Тема 2.5: ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ І ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 2.5: ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ І ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИПисьмова самостійна робота № 2

Розкрити наступні питання

1. В чому полягає правоохоронна діяльність системи юстиції України і якими нормативно-правовими актами це передбачено?

2. В чому полягає правоохоронна функція нотаріату України і якими нормативно-правовими актами це передбачено?

3. В чому полягає правоохоронна діяльність Державної виконавчої служби України і якими нормативно-правовими актами це передбачено?

4. В чому полягає правоохоронна діяльність органів Державної податкової служби України і якими нормативно-правовими актами це передбачено?

5. В чому полягає правоохоронна діяльність органів Державної митної служби України і якими нормативно-правовими актами це передбачено?

Тема 2.6: ОКРЕМІ ВИДИ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Завдання для самостійної роботи

1. Опрацювати Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність»

Практичне заняття № 12

Семінар по темі:Окремі види правоохоронної діяльності

1. Дізнання і досудове слідство як види правоохоронної діяльності. Сутність, нормативно-правові джерела і суб’єкти здійснення

2. Оперативно-розшукова діяльність як вид правоохоронної діяльності. Сутність, нормативно-правові джерела і суб’єкти здійснення

Тема 2.7: ПРАВОЗАХИСНІ ІНСТИТУЦІЇ В УКРАЇНІ

Самостійне опрацювання теми - Письмова самостійна робота № 3

Розкрити наступні питання

1. Недержавні правозахисті інституції, іх відмінності від державних правоохоронних органів

2. Поняття, суть і завдання Адвокатури України в контексті правоохоронної діяльності

3. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини в контексті правоохоронної діяльності.

4. Правозахисні рухи та організації в Україні. Нормативно-правова регламентація їх діяльності

Практичне заняття № 13

Модульна контрольна робота № 2

1. Органи прокуратури та їх місце в системі органів державної влади України.

2. Функції і завдання органів прокуратури.

3. Повноваження органів прокуратури.

4. Система і структура органів прокуратури.

5. Правовий статус працівника прокуратури

6. Функції і повноваження Генерального прокурора України.

7. Порядок призначення і звільнення Генерального прокурора України. Правовий статус Генерального прокурора України

8. Загальна характеристика Закону України «Про прокуратуру».

9. Зміст і значення прокурорського нагляду.

10. Зміст і значення функції підтримання державного обвинувачення в суді.

11. Зміст і значення нагляду за додержанням і застосуванням законів

12. Зміст і значення нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання і досудове слідство

13. Умови і підстави представництва прокуратурою інтересів громадянина і держави в суді

14. Принципи діяльності прокуратури України

15. Акти прокурорського реагування

16. Підстави і порядок принесення протесту прокурора

17. Поняття і підстави припису прокурора

18. Загальна характеристика прокурорського нагляду

19. Заохочення і дисциплінарні стягнення до працівників прокуратури: види і підстави застосування

20. Загальна характеристика системи органів дізнання.

21. Загальна характеристика системи органів досудового слідства.

22. Загальна характеристика Закону України «Про міліцію».

23. Система органів внутрішніх справ.

24. Правові засади організації і діяльності органів внутрішніх справ.

25. Основні завдання і повноваження органів внутрішніх справ.

26. Принципи діяльності міліції України

27. Повноваження Міністра внутрішніх справ України.

28. Правовий статус працівника міліції.

29. Загальна характеристика оперативно-розшукової діяльності.

30. Органи Служби безпеки України в системі правоохоронної діяльності держави.

31. Завдання і повноваження органів Служби безпеки України.

32. Органи Державної податкової служби в системі правоохоронної діяльності держави.

33. Державна прикордонна служба України в системі правоохоронних органів України

34. Пенітенціарна система України при здійсненні правоохоронної діяльності держави

35. Державна кримінально-виконавча служба України в системі правоохоронних органів України

36. Військова служба правопорядку у Збройних Силах України в системі правоохоронних органів України

37. Служба зовнішньої розвідки України в системі правоохоронних органів України

38. Управління Державної служби охорони в системі правоохоронних органів.

39. Завдання і повноваження органів Державної податкової служби України.

40. Органи і установи юстиції в системі в системі правоохоронної діяльності держави.

41. Зміст і значення правоохоронної функції нотаріату.

42. Зміст і значення правоохоронної функції адвокатури.

43. Права, обов’язки і завдання нотаріуса.

44. Права, обов’язки і завдання адвоката.

45. Органи державної виконавчої служби України в системі правоохоронної діяльності держави.

46. Правозахисні інституції, їх відмінності від правоохоронних органів України.

47. Уповноважений Верховної Ради з прав людини. Правовий статус і функції.

48. В чому полягає сутність дізнання як виду правоохоронної діяльності. Суб’єкти проведення дізнання

49. В чому полягає сутність досудового слідства як виду правоохоронної діяльності. Суб’єкти проведення досудового слідства

50. В чому полягає сутність оперативно-розшукової діяльності як виду правоохоронної діяльності. Суб’єкти проведення оперативно-розшукової діяльності

 


Практичне заняття № 15

Підсумкова контрольна робота

Питання для підготовки до підсумкової контрольної роботи

1. Предмет і значення дисципліни «Судові та правоохоронні органи України».

2. Поняття, загальна характеристика діяльності судових органів.

3. Поняття, загальна характеристика діяльності правоохоронних органів.

4. Система і законодавчі джерела судової і правоохоронної діяльності.

5. Місце і роль судових і правоохоронних органів у системі державних органів України.

6. Взаємодія судових і правоохоронних органів з органами влади, трудовими колективами, громадськими організаціями.

7. Поняття судової влади та її характерні риси.

8. Форми реалізації судової влади.

9. Система принципів судової влади.

10. Правосуддя і його ознаки.

11. Конституційні засади здійснення правосуддя.

12. Вища рада юстиції: правовий статус, склад, порядок формування.

13. Загальна характеристика судової системи України

14. Значення понять «суд», «суддя», «склад суду», «судова інстанція»

15. Принципи побудови судової системи України.

16. Система судів загальної юрисдикції.

17. Порядок утворення судів.

18. Види, склад і повноваження місцевих судів.

19. Система і повноваження господарських судів України.

20. Система і повноваження адміністративних судів України.

21. Система і повноваження загальних судів України.

22. Голова місцевого суду: порядок призначення, повноваження.

23. Види, склад і повноваженні апеляційних судів.

24. Голова апеляційного суду: порядок призначення, повноваження.

25. Президія апеляційного суду: склад, повноваження.

26. Суд присяжних.

27. Види і склад вищих спеціалізованих судів.

28. Юрисдикція вищих спеціалізованих судів.

29. Повноваження Вищого господарського суду України.

30. Голова вищого спеціалізованого суду: порядок обрання, повноваження.

31. Верховний Суд України: місце в системі органів судової влади, склад, повноваження.

32. Судові палати Верховного Суду України.

33. Пленум Верховного Суду України.

34. Голова Верховного Суду України: порядок обрання, повноваження.

35. Конституційний Суд України.

36. Порядок формування і структура Конституційного Суду України.

37. Статус суддів Конституційного Суду України та гарантії їх діяльності.

38. Повноваження Конституційного Суду України.

39. Основні форми та строки конституційного провадження.

40. Правова природа актів Конституційного Суду України.

41. Правовий статус професійного судді.

42. Гарантії діяльності судді: незалежність та недоторканість.

43. Суддівський корпус, його поняття та склад.

44. Вимоги, що висуваються до кандидатів на посади суддів.

45. Порядок призначення судді на посаду та звільнення з посади.

46. Матеріальне забезпечення суддів.

47. Підстави і процедура припинення повноважень судді.

48. Відповідальність суддів.

49. Народні засідателі: вимоги до народних засідателів, порядок їх обрання і звільнення від виконання обов’язків.

50. Присяжні: вимоги до присяжних, порядок їх обрання і звільнення від виконання обов’язків.

51. Права народних засідателів і присяжних і гарантії їх захисту.

52. Кваліфікаційні комісії суддів: поняття, статус, види, склад і порядок формування.

53. Завдання, підстави, порядок та форми проведення кваліфікаційної атестації суддів.

54. Організаційне забезпечення діяльності судів.

55. Державна судова адміністрація України.

56. Поняття і загальна характеристика суддівського самоврядування.

57. Види, повноваження та порядок роботи зборів суддів.

58. Рада суддів України: повноваження та порядок роботи.

59. Прокуратура України, її завдання і місце в системі органів державної влади.

60. Система, структура та порядок утворення органів прокуратури.

61. Генеральна прокуратура України.

62. Генеральний прокурор України: повноваження, порядок призначення на посаду і звільнення з посади.

63. Принципи організації і діяльності органів прокуратури.

64. Спеціалізовані прокуратури.

65. Функції прокуратури.

66. Акти прокурорського реагування.

67. Класні чини працівників органів прокуратури. Заохочення та дисциплінарна відповідальність прокурорів і слідчих прокуратури.

68. Організація виявлення і розслідування злочинів: поняття і види.

69. Органи досудового слідства, їх система і компетенція.

70. Призначення органів внутрішніх справ.

71. Міліція України: правовий статус, основні завдання.

72. Права і обов’язки працівників міліції.

73. Служба безпеки України в системі правоохоронних органів України: правова основа діяльності, система, функції і повноваження

74. Основні напрямки діяльності органів Служби безпеки України

75. Внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України в системі правоохоронних органів України: правова основа діяльності, функції і повноваження

76. Державна прикордонна служба України в системі правоохоронних органів України: правова основа діяльності, функції і повноваження

77. Військова служба правопорядку у Збройних Силах України в системі правоохоронних органів України: правова основа діяльності, функції і повноваження

78. Управління державної охорони України в системі правоохоронних органів України: правова основа діяльності, функції і повноваження

79. Державна кримінально-виконавча служба в системі правоохоронних органів України: правова основа діяльності, функції і повноваження

80. Служба зовнішньої розвідки України в системі правоохоронних органів України: правова основа діяльності, функції і повноваження

81. Пенітенціарна система України в системі правоохоронних органів України: правова основа діяльності, функції і повноваження

82. Державна прикордонна служба в системі в системі правоохоронних органів України: правова основа діяльності, функції і повноваження.

83. органи Державної податкової служби в системі правоохоронних органів України: правова основа діяльності, функції і повноваження.

84. Завдання, система та повноваження органів юстиції України.

85. Правові засади діяльності державної виконавчої служби. Предмет діяльності органів державної виконавчої служби.

86. Державна виконавча служба в системі правоохоронних органів України: правова основа діяльності, функції і повноваження

87. Поняття та сутність інституту адвокатури в Україні.

88. Поняття і організація нотаріату в Україні.

89. Правозахисні рухи та організації. Порядок діяльності і участь у виробленні правоохоронної політики України.

90. Уповноважений Верховної Ради з прав людини.

91. Європейський Суд з прав людини: поняття і значення для діяльності судових і правоохоронних органів України.

 


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Самостійна робота студентів передбачена навчальним планом і проводиться у формі індивідуальної роботи студента з законодавством і літературними джерелами, що дають можливість більш повно засвоїти необхідний теоретичний матеріал.

Основною метою самостійної роботи з Організації судових і правоохоронних органів є:

- формування навичок самостійної роботи з науковою літературою і нормативними актами;

- індивідуалізація теоретичної і практичної підготовки студентів до аудиторних занять;

- формування у студентів до самостійної творчої роботи і на цій основі залучення їх до наукової роботи;

- розвиток у студентів навичок творчого мислення;

- поглиблення і розширення знань шляхом самостійної роботи з нормативними актами, підручниками та науковими джерелами (статтями, монографіями);

На самостійну роботу студентам можуть бути запропоновані наступні завдання:

- доопрацювання теми прочитаної лекції;

- написання реферату;

- підготовки наукової доповіді;

- розв’язання казусу;

- розбору конкретних ситуацій;

- складання тестів.

Студенти, керуючись завданням до теми, самостійно шукають необхідні наукові і законодавчі джерела. Їх можна знайти не тільки в бібліотеці навчального закладу, а і в інших бібліотеках міста (наприклад, в бібліотеці правничої фундації, парламентській бібліотеці, науковій бібліотеці ім. В.І Вернадського та інших) або використати можливості Інтернету.

За виконання названих завдань виставляються оцінки.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 127; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.87.33.97 (0.007 с.)