЯ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА II. DEIVRE NATVRALIET GENTIVM ET CIVILI ТИТУЛ IV. О СВОБОДНОРОЖДЕННЫХ VIII. DE HIS QVISVIVEL ALIENIIVRIS SVNT ТИТУЛ IX. ОБ ОТЕЧЕСКОЙ ВЛАСТИ XII. QVIBVS MODISIVS POTESTATIS SOLVITVR XIV. QVI DARI TVTORES TESTAMENTO POSSVNT ТИТУЛ XX. ОБ АТИЛИАНСКОМ ОПЕКУНЕ ИЛИ О ТОМ, КТО БЫЛ НАЗНАЧАЕМ ПО ЗАКОНУ ЮЛИЯ ТИЦИЯ ТИТУЛ XXIV. О ПОРУЧИТЕЛЬСТВЕ ОПЕКУНОВ И ПОПЕЧИТЕЛЕЙ ТИТУЛ XXVI. О НЕБЛАГОНАДЕЖНЫХ ОПЕКУНАХ И ПОПЕЧИТЕЛЯХ ТИТУЛ П. О ВЕЩАХ БЕСТЕЛЕСНЫХ VI. DE VSVCAPIONIBVS ET LONGITEMPORIS POSSESSIONIBVS VIII. QVIBVS ALIENARE LICET VEL NON ТИТУЛ X. О СОСТАВЛЕНИИ ЗАВЕЩАНИЙ ТИТУЛ ХШ. ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ДЕТЕЙ ИЗ ЧИСЛА НАСЛЕДНИКОВ XIV. DE HEREDIBVSINSTITVENDIS ТИТУЛ XVI. О СУБСТИТУЦИИ СИРОТ XVII. QVIBVS MODIS TESTAMENTA INFIRMANTVR XVIII. DE INOFFICIOSO TESTAMENTO ТИТУЛ XIX. О КАЧЕСТВЕ И РАЗЛИЧИИ НАСЛЕДНИКОВ ТИТУЛ XXII. О ЗАКОНЕ ФАЛЬЦИДИЯ ТИТУЛ XXIII. О ФИДЕИКОММИССАРНЫХ НАСЛЕДСТВАХ ТИТУЛ I. О НАСЛЕДОВАНИИ ПО ЗАКОНУ ТИТУЛ П. О ЗАКОННОМ ПРЕЕМСТВЕ АГНАТОВ ТИТУЛ Ш. О ТЕРТУЛЛИАНОВСКОМ СЕНАТУ СКОНСУЛЬТЕ ТИТУЛ IV. ОБ ОРФИЦИАНОВСКОМ СЕНАТУ СКОНСУЛЬТЕ ТИТУЛ VI. О СТЕПЕНЯХ КОГНАТСТВА ТИТУЛ УП. О ПРЕЕМСТВЕ ЛИБЕРТОВ ТИТУЛ IX. О ПРЕТОРСКОМ ВЛАДЕНИИ НАСЛЕДСТВОМ ТИТУЛ XI. ОБ АДДИКЦИИ ЛИЦУ ИМУЩЕСТВА РАДИ СВОБОДЫ XIV. QVIBVS MODIS RE CONTRAHITVR OBLIGATIO ТИТУЛ XIX. О НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ СТИПУЛЯЦИЯХ XXI. DE LITTERARVM OBLIGATIONE ТИТУЛ XXII. О КОНСЕНСУ АЛЬНОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ ТИТУЛ XXIV. О ДОГОВОРЕ НАЙМА ТИТУЛ XXVI. О ДОГОВОРЕ ПОРУЧЕНИЯ XXIX. QVIBVS MODIS OBLIGATIO TOLLITVR ТИТУЛ I. ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ ДЕЛИКТА ТИТУЛ V. ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ КВАЗИ-ДЕЛИКТА VII. QVOD CVM EO QVIIN ALIENA POTESTATE EST NEGOTIVM GESTVM ESSE DICITVR ТИТУЛ VIII. О НОКСАЛЬНЫХ ИСКАХ ТИТУЛ IX. ОБ УБЫТКЕ, ПРИЧИНЕННОМ ЧЕТВЕРОНОГИМ (ЖИВОТНЫМ) ТИТУЛ XII. ОБ ИСКАХ ВЕЧНЫХ, ВРЕМЕННЫХ XVI. DE POENA TEMERE LITIGANTIVM Publica iudicia neque per actiones ordinantur nec omnino quicquam simile habent ceteris iudiciis, de quibus locuti sumus, magnaque diucrsitas est eorum et in instituendis et in exercendis. УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ Antonini - II. 14pr. constitutio Zenonis - II. 6. 4; IV. IV. 6. 2 iusiurandum - IV. 11. 2; IV. 16 IV. 6. 14; 19 poena tripli - IV. 6. 19 Pomponius- II. 10. 5 populus-I. 2. I; 4; III. 19. 2; IV. Tutela legitima parentium -1. 18 tutor-I. 13.2; 3; 4; I. 14; I. 20. Спеціальність – «Правоохоронна діяльність» (6.030402) Набуття та реалізація права на землю ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА ДО ВИВЧЕННЯ ОКРЕМИХ ТЕМ До теми «Державне регулювання земельних відносин» Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності Причини розповсюдження умисних вбивств, вчинених на замовлення Караність умисного вбивства, вчиненого на замовлення Тематика навчального матеріалу для рецептивного ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ОХОПЛЮЮТЬ ЗМІСТ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ Список базової рекомендованої літератури Do the lexical and grammatical test. з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» Методичні вказівки щодо проведення МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ Тема 3. ПРАВОВІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ Тема 5. ПРАВО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ Тема 7. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ Тема 11. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ВОДНОГО ФОНДУ ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ПРО ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ, ЯКІ СПРИЧИНИЛИ ВТРАТУ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ УПРАВЛІННЯ СТРАХУВАННЯМ ВІД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ Соціальні послуги та виплати, які здійснюються і відшкодовуються Фондом соціального страхування від нещасних випадків визначені у статті 21 Закону. ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАПОДІЯНОЇ ЗАСТРАХОВАНОМУ УШКОДЖЕННЯМ ЙОГО ЗДОРОВ'Я ФІНАНСУВАННЯ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ, СТРАХУВАЛЬНИКІВ, ЗАСТРАХОВАНИХ, А ТАКОЖ ОСІБ, ЯКІ НАДАЮТЬ СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ, ЗА НЕВИКОНАННЯ СВОЇХ ОБОВ'ЯЗКІВ. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ Громадсткий контроль за станом ОП на підприємстві Гарантії ОП жінок і неповнолітніх Права громадян на ОП при укладанні трудового договору Повноваження органів державного нагляду. Види відповідальності за порушення вимог охорони праці на виробництві. Шум. Класифікація за часом дії, походженням, спектральним складом та характером порушень фізіологічних функцій людини. Фактори що впливають на наслідки ураження електричним струмом Функції органів державного нагляду О Б В И Н И Т Е Л Ь Н О Е З А К Л Ю Ч Е Н И Е То есть в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.107 УК РФ. Года Ившиной Екатерине Ильиничне предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.107 УК РФ. Правовая основа функционирования БС РФ. Цель деятельности и функции ЦБ РФ. Структура привлечённых средств. Система межбанковских расчётов. Основные принципы ведения бух учёта в банке. ГЛАВА 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ Раздел III. КОРРЕКТИРОВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ Раздел III. ПОРЯДОК РАСЧЕТА СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ РАЗДЕЛ V. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Страховщик, Страхователь, Выгодоприобретатель Страховые риски, страховые случаи Прекращение договора страхования Которое может быть признано страховым случаем И выплата страхового возмещения Обов’язки та права стажистів Підсумкова відомість проходження стажування Кафедра господарсько-правових дисциплін Взаємозв’язок з іншими дисциплінами. ТЕМА 1.2. Розвиток земельних відносин в Україні Тема 2.5. Правовий режим земель історико-культурного призначення YIII. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ Гражданский кодекс РФ об организации банковской деятельности. Федеральный закон «О законах банковской деятельности» о порядке лицензирования банковских операций. Органы управления Банка России и их роли в соответствии с Федеральный закон «О центральном банке Российской федерации (Банке России)». Федеральный закон «О центральном Банке Российской федерации (Банке России)» об операциях Банка России и их роль в регулировании банковской деятельности. Федеральный закон «О центральном банке Российской федерации (Банке России)» о мерах Банка России применяемых к кредитным организациям при нарушении ими федеральных законов и нормативных актов. ТЕМА I. ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК – ЯЗЫК РИМСКОГО ПРАВА. Hic, haec, hoc - этот, эта, это Образец выполнения контрольной работы Non est disputandum cum principia negante. Rebus (2), res (5), rei (2), re, rem, rerum Iustitia – fundamentum regni. Выдвижение и регистрация кандидатов. Российское парламентское право и парламентаризм Установление результатов выборов. Опубликование Взаимодействие парламента с другими органами государственной власти Законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, представительных органов местного самоуправления Используемые технологии, методы, приемы. Тема 1. Предмет, метод и система трудового права Темы 2, 3. Источники и принципы трудового права Темы 4, 5. Субъекты трудового права. Права профсоюзов в сфере Тема 17. Трудовые споры и порядок их разрешения Тема 19. Международное правовое регулирование труда Понятие уголовного права, его предмет , метод, функции и система. Разграничение преступлений и иных правонарушений. Понятие и уголовно-правовое значение объекта преступления. Понятие общественно опасного деяния и его формы. Понятие общественно опасных последствий и их виды. Понятие субъекта преступления. Специальный субъект преступления. Понятие и уголовно-правовое значение субъективной стороны преступления. Информационные права и свободы – основа информационного права Отношения в сфере формирования информационных ресурсов, создания информационных продуктов, предоставления информационных услуг Отношения в сфере создания и применения средств и механизмов информационной безопасности Источники информационного права. Общая характеристика источников информационного права Правовое регулирование отношений в области связи и коммуникаций Статья 9. Согласие субъекта персональных данных на обработку своих персональных данных Статья 13. Особенности обработки персональных данных в государственных или муниципальных информационных системах персональных данных Передача персональных данных Законодавство щодо здорового способу життя деяких країн Європи і Америки До проблеми формування і впровадження здорового способу життя Сприяння впровадженню здорового способу життя у Великобританії сприятливого для здоров’я середовища VІІІ. Порядок розв'язання спорів А. Оригінальні літературно-художні твори В. Музичні та музично-літературні твори Мінімальні ставки авторської винагороди за передачу виключних майнових прав на використання літературного сценарію та дикторського тексту ІІ. Порядок виплати винагороди (роялті) Виробництво контрольних марок Користування інформацією Реєстру Про основні вузли для спеціалізованого обладнання з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню Додаткові вимоги до дисків високої щільності типу SACD і DVD Вимоги до порядку перевірки прав на об'єкти інтелектуальної власності Порядок про переоформлення, анулювання та видачу дубліката ліцензії Права й обов'язки ліцензіата Порядок оформлення результатів перевірки Тимчасове припинення дії ліцензії Здійснення державного контролю Распространение Всемирной декларации по интеллектуальной собственности Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми Паризька конвенція про охорону промислової власності Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків Глава 4 Обставини Учасників, які впливають на міжнародну реєстрацію Глава 5 Подальші зазначення; зміни Глава 7 Бюлетень і база даних Частина 6 Нумерація міжнародних реєстрацій Угода про заходи щодо попередження та припинення використання неправдивих товарних знаків та географічних зазначень Міжнародна конвенція по охороні нових сортів рослин Раздел 7: Охрана закрытой информации Угода про співробітництво по припиненню правопорушень у сфері інтелектуальної власності ІІІ. Права Антимонопольної ради В Східну Галичину, Північну Буковину, Закарпаття По предоставлению субсидий гражданам Технология предоставления субсидий на стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан о предоставлении субсидии на стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог Для специальности 210407.51 Эксплуатация средств связи Тема 1.4 Правоотношения. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая ответственность. Тема 1.1. Право в системе социального регулирования. Формы (источники) права. Тема 1.2. Правовые нормы и их система. Метод административного права. Наказание и уголовная ответственность. Субъекты гражданских правоотношений. ФЗ «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» Особенности рабочего времени и времени отдыха, условий труда отдельных категорий работников железнодорожного транспорта, непосредственно связанных с движением поездов Тема 1.4. Правоотношения. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая ответственность. Правовой статус Президента РФ. Порядок обращения с жалобами в органы государственного управления. Арбитражные суды. Высший Арбитражный Суд РФ. Тест: Итоговый контроль. «Основы права». Воронина Л.А. Головне управління Національної поліції Новоайдарський відділ поліції Земельні спори, порядок їх розгляду та можливі способи вирішення Юридичні підстави виникнення та припинення права власності на землі в Україні. Особливості набуття права власності на землі несільськогосподарського призначення для зайняття підприємницькою діяльністю. Право власності на землю іноземних громадян (ст. 81 ч.2,3 ЗКУ) Земля в Україні може перебувати у приватній, комунальній та державній власності. Правовий режим земельних сервітутів Спадкування земельної частки (паю) або земельної ділянки Підстави, умови та порядок припинення права власності на земельну ділянку. Історичні умови виникнення і розвитку земельного права України. Підстави виникнення, зміни та припинення права землекористування. Особливості користування землями залізничного, автомобільного, річкового, морського авіаційного та трубопровідного транспорту. Земельні правопорушення, як підстави цивільної відповідальності. Проблеми класифікації земельних правовідносин. Проблеми законодавчого врегулювання земельних відносин в умовах сьогодення.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.229.90 (0.028 с.)