ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Науково-консультативна рада вищого спеціалізованого судуНауково-консультативна рада вищого спеціалізованого суду відповідно до ст. 45 Закону України "Про судоустрій України" створюється при суді для опрацювання питань, які пов'язані з роз'ясненнями законодавства, наданням висновків щодо проектів законів та інших нормативно-правових актів та з інших питань, пов'язаних з необхідністю наукового забезпечення діяльності вищого спеціалізованого суду. Під час засідань Науково-консуль­тативної ради вищого спеціалізованого суду можуть обговорюва­тись теоретичні праці суддів, методичні рекомендації, посібники з питань застосування права, судочинства, здійснення правосуддя та організації діяльності судової системи.

Законом не визначено термін, на який утворюється Науково-консультативна рада вищого спеціалізованого суду, але, виходячи з практики ВСУ вона утворюється строком на 5 років. До її складу входять голова, його заступники, вчений секретар та члени ради, це, як правило, вчені-юристи, судді та інші фахівці, характер діяльності яких пов'язаний з судовою владою та роботою судів. Склад ради затверджується на засіданні Пленуму за поданням голови вищого спеціалізованого суду.

Вищий господарський суд України

Вищий господарський суд України є вищим судовим органом у системі спеціалізованих судів, що розглядають господарські спори.

 

Вищий господарський суд є судом касаційної інстанції в гос­подарських спорах.

У процесі судової реформи Законом України від 21 червня 2001 р. "Про внесення змін до Арбітражного процесуального кодексу України" Кодекс було доповнено розділом, що стосується пере­гляду рішень, постанов та ухвал господарського суду.

Касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

У касаційній інстанції не приймаються і не розглядаються ви­моги, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.

Вищий адміністративний суд України

Створення Вищого адміністративного суду України передбачено Указом Президента України "Про Апеляційний суд України, Ка­саційний суд України та Вищий адміністративний суд України".

Вищий адміністративний суд України є вищим судовим ор­ганом у системі спеціалізованих судів, що розглядають спори, які виникли у сфері публічних правовідносин.

Вищий адміністративний суд України є судом касаційної ін­станції в адміністративних справах.

Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та обов'язки, мають право оскаржити в касаційному порядку судові рішення суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку, а також судові рішення суду апеляційної інстанції повністю або частково.

Касаційна скарга на судові рішення подається протягом 1 мі­сяця після набрання законної сили судовим рішенням суду апеляцій­ної інстанції, а в разі складення постанови в повному обсязі відповідно до ст. 160 КАС — з дня складення постанови в повному обсязі.

Суд касаційної інстанції перевіряє правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, правової оцінки обставин у справі і не може досліджувати докази, встановлювати та визнавати доведе­ними обставини, що не були встановлені в судовому рішенні, та вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу. Суд касаційної інстанції переглядає судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій у межах касаційної скарги, але при цьому може встановлювати порушення норм матеріального чи процесу­ального права, на які не було посилання в касаційній скарзі.

Суд касаційної інстанції, відповідно до ст. 223 КАС за наслід­ками розгляду касаційної скарги має право:

— залишити касаційну скаргу без задоволення, а судові рі­шення — без змін;

---змінити судове рішення суду апеляційної інстанції, скасу­вавши судове рішення суду першої інстанції;

—змінити судове рішення суду апеляційної інстанції, зали­шивши судове рішення суду першої інстанції без змін;

—змінити судове рішення суду першої інстанції, скасувавши судове рішення суду апеляційної інстанції;

—скасувати судове рішення суду апеляційної інстанції та залишити в силі судове рішення суду першої інстанції;

—скасувати судові рішення судів першої та апеляційної інс­танцій і направити справу на новий розгляд або для продовження розгляду;

—скасувати судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій і залишити позовну заяву без розгляду або закрити провадження;

—визнати судові рішення судів першої та апеляційної інстан­цій такими, що втратили законну силу, і закрити провадження;

—скасувати судові рішення судів першої та апеляційної інс­танцій та ухвалити нове судове рішення.

Судові рішення Вищого адміністративного суду України набирають законної сили з моменту проголошення і не можуть бути оскаржені. Постанова або ухвала суду, яка набрала законної сили, є обов'язковою для осіб, які беруть участь у справі, для їхніх правонаступників, а також для всіх органів, підприємств, установ та організацій, посадових чи службових осіб, інших фізичних осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Глава 4 Верховний Суд України

 

Статтею 125 Конституції ВСУ визнано найвищим органом у системі судів загальної юрисдикції.

ВСУ — найвищий судовий орган у системі судів загальної юрисдикції, що здійснює правосуддя, забезпечує однакове засто­сування законодавства усіма судами загальної юрисдикції.

Склад та повноваження ВСУ

До компетенції ВСУ належить перегляд у касаційному порядку рішень загальних судів, що набрали законної сили у цивільних, кримі­нальних, господарських та адміністративних справах, на підставах і в порядку, встановленим кримінальним, адміністративним або цивіль­ним процесуальним законодавством. Також здійснюється перегляд в порядку повторної касації, а у випадках, передбачених законом, суд розглядає інші справи у зв'язку з винятковими обставинами.

ВСУ уповноважений:

1) давати судам роз'яснення з питань застосування законодав­ства на основі узагальнення судової практики та аналізу судової статистики; у разі необхідності визнавати нечинними роз'яснення Пленуму вищого спеціалізованого суду;

1).переглядати справи у зв'язку з винятковими обставинами у порядку, встановленому процесуальним законом; переглядати справи у касаційному порядку у випадках, встановлених зако­ном; у випадках, передбачених законом, розглядати інші справи,
пов'язані з винятковими обставинами;

2) давати висновок щодо наявності чи відсутності в діях, у вчиненні яких обвинувачується Президент України, ознак де­ржавної зради або іншого злочину. ВСУ надає за зверненням
Верховної Ради письмове подання про неможливість виконання Президентом своїх повноважень за станом здоров'я;

3) звертатись до КСУ у випадках виникнення у судів загаль­ної юрисдикції при здійсненні ними правосуддя сумнівів щодо конституційності законів, інших правових актів, а також щодо
офіційного тлумачення Конституції та законів;

4) вести та аналізувати судову статистику, вивчати та уза­гальнювати судову практику, знайомитися в судах з практикою застосування законодавства;

5) в певних межах вирішувати питання, що випливають з міжнародних договорів України, представляти суди загальної юрисдикції у відносинах з судами інших держав.

ВСУ наділений повноваженнями щодо розгляду справ, які пов'язані з винятковими обставинами.Перегляд судових рішень за винятковими обставинами є різновидом касаційного провадження (ст. 353 ЦПК, ст. 235 КАС).

Компетенція ВСУ поширюється на всю територію України, і він виступає як остаточна судова інстанція — вища в усіх справах, що віднесені законом до компетенції судів загальної юрисдикції.

При виконанні одного з найважливіших завдань шодо судового нагляду за діяльністю системи судів загальної юрисдикції, ВСУ пови­нен забезпечити здійснення правосуддя на всій території держави в точній відповідності з Конституцією, що, у свою чергу, буде сприяти ефективному захисту прав і свобод громадян, а також боротьбі зі злочинністю й іншими правопорушеннями. Для забезпечення ре­альної дії принципу гласності і законності правосудця ВСУ один раз у 5 років інформує про свою діяльність Верховну Раду України.

У відповідності зі ст. 128 Конституції і ст. 48 Закону "Про судоустрій України" ВСУ обирається безстроково Верховною Радою України у складі Голови Суду, заступників, суддів ВСУ у кількості, що встановлюється указом Президента за поданням Голови ВСУ, погодженим з Радою суддів України.

ВСУ діє у складі:

— Судової палати у цивільних справах;

— Судової палати у кримінальних справах;

— Судової палати у господарських справах;

— Судової палати у адміністративних справах;

— Військової судової колегії.

Судді ВСУ

Суддею ВСУ може бути фахівець з високим рівнем кваліфі­кації. Законом "Про статус суддів" передбачено певні умови для зайняття посади судді: він має бути обов'язково громадянин України, який володіє державною мовою, досяг на день обрання 35 років, з вищою юридичною освітою та стажем роботи у галузі права не менше 10 років, з яких не менше 5 років на посаді судді місцевого, апеляційного суду. Не може бути обраний на посаду судці громадянин, який має судимість, обмежений у дієздатності або визнаний недієздатним за рішенням суду.

Законодавчо також передбачено певні обмеження щодо поєднання суддівських повноважень та інших видів діяльності. Так, суддя не може бути членом будь-якої політичної партії чи профспілки, не має право брати участь у політичній діяльності, мати представницький мандат та обіймати будь-які інші оплачу­вані посади і виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та творчої оплачуваної роботи.

Судді найвищої судової ланки обираються безстроково Вер­ховною Радою України.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.233.139 (0.015 с.)