Голова Державної судової адміністрації УкраїниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Голова Державної судової адміністрації УкраїниДержавну судову адміністрацію України очолює Голова, який призначається і звільняється з посади Президентом за поданням Прем'єр-міністра, погодженим з Радою суддів України. Звільнення також може бути здійснено за рекомендацією з'їзду суддів України.

Голова є посадовою особою Державної судової адміністрації України, на яку поширюється статус державного службовця. Тому він не має права суміщати свою службову діяльність з ін­шою роботою; виключення становлять викладацька, наукова та творча діяльність у вільний від основної роботи час. Він також не може входити до складу керівного органу чи наглядової ради господарської організації, що має на меті одержання прибутку.

Голова Державної судової адміністрації має наступні службові повноваження:

— керує діяльністю Державної судової адміністрації, нсе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань;

— організовує роботу Державної судової адміністрації;

— призначає на посади та звільняє з посад працівників Де­ржавної судової адміністрації відповідно до закону та положення
про Державну судову адміністрацію;

— встановлює посадові оклади працівникам Державної судової адміністрації, присвоює їм ранги державного службовця відповід­но до закону, застосовує заохочення та накладає дисциплінарні
стягнення відповідно до законодавства;

— інформує про діяльність Державної судової адміністрації
Раду суддів України та здійснює інші повноваження.

Одним зі стратегічних завдань розвитку державності в Ук­раїні є, зокрема, проведення судової реформи, яка передбачає зміцнення незалежної судової гілки влади, здійснення заходів фінансового, матеріально-технічного, кадрового та інформацій­ного характеру, спрямованих на створення умов для повного і незалежного здійснення правосуддя. Ідеться мова, у тому числі, й про забезпечення судів, особливо місцевих, належними при­стосованими приміщеннями. Це — одна з проблем, яку прагне нині вирішити Державна судова адміністрація України.Сьогодні збільшується фінансування видатків на судову систе­му, суди підтримуються обласними адміністраціями, затверджу­ються регіональні програми, в яких передбачається забезпечення судів належними приміщеннями та здійснення капітального ремонту тощо.

Обов'язковим фактором професійного зростання є ефективна система перепідготовки суддівських кадрів. Динамічність змін нормативно-правового поля України потребує зусиль Державної судової адміністрації України для забезпечення відповідності професійного рівня судді сучасному законодавству.

До завдань Державної судової адміністрації належать вивчен­ня кадрових питань суддів, прогнозування необхідної потреби в спеціалістах, ведення статистичного і персонального обліку даних про кадри судів, робота з підготовки матеріалів щодо призначення, обрання та звільнення суддів. За Указом Президента України від 19 жовтня 2002 р. № 918/2002 "Про Академію суддів України" Державна судова адміністрація України опікується створенням спеціального закладу для підготовки суддів.

Якщо у тебе є щось краще — запропонуй,

а якщо немає підкоряйся.

Горацій (65 — 8 ст. до н. є.)

Розділ VII ОРГАНИ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Історія становлення та розвитку установ юстиції нерозривно пов'язана з історією розвитку держави та її правових інститутів.

Юстиція (лат. — справедливість, законність) термін по­ширювального тлумачення, що визначає систему судових установ, їх діяльність зі здійснення правосуддя та систему інших правоза-хисних органів, які охоплюють усі сфери застосування права.

На початку 1917 р. у складі першого національного уряду було створений і діяв секретаріат судових справ, який пізніше був перейменований на Генеральне секретарство зі справ судо­чинства.За часи правління Гетьмана Павла Скоропадського було утворено Міністерство судових справ, що потім було перетворено на Міністерство юстиції.

МОВОЮ ДОКУМЕНТІВ

За наказом пана Міністра Секретарський Відділ повідомляє, що згідно з ухваленим Радою Міністрів законом, затвердженим Ясновель­можним Паном Гетьманом від 15 липня 1918 р., назву "Міністерство судових справ" змінено на назву "Міністерство юстиції" (лист Сек­ретарського відділу від 27 серпня 1918 р. № 4121).

Під керівництвом Міністерства юстиції діяли 3 судові палати, 19 окружних судів та 112 міських та повітових з'їздів мирових суддів. До складу цієї установи входили: Міністр, два Товариші (заступники) Міністра, чотири Члени Консультації Міністра, секретарський та юрисконсультський відділи та два департаменти. При Міністерстві юстиції також було створено Головне управління місць ув'язненняз Головною інспекцією пересилання в'язнів. При цій установі діяла відповідна Рада для розгляду справ за поданням Міністра юстиції або Начальника Головного управління.

До складу Ради у справах місць ув'язнення входили: началь­ник Головного управління місць ув'язнення, його помічники, управляючі відділами, інспектори, юрисконсульти, лікарі для особливих доручень у медично-санітарних справах, Голова Київсь­кого апеляційного суду або Голова одного із департаментів суду, Прокуратор Київського апеляційного суду або один із Товаришів Прокуратора, Голова Київського окружного суду або один з його Товаришів, Голова з'їзду мирових суддів Київської округи або один із мирових суддів, Представник Київського міського самоврядування, представник київських товариств охорони осіб, визволених з місць ув'язнення і, нарешті, Київського товариства виправних закладів для неповнолітніх.

Головним завданням Міністерства юстиції тих часів було ор­ганізаційне керівництво судовими органами, матеріальне забез­печення їхньої діяльності, вивчення судової практики і внесення пропозицій щодо вдосконалення судочинства і судової системи, кодифікація законодавства, підготовка проектів кримінальних, кримінально-процесуальних та інших нормативних актів, при­стосування старих правових норм до нових обставин, вироблення української правничої термінології.

Організація і діяльність органів юстиції України

Система органів юстиції

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від ЗО квітня 1998 р. № 592 "Про систему органів юстиції" система органів юстиції складається з:

— Мін'юсту;

— Головного управління юстиції Мін'юсту АРК, обласних,Київського і Севастопольського міських управлінь юстиції;

— районних, районних у містах управлінь юстиції.

Районні та міські (міст обласного значення) управління юсти­ції можуть бути об'єднані у міськрайонні управління юстиції, а районні у містах (крім міст Києва та Севастополя) — у міжрайонні управління юстиції за рішенням Міністра юстиції.

Посадові особи та працівники системи органів юстиції є де­ржавними службовцями.

Органи юстиції виконують завдання із забезпечення захисту конституційних прав та свобод фізичних та юридичних осіб шляхом здійснення правової експертизи нормативно-правових актів, що були прийняті суб'єктами нормотворення. Одним із засобів забезпечення чинності нормативних актів є їх перегляд на відповідність чинному законодавству органами юстиції разом із суб'єктами нормотворення.

Мін'юст: загальні положення

Мін'юст є центральним органом виконавчої влади, уповноваже­ним реалізовувати державну політику в сфері захисту і реалізації прав і свобод фізичних і юридичних осіб на основі Конституції Ук­раїни, законів, актів Президента і Кабінету Міністрів України.

Мін'юст здійснює керівництво дорученою йому сферою управ­ління, несе відповідальність за її стан і розвиток і в межах своїх повноважень у порядку, встановленому законодавством, вирішує питання, що випливають із загальновизнаних норм міжнародного права і міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Діяльність Мін'юсту спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Мін'юст в межах своїх повноважень відповідно до актів за­конодавства України видає накази, організовує і контролює їх виконання, а у разі потреби — разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади — спільні акти. У випадках, передбачених законодавством, нормативно-правові акти Мін'юсту є обов'язковими для виконання органами виконавчої влади, ор­ганами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності та громадянами.

У центральному апараті Мін'юсту діють ЗО департаментів, Національне бюро у справах дотримання Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, управління, відділи та патронатна служба. У структурі Мін'юсту діє Уповноважений у справах дотримання Конвенції про захист прав людини та осно­воположних свобод.

Уповноважений у справах дотримання Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод забезпечує представниц­тво України в ЄСПЛ під час розгляду справ про порушення Ук­раїною положень Конвенції, під час розгляду справ за позовами України, які стосуються порушень положень Конвенції іншими країнами, що є учасницями Конвенції.

Уповноважений у справах дотримання Конвенції координує робо­ту зацікавлених органів виконавчої влади, що пов'язана з підготовкою документів для розгляду справ у ЄСПЛ, консультує громадян, які мають намір звернутись за захистом своїх прав та свобод до ЄСПЛ.

Структурні підрозділи апарату Мін'юсту залежно від їх функ­ціональної спрямованості та напрямів діяльності можна поділи­ти на декілька груп. До першої групи належать законопроекті департаменти (конституційного, адміністративного, цивільного, кримінального і процесуального законодавства, законодавства про охорону правопорядку, комерційного, фінансового тощо), що виконують функції з підготовки та правової експертизи проектів нормативно-правових актів, які були розроблені центральними органами виконавчої влади та іншими суб'єктами.

До другої групи належать департаменти міжнародного спів­робітництва і протоколу, міжнародної правової допомоги, міжна­родного права, діяльність яких спрямована на вирішення питань міжнародної діяльності.

До наступної групи належать департаменти організаційно-аналітичного забезпечення діяльності керівного складу мініс­терства, систематизації законодавства та інформації, експертного забезпечення правосуддя, стратегічного планування та зв'язків з органами державної влади, координації правової роботи та пра­вової освіти підприємств, установ та організацій тощо.

Підвищенню ролі Мін'юсту у державі сприяє законодавче визначення його статусу як провідного органу в системі централь­них органів виконавчої влади щодо формування та забезпечення реалізації державної правової політики. Мін'юст створює Головне управління юстиції Мін'юсту в АРК, обласні, Київські і Севастопольські міські управління юстиції, районні, районні в містах, міські (міст обласного значення) управ­ління юстиції, установи й організації. Порядок функціонування і діяльності цих органів і установ визначається Положенням про Міністерство юстиції України, затв. Указом Президента України від ЗО грудня 1997 р. № 1396/97.

Завдання Мін'юсту

Відповідно до вищезгаданого Положення на Мін'юст покладені наступні завдання:

1. Забезпечення реалізації державної правової політики та полі­тики у сфері адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

2. Забезпечення захисту прав і свобод людини і громадянина.

3.Підготовка пропозицій із вдосконалення законодавства,розробка проектів нормативних актів і міжнародних договорів України з правових питань, здійснення правової експертизи про­ектів нормативно-правових актів, здійснення державної реєстрації нормативно-правових актів, ведення Єдиного державного реєстру таких актів та систематизації законодавства України.

4. Планування відповідно до пропозицій інших центральних ор­ганів виконавчої влади законопроектної роботи та роботи з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

5. Координація роботи з виконання Загальнодержавної про­грами адаптації законодавства України до законодавства Євро­пейського Союзу, затв. Законом від 18 березня 2004 р.

6. Організація виконання судових рішень та рішень інших органів чи службових осіб відповідно до законів України, робота з кадрами, експертне забезпечення правосуддя.

7. Організація роботи нотаріату та органів реєстрації актів цивільного стану.

8. Поширення правової інформації, формування у громадян правового світогляду.

9. Здійснення міжнародно-правового співробітництва.

Функції Мін'юсту

1. При здійсненні правової реформи, удосконаленні законодавства і розробці проектів нормативних актів, розвитку правової науки Мін 'юст, зокрема:

— є головною структурою, покликаною забезпечувати органі­зацію і координацію кодифікаційної роботи в Україні;

— готує разом з відповідними міністерствами, іншими цен­тральними органами виконавчої влади, науковими установами проекти концепцій напрямів розвитку законодавства та їх наукове
обґрунтування з урахуванням світового досвіду;

— координує роботу з реалізації правової реформи у державі;

— розробляє за дорученням Президента України, Кабінету Міністрів України та з власної ініціативи проекти законів та інших

нормативно-правових актів, що стосуються прав і свобод людини, відносин між громадянином і державною владою, конституцій­ного устрою, повноважень і взаємовідносин органів державної влади, судоустрою та судочинства, цивільного і кримінального законодавства, або разом з іншими органами державної влади бере участь у їх підготовці;

— здійснює правову експертизу з питань відповідності Кон­ституції, основним положенням законодавства Європейського Союзу і вимогам законопроектної техніки: проектів законів,
міжнародних договорів і інших правових актів, що подаються на розгляд Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, а також щодо нормативно-правових актів
Верховної Ради АРК, що стосуються питань свободи і законних інтересів громадян;

— розробляє за поданням міністерств, інших центральних органів виконавчої влади щорічні плани законопроектної роботи та плани роботи з адаптації законодавства України до законо­
давства Європейського Союзу, координує нормотворчу діяльність в центральних органах виконавчої влади, здійснює контроль за цією діяльністю;

— здійснює експертизу (готує висновки) щодо відповідності асяиіз соттипаиїаіге проектів законів України та інших норма­тивно-правових актів, що за предметом регулювання належать
до сфер, відносини в яких регулюються правом Європейського Союзу;

— готує зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів України при підготовці їх на підпис Пре­зидентові України;

— організує виконання законодавчих актів та здійснює сис­тематичний контроль за їх реалізацією в межах і порядку, вста­новленому законодавством.

2. При забезпеченні захисту прав і свобод людини і громадянина Мін 'юст:

— дає роз'яснення з питань застосування чинного законо­давства державним органам, підприємствам, установам і ор­ганізаціям, готує за дорученням Президента України, Верховної
Ради України і Кабінету Міністрів України правові висновки з відповідних питань;

— сприяє розвитку ринку юридичних послуг з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб відповідно до законодавства;

— веде Державний реєстр застав рухомого майна, організовує в установленому порядку в системі органів юстиції надання грома­дянам і юридичним особам додаткових платних послуг правового
і технічного характеру;

—здійснює легалізацію всеукраїнських об'єднань громадян,проводить реєстрацію міжнародних громадських організацій,відділень, філій, представництв та інших структурних осередків
громадських (неурядових) організацій іноземних держав в Україні,всеукраїнських і міжнародних благодійних організацій, контролює додержання об'єднаннями громадян положень їх статутів;

— проводить реєстрацію політичних партій та їх символіки,контролює додержання політичними партіями вимог Конституції та законів України, їх статутів, а також проводить реєстрацію все­українських творчих спілок, Торгово-промислової палати України,
всеукраїнських професійних спілок, їх об'єднань та символіки відповідних об'єднань громадян і благодійних організацій, Ста­туту Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань, статутів інших фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, якщо їх реєстрація передбачена законами України;

—організовує розгляд звернень громадян з питань, що нале­жать до його компетенції і пов'язані з роботою управлінь юстиції,а також підприємств, установ, організацій, які належать до сфери
управління Міністерства, вживає заходів щодо усунення причин,шо породжують скарги громадян.

3. При здійсненні експертного забезпечення правосуддя та ви­рішенні загально-організаційних питань діяльності системи судів загальної юрисдикції Мін 'юст:

погоджує Типовий регламент роботи кваліфікаційної комісії суддів;

—організовує виконання замовлення на підготовку спе­ціалістів апарату судів;

— організовує в порядку, встановленому законодавством Ук­раїни, своєчасне, повне і неупереджене примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових, осіб), виконання яких покладено на державних виконавців;

— організовує експертне забезпечення правосуддя та проведен­ня науково-дослідних розробок в галузі судової експертизи, спря­мовує і контролює діяльність науково-дослідних інститутів судової
експертизи, які належать до сфери управління Мін'юсту;

— координує роботу центральних органів виконавчої влади з питань розвитку судової експертизи, проводить атестацію судових експертів, веде Реєстр атестованих судових експертів та здійснює
контроль за їх діяльністю.

4. При організації роботи нотаріату і діяльності органів реєст­рації актів цивільного стану Мін 'юст:

— перевіряє діяльність установ нотаріату і вживає заходів щодо її поліпшення, контролює законність вчинення нотаріальних дій державними і приватними нотаріусами;

— видає та анулює свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю, забезпечує реєстрацію приватної нотаріальної діяльності;

— організовує виготовлення та контролює використання спе­ціальних бланків нотаріальних документів;

веде реєстр свідоцтв про право на зайняття нотаріальною нотаріальних округів, затверджує зразки печаток державних і приватних нотаріусів та умови замовлення на їх виготовлення; забезпечує роботу Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату;

—здійснює заходи щодо вдосконалення роботи органів реєст­рації актів цивільного стану, контролює їх діяльність, забезпечує виготовлення та контролює використання бланків свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану;

—надає практичну і методичну допомогу консульським уста­новам та дипломатичним представництвам України за кордоном щодо реєстрації актів цивільного стану.

5.З метою розвитку правового інформування і правового світо­гляду громадян Мін 'юст:

—забезпечує функціонування єдиної системи правової ін­форматизації, є офіційним видавцем збірників законодавства і кодексів України;

—видає інформаційний бюлетень "Офіційний вісник Украї­ни", бере участь у виданні журналів і газет загальноправового характеру;

—здійснює методичне керівництво правовою роботою в міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади,перевіряє стан цієї роботи і дає рекомендації щодо її поліпшення
та приведення їх нормативних актів у відповідність із законо­давством;

—вживає заходів до підвищення кваліфікації працівників юридичних служб;

—координує діяльність міністерств і інших органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій з питань правової освіти населення, здійснює методичне забезпечення цієї освіти;

—здійснює заходи щодо формування у громадян правового
світогляду; вивчає стан правової освіти в навчальних закладах, на підприємствах, в установах і організаціях, надає їм необхідну допомогу;

—бере активну участь, поряд з Міністерством освіти і науки України, в організації роботи з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю "Право­знавство" у навчальних закладах незалежно від форми власності та підпорядкування, вносить до відповідних органів пропозиції щодо вдосконалення роботи, пов'язаної з вивченням права в
неюридичних вищих, професійно-технічних, загальноосвітніх навчальних закладах, закладах підвищення кваліфікації та пере­підготовки кадрів;

—розробляє і поширює освітні програми у сфері захисту прав людини.

6.При здійсненні міжнародно-правового співробітництва Мін 'юст:

—виступає як представник інтересів Президента України і Кабінету Міністрів України під час розгляду справ судами Ук­раїни і судами іноземних держав або міжнародними судовими
органами та установами;

—бере участь у роботі міжнародних організацій, двосторонніх і багатосторонніх комісій, а також інших міжнародних органів та

інституцій, погоджує кандидатури членів та іншого персоналу від України в міжнародних судових органах і радників з правових питань посольств та консульств України за кордоном;

— забезпечує підготовку пропозицій щодо приведення зако­нодавства України у відповідність з принципами та стандартами Ради Європи та інтеграції його в систему міжнародного права,
координує роботу міністерств та інших центральних органів ви­конавчої влади з цих питань;

— готує в межах своїх повноважень пропозиції з питань міжна­родно-правових відносин і приєднання України до міжнародних договорів і конвенцій;

— укладає угоди про правове співробітництво з відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями, ор­ганізує в межах своїх повноважень взаємодію з ними;

— забезпечує виконання зобов'язань, взятих Україною за між­ народними договорами, які регулюють правові питання, публікує міжнародні договори, що набрали чинності;

— забезпечує підготовку відповідних документів та представ­ництво інтересів держави в ЄСПЛ під час розгляду справ пропорушення прав людини в Україні, направляє спостерігачів у
місії з контролю за дотриманням прав і свобод людини і грома­дянина.

7. При організації роботи і кадровому забезпеченні Мін'юст:

— здійснює добір кадрів до системи Міністерства, формує резерв кадрів на відповідні посади;

— організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підви­щення професійного рівня кадрів установ юстиції, заохочує працівників підприємств, установ і організацій, що належать до
сфери його управління;

— бере участь у розробленні пропозицій щодо підготовки юридичних кадрів;

— організує планово-фінансову роботу в системі Міністерс­тва, затверджує кошториси на утримання підприємств, установ,організацій, які належать до сфери управління Міністерства,
та фінансує їх, бере участь у розробленні проектів Державного бюджету України і загальнодержавних програм економічного та соціального розвитку України;

—здійснює контроль за використанням фінансових і матеріаль­них ресурсів, забезпечує організацію і вдосконалення системи обліку, вносить у встановленому порядку пропозиції до планів капітальних вкладень на будівництво приміщень підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління, а також житла для працівників системи Міністерства.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 125; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.173.217 (0.009 с.)