Статус працівників Служби безпеки УкраїниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Статус працівників Служби безпеки УкраїниКадри СБУ складають: співробітники військовослужбов­ці, працівники, які уклали трудовий договір із СБУ, а також військовослужбовці строкової служби.

Працівниками органів СБУ можуть бути громадяни України, що за своїми діловими та моральними якостями, освітнім рівнем і станом здоров'я здатні ефективно виконувати службові обов'язки на добровільній, конкурсній та договірній основі. Чисельний склад СБУ визначається з урахуванням потреб надійного захисту державної безпеки України Президентом України за поданням Голови СБУ.Трудові відносини, підготовка, перепідготовка і підвищення кналіфікації фахівців СБУ регулюється законодавством України про працю й освіту.Особовий склад СБУ комплектується з наступних категорій осіб:

— військовослужбовців, які закінчили відповідні спеціальні Навчальні заклади і одержали офіцерські звання;

— офіцерів запасу за їх власним бажанням;

— прапорщиків, мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом;

— військовослужбовців визначених категорій, що перебуваютььу запасі, з вищою, середньою спеціальною і середньою освітою та необхідною спеціальною підготовкою з присвоєнням їм офіцерських звань.

Соціальний і правовий захист працівників органів СБУ забезпе­чується і гарантується державою. Вони користуються політичними, со­ціально-економічними й особистими правами, свободами і пільгами, якіпередбачені Законом України від 20 грудня 1991 р. "Про соціаль­ний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Громадянам, що на добровільній і договірній основі надають допомогу і сприяють діяльності СБУ, гарантується конфіденційність відносин. Розголошення інформації про співробітництво і вчинення протиправних дій щодо цих осіб або членів їх сімей тягне настання відповідальності, яка передбачена чинним законодавством.

Відповідальність співробітниківСБУ

При виконанні службових обов'язків співробітники СБУ по­винні самостійно приймати рішення в межах своїх повноважень. Вони не повинні виконувати будь-які накази, розпорядження або вказівки, що порушують права та свободи громадян і суперечать чинному законодавству. Тому за здійснення протиправних діянь (дій або бездіяльності) співробітники органів СБУ несуть кримі­нальну, адміністративну чи дисциплінарну відповідальність. Якщо співробітниками СБУ при виконанні своїх службових обов'язків із забезпечення державної безпеки вчиняються дії, що заподіюють шкоду, матеріальна відповідальність не настає. Збитки, заподіяні цими діями, компенсуються за рахунок Державного бюджету.

Законні вимоги співробітників СБУ при виконанні ними службових обов'язків є обов'язковими для громадян і посадових осіб. У разі втручання в діяльність органів СБУ, непокори або опору законним вимогам співробітників служби, настає відпові­дальність.МОВОЮ ДОКУМЕНТІВ

Закон України "Про Службу безпеки України"

(Відомості Верховної Ради України, 1992, № 27, ст. 382) (Витяг)

Стаття 27. Соціальний і правовий захист військовослужбовціві працівників Служби безпеки України

Держава забезпечує соціальний і правовий захист військовослужбов­ців і працівників Служби безпеки України. Військовослужбовці Служби безпеки України користуються політичними, соціально-економічними та особистими правами і свободами, а також пільгами відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", цього Закону, інших актів законодавства.

Право на пільги зберігається за військовослужбовцями СБУ, яких звільнено зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років.

Соціальний захист працівників, які уклали трудовий договір із Службою безпеки України, забезпечується на загальних підставах відповідно до законодавства про працю.

Стаття 28. Правові гарантії захисту військовослужбовців Служби безпеки України та громадян, які беруть участь у за­безпеченні державної безпеки

Військовослужбовці Служби безпеки України при виконанні пок­ладених на них обов'язків є представниками влади, діють від імені держави і перебувають під її захистом. Недоторканність їх особи, їх честь і гідність охороняються законодавством.

Близькі родичі військовослужбовців Служби безпеки України також підлягають державному захисту. Правопорушення щодо близьких ро­дичів військовослужбовців Служби безпеки України, вчинені у зв'язку з виконанням покладених на цих військовослужбовців обов'язків, тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом.

Під захистом держави знаходяться особи, які допомагають і сприяють Службі безпеки України, а також пенсіонери Служби безпеки України.

Особам, які допомагають і сприяють Службі безпеки України, га­рантується конфіденційність відносин. Розголошення даних про такі відносини, інші правопорушення щодо цих громадян та членів їх родин, які здійснюються у зв'язку з їх діяльністю по забезпеченню державної без­пеки, тягнуть за собою встановлену законодавством відповідальність.

Працівники Служби безпеки України в разі залучення їх до заходів щодо забезпечення державної безпеки, не пов'язаних безпосередньо з їх функціональними обов'язками, користуються правами, які надаються військовослужбовцям Служби безпеки України пунктами 1, 4, 6 і 7 ст.25 цього Закону. У цих випадках на них поширюються гарантії правового за­хисту, встановлені для військовослужбовців Служби безпеки України.

Не допускається розголошення факту належності співробітників Служби безпеки України до її оперативних підрозділів.

Стаття 29. Компенсації та виплати у разі загибелі або каліцтва співробітників СБУ і громадян, залучених до заходів щодо забезпечення державної безпеки, та заподіяння збитків їх майну

Вразі загибелі військовослужбовця Служби безпеки України у И'язкуз виконанням службових обов'язків сім'ї загиблого або його утриманцямвиплачується одноразова допомога у розмірі десятиріч­ного грошового забезпечення за останньою посадою, яку він займав, іпризначається пенсія у зв'язку з втратою годувальника в розмірі Місячногопосадового окладу.

В разі каліцтва, заподіяного військовослужбовцю Служби безпеки Україниу зв'язку з виконанням службових обов'язків, а також інвалід­ності, що настала у період проходження служби чи після закінчення цьогостроку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, щомали місце у період проходження служби, йому виплачується одноразова допомога в розмірі від трирічного до п'ятирічного гро­шового забезпечення (залежно від ступеня втрати працездатності) і Призначається пенсія по інвалідності.

Збитки, завдані майну військовослужбовця Служби безпеки Ук­раїниабо членам його родини у зв'язку з виконанням ним службових Обов'язків,компенсуються йому, а в разі його загибелі — членам сім'ї уповному обсязі за рахунок коштів державного бюджету.

Положення цієї статті поширюються на працівників Служби безпекиУкраїни та осіб, залучених до заходів щодо забезпечення де­ржавної безпеки, а також на пенсіонерів Служби безпеки України.

Стаття 30. Грошове забезпечення військовослужбовців Служби безпеки України

Форми та розміри грошового забезпечення військовослужбовців Служби безпеки України встановлюються Президентом України і повинні забезпечувати достатні матеріальні умови для комплектування СБУ якіс­ним складом військовослужбовців, враховувати характер, умови роботи, стимулювати досягнення високих результатів у службовій діяльності.

Положення

Про порядок комплектування, матеріально-технічного,

Військового та фінансового забезпечення

Служби безпеки України

Затверджене

постановою Верховної Ради України від 25 березня 1992 р.

(Відомості Верховної Ради України, 1992, № 27, ст. 384) (Витяг)

10. Особовий склад Служби безпеки України користується пільгами при сплаті податків у розмірах і порядку, встановлених законодавством.

11. Офіцерський склад, прапорщики і мічмани, військовослуж­бовці надстрокової служби та військової служби за контрактом Служби безпеки України користуються пільгами при розподілі житла,встановленні квартирних телефонів, влаштуванні дітей у дошкільні заклади, вирішенні інших питань соціально-побутового забезпечення у порядку, передбаченому актами законодавства.

12. Держава забезпечує органи, підрозділи та військові формування Служби безпеки України необхідними матеріальними засобами, тех нікою, обладнанням, озброєнням, військовим майном для здійснення оперативно-службової діяльності.

18. Соціальне і пенсійне забезпечення особового складу Служби безпеки України провадиться відповідно до законів України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімеіі і про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальни­цького і рядового складу органів внутрішніх справ.

20. Пенсійне забезпечення співробітників — військовослуж­бовців Служби безпеки України, звільнених у запас або відставку, здійснюється регіональними органами СБУ за місцем їх постійного проживання.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.212.116 (0.013 с.)