ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Основні завдання, функції та організація діяльності прокуратуриКонцептуальне вирішення питань контролю за дотриманням законів, зважаючи на положення Конституції, дасть можливість більш чітко визначити межі повноважень органів прокуратури і співвідношення функцій державних органів і органів прокуратури. Залежно від того, якими функціями буде наділена прокуратура, від­повідним чином будуть вирішуватися питання здійснення нагляду за додержанням і застосуванням законів на території України.

Завдання прокуратури — встановлення наявності або відсут­ності порушень закону в матеріалах, які надходять до прокура­тури від контролюючих органів, інших органів, службових осіб чи громадян; виявлення причин і умов, що сприяють вчиненню правопорушень, а головне — вжиття заходів щодо їх усунення.

Відповідно до ст. 4 Закону "Про прокуратуру" органи прокура­тури для забезпечення утвердження верховенства права, зміцнення правопорядку, виконують завдання, спрямовані на захист:

—закріплених Конституцією незалежності України, суспіль­ного і державного ладу, політичної й економічної систем, прав національних груп і територіальних утворень;

—гарантованих Конституцією, законодавчими актами Украї­ни, міжнародними правовими актами соціально-економічних,політичних, особистих прав і свобод людини і громадянина;

—основ демократичного устрою державної влади, правового статусу місцевих рад, органів самоорганізації населення.

Законодавчо прокуратура визнана головним координатором діяльності у боротьбі зі злочинністю, що проводиться ОВС, СБУ, податкової міліції, митної служби та іншими правоохоронними органами. Практична реалізація цієї функції не тільки не супере-читиме основним напрямам прокурорського нагляду, а й дозво­лить підвищити його ефективність завдяки поєднанню наглядових і організаційних заходів, проведенню різними правоохоронними органами в межах їх компетенції узгоджених дій. Згідно зі ст. 24 Закону "Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави" нагляд за отриманням законності при здійсненні цивільного контролю над Воєнною організацією та правоохоронними органами держави покладається на органи прокуратури.

Нагляд, як особливий вид державної діяльності, передбачає наділення прокуратури сукупністю функцій, які обумовлюють виконання покладених на неї завдань.

Функції прокуратури основні напрями діяльності, в яких відображається суть, завдання і мета нагляду за додержанням і правильним застосуванням законів в Україні.

Конституцією (ст. 121) та Законом "Про прокуратуру" (ст. 5) прокуратура України представлена як єдина централізована сис­тема, на яку покладаються наступні функції:

1. Підтримання державного обвинувачення в суді.

2. Представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, передбачених законом.

3. Нагляд за дотриманням законів органами, що проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання і досудове слідство.

4. Нагляд за дотриманням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням осо­
бистої свободи громадян.

5. Нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина,додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами.

Будь-яка правоохоронна діяльність ґрунтується на певних засадах, основні з яких є принципами.

Принцип верховенства закону — є одним з головних, відправ­них, базових принципів прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів.

Принцип єдності і централізації. Органи прокуратури становлять єдину централізовану систему з підпорядкуванням нижчестоящих прокурорів вищестоящим і Генеральному прокурору України.

Принцип незалежності. Прокуратура здійснює свої повнова­ження на засадах гласності та незалежності від органів державної влади і місцевого самоврядування, інформуючи їх про стан за­конності і правопорядку. Вплив у будь-якій формі на працівників органів прокуратури з боку органів державної влади та управління, юридичних та фізичних осіб з метою схиляння до прийняття неправомірного рішення чи ухилення від прийняття законного рішення тягне встановлену законом юридичну відповідальність. В інтересах реального забезпечення незалежності прокуратури як обов'язкової умови їх об'єктивності та принциповості в діяль­ності щодо зміцнення законності мають бути правові гарантії, які повинні стосуватись не тільки самих працівників прокуратури, а й членів їх сімей. Законом України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" встановлюються особливі заходи державного захисту працівників прокуратури від перешкоджання виконанню професійних обов'язків і здійсненню законних прав, а також від посягань на життя, здоров я, житло і майно зазначених осіб та їх близьких родичів у зв'язку зі здійс­ненням нагляду за додержанням і застосуванням законів.

У разі звернення представників влади до органів прокуратури з приводу конкретних матеріалів справи, що знаходяться у провад­женні прокуратури, вони не мають права давати будь-які вказівки прокурору з приводу результатів вирішення справи.

Принцип рівності перед законом. Діяльність органів прокуратури із захисту прав і свобод громадян повинна ґрунтуватись на засадах рівності перед законом незалежно від соціального, службового чи майнового стану, національності, статі, освіти, сімейного стану, політичних, ідеологічних або релігійних переконань тощо. У разі виявлення порушень закону органи прокуратури вживають заходів до їх усунення, від кого б вони не виходили, поновлюють порушені права та інтереси, а винних осіб, які допустили ці порушення, при­тягують у встановленому законом порядку до відповідальності.

Принцип гласності. Органами прокуратури надається інформа­ція щодо результатів проведених перевірок, з метою недопущення у подальшій роботі порушень закону. Поряд зцим, забороняється без дозволу прокурора або слідчого розголошувати дані перевірок і досудового слідства, що проводяться, до їх закінчення.

Обов'язковість виконання вимог прокурора. Вимоги прокурора, висунуті в межах його повноважень, підлягають безумовному виконанню в строки, що встановлені законодавством. У разі неви­конання вимог без поважних причин законодавством передбачена юридична відповідальність. Службові особи, юридичні та фізичні особи зобов'язані з'являтись за викликом прокурора і повинні давати відповідні пояснення з обставин, що з'ясовуються у ході прокурорської перевірки. У випадках ухилення від прибуття, за постановою прокурора ці особи можуть бути примусово доставлені органами міліції для дачі пояснень.

Статистичні дані та інша інформація, документи та їх копії, що необхідні при здійсненні прокурорського нагляду за дотриманням законодавства, пред'являються за вимогою прокурора безоплатно.

Принцип участі у засіданнях органів державної влади і управ­ління. Органи прокуратури не можуть працювати ізольовано від державних органів та органів самоорганізації населення. Проку­рор не зможе ефективно та своєчасно виконувати свої службові обов'язки, якщо не буде координувати свою діяльність з органами державної влади і управління різного рівня, органами місцевого самоврядування та громадськістю.

Закон регламентує взаємодію органів прокуратури та держав­них установ. Генеральний прокурор України, його заступник мають право брати участь у засіданнях Верховної Ради України, її комісій і комітетів, уряду, колегій, міністерств та інших цент­ральних органів виконавчої влади.

Одним з пріоритетних напрямів діяльності органів прокуратури України на сучасному етапі державотворення визнається взаємодія із органами законодавчої влади. Тому з метою забезпечення сут­тєвого підвищення рівня співпраці з Верховною Радою України,утвореними нею органами, окремими народними депутатами України, оперативного законного вирішення питань, що вини­кають у процесі такої співпраці, наказом Генерального прокурора України було затверджено Положення про організацію взаємодії Генеральної прокуратури України з Верховною Радою України. Прокуратура, беручи участь у засіданнях місцевих рад, вико­навчих комітетів, комісій та інших органів управління, може пос­тійно інформувати їх про стан законності на відповідній території, вносити конкретні пропозиції щодо поліпшення роботи. Своєю участю представники органів прокуратури попереджають прийняття незаконних та необгрунтованих рішень представниками влади та управління а також органами місцевого самоврядування.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.96.22 (0.008 с.)