Та прирівняні до нього управлінняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Та прирівняні до нього управлінняГоловне управління юстиції України Мін'юсту в АРК, обласні, Київське і Севастопольське міські управління юстиції є тери­торіальними органами системи органів юстиції, що створюють­ся і підпорядковуються Мін 'юсту.

Організація, діяльність, задачі і повноваження цих структурних підрозділів визначаються Положенням про Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції, затв. наказом Мін'юсту від 30 серпня 2000 р. № 36/5.

Завдання територіальних управлінь юстиції:

—забезпечення захисту прав людини і громадянина у визна­ченій сфері діяльності;

—участь у забезпеченні реалізації державної правової політики,державної політики з питань громадянства, міжнаціональних та міграційних відносин, сприяння розвитку системи надання пра­вової допомоги з метою реалізації прав і свобод громадян, захисту законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

—організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяль­ності районних, районних у містах, міських (міст обласного зна­чення), у разі утворення міськрайонних і міжрайонних управлінь
юстиції; організація виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) відповідно до законів України, робота з кадрами,експертне забезпечення правосуддя;

— організація роботи відділів державної виконавчої служби,нотаріату та відділів реєстрації актів цивільного стану, інших органів та установ юстиції;

— здійснення державної реєстрації нормативно-правових актів міністерств, республіканських комітетів та інших органів виконавчої влади і управління;

— ведення Державного реєстру застав рухомого майна, Де­ржавного реєстру іпотек та Державного реєстру правочинів;

— здійснення легалізації місцевих об'єднань громадян;

— здійснення міжнародно-правового співробітництва;

— розвиток правової інформації, формування в громадян
правової свідомості тощо.

Головне управління юстиції Мін'юсту в АРК та прирівняні до нього управління при виконанні завдань, передбачених зако­нодавством, взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади і місцевого самоврядування, з підприємствами, організаціями. З метою координації діяльності місцевих органів виконавчої влади, інших організацій та методичного забезпечення правової освіти населення територіальні управління юстиції вносять місцевим державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування пропозиції про створення міжвідомчої координаційно-методич­ної ради з правової освіти з представників відповідних органів, установ та організацій.

Для реалізації покладених на територіальне управління юстиції завдань, та відповідно до п. 4 Положення про Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції ці органи наділяються значними повноваженнями.Територіальні управління юстиції мають право здійснювати перевірки в районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), у разі утворення міськрайонних і міжрайонних управлін­нях юстиції та підвідомчих установах, залучати в установленому по­рядку до перевірок роботи установ нотаріату та приватних нотаріусі» завідуючих державними нотаріальними конторами, кваліфікованих нотаріусів з інших нотаріальних округів, а також представників відділень Української нотаріальної палати за їхньої згодою, брати участь у розробленні пропозицій щодо підготовки юридичних кад­рів; скликати наради з питань, що належать до їх компетенції. Для реалізації правової політики держави, здійснення реформування законодавства, судової системи управління юстиції залучає вчених, фахівців місцевих органів влади, підприємств і організацій.

Управління юстиції здійснює свої повноваження як безпосе­редньо, так і через утворені в установленому порядку районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), у разі утво­рення міськрайонні і міжрайонні управління юстиції.

Начальник управління юстиції

Начальник Головного управління юстиції Мін'юсту в АРК призначається на посаду і звільняється з посади Міністром юстиції України за погодженням з Верховною Радою АРК, а начальники обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юс­тиції призначаються на посаду та звільняються з посади Міністром юстиції України за погодженням з головою відповідно обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації.

Начальник територіального управління юстиції здійснює керівництво управлінням юстиції і підвідомчими установами, несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності управлінь юстиції, затверджує положення про струк­турні підрозділи і функціональні обов'язки працівників апарату управління юстиції, організує роботу щодо забезпечення кадрами районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), у разі утворення міськрайонних і міжрайонних управлінь юстиції, затверджує кадровий резерв на відповідні посади. Він уповно­важений призначати на посади та звільняти з посад керівників структурних підрозділів та інших працівників управління, а за по­данням заступника начальника управління юстиції — начальника відділу державної виконавчої служби, призначати та звільняти з посад начальника підрозділу примусового виконання рішень цього відділу та його заступників; призначати на посади та звільняти з посад завідувачів та інших працівників державних нотаріальних контор, завідувачів та інших працівників державних нотаріальних архівів. Начальник приймає рішення з питань заохочення пра­цівників управління юстиції або притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників підвідомчих структур.

Для колективного вирішення питань, що належать до компе­тенції територіальних управлінь юстиції, утворюється колегія в складі начальника управління юстиції (голова колегії), заступниківь начальника управління юстиції за посадою. До складу колегії можуть входити керівники районних, районних у містах, міських(міст обласного значення), у разі утворення міськрайонних і міжрайонних управлінь юстиції, а також інші фахівці. Склад колегії затверджується Міністром юстиції України.

Районні та прирівняні до них управління юстиції

Районні, районні в містах, міські (міст обласного значення) управління юстиції є територіальними (місцевими) органами, які створюються Мін 'юстом і підпорядковуються йому, а та­кож Головному управлінню Мін 'юсту в АРК, обласним, Київсь­кому і Севастопольському міським управлінням юстиції. Порядок створення і компетенція районних управлінь юстиції визначаються Положенням про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні і міжрайонні управління юстиції, затв. наказом Мін'юсту від ЗО серпня 2000 р. № 36/5.

На районні і прирівняні управління юстиції покладені ті ж задачі і функції, що і на Головне управління юстиції, оскільки вони є структурними підрозділами системи органів юстиції.

Начальник районного управління юстиції призначається на посаду і звільняється з посади Міністром юстиції за поданням начальника Головного управління юстиції за погодженням з го­ловами відповідних місцевих державних адміністрацій.

Структура органів юстиції

До структури органів юстиції входять також державна виконав­ча служба, органи нотаріату, органи реєстрації актів цивільного стану, науково-дослідні інститути судових експертиз.

Державна виконавча служба

Одним із етапів судового процесу є виконання судового рішен­ня. Ця стадія регулюється нормами щодо порядку та підстав для примусового виконання рішень суду та інших органів, визначе­них законом. Процес виконання рішення визначається системою взаємопов'язаних процесуальних прав та обов'язків учасників ви­конавчого провадження, до яких належать державний виконавець, сторони, їх представники, експерти, спеціалісти та перекладачі.

Державна виконавча служба як структурний підрозділ систе­ми Мін'юсту здійснює виконання рішень судів та інших органів відповідно до законів України. Структуру, склад та функціональні обов'язки системи органів державної виконавчої служби затвер­джує в межах своїх повноважень Мін'юст.

Правову основу діяльності системи органів державної ви­конавчої служби становлять Конституція, закони України від 24 березня 1998 р. "Про державну виконавчу службу", від 21 квітня 1999 р. "Про виконавче провадження", від 29 листопада 2001 р. "Про введення мораторію на примусову реалізацію майна", на­кази Мін'юсту від 15 грудня 1999 р. № 74/5 "Про затвердження Інструкції про проведення виконавчих дій", від 15 липня 1999 р.

№ 42/5 "Про затвердження Порядку реалізації арештованого май­на", від 20 травня 2003 р. № 43/5 "Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень", від 17 травня 2004 р. № 37/5 "Про затвердження Порядку утворення та функціонування виконавчих груп при органах державної ви­конавчої служби" та інші нормативно-правові акти.

Більш детально основи організації та діяльності державної виконавчої служби, її завдання, правовий статус державних ви­конавців та їх соціальний захист буде розглянуто у наступному підрозділі.

Органи нотаріату

Органи нотаріату охороняють права і законні інтереси фі­зичних та юридичних осіб, сприяють зміцненню законності та правопорядку в державі, попереджають правопорушення шляхом правильного і своєчасного посвідчення договорів, угод, оформ­лення спадкових прав, здійснення виконавчих написів.

Правову основу діяльності органів нотаріату складають Кон­ституція, ЦК, ЦПК, Закон України від 2 вересня 1993 р. "Про нотаріат" та інші документи.

Дії органів нотаріату спрямовані на забезпечення захисту прав громадян, організацій, підприємств та установ незалежно від форм власності. При вчиненні нотаріальних дій між учасниками но­таріального провадження виникають взаємні права та обов'язки, що складають основний зміст процесуальних правовідносин і забезпечують реалізацію нотаріальних функцій.

Питанням організації та діяльності органів нотаріату та право­вому статусу нотаріусів присвячений підрозділ 7.3 посібника.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 111; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.173.217 (0.011 с.)