Організація судових та правоохоронних органів України 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Організація судових та правоохоронних органів УкраїниОРГАНІЗАЦІЯ СУДОВИХ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ

 

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Навчальна дисципліна «Організація судових та правоохоронних органів Україні» оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з двох модулів. Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою за накопичувальною системою.

Форми поточного контролю:

- усна відповідь на семінарському занятті;

- доповнення на семінарському занятті;

- письмові відповіді на завдання із самостійної роботи;

- вирішення тестових завдань;

- захист доповідей;

- модульна контрольна робота

Результат вивчення кожного модуля складається із підсумку всіх форм поточного контролю та виконання модульної контрольної роботи.

Підсумковий контроль знань: контрольна робота.

Умови допуску студента до підсумкової контрольної роботи:

- відсутність заборгованостей з практичних занять;

- відсутність заборгованостей з модульної контрольної роботи;

- позитивні рейтингові бали за кожний модуль;

- стартовий рейтинг з двох модулів не менше 54 балів.

Підсумкова оцінка

За результатами вивчення курсу студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою,яка розраховується як сума оцінок з двох модулів (стартовий рейтинг) та оцінки за підсумкову контрольну роботу за такою шкалою оцінювання:

  Змістовий модуль 1 (ЗМ1) Змістовий модуль 2 (ЗМ2 ) Підсумкова контрольна робота (ПКР) Разом (підсумкова оцінка - ПО)
Максимальна оцінка в балах        

 

Максимальна кількість балів за два модулі (стартовий рейтинг) – 88 балів.

Розрахунок підсумкової оцінки (ПО):

ПО = ЗМ1 + ЗМ2 + ПКР

Студент має можливість накопичити максимальну кількість балів у межах кожного модуля, використовуючи різні способи набуття знань.

Бальна система оцінювання різних форм навчання студента в межах двох модулів

№ п/п Назви виду роботи, способи набуття знань Бали за 1 заняття Бали за всі заняття (максимальні)
1. Усна відповідь на семінарському занятті УВ до 5 5х9=45
2. Доповідь на задану тему Д до 4 4х2=8
3. Відповіді на питання самостійної роботи СР до 5 5х3=15
4. Вирішення тестових завдань Т    
5. Модульна контрольна робота МКР до 10 2х10=20
6. Підсумкова контрольна робота ПКР до 12 1х12=12
  Всього     100 балів

Трансформація рейтингової оцінки

Сума набраних рейтингових балів при семестровому контролі переводиться в оцінки системи оцінювання ECTS. Система передбачає семибальну шкалу (A, B, C, D, E, FX, F) та подвійне (описове та статистичне) визначення цих оцінок.

 

Підсумковий рейтинговий бал Оцінка за шкалою ECTS Підсумкова оцінка за національною шкалою Оцінка за 12-ти бальною системою Залік за національною шкалою  
98 <= RD <=100 A – Відмінно 5 - Відмінно   Зараховано  
94<= RD <=97    
90<= RD <=93    
86 <= RD <= 89 B – Дуже добре 4- Добре    
82<= RD <=85    
75 <= RD <= 81 C – Добре    
68 <= RD <= 74 D – Задовільно 3- Задовільно    
60 <= RD <= 67 E – Достатньо (задовольняє мінімальні критерії)    
45<= RD <=59 FХ – Незадовільно (з можливістю перездачі) 2 -Незадовільно   незараховано  
   
35<= RD <=44  
20<= RD <=34 F – Незадовільно (з обов’язковим повторним курсом) 2- Не допущено    
1<= RD <=19    

 


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

для студентів денної форми навчання

№ п/п Назви тем Всього годин Види занять і розподіл годин
Лекц. Практ. Самос робот. Форми контролю
1.1. Судові та правоохоронні органи в системі державних органів України: основні поняття і принципи діяльності         УВ-5
1.2. Судова влада. Конституційні засади здійснення правосуддя         УВ-5
1.3. 1.3.1 Судова система України. Система судів загальної юрисдикції         УВ-5
1.3.2. Конституційний Суд України         УВ-5
1.4. Статус суддів         УВ-5
1.5. Суддівське самоврядування     -   СР-5
  Модульна контрольна робота № 1         МКР-10
  Всього у першому модулі         40 Балів
2.1. Органи прокуратури в системі правоохоронних органів         УВ-5, Д-3
2.2. Органи внутрішніх справ в системі правоохоронних органів         УВ-5
2.3. Воєнізовані органів державної влади спеціального призначення         УВ-5
2.4. Воєнізовані органи державної влади, що виконують правозастосовні та правоохоронні функції         УВ-5
2.5. Правоохоронна діяльність органів Державної податкової служби України і органів Державної митної служби     -   СР-5
2.6. Основні види правоохоронної діяльності         Д-4
2.7. Правозахисні інституції в України         СР-5
  Модульна контрольна робота № 2         МКР-10
  Всього у другому модулі         48 Балів
  Підсумкова контрольна робота         12 балів
  Разом з дисципліни         100 балів

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА МОДУЛЯМИ

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ І:

Правосуддя і судова влада в Україні

Тема 1.1: СУДОВІ ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ

Завдання для самостійної роботи

1. Взаємозв’язок дисципліни «Судові і правоохоронні органи» з конституційним і адміністративним правом і адміністративним процесом;

2. Взаємозв’язок дисципліни «Судові і правоохоронні органи» з кримінально-процесуальним правом;

3. Суть і значення правоохоронної функції держави;

4. Зміцнення законності – обов’язкова передумова формування правової держави

5. Місце і роль судових і правоохоронних органів в системі державних органів України;

6. Поняття і сутність забезпечення охорони правопорядку, прав і свобод громадян та інтересів держави;

7. Взаємодія судових і правоохоронних органів з підприємствами, установами, організаціями, трудовими колективами і громадськими організаціями;

8. Участь громадських організацій і громадян у правоохоронній діяльності;

9. Участь недержавних правозахисних інституцій у правоохоронній діяльності, їх спільність і відмінність від правоохоронних органів.

Практичне заняття № 1.

Семінар по темі: Судові та правоохоронні органи в системі державних органів України

План

1. Поняття і сутність правоохоронної діяльності

2. Поняття, ознаки і функції правоохоронного органу

3. Поняття спеціальної правоохоронної діяльності та спеціального правоохоронного органу

4. Поняття і основні риси законності

Тема 1.2: СУДОВА ВЛАДА. ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ

Практичне заняття № 2:

Семінар по темі: Судочинство в Україні. Засади здійснення правосуддя

План

1. Судова влада – окрема гілка єдиної державної влади.

2. Форми судочинства. Предметна юрисдикція судів.

3. Конституція України як основний орієнтир при здійснені судочинства

4. Принципи судоустрою України.

Теми доповідей до Теми 1.2. Судова влада в Україні. Засади здійснення правосуддя

1. Виникнення і розвиток інституту судової влади

2. Загальні ознаки судової влади

3. Специфічні ознаки судової влади

4. Співвідношення понять «судочинство» і «правосуддя»;

5. Співвідношення понять «верховенство права» і «верховенство закону»

6. Відмежування судової влади від інших гілок державної влади;

7. Гарантії незалежності судової влади;

8. Адміністративне судочинство як форма реалізації судової влади;

9. Кримінальне провадження як форма реалізація судової влади.

10. Єдність судової системи як організаційний принцип судової влади

11. Проблеми спеціалізації судової системи

12. Участь народу при здійсненні правосуддя: законодавче закріплення і реалізація на практиці;

13. Система принципів судової влади;

14. Принцип справедливості судової влади

15. Принцип законності судової влади

16. Принцип доступності судової влади

17. Принцип безсторонності судової влади

18. Спеціалізація судової системи України

19. Принцип недоторканності суддів

20. Принцип забезпечення підозрюваному, обвинуваченому, підсудному права на захист

21. Принцип змагальності і диспозитивності у судочинстві.

Практичне заняття № 4

Захист доповідей по темі «Судова система України»:

1. Історія становлення судової системи в України

2. Міжнародно-правові принципи побудови судової системи держави

3. Принципи побудови судової системи за Конституцією України

4. Структура системи судів загальної юрисдикції

5. Інстанційність судової системи України

6. Спеціалізація судової системи України

7. Ланки судової системи

8. Гілки судової системи

9. Господарські суди в системі судів загальної юрисдикції

10. Адміністративні суди в системі судів загальної юрисдикції

11. Загальні суди в системі судів загальної юрисдикції

12. Вищі спеціалізовані суди в системі судів загальної юрисдикції

13. Верховний Суд України як найвищий орган судової влади

14. Конституційний контроль в Україні

15. Конституційний Суд України – єдиний орган конституційної юрисдикції

16. Статус судді Конституційного Суду України

17. Співвідношення понять «загальний суд» і «суд загальної юрисдикції».

18. Вища рада юстиції України в системі органів державної влади.

19. Державна судова адміністрація України в системі органів державної влади.

20. Нормативні і організаційні засади інституту присяжних.

21. Порівняльна характеристика судової системи України з судової системою іншої держави.

22. Організаційне забезпечення діяльності судів.

Тема 1.4: СТАТУС СУДДІВ

Завдання для самостійної роботи

1. Кваліфікаційні класи суддів.

2. Дисциплінарна відповідальність суддів.

3. Кримінальна відповідальність суддів.

4. Порядок оскарження рішень кваліфікаційної комісії суддів.

5. Кваліфікаційна атестація суддів.

6. Завдання, підстави, порядок та форми проведення кваліфікаційної атестації суддів.

7. Кваліфікаційні класи суддів, строки перебування у кваліфікаційному класі.

8. Рішення кваліфікаційної комісії суддів з питань кваліфікаційної атестації та порядок оскарження цих рішень.

9. Державний захист працівників суду.

10. Обмеження до осіб, що займають посаду суддів.

11. Розгляд питань про звільнення суддів.

12. Процедура набуття статусу судді Конституційного Суду України.

13. Порядок формування списків народних засідателів і присяжних.

14. Гарантії захисту народних засідателів і присяжних.

15. Вища рада юстиції.

16. Державна судова адміністрація України: система та порядок формування.

17. Голова Державної судової адміністрації: порядок призначення, повноваження.

18. Інститут судових розпорядників.

Практичне заняття № 5.

Семінар по темі: Статус суддів

1. Формування суддівського корпусу

1.1. поняття і склад суддівського корпусу

1.2. вимоги, що висуваються до кандидатів на посади суддів

1.3. порядок наділення кандидатів повноваженнями судді

2. Поняття правового статусу суддів

2.1. права і обов’язки суддів

2.2. матеріальне забезпечення суддів

2.3. відповідальність суддів

3. Підстави і процедура припинення повноважень суддів

4. Статус народних засідателів і присяжних.

Практичне заняття № 6

Практичне заняття № 7

Семінар по темі: Прокуратура України в системі органів державної влади

План

1. Прокуратура України в системі органів державної влади

2. Завдання і функції прокуратури України

3. Принципи організації і діяльності прокуратури України

4. Правовий статус працівника прокуратури

Практичне заняття № 8

Практичне заняття № 10

Семінар по темі: Організація і діяльність правоохоронних органів спеціального призначення

1. Служба безпеки України в системі правоохоронних органів України

2. Державна прикордонна служба України в системі правоохоронних органів України

3. Військова служба правопорядку у Збройних Силах України в системі правоохоронних органів України

4. Правовий статус і повноваження Управління державної охорони України.

Практичне заняття № 11

Семінар по темі: Діяльність органів державної влади, що виконують правоохоронні функції

1. Поняття, сутність і структура пенітенціарної системи України

2. Правовий статус і правоохоронна діяльність Державної кримінально-виконавчої служби України

3. Правовий статус і правоохоронна діяльність Служби зовнішньої розвідки України

 

Практичне заняття № 12

Семінар по темі: Окремі види правоохоронної діяльності

1. Дізнання і досудове слідство як види правоохоронної діяльності. Сутність, нормативно-правові джерела і суб’єкти здійснення

2. Оперативно-розшукова діяльність як вид правоохоронної діяльності. Сутність, нормативно-правові джерела і суб’єкти здійснення

Практичне заняття № 13

Практичне заняття № 15

Питання для підготовки до підсумкової контрольної роботи

1. Предмет і значення дисципліни «Судові та правоохоронні органи України».

2. Поняття, загальна характеристика діяльності судових органів.

3. Поняття, загальна характеристика діяльності правоохоронних органів.

4. Система і законодавчі джерела судової і правоохоронної діяльності.

5. Місце і роль судових і правоохоронних органів у системі державних органів України.

6. Взаємодія судових і правоохоронних органів з органами влади, трудовими колективами, громадськими організаціями.

7. Поняття судової влади та її характерні риси.

8. Форми реалізації судової влади.

9. Система принципів судової влади.

10. Правосуддя і його ознаки.

11. Конституційні засади здійснення правосуддя.

12. Вища рада юстиції: правовий статус, склад, порядок формування.

13. Загальна характеристика судової системи України

14. Значення понять «суд», «суддя», «склад суду», «судова інстанція»

15. Принципи побудови судової системи України.

16. Система судів загальної юрисдикції.

17. Порядок утворення судів.

18. Види, склад і повноваження місцевих судів.

19. Система і повноваження господарських судів України.

20. Система і повноваження адміністративних судів України.

21. Система і повноваження загальних судів України.

22. Голова місцевого суду: порядок призначення, повноваження.

23. Види, склад і повноваженні апеляційних судів.

24. Голова апеляційного суду: порядок призначення, повноваження.

25. Президія апеляційного суду: склад, повноваження.

26. Суд присяжних.

27. Види і склад вищих спеціалізованих судів.

28. Юрисдикція вищих спеціалізованих судів.

29. Повноваження Вищого господарського суду України.

30. Голова вищого спеціалізованого суду: порядок обрання, повноваження.

31. Верховний Суд України: місце в системі органів судової влади, склад, повноваження.

32. Судові палати Верховного Суду України.

33. Пленум Верховного Суду України.

34. Голова Верховного Суду України: порядок обрання, повноваження.

35. Конституційний Суд України.

36. Порядок формування і структура Конституційного Суду України.

37. Статус суддів Конституційного Суду України та гарантії їх діяльності.

38. Повноваження Конституційного Суду України.

39. Основні форми та строки конституційного провадження.

40. Правова природа актів Конституційного Суду України.

41. Правовий статус професійного судді.

42. Гарантії діяльності судді: незалежність та недоторканість.

43. Суддівський корпус, його поняття та склад.

44. Вимоги, що висуваються до кандидатів на посади суддів.

45. Порядок призначення судді на посаду та звільнення з посади.

46. Матеріальне забезпечення суддів.

47. Підстави і процедура припинення повноважень судді.

48. Відповідальність суддів.

49. Народні засідателі: вимоги до народних засідателів, порядок їх обрання і звільнення від виконання обов’язків.

50. Присяжні: вимоги до присяжних, порядок їх обрання і звільнення від виконання обов’язків.

51. Права народних засідателів і присяжних і гарантії їх захисту.

52. Кваліфікаційні комісії суддів: поняття, статус, види, склад і порядок формування.

53. Завдання, підстави, порядок та форми проведення кваліфікаційної атестації суддів.

54. Організаційне забезпечення діяльності судів.

55. Державна судова адміністрація України.

56. Поняття і загальна характеристика суддівського самоврядування.

57. Види, повноваження та порядок роботи зборів суддів.

58. Рада суддів України: повноваження та порядок роботи.

59. Прокуратура України, її завдання і місце в системі органів державної влади.

60. Система, структура та порядок утворення органів прокуратури.

61. Генеральна прокуратура України.

62. Генеральний прокурор України: повноваження, порядок призначення на посаду і звільнення з посади.

63. Принципи організації і діяльності органів прокуратури.

64. Спеціалізовані прокуратури.

65. Функції прокуратури.

66. Акти прокурорського реагування.

67. Класні чини працівників органів прокуратури. Заохочення та дисциплінарна відповідальність прокурорів і слідчих прокуратури.

68. Організація виявлення і розслідування злочинів: поняття і види.

69. Органи досудового слідства, їх система і компетенція.

70. Призначення органів внутрішніх справ.

71. Міліція України: правовий статус, основні завдання.

72. Права і обов’язки працівників міліції.

73. Служба безпеки України в системі правоохоронних органів України: правова основа діяльності, система, функції і повноваження

74. Основні напрямки діяльності органів Служби безпеки України

75. Внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України в системі правоохоронних органів України: правова основа діяльності, функції і повноваження

76. Державна прикордонна служба України в системі правоохоронних органів України: правова основа діяльності, функції і повноваження

77. Військова служба правопорядку у Збройних Силах України в системі правоохоронних органів України: правова основа діяльності, функції і повноваження

78. Управління державної охорони України в системі правоохоронних органів України: правова основа діяльності, функції і повноваження

79. Державна кримінально-виконавча служба в системі правоохоронних органів України: правова основа діяльності, функції і повноваження

80. Служба зовнішньої розвідки України в системі правоохоронних органів України: правова основа діяльності, функції і повноваження

81. Пенітенціарна система України в системі правоохоронних органів України: правова основа діяльності, функції і повноваження

82. Державна прикордонна служба в системі в системі правоохоронних органів України: правова основа діяльності, функції і повноваження.

83. органи Державної податкової служби в системі правоохоронних органів України: правова основа діяльності, функції і повноваження.

84. Завдання, система та повноваження органів юстиції України.

85. Правові засади діяльності державної виконавчої служби. Предмет діяльності органів державної виконавчої служби.

86. Державна виконавча служба в системі правоохоронних органів України: правова основа діяльності, функції і повноваження

87. Поняття та сутність інституту адвокатури в Україні.

88. Поняття і організація нотаріату в Україні.

89. Правозахисні рухи та організації. Порядок діяльності і участь у виробленні правоохоронної політики України.

90. Уповноважений Верховної Ради з прав людини.

91. Європейський Суд з прав людини: поняття і значення для діяльності судових і правоохоронних органів України.

 


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Самостійна робота студентів передбачена навчальним планом і проводиться у формі індивідуальної роботи студента з законодавством і літературними джерелами, що дають можливість більш повно засвоїти необхідний теоретичний матеріал.

Основною метою самостійної роботи з Організації судових і правоохоронних органів є:

- формування навичок самостійної роботи з науковою літературою і нормативними актами;

- індивідуалізація теоретичної і практичної підготовки студентів до аудиторних занять;

- формування у студентів до самостійної творчої роботи і на цій основі залучення їх до наукової роботи;

- розвиток у студентів навичок творчого мислення;

- поглиблення і розширення знань шляхом самостійної роботи з нормативними актами, підручниками та науковими джерелами (статтями, монографіями);

На самостійну роботу студентам можуть бути запропоновані наступні завдання:

- доопрацювання теми прочитаної лекції;

- написання реферату;

- підготовки наукової доповіді;

- розв’язання казусу;

- розбору конкретних ситуацій;

- складання тестів.

Студенти, керуючись завданням до теми, самостійно шукають необхідні наукові і законодавчі джерела. Їх можна знайти не тільки в бібліотеці навчального закладу, а і в інших бібліотеках міста (наприклад, в бібліотеці правничої фундації, парламентській бібліотеці, науковій бібліотеці ім. В.І Вернадського та інших) або використати можливості Інтернету.

За виконання названих завдань виставляються оцінки.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЛІТЕРАТУРА

1. Конституція України від 28.06.1996 року [Електронний ресурс]: офіційний веб-сайт Верховної Ради України. - Режим доступу: http://www.portal.rada.gov.ua

Кодекси

2. Кримінально – процесуальний кодекс України [Електронний ресурс]: офіційний веб-сайт Верховної Ради України. - Режим доступу: http://www.portal.rada.gov.ua.

3. Цивільно – процесуальний кодекс України [Електронний ресурс]: офіційний веб-сайт Верховної Ради України. - Режим доступу: http://www.portal.rada.gov.ua.

4. Господарсько – процесуальний кодекс України [Електронний ресурс]: офіційний веб-сайт Верховної Ради України. - Режим доступу: http://www.portal.rada.gov.ua.

5. Кодекс України про адміністративні правопорушення [Електронний ресурс]: офіційний веб-сайт Верховної Ради України. - Режим доступу: http://www.portal.rada.gov.ua

6. Кодекс адміністративного судочинства України. [Електронний ресурс]: офіційний веб-сайт Верховної Ради України. - Режим доступу: http://www.portal.rada.gov.ua

Закони

7. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 р № 3018-ІІІ [Електронний ресурс]: офіційний веб-сайт Верховної Ради України. - Режим доступу: http://www.portal.rada.gov.ua;

8. Закон України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» від 23.12.1993 №3781-ХІІ [Електронний ресурс]: офіційний веб-сайт Верховної Ради України. - Режим доступу: http://www.portal.rada.gov.ua;

9. Закон України «Про Конституційний Суд України» від 16.10.1996 № 422/96 – ВР [Електронний ресурс]: офіційний веб-сайт Верховної Ради України. - Режим доступу: http://www.portal.rada.gov.ua;

10. Закон України «Про Вищу Раду юстиції» від 15.01.1998 № 22/98 – ВР [Електронний ресурс]: офіційний веб-сайт Верховної Ради України. - Режим доступу: http://www.portal.rada.gov.ua;

11. Закон України «Про визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів від 29.11.2001 №2860-ІІІ [Електронний ресурс]: офіційний веб-сайт Верховної Ради України. - Режим доступу: http://www.portal.rada.gov.ua;

12. Закон України «Про прокуратуру» від 05.11.1991 № 1789-ХІІ [Електронний ресурс]: офіційний веб-сайт Верховної Ради України. - Режим доступу: http://www.portal.rada.gov.ua;

13. Закон України «Про міліцію» від 20.12.1990 № 565-ХІІ [Електронний ресурс]: офіційний веб-сайт Верховної Ради України. - Режим доступу: http://www.portal.rada.gov.ua;

14. Закон України «Про Службу безпеки України» від 25.03.1992 №2229-ХІІ [Електронний ресурс]: офіційний веб-сайт Верховної Ради України. - Режим доступу: http://www.portal.rada.gov.ua;

15. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18.02.1992 № 2135-ХІІ [Електронний ресурс]: офіційний веб-сайт Верховної Ради України. - Режим доступу: http://www.portal.rada.gov.ua;

16. Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» від 30.06.1993 № 3341-ХІІ [Електронний ресурс]: офіційний веб-сайт Верховної Ради України. - Режим доступу: http://www.portal.rada.gov.ua;

17. Закон України «Про державну виконавчу службу» від 24.03.1998 №202/98-ВР [Електронний ресурс]: офіційний веб-сайт Верховної Ради України. - Режим доступу: http://www.portal.rada.gov.ua;

18. Закон України «Про адвокатуру» від 19 грудня 1992 № 2887-ХІІ [Електронний ресурс]: офіційний веб-сайт Верховної Ради України. - Режим доступу: http://www.portal.rada.gov.ua;

19. Закон України «Про нотаріат» від 02.09.1993 N3425-XII [Електронний ресурс]: офіційний веб-сайт Верховної Ради України. - Режим доступу: http://www.portal.rada.gov.ua;

20. Закон України «Про Державну податкову службу України» від 04.12.1990 N 509-XII [Електронний ресурс]: офіційний веб-сайт Верховної Ради України. - Режим доступу: http://www.portal.rada.gov.ua

Укази Президента України

28. Указ Президента України від 20.08.2001 № 641/2001 «Про мережу та кількісний склад суддів місцевих судів» [Електронний ресурс]: офіційний веб-сайт Верховної Ради України. - Режим доступу: http://www.portal.rada.gov.ua

29. Указ Президента України від 20.08.2001р. № 642/2001 «Про мережу та кількісний склад суддів апеляційних судів» [Електронний ресурс]: офіційний веб-сайт Верховної Ради України. - Режим доступу: http://www.portal.rada.gov.ua

30. Указ Президента України від 30.08.2001 №769/2002 «Про утворення військових апеляційних та військових місцевих судів та затвердження їх мережі» [Електронний ресурс]: офіційний веб-сайт Верховної Ради України. - Режим доступу: http://www.portal.rada.gov.ua;

31. Указ Президента України від 11.07.2001 № 511/2001 «Про утворення апеляційних господарських судів та затвердження мережі господарських судів України» [Електронний ресурс]: офіційний веб-сайт Верховної Ради України. - Режим доступу: http://www.portal.rada.gov.ua;

32. Указ Президента України від 03.03.2003 №182/2003 «Про Положення про Державну судову адміністрацію України» [Електронний ресурс]: офіційний веб-сайт Верховної Ради України. - Режим доступу: http://www.portal.rada.gov.ua;

33. Указ Президента України від 29.08.2002 N780/2002 «Про Державну судову адміністрацію України» [Електронний ресурс]: офіційний веб-сайт Верховної Ради України. - Режим доступу: http://www.portal.rada.gov.ua;

34. Указ Президента України від 05.05.93 №155-93 «Про Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури та Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури» [Електронний ресурс]: офіційний веб-сайт Верховної Ради України. - Режим доступу: http://www.portal.rada.gov.ua;

35. Указ Президента України від 10.05.2006 №361/2006 «Про концепцію вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів» [Електронний ресурс]: офіційний веб-сайт Верховної Ради України. - Режим доступу: http://www.portal.rada.gov.ua;

Відомчі нормативні акти

39. Наказ Міністерства юстиції України від 14.02.2007 N 47/5 «Про затвердження Положення про Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції та Положення про районні, районні в містах, міські (міст обласного значення) управління юстиції [Електронний ресурс]: офіційний веб-сайт Верховної Ради України. - Режим доступу: http://www.portal.rada.gov.ua

40. Наказ Міністерства юстиції України від 01.12.2006 N87/5 «Про затвердження Положення про кваліфікаційну комісію нотаріату» [Електронний ресурс]: офіційний веб-сайт Верховної Ради України. - Режим доступу: http://www.portal.rada.gov.ua

Книги, монографії (одного автора)

41. Бондаренко І. Судова система України та її реформування в сучасних умовах– Харків.: Видавництво Університету внутрішніх справ, 2010

42. Ануфрієв М. І. Соціально-правовий захист працівників органів внутрішніх справ України / М. І. Ануфрієв. – Харків.: Видавництво Університету внутрішніх справ, 2009;

43. Вернидубов І. Підтримання прокуратурою державного обвинувачення в суді і здійснення правосуддя за Конституцією України - К.: Юрінком Інтер, 2010

44. Желєзняк Н. Правові й організаційні форми діяльності органів юстиції в здійсненні державної правової політики - К.: Юрінком Інтер, 2009

45. Колодій А. Принципи права України / А. Колодій. – К.: Юрінком Інтер, 2010

46. Маляренко В.Т. Конституційні засади кримінального судочинства /В.Т. Маляренко. – К.:Юрінком Інтер, 1999;

47. Михайленко О. Р. Прокуратура України / О. Р. Михайленко.-К.: Юрінком Інтер, 2005;

48. Тимченко С. М. Судові та правоохоронні органи України / С. М. Тимченко. – К., 2010

Збірки документів

60. Законність: теоретико-правові проблеми дослідження та впровадження – К.: Юстініан, 2004;

61. Законодавство України про судову та правоохоронну діяльність: Збірник нормативних актів / Відп. ред. В. С. Стефанюк.- к.: Юрінком Інтер, 2007. – 352 с.;

62. Петрова І.П., Мулявка Д.Г. Нормативно-правове регулювання організації і діяльності міліції/Національна академія держ. податкової служби, 2006;

 

ОРГАНІЗАЦІЯ СУДОВИХ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ

 

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Навчальна дисципліна «Організація судових та правоохоронних органів Україні» оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з двох модулів. Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою за накопичувальною системою.

Форми поточного контролю:

- усна відповідь на семінарському занятті;

- доповнення на семінарському занятті;

- письмові відповіді на завдання із самостійної роботи;

- вирішення тестових завдань;

- захист доповідей;

- модульна контрольна робота

Результат вивчення кожного модуля складається із підсумку всіх форм поточного контролю та виконання модульної контрольної роботи.

Підсумковий контроль знань: контрольна робота.

Умови допуску студента до підсумкової контрольної роботи:

- відсутність заборгованостей з практичних занять;

- відсутність заборгованостей з модульної контрольної роботи;

- позитивні рейтингові бали за кожний модуль;

- стартовий рейтинг з двох модулів не менше 54 балів.

Підсумкова оцінка

За результатами вивчення курсу студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою,яка розраховується як сума оцінок з двох модулів (стартовий рейтинг) та оцінки за підсумкову контрольну роботу за такою шкалою оцінювання:

  Змістовий модуль 1 (ЗМ1) Змістовий модуль 2 (ЗМ2 ) Підсумкова контрольна робота (ПКР) Разом (підсумкова оцінка - ПО)
Максимальна оцінка в балах        

 

Максимальна кількість балів за два модулі (стартовий рейтинг) – 88 балів.

Розрахунок підсумкової оцінки (ПО):

ПО = ЗМ1 + ЗМ2 + ПКР

Студент має можливість накопичити максимальну кількість балів у межах кожного модуля, використовуючи різні способи набуття знань.

Бальна система оцінювання різних форм навчання студента в межах двох модулівПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 236; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.34.28 (0.228 с.)