З якого моменту юридична особа є створеною?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

З якого моменту юридична особа є створеною?а) з дня її державної реєстрації;

б) з дня подачі документів на державну реєстрацію;

в) з дня затвердження статуту;

г) з дня підписання засновницького договору.

 

33. Який спосіб створення юридичної особи застосовується у випад­ку, коли умови її створення зафіксовані у законі у вигляді загального дозволу держави, але для виникнення конкретної організації потрібні прояв ініціативи організаторів і реєстрація у відповідному органі?

а) розпорядчий;

б) нормативно-явочний;

в) дозвільний;

г) договірний.

 

34. Об'єктами, що не можуть бути предметом цивільно-правових угод або іншим чином переходити від однієї особи до іншої, є:

а) об'єкти, що перебувають у вільному обігу;

б) об'єкти, що обмежені в цивільному обігу;

в) цінні папери;

г) об'єкти, що вилучені з цивільного обігу.

 

Чи можуть бути предметом цивільного обігу тварини, занесені до Червоної книги України?

а) ні;

б) лише у випадках та порядку, встановлених законом;

в) так;

г) так, якщо не будуть при цьому порушуватись правила поводження з тваринами.

 

36. Індосамент - це:

а) вид цінного паперу;

б) особа, яка передає право за цінним папером;

в) передавальний напис, вчинений на цінному папері;

г) володілець цінного паперу.

 

На які речі поширюється правовий режим нерухомих речей?

а) на тварин;

б) на цінні папери;

в) на неподільні речі;

г) на повітряні та морські судна.

 

38. Майно - це:

а) окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов'язки;

б) сукупність речей;

в) сукупність речей, що утворюють єдине ціле;

г) сукупність нерухомих речей.

 

39. Складові частини речі - це:

а) сукупність речей, які утворюють єдине ціле, що дає змогу використовувати його за призначенням;

б) все те, що не може бути відокремлене від речі без її пошкодження або істотного знецінення;

в) все те, що виробляється, добувається, одержується з речі або приноситься річчю;

г) все те, що може бути виділене з речі без втрати її цільового призначення.

 

Кому належать продукція, плоди та доходи від речі?

а) власникові речі;

б) власникові речі, якщо інше не встановлено договором або
законом;

в) володільцеві речі;

г) користувачеві речі.

 

Чи може бути предметом застави підприємство як єдиний майновий комплекс?

а) так, якщо інше не встановлено законом або договором;

б) так;

в) ні;

г) лише у випадках і в порядку, встановлених законом.

 

42. Цінні папери, що посвідчують однакові права їх власників у межах одного випуску стосовно особи, яка бере на себе відповідні зобов'язання, називаються:

а) коносамент;

б) індосамент;

в) неемісійні цінні папери;

г) емісійні цінні папери.

 

43. Цінні папери за формою існування можна поділити на:

а) емісійні та неемісійні;

б) документарні та бездокументарні;

в) іменні та ордерні;

г) боргові та товаророзпорядчі.

 

44. Права, які особа набуває в процесі своєї діяльності, називаються:

а) комплексними;

б) придбаними;

в) абсолютними;

г) відносними.

 

45. Права, в яких особі, котра володіє особистим немайновим правом, протистоїть невизначене коло осіб, зобов'язаних утримуватися від порушення її права, називаються:

а) абсолютними;

б) відносними;

в) придбаними;

г) природженими.

 

Яке право забезпечує природне існування фізичної особи?

а) право на ім'я;

б) право на індивідуальність;

в) право на мирні зібрання;

г) право на сім'ю.

 

Яке право забезпечує соціальне буття фізичної особи?

а) право на недоторканість житла;

б) право на життя;

в) право на медичну допомогу;

г) право на опіку або піклування.

 

Щодо якої особи можуть проводитись медичні, наукові та інші досліди?

а) повнолітньої особи;

б) повнолітньої та дієздатної фізичної особи;

в) повнолітньої, дієздатної або особи, обмеженої в дієздатності;

г) особи, яка досягла шістнадцяти років.

 

З якого віку фізична особа має право на обрання лікаря та методів лікування?

а) шістнадцяти років;

б) вісімнадцяти років;

в) чотирнадцяти років;

г) п'ятнадцяти років.

 

У якому випадку медичні працівники мають право дати неповну інформацію про стан здоров'я фізичної особи?

а) якщо інформація про хворобу фізичної особи може погіршити стан її здоров'я або зашкодити процесові лікування;

б) у будь-якому випадку;

в) лише за дозволом головного лікаря;

г) якщо фізична особа не досягла чотирнадцяти років.

 

Яка особа може бути донором крові, її компонентів, органів та інших анатомічних матеріалів та репродуктивних клітин?

а) повнолітня фізична особа;

б) фізична особа, яка досягла шістнадцяти років;

в) дієздатна особа або обмежена в дієздатності;

г) повнолітня дієздатна фізична особа.

 

Скільки осіб необхідно для створення сім'ї?

а) дві;

б) одна;

в) три;

г) законом не встановлено.

 

Яка особа має право на сім'ю?

а) будь-яка фізична особа незалежно від віку та стану здоров'я;

б) повнолітня та дієздатна фізична особа;

в) фізична особа, яка досягла вісімнадцяти років;

г) фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років.

 

54. Правочин - це:

а) діяльність, що тягне за собою юридичні наслідки;

б) дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків;

в) цивільно-правовий договір;

г) контракт.

 

55. Намір осіб, які вчиняють правочин, досягти правого результа­ту називається:

а) мотив правочину;

б) правовий результат;

в) ціль правочину;

г) підстава правочину.

 

56. Наслідками недійсності правочину є:

а) одностороння реституція та відшкодування збитків і моральної шкоди;

б) двостороння реституція та відшкодування збитків і моральної шкоди;

в) заборона реституції;

г) відшкодування збитків і моральної шкоди.

 

57. До умов дійсності правочинів не належить:

а) вільне волевиявлення учасників;

б) законність;

в) обов'язкова письмова форма;

г) здатність суб'єкта на його вчинення.

58. Односторонній правочин - це:

а) погоджена дія двох або більше осіб;

б) погоджена дія двох осіб;

в) правочин, в якому одна сторона має права, а інша - обов'язки;

г) дія однієї сторони, яка може бути представлена однією або кількома особами.

 

59. У письмовій формі належить вчиняти правочин:

а) який повністю виконується сторонами в момент його здійснення;

б) між юридичними особами на суму, що перевищує у двадцять і більше разів розмір неоподаткованого мінімуму доходів громадян;

в) між юридичними особами незалежно від суми;

г) між фізичними особами на суму, що не перевищує у двадцять
разів розмір неоподаткованого мінімуму доходів громадян.

 

У якій формі належить укладати правочин між фізичною та юридичною особою?

а) письмовій, крім правочинів, які повністю виконуються сторонами в момент їх вчинення

б) письмовій нотаріально посвідченій;

г) конклюдентній.

в) усній

 

61. Правочин, що пов'язаний з особливим ризиком для сторін, на­зивається:

а) алеаторний;

б) фідуціарний;

в) біржовий;

г) каузальний.

 

62. Правочин, в якому від підстави вчинення залежить його дій­сність, називається:

а) безумовний;

б) алеаторний;

в) абстрактний;

г) каузальний.

 

63. Відплатний правочин - це правочин:

а) в якому одна сторона зобов'язана вчинити певні дії, а інша їх оплатити;

б) в якому кожна із сторін має права і обов'язки;

в) умови укладення якого стосуються невизначеного кола осіб;

г) в якому обов'язку однієї сторони вчинити певні дії відповідає зустрічний обов'язок іншої сторони з надання певного блага.

 

64. Представництво - це:

а) договір;

б) правочин;

в) правовідношення;

г) права, що передаються від однієї особи до іншої.

 

65. Представник здійснює свої повноваження:

а) виступаючи стороною правочину, який укладає;

б) від імені та в інтересах особи, яку представляє;

в) від власного імені, але в інтересах особи, яку представляє;

г) від власного імені, але за рахунок коштів особи, яку представляє.

 

66. Представником може бути фізична особа:

а) з повною дієздатністю;

б) з повною або неповною дієздатністю;

в) незалежно від віку та стану здоров'я;

г) яка є дієздатною та має юридичну освіту.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.212.116 (0.023 с.)