Тема 6.2 Правоохоронні органи УкраїниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 6.2 Правоохоронні органи УкраїниСемінарське заняття

1. Судоустрій і судочинство в Україні.

2. Конституційний суд України.

3. Система судів загальної юрисдикції.

4. Органи прокуратури.

5. Органи внутрішніх справ.

6. Державна податкова служба.

7. Служба безпеки України.

8. Адвокатура.

 

Судову систему України складають суди загальної юрисдикції та Конституційний Суд України .Суди загальної юрисдикції утворюють єдину систему судів. Конституційний Суд України є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні. Судова система забезпечує доступність правосуддя для кожної особи в порядку, встановленому Конституцією України та законами.

Конституційний Суд України складається з вісімнадцяти суддів Конституційного Суду України. Президент України, Верховна Рада України та з'їзд суддів України призначають по шість суддів Конституційного Суду України.

Суддею Конституційного Суду України може бути громадянин України, який на день призначення досяг сорока років, має вищу юридичну освіту, стаж практичної, наукової або педагогічної роботи за фахом не менше десяти років, володіє державною мовою і проживає в Україні протягом останніх двадцяти років.

Особа судді Конституційного Суду України є недоторканною.

Суддя Конституційного Суду України не може бути затриманий чи заарештований без згоди Верховної Ради України до винесення обвинувального вироку судом.

Систему судів загальної юрисдикції складають: місцеві суди; апеляційні суди, Апеляційний суд України; Касаційний суд України; вищі спеціалізовані суди; Верховний Суд України. Суди загальної юрисдикції утворюються і ліквідуються Президентом України відповідно до Закону за поданням Міністра юстиції України, погодженим з Головою Верховного Суду України або головою відповідного вищого спеціалізованого суду.

Вищими судовими органами спеціалізованих судів є Вищий господарський суд України, Вищий адміністративний суд України, Вищий спеціалізований суд з цивільних та кримінальних справ, а також інші відповідні вищі спеціалізовані суди, що утворюються Президентом України в порядку, встановленому Законом.

Верховний Суд України є найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції. Верховний Суд України здійснює правосуддя, забезпечує однакове застосування законодавства усіма судами загальної юрисдикції.

Прокурорський нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів Кабінетом Міністрів України, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, органами державного і господарського управління та контролю, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими Радами, їх виконавчими органами, військовими частинами, політичними партіями, громадськими організаціями, масовими рухами, підприємствами, установами і організаціями, незалежно від форм власності, підпорядкованості та приналежності, посадовими особами та громадянами здійснюється Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому прокурорами.

Самостійна робота

1. Органи внутрішніх справ.

2. Державна податкова служба.

3. Служба безпеки України.

 

Органи внутрішніх справ є одним із елементів системи правоохоронних органів України. Їхня діяльність спрямована на забезпечення громадського порядку на всій території держави. Вона знаходить свій вираз у функціях зазначених органів.

Під функціями органів внутрішніх справ необхідно розуміти напрямки їхньої діяльності у процесі вирішення поставлених перед ними завдань. Вони поділяються на три групи: основні, забезпечувальні та загального керівництва.

До основних функцій органів внутрішніх справ відносять такі: гарантування особистої безпеки громадян, захист їхніх прав, свобод і законних інтересів; забезпечення охорони громадського порядку; попередження, припинення злочинів та інших правопорушень; участь у наданні соціальної та правової допомоги громадянам і сприяння в межах своєї компетенції державним органам, підприємствам, установам та організаціям у виконанні покладених на них законом обов'язків.

Система органів внутрішніх справ формується відповідно до зазначених напрямків їхньої діяльності.

МВС України очолює міністр, призначуваний відповідно до Конституції України; він уходить до складу Кабінету Міністрів України. Міністр має заступників, яких за його поданням призначає Кабінет Міністрів України, розподіляє обов'язки між заступниками міністра та визначає повноваження структурних підрозділів міністерства.

Всі ланки системи органів внутрішніх справ України функціонують у тісній взаємодії як між собою, так і з іншими державними органами, організаціями та населенням країни, що є гарантією їхньої ефективної діяльності під час виконання покладених на них завдань з охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю в країні.

Служба безпеки України - державний правоохоронний орган спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України. Завданнями Служби безпеки України є: захист державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного та оборонного потенціалу України, законних інтересів держави та прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, посягань з боку окремих організацій, груп та осіб; попередження, виявлення, припинення й розкриття злочинів проти миру та безпеки людства, тероризму, корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління та економіки, інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України.

Служба безпеки України підпорядкована Президентові України та підконтрольна Верховній Раді України.

Центральне управління Служби безпеки України, інші органи та установи, що входять до системи Служби безпеки України, є юридичними особами, мають печатку з зображенням державного герба України та своїм найменуванням, інші печатки і штампи, рахунки в банках, у тому числі валютні.

Питання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте повноваження Конституційного Суду України.

2. Назвіть основні ознаки правоохоронного органу?

3. Виконання яких функцій покладено на прокуратуру України?

4. Яке основне призначення Служби безпеки України і які вона виконує завдання?

5. Хто може бути адвокатом відповідно до законодавства?

6. Назвіть систему органів прокуратури?

Література

1. Конституція України від 26.06. 1996 р.

2. Закон України « Про статус суддів та судоустрій в Україні»

3. Закон України « Про Конституційний Суд України» від 16.10.1996.

4. Закон України « Про прокуратуру» від 5.11.1991.

5. Закон України « Про міліцію» від 20.12.1990.

6. Закон України «Про адвокатуру»

7. Закон України « Про службу безпеки України» від 25.03.1993.

8. Закон України « Про державну податкову службу»

9. Правознавство / За ред. В.В. Копейчикова . – К.2007.

10. Котюк В.О. «Основи держави і права», навчальний посібник - К., 2003.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Кому належить виключне право визначати та змінювати конституційний лад в Україні:

а) Президенту України;

б) Верховній Раді України;

в) народу України;

г) Конституційному Суду України.

 

2. Народ в Україні здійснює владу:

а) безпосередньо;

б) через органи державної влади;

в) через органи місцевого самоврядування;

г) правильно все вище викладене.

 

3. На основі чого приймаються в Україні закони та інші нормативні акти:

а) Указів Президента;

б) Постанов Кабінету Міністрів;

в) Конституції України;

г) моральних норм.

 

4. Усі суб'єкти права власності в Україні:

а) рівні перед законом;

б) мають свої власні обов'язки;

в) мають обсяг прав залежно від форми власності;

г) мають обов’язки залежно від форм власності.

 

5. Кожний громадянин згідно з Конституцією України має право:

а) володіти природними об'єктами;

б) користуватися природними об'єктами;

в) розпоряджатися природними об'єктами;

г) правильної відповіді немає.

 

6. Адміністративний арешт може бути призначений:

а) начальником райвідділу міліції;

б) прокурором;

в) судом;

г) адміністративною комісією.

 

7. Оберіть види адміністративних стягнень:

а) штраф;

б) позбавлення волі;

в) догана;

г) громадські роботи.

 

8. З якого віку можливе притягнення до адміністративної відповідальності:

а) 14 років;

б) 16 років;

в) 18 років;

г) законом не визначено.

 

9. Максимальний строк адміністративного арешту становить:

а) до 1 місяця;

б) до 10 діб;

в) два тижня;

г) до 15 діб.

 

10. Які адміністративні стягнення можуть виступати в якості як основних, так і додаткових:

а) попередження;

б) штраф;

в) оплатне вилучення предмета, що став знаряддям правопорушення;

г) всі відповіді вірні

 

11. Суспільні відносини, пов’язані з формуванням, розподілом і використанням централізованих і децентралізованих фондів коштів:

а) державні фінанси;

б) фінанси підприємств;

в) приватні фінанси;

г) колективні фінанси.

 

12. Міністра фінансів України призначає:

а) Кабінет Міністрів України;

б) Верховна Рада України;

в) Президент України;

г) Міністерство фінансів України.

 

13. Вищим органом державного фінансового контролю при Верховній Раді України є:

а) Міністерство фінансів України;

б) Державне казначейство України;

в) Контрольно-ревізійне управління;

г) Рахункова палата України.

 

14. Система фінансового законодавства – це:

а) система нормативно-правових актів;

б) внутрішня побудова фінансово-правової норми;

в) сукупність фінансово-правових інститутів;

г) сукупність фінансово-правових відносин.

 

15. Бюджет – це:

а) фінансово-господарський план;

б) Закон України;

в) грошовий фонд коштів;

г) вірне все вище вказане.

 

16. Сімейне право як наука це:

а)система правових норм;

б)система теоретичних знань (поглядів, теорій, ідей) ;

в)знання про форми шлюбу;

г) знання про сімейний кодекс.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.018 с.)