ТОП 10:

Инфопедия — категория Право: 286 Страница

Материала по категории - Право на сайте Инфопедия всего: 109711 страниц.

Право - 286 Страница

Защита прав предпринимателей органами исполнительной власти и средствами прокурорского надзора Рассмотрение предпринимательских споров третейскими судами Разрешение международных коммерческих споров Судебный порядок защиты прав предпринимателей Рассмотрение дел арбитражными судами Защита прав предпринимателей в конституционном суде РФ Политическое развитие РФ 2000-2008 гг. Восстановление позиций России во внешней политике В мае 2000 г. В.В. Путиным был подписан указ, согласно которому Поняття, предмет і метод, система цивільного процесуального права України. Цивільна юрисдикція суду. Загальні положення про підсудність цивільних справ. Поняття належної і неналежної сторони. Умови, порядок і наслідки заміни неналежної сторони. Треті особи, що заявляють самостійні вимоги на предмет спору - як суб'єкти цивільного процесуального права. Треті особи, що не заявляють самостійних вимог на предмет спору - як суб'єкти цивільного процесуального права. Підстави і форми участі прокурора в цивільному процесі. Підстави і форми представництва прокуратурою інтересів громадянина і держави в суді. Поняття, підстави та види судового представництва. Обсяг і оформлення повноважень представника в суді. Поняття, значення і види цивільних процесуальних строків. Обчислення цивільних процесуальних строків. Припинення, поновлення і продовження процесуальних строків. Поняття і види відповідальності за порушення норм цивільного процесуального права. Засоби процесуального примусу. Поняття судового доказування і судових доказів. Показання свідків і їх оцінка. Процесуальний порядок дослідження судом показань свідків. Письмові докази і їх види. Порядок витребування і дослідження письмових доказів. Речові докази. Порядок надання та дослідження речових доказів. Висновок експерта, його зміст та особливості оцінки. Поняття, елементи та види позову. Процесуальні засоби захисту відповідача. Позовна заява і його реквізити. Порядок виправлення недоліків позовної заяви. Процесуальні дії судді, щодо порядку підготовки цивільної справи до судового розгляду. Виклик в суд та інші повідомлення суду. Розгляд судом справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення. Розгляд цивільної справи по суті. Поняття, послідовність, зміст і значення судових дебатів. Відкладення розгляду справи. Суть та значення судового рішення. Зміст судового рішення (його складові частини). Поняття та види судового рішення. Вимоги, яким має відповідати судове рішення. Усунення недоліків судового рішення судом, виправлення описок і арифметичних помилок в судових рішеннях. Поняття і суттєвість окремого провадження. Справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи. Справи про визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення її померлою. Справи про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та векселі. Справи про визнання спадщини відумерлою. Общая характеристика правового регулирования деятельности по передаче имущества в собственность Договоры о передаче имущества в собственность Государственное регулирование товарных рынков Общая характеристика правового регулирования сельскохозяйственной деятельности Правовое положение сельскохозяйственных товаропроизводителей Договоры в сфере сельскохозяйственной деятельности Государственное регулирование сельскохозяйственной деятельности Общая характеристика правового регулирования деятельности по передаче имущества в пользование Договоры по передаче имущества в пользование Государственное регулирование деятельности по передаче имущества в пользование Общая характеристика правового регулирования инвестиционной деятельности Международно-правовые аспекты инвестирования Понятие и общая характеристика правового регулирования инновационной деятельности Договоры, опосредующие инновационную деятельность Общая характеристика правового регулирования деятельности по выполнению работ Договоры на выполнение работ Государственное регулирование деятельности по выполнению работ Общая характеристика правового регулирования деятельности по возмездному оказанию услуг Договоры возмездного оказания услуг Государственное регулирование деятельности по возмездному оказанию услуг Общая характеристика правового регулирования деятельности по оказанию услуг связи Договоры, опосредующие отношения по оказанию услуг связи Государственное регулирование деятельности в области связи Понятие и общая характеристика правового регулирования оценочной деятельности Договор на проведение оценки Общая характеристика правового регулирования аудиторской деятельности Договоры возмездного оказания аудиторских услуг Государственное регулирование аудиторской деятельности Общая характеристика правового регулирования деятельности по оказанию правовых услуг Правовое положение участников рынка правовых услуг Юридическая служба в коммерческих организациях Договоры на правовое обслуживание и оказание правовых услуг Общая характеристика правового регулирования деятельности в сфере электроэнергетики Договоры в сфере электроэнергетики Государственное регулирование деятельности в сфере электроэнергетики Общая характеристика правового регулирования транспортной деятельности Государственное регулирование транспортной деятельности Общая характеристика правового регулирования деятельности по хранению Государственное регулирование деятельности по хранению Общая характеристика правового регулирования посреднической деятельности Договоры в сфере посреднической деятельности Общая характеристика правового регулирования банковской деятельности Договоры, опосредующие банковскую деятельность Государственное регулирование банковской деятельности Глава 38. Правовое регулирование страховой деятельности Общая характеристика правового регулирования деятельности на рынке ценных бумаг Договоры на рынке ценных бумаг Государственное регулирование деятельности на рынке ценных бумаг Правовое положение товарной биржи Общая характеристика правового регулирования совместной деятельности Государственное регулирование совместной деятельности Христианство на Киевской Руси с 988 г. до отделения Русской Церкви от Апостольской Столицы. Неудачи России от заимствования византийского общественного порядка. Канун татаро-монгольского нашествия. Духовное просвещение и нравственность при татаро-монголах. Смутное время и его последствия (церковный раскол). Петр I, синодальное управление православной Церковью и крепостное право. Победа атеистическо-коммунистической диктатуры. Агония Русской православной Церкви. О единстве христианской Церкви. ІІІ. Анестезіологічне забезпечення операції кесарева розтину. З дисципліни «Кримінальний процес» Розшук підозрюваного оголошує? Протягом якого строку з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності можуть бути подані особою скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора? Повернення скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора? В якій відповіді правильно вказано характер рішення службової особи органу прокуратури вищого рівня? In the USA and Great Britain Every policeman knows that , though Ex. 13. Answer the questions. Ex. 17. Find the English equivalents for the following word combinations. The Most Glamourous Aspect of Police Work Ex. 28. Say if it is right or wrong. Make use of the following words and phrases. Ex. 41. Do the following tasks. Nomination of Law Enforcement Officers Ex. 1. Read and translate the following sentences paying attention to homonyms. Список наиболее употребительных глаголов Ex. 9. Speak about the structure of British police using the scheme. Ex. 19. Answer the following questions. III. Заполните пропуски в предложениях, используя указанные слова и словосочетания. Ex. 4. Translate into Russian paying attention to the ways of expressing negation in English. Ex. 24. Complete the sentences with a suitable word from the box. Ex. 28. Find in the dictionary the meaning of the following words. Task 2. Write out the pairs of synonyms from these two groups. Ex. 1. Match items from the two lists to make 20 compound adjectives. You need to use some words more than once. Ex. 1. Read the sentences, find predicate with modal verbs and translate them into Russian. International Police Cooperation in Combating Cross-Border Crime Ex. 20. Read the text and learn about the threat and danger of terrorism. The English Roots of the American Police Ex. 4. Read the text and summarise it in Russian. Detention, Treatment and Questioning. Ex. 14. Read the text and do the tasks. Before reading think on the reason young people (teenagers) commit crimes. Ex. 31 Read the text and do the tasks. Ex. 37. Find equivalents to the following Russian words and word combinations in the text. Interpol and Bilateral Cooperation The Mafia – A Global Octopus Texts for Listening Comprehension ПОНЯТИЕ О РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКЕ И МЕТОДЫ ЕЕ ВЫЯВЛЕНИЯ Прокомментируйте высказанные точки зрения. Каковы правила действия процессуального закона во времени? Какое решение приняли бы Вы по вопросу о сложении штрафа? Чья позиция представляется Вам правильной? Какое решение выбрали бы Вы? Кто прав в этом споре? Оцените все высказанные точки зрения и изложите правильное, на Ваш взгляд, решение задачи. Изменится ли ответ, если к Петровым как наследниками предъявили иски кредиторы Л. Петрова, и доверенность выдана на ведение дела по иску таких кредиторов. Проанализируйте высказанные точки зрения. Какое участие в процессе является для Николаева наиболее адекватным? Разберите позиции, изложенные в задаче, и решите дело. Оцените позиции сторон и законность действий суда. С кем из участников процесса Вы согласны и почему? Какую ошибку допустил Баранкин? Определите процессуальное положение перечисленных лиц. Как определили бы Вы судьбу отказа от иска, о котором заявил прокурор? Каким образом надлежит поступить суду кассационной инстанции? Решите дело. Изменится ли решение, если Ивашевич продолжает оставаться опекуном Охичева на момент рассмотрения спора? Оцените сложившуюся ситуацию, проанализируйте каждый аргумент участников спора. Какое решение по жалобе приняли бы Вы? Какое постановление должен принять суд апелляционной инстанции? Подлежит ли применению ст.22 ГПК РФ в данном случае? Решите дело. Какому суду подведомственно и подсудно дело? Каким образом надлежит поступить суду апелляционной инстанции при рассмотрении частной жалобы? Проанализируйте позиции сторон и суда первой инстанции. Выскажете Ваше мнение относительно позиций участников процесса. Как бы Вы поступили на месте судьи? Оцените аргументы участников спора. Каковы признаки иска в защиту неопределенного круга лиц? К какому виду иска отнесли бы этот иск Вы? Подлежит ли он удовлетворению? Оцените аргументы участников дела. В чем состоит фактическая и юридическая индивидуализация иска? С кем Вы согласны и почему? Как бы Вы решили вопрос о сроке исковой давности в данном деле? Оцените законность принятых судебных актов. Каким доказательством является расписка? Оцените доводы сторон и суда? Имеются ли основания для применения ст.186 ГПК? Какая точка зрения представляется Вам более правильной? Правильно ли поступил суд? На каком основании суд вправе отказать стороне в допросе всех свидетелей, о допросе которых она ходатайствует? Имеются ли основания для применения норм УПК по аналогии? Должен ли принять суть представленные сторонами доказательства? Проанализируйте аргументы сторон. Как следует поступить суду? Какие доказательства имеются в деле? Проанализируйте высказывание судьи. В чем вы согласны или не согласны с ним и почему? Как разграничиваются письменные и вещественные доказательства? Проанализируйте позиции участников процесса. Какое решение должен принять суд второй инстанции. Прокомментируйте высказанные позиции. Какое решение, по Вашему мнению, должен принять апелляционный суд? Какая точка зрения на ваш взгляд является правильной и почему? Какие нарушения допущены при вынесении данного решения? Оцените позиции суда и участников процесса. Оцените изложенные позиции. Какое решение предложили бы Вы? Как бы Вы решили данное дело и почему? Оцените позиции судей. Как бы Вы решили вопрос о виде производства и почему? Как бы Вы определили правовую природу дел о признании материалов экстремистскими? В каком виде производства они должны рассматриваться? Дайте анализ позиций, изложенных в задаче. Оцените изложенные позиции. Какую точку зрения Вы считаете правильной и почему? Разберите аргументы, изложенные в задаче. По какому пути посоветовали бы пойти Остапчуку Вы? По специальности «Юриспруденция» и направлению «Юриспруденция» Программа практических и семинарских занятий Учебные и учебно-методические материалы Для заочной формы сокращенные сроки обучения на базе СПО Змістовий модуль 2. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ БОРОТЬБИ З ТЕРОРИСТИЧНИМИ ПРОЯВАМИ Розподіл балів, які отримують курсанти Кредитно-трансферною системою Розділ ІІ. Провадження В суді Розділ VІІ. Нотаріат і нотаріальний процес Форма правления, национально – государственное устройство, политические режимы. Унитарное 2.Федерация 3.Конфедерация 4.Содружество Структура федеральных органов власти. Исполнительная власть. В Карелии 5 судей конституционного суда, а в России – 19. Правоохранительные органы РФ. Назначение полиции. Место полиции в системе ОВД. Контроль и надзор за деятельностью правоохранительных органов. Вхождение (проникновение) полиции в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории. Гарантии личной безопасности вооруженного сотрудника полиции Назначение, функции, задачи ППСП. Правовые основы предупреждения и пресечения административных правонарушений, задержания, досмотра и доставления правонарушителей. Организация деятельности ОВД по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении массовых мероприятий. Виды нарядов полиции при проведении массовых мероприятий. Задачи и функции ПДН (Организация деятельности подразделений по делам несовершеннолетних). Особенности привлечения к административной ответственности специальных субъектов Административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность. Общая хар-ка составов админ правонарушений посягающих на общественный порядок и общественную безопасность Общая хар-ка составов админ правонарушений посягающих на установленный порядок управления Понятие и цели мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях ВОЗДУШНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Статья 1. Суверенитет в отношении воздушного пространства Российской Федерации Статья 18. Контроль за соблюдением федеральных правил использования воздушного пространства Статья 28. Государственный надзор в области гражданской авиации Статья 34. Обозначения, наносимые на воздушные суда Статья 37. Сертификация гражданских воздушных судов, авиационных двигателей и воздушных винтов Статья 53. Допуск лиц из числа авиационного персонала к деятельности Статья 66. Допуск к полету воздушного судна Статья 71. Радиосвязь с воздушным судном Статья 77. Использование средств связи общего назначения Статья 89. Обеспечение поисковых и аварийно-спасательных работ Статья 106.1. Особенности обслуживания пассажиров из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности Статья 107. Прекращение по инициативе перевозчика действия договора воздушной перевозки пассажира, договора воздушной перевозки груза Статья 119. Размер ответственности перевозчика за утрату, недостачу или повреждение (порчу) багажа, груза, а также вещей, находящихся при пассажире Статья 123. Соглашения о повышении пределов ответственности перевозчика Статья 129. Ответственность за вред, причиненный при столкновении воздушных судов Уголовно процессуальная форма. Обеспечение обвиняемому/подозреваемому права на защиту. Неприкосновенность переписки. Надзор за деятельность органов расследования Орган дознания, дознаватель. Гражданский истец и гражданский ответчик. Ст. 188. Порядок вызова на допрос Представитель гражданского ответчика. Понятие и свойства доказательств Показания обвиняемого и подозреваемого. Основные этапы становления налоговых отношений. Правовые основы организации и развития налоговых отношений в России Налоги: понятие, признаки, виды и основания их классификации. Роль налогов в формировании финансов государства. Функции налогов. Понятие науки налогового права. Предмет и методы налогового права. Принципы налогового права. Источники налогового права. Понятие налогового законодательства и его соотношение со смежными отраслями российского законодательства. Система налогового законодательства. Представительство в налоговых правоотношениях. Налоговые агенты. Взыскание налога, сбора, пени с налогоплательщика-организации и налогоплательщика – физического лица. Порядок и условия предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налога и сбора. Инвестиционный налоговый кредит (понятие, порядок и условия его предоставления). Понятие налогового контроля и его формы. Методы осуществления налогового контроля. Компетенция государственных органов по осуществлению налогового контроля . Понятие и порядок представления налоговой декларации. Порядок внесения изменений и дополнений в налоговую декларацию. Понятие и виды налоговых проверок. Порядок проведения выездной и камеральной налоговой проверки. Участие свидетелей при проведении выездной налоговой проверки. Доступ должностных лиц налоговых органов на территорию или в помещение для проведения налоговой проверки. Сбора или налоговыми агентами. Органов и действий или бездействия их должностных лиц. Признаки административных правонарушений (глава 15 КоАП РФ). Лица, подлежащие привлечению к ответственности за совершение Принципы привлечения к налоговой ответственности. Виновность лица, привлекаемого к налоговой ответственности. Ответственность за налоговые преступления. Правонарушения и ответственность. Правонарушениях. Ответственность налоговых органов и их должностных лиц. Правовое регулирование налога на добавленную стоимость. Правовое регулирование упрощенной системы налогообложения. МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ Тема 8. Провадження в справах про адміністративні правопорушення. Автор – зав. каф. ГПиП, д.ю.н., доц. О.А.Рузакова Порядок обращения взыскания на заложенное имущество может быть судебным и без обращения в суд. Предмет и методы науки конституционного судебного процессуального права Источники науки конституционного судебного процессуального права. Задачи науки конституционного судебного процессуального права в современных условиях Конституционное судебное процессуальное право и его место в системе российского права Предмет и метод конституционного судебного процессуального права Нормы и правоотношения в конституционном судебном процессуальном праве Источники и система конституционного судебного процессуального права Понятие, система и значение принципов конституционного судопроизводства
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.64.1 (0.034 с.)