Трансформація рейтингової оцінкиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Трансформація рейтингової оцінкиСума набраних рейтингових балів при семестровому контролі переводиться в оцінки системи оцінювання ECTS. Система передбачає семибальну шкалу (A, B, C, D, E, FX, F) та подвійне (описове та статистичне) визначення цих оцінок.

 

Підсумковий рейтинговий бал Оцінка за шкалою ECTS Підсумкова оцінка за національною шкалою Оцінка за 12-ти бальною системою Залік за національною шкалою  
98 <= RD <=100 A – Відмінно 5 - Відмінно Зараховано  
94<= RD <=97  
90<= RD <=93  
86 <= RD <= 89 B – Дуже добре 4- Добре  
82<= RD <=85  
75 <= RD <= 81 C – Добре  
68 <= RD <= 74 D – Задовільно 3- Задовільно  
60 <= RD <= 67 E – Достатньо (задовольняє мінімальні критерії)  
45<= RD <=59 FХ – Незадовільно (з можливістю перездачі) 2 -Незадовільно   незараховано  
 
35<= RD <=44  
20<= RD <=34 F – Незадовільно (з обов’язковим повторним курсом) 2- Не допущено  
1<= RD <=19  

 


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

для студентів денної форми навчання

№ п/п Назви тем Всього годин Види занять і розподіл годин
Лекц. Практ. Самос робот. Форми контролю
1.1. Судові та правоохоронні органи в системі державних органів України: основні поняття і принципи діяльності УВ-5
1.2. Судова влада. Конституційні засади здійснення правосуддя УВ-5
1.3. 1.3.1 Судова система України. Система судів загальної юрисдикції УВ-5
1.3.2. Конституційний Суд України УВ-5
1.4. Статус суддів УВ-5
1.5. Суддівське самоврядування - СР-5
  Модульна контрольна робота № 1     МКР-10
  Всього у першому модулі 40 Балів
2.1. Органи прокуратури в системі правоохоронних органів УВ-5, Д-3
2.2. Органи внутрішніх справ в системі правоохоронних органів УВ-5
2.3. Воєнізовані органів державної влади спеціального призначення УВ-5
2.4. Воєнізовані органи державної влади, що виконують правозастосовні та правоохоронні функції УВ-5
2.5. Правоохоронна діяльність органів Державної податкової служби України і органів Державної митної служби - СР-5
2.6. Основні види правоохоронної діяльності Д-4
2.7. Правозахисні інституції в України     СР-5
  Модульна контрольна робота № 2     МКР-10
  Всього у другому модулі 48 Балів
  Підсумкова контрольна робота     12 балів
  Разом з дисципліни 100 балів

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА МОДУЛЯМИ

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ І:

Правосуддя і судова влада в Україні

Тема 1.1: СУДОВІ ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ

Завдання для самостійної роботи

1. Взаємозв’язок дисципліни «Судові і правоохоронні органи» з конституційним і адміністративним правом і адміністративним процесом;

2. Взаємозв’язок дисципліни «Судові і правоохоронні органи» з кримінально-процесуальним правом;

3. Суть і значення правоохоронної функції держави;

4. Зміцнення законності – обов’язкова передумова формування правової держави

5. Місце і роль судових і правоохоронних органів в системі державних органів України;

6. Поняття і сутність забезпечення охорони правопорядку, прав і свобод громадян та інтересів держави;

7. Взаємодія судових і правоохоронних органів з підприємствами, установами, організаціями, трудовими колективами і громадськими організаціями;

8. Участь громадських організацій і громадян у правоохоронній діяльності;

9. Участь недержавних правозахисних інституцій у правоохоронній діяльності, їх спільність і відмінність від правоохоронних органів.

Практичне заняття № 1.

Семінар по темі:Судові та правоохоронні органи в системі державних органів України

План

1. Поняття і сутність правоохоронної діяльності

2. Поняття, ознаки і функції правоохоронного органу

3. Поняття спеціальної правоохоронної діяльності та спеціального правоохоронного органу

4. Поняття і основні риси законності

Тема 1.2: СУДОВА ВЛАДА. ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ

Практичне заняття № 2:

Семінар по темі: Судочинство в Україні. Засади здійснення правосуддя

План

1. Судова влада – окрема гілка єдиної державної влади.

2. Форми судочинства. Предметна юрисдикція судів.

3. Конституція України як основний орієнтир при здійснені судочинства

4. Принципи судоустрою України.

Теми доповідей до Теми 1.2. Судова влада в Україні. Засади здійснення правосуддя

1. Виникнення і розвиток інституту судової влади

2. Загальні ознаки судової влади

3. Специфічні ознаки судової влади

4. Співвідношення понять «судочинство» і «правосуддя»;

5. Співвідношення понять «верховенство права» і «верховенство закону»

6. Відмежування судової влади від інших гілок державної влади;

7. Гарантії незалежності судової влади;

8. Адміністративне судочинство як форма реалізації судової влади;

9. Кримінальне провадження як форма реалізація судової влади.

10. Єдність судової системи як організаційний принцип судової влади

11. Проблеми спеціалізації судової системи

12. Участь народу при здійсненні правосуддя: законодавче закріплення і реалізація на практиці;

13. Система принципів судової влади;

14. Принцип справедливості судової влади

15. Принцип законності судової влади

16. Принцип доступності судової влади

17. Принцип безсторонності судової влади

18. Спеціалізація судової системи України

19. Принцип недоторканності суддів

20. Принцип забезпечення підозрюваному, обвинуваченому, підсудному права на захист

21. Принцип змагальності і диспозитивності у судочинстві.

Тема 1.3: СУДОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

Завдання для самостійної роботи

1. Порядок призначення та повноваження голови місцевого суду.

2. Визначення поняття апарат суду.

3. Ознаки судової інстанції.

4. Правовий статус Вищої ради юстиції.

5. Порядок формування та строк повноважень Вищої ради юстиції.

6. Повноваження та організація діяльності Вищої ради юстиції.

7. Система забезпечення функціонування судової влади.

8. Загальні засади фінансування судів.

9. Матеріально – технічне забезпечення судів.

10. Судові палати апеляційних судів.

11. Президія апеляційного суду.

12. Повноваження вищих спеціалізованих судів.

13. Президія вищого спеціалізованого суду.

14. Судові палати Верховного Суду України

15. Пленум Верховного Суду України

16. Порядок виборів Голови Конституційного Суду України.

17. Регламент Конституційного Суду України.

18. Підстави для порушення питання про відкриття провадження у справі щодо відповідності норм чинного законодавства принципам і нормам Конституції України стосовно прав і свобод людини.

19. Конституційний контроль.

20. Юридична сила рішення Конституційного Суду України.

21. Зміст рішення Конституційного Суду України.

22. Пленарне засідання Конституційного Суду України.

23. Організаційне забезпечення діяльності судів.

Практичне заняття № 3:

Семінар по темі: Організація судової системи в Україні

План

1. Організація і діяльність судової системи в Україні.

2. Організація і діяльність судів загальної юрисдикції.

3. Верховний суд України в системі органів судової влади

4. Організація і діяльність Конституційного Суду України.

5. Повноваження Конституційного Суду України.

Практичне заняття № 4

Захист доповідей по темі«Судова система України»:

1. Історія становлення судової системи в України

2. Міжнародно-правові принципи побудови судової системи держави

3. Принципи побудови судової системи за Конституцією України

4. Структура системи судів загальної юрисдикції

5. Інстанційність судової системи України

6. Спеціалізація судової системи України

7. Ланки судової системи

8. Гілки судової системи

9. Господарські суди в системі судів загальної юрисдикції

10. Адміністративні суди в системі судів загальної юрисдикції

11. Загальні суди в системі судів загальної юрисдикції

12. Вищі спеціалізовані суди в системі судів загальної юрисдикції

13. Верховний Суд України як найвищий орган судової влади

14. Конституційний контроль в Україні

15. Конституційний Суд України – єдиний орган конституційної юрисдикції

16. Статус судді Конституційного Суду України

17. Співвідношення понять «загальний суд» і «суд загальної юрисдикції».

18. Вища рада юстиції України в системі органів державної влади.

19. Державна судова адміністрація України в системі органів державної влади.

20. Нормативні і організаційні засади інституту присяжних.

21. Порівняльна характеристика судової системи України з судової системою іншої держави.

22. Організаційне забезпечення діяльності судів.

Тема 1.4: СТАТУС СУДДІВ

Завдання для самостійної роботи

1. Кваліфікаційні класи суддів.

2. Дисциплінарна відповідальність суддів.

3. Кримінальна відповідальність суддів.

4. Порядок оскарження рішень кваліфікаційної комісії суддів.

5. Кваліфікаційна атестація суддів.

6. Завдання, підстави, порядок та форми проведення кваліфікаційної атестації суддів.

7. Кваліфікаційні класи суддів, строки перебування у кваліфікаційному класі.

8. Рішення кваліфікаційної комісії суддів з питань кваліфікаційної атестації та порядок оскарження цих рішень.

9. Державний захист працівників суду.

10. Обмеження до осіб, що займають посаду суддів.

11. Розгляд питань про звільнення суддів.

12. Процедура набуття статусу судді Конституційного Суду України.

13. Порядок формування списків народних засідателів і присяжних.

14. Гарантії захисту народних засідателів і присяжних.

15. Вища рада юстиції.

16. Державна судова адміністрація України: система та порядок формування.

17. Голова Державної судової адміністрації: порядок призначення, повноваження.

18. Інститут судових розпорядників.

Практичне заняття № 5.

Семінар по темі: Статус суддів

1. Формування суддівського корпусу

1.1. поняття і склад суддівського корпусу

1.2. вимоги, що висуваються до кандидатів на посади суддів

1.3. порядок наділення кандидатів повноваженнями судді

2. Поняття правового статусу суддів

2.1. права і обов’язки суддів

2.2. матеріальне забезпечення суддів

2.3. відповідальність суддів

3. Підстави і процедура припинення повноважень суддів

4. Статус народних засідателів і присяжних.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.236.58.220 (0.014 с.)