ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ1. Основні причини та форми виникнення держави.

2. Загальна характеристика цивільного права та цивільних правовідносин.

3. Трудова дисципліна й обов’язки працівника.

4. Теорії походження держави.

5. Джерела цивільного права.

6. Дисциплінарна відповідальність та дисциплінарні стягнення.

7. Поняття та ознаки держави.

8. Поняття фізичної особи, її дієздатність та правоздатність. Фізична особа – підприємець.

9. Матеріальна відповідальність та її види.

10. Форма держави та її елементи.

11. Загальні положення про право власності.

12. Індивідуальні трудові спори.

13. Поняття та ознаки правової держави.

14. Поняття та види правочинів. Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину.

15. Колективні трудові спори.

16. Історичні типи держави і права.

17. Захист цивільних прав та інтересів. Поняття позовної давності (загальна і спеціальна позовна давність).

18. Загальна характеристика фінансового права і фінансових правовідносин.

19. Функції держави.

20. Поняття зобов’язання, підстави його виникнення і припинення. Види забезпечення виконання зобов’язань.

21. Система фінансового права, підгалузі та інститути.

22. Поняття та види соціальних норм.

23. Поняття, підстави та види представництва.

24. Джерела фінансового права.

25. Право та його ознаки.

26. Поняття та умови договору. Укладення, зміна і розірвання договору.

27. Загальна характеристика Бюджетного кодексу України.

28. Правові відносини: поняття, структура, види.

29. Особливості спадкування за заповітом.

30. Поняття та значення бюджету.

31. Система права та система законодавства.

32. Особливості спадкування з законом.

33. Бюджетна система та бюджетний устрій України.

34. Поняття і структура правової норми.

35. Загальна характеристика господарського права та господарських правовідносин.

36. Бюджетний процес.

37. Форми (джерела) права.

38. Суб’єкти господарського права та його види.

39. Система оподаткування в Україні та її значення.

40. Систематизація правових актів та її види.

41. Підприємництво: правова основа, основні види та форми.

42. Поняття податку, його функції та елементи.

43. Види і загальна характеристика правових актів.

44. Монополізм і конкуренція підприємницькій діяльності.

45. Податкова система України.

46. Законність та її гарантії.

47. Інвестиції та інвестиційна діяльність.

48. Види податків та інших обов’язкових платежів.

49. Правопорушення: поняття, причини, ознаки, види.

50. Умови й порядок визнання юридичних осіб банкрутами.

51. Правове становище платників податків та податкових органів.

52. Юридична відповідальність: поняття, методи, види.

53. Загальна характеристика сімейного права та сімейних правовідносин.

54. Відповідальність платників податків за порушення податкового законодавства.

55. Підстави для притягнення до юридичної відповідальності та звільнення від неї.

56. Сім’я за сімейним законодавством.

57. Суб’єкт злочину. Осудність. Обмежена осудність.

58. Загальна характеристика конституційного права.

59. Шлюб за сімейним законодавством.

60. Загальна характеристика Кримінального кодексу України.

61. Джерела конституційного права.

62. Права та обов’язки подружжя.

63. Злочин: поняття, ознаки, види, склад.

64. Загальні засади конституційного ладу.

65. Права та обов’язки матері, батька і дитини.

66. Загальна характеристика кримінального права.

67. Народовладдя в Україні та форми його здійснення.

68. Влаштування дітей позбавлених батьківського піклування.

69. Стадії споєння злочину.

70. Громадянство України. Порядок його набуття та припинення.

71. Права та обов’язки інших членів сім’ї та родичів.

72. Співучасть у злочині, види співучасників.

73. Основи правового статусу громадян України.

74. Загальна характеристика трудового права і трудових правовідносин.

75. Поняття і підстави кримінальної відповідальності.

76. Загальна характеристика системи державної влади та місцевого самоврядування.

77. Джерела трудового права.

78. Поняття і мета та види кримінальних покарань.

79. Загальна характеристика адміністративного права і адміністративних відносин.

80. Трудовий договір: поняття, сторони, зміст.

81. Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування.

82. Джерела адміністративного права.

83. Колективний договір: поняття, сторони, зміст.

84. Призначення покарання.

85. Адміністративне покарання і адміністративний примус як методи державного управління.

86. Порядок прийняття на роботу.

87. Звільнення від кримінальної відповідальності.

88. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види, склад.

89. Поняття і види робочого часу.

90. Звільнення від покарання і його відбування.

91. Адміністративна відповідальність: поняття та підстави.

92. Час відпочинку та його види.

93. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.

94. Види адміністративних стягнень.

95. Загальні підстави розірвання трудового договору.

96. Загальна характеристика екологічного права.

97. Функції права.

98. Трудова дисципліна і обов’язки працівника.

99. Законодавство про охорону навколишнього середовища.

100. Дисциплінарна відповідальність та дисциплінарні стягнення.

101. Екологічні права та обов’язки громадян.

102. Органи прокуратури т їх правовий статус.

103. Порядок притягнення до адміністративної відповідальності.

104. Індивідуальні трудові спори.

105. Органи внутрішніх справ: структура, повноваження.

106. Стадії адміністративного провадження.

107. Матеріальна відповідальність та її види.

108. Служба безпеки України та її правовий статус.

109. Колективні трудові спори.

110. Права та обов’язки природокористувачів.

111. Основні принципи судоустрою та судочинства.

112. Розірвання трудового договору з ініціативи власника чи уповноваженого органу.

113. Конституційний суд України: порядок формування, склад, повноваження.

114. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника.

115. Система судів загальної юрисдикції.

116. Державна податкова служба: структура, повноваження.

117. Форма і строк трудового договору. Контракт.

118. Адвокатура, її роль у захисті прав та інтересів громадян і юридичних осіб.

119. Відпустки та їх види.

120. Мораль і право: спільні та відмінні ознаки.

 

ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Основними завданнями контролю знань студентів є оцінювання засвоєння ними теоретичних знань та практичних навичок з дисципліни «Правознавство». При цьому контрольні заходи мають стимулювати:

- систематичну самостійну роботу над навчальним матеріалом, забезпечити закріплення та реалізацію набутих теоретичних знань при виконанні практичних завдань за місцем роботи;

- сформувати навики відповідального ставлення до своїх обов’язків, самостійного цілеспрямованого пошуку потрібної інформації.

Оцінювання знань студентів здійснюється за результатами поточного та підсумкового контролю знань за 100 бальною шкалою.

Для оцінки знань зміст дисципліни поділяється на 2 модулі. Перший модуль включає два змістових модулі (ЗМ).

Після засвоєння навчального матеріалу ІІ модуля проводиться контрольний захід, який включає 3 теоретичних питання і тести. Теоретичне питання оцінюється максимальною кількістю 12 балів, тести 24 балів. Максимальна оцінка за контрольний захід може дорівнювати 50 балів.

 

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання у національну та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку:

 

Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за бальною шкалою Оцінка за розширеною шкалою Національна оцінка
А 90-100 відмінно
В 80-89 дуже добре 4,5
D 70-79 добре
C 60-69 задовільно 3,5
Е 50-59 достатньо
FX 35-49 незадовільно
F 0-34 неприйнятно

 

 

Розподіл балів при рейтинговій системі

З курсу «Правознавство»

 

Модуль І = 25 балів ПМК= М1+М2+МКР =100 балів
  ЗМ 1-3 = 25 балів   Підсумкова атестація по І-му модулю (формування сумарної оцінки) 25 бал.
Тема Т 1.1 Т 1.2 Т 2.1   Т 2.2 Т 3.1 Т 3.2
Активність на сем. заняттях   -           -
Виконання сам. роботи
Виконання інд. роботи        
Модуль ІІ = 25 балів
  ЗМ 4-6 = 25 балів   МКР   50 бал.    
Тема Т 4.1 Т 4.2 Т 5.1 Т 5.2 Т 6.1 Т 6.2  
Активність на сем. заняттях     -       -  
Виконання сам. роботи
Виконання інд. роботи -        
                           

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основна:

1. Конституція України прийнята 28 червня 1996 р.

2. Декларація «Про державний суверенітет України» від 16 липня 1990р.

3. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р.

4. Декларація прав національностей України від 1 липня 1991р.

5. Закон України «Про прокуратуру» від 5.11.1991 р.

7. Закон України «Про міліцію» від 20.12. 1990 р.

8. Закон України «Про адвокатуру» від 19.12.1992 р.

9. Закон України «Про Службу безпеки України» від 25.03. 1992 р.

10. Закон України «Про судоустрій України» від 7.02.2002 р.

11. Закон України «Про Конституційний суд України» від 16.10.1996 р.

12. «Про господарські суди»: Закон України від 4 червня 1991 р.

13. «Про вищу освіту»: Закон України від 17 січня 2002 р.

14. Про внесення змін до Закону України «Про державну податкову службу в Україні»: Закон України від 5.02.1998р.

15. Кодекс законів про працю України від 10.12. 1971 р.

16. Указ Президента України "Про утворення апеляційних господарських судів та затвердження мережі господарських судів" від 11.07.2001.

17. Кримінально-процесуальний кодекс України.

18. Цивільно-процесуальний кодекс України.

19. Про внесення змін до Закону України «Про статус суддів» Закон України від 21.06.2001р.

20. Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»: Закон України від 18.01.2001.

21. «Про правонаступництво України»: Закон України від 12 вересня 1991 р.

22. «Про громадянство України»: Закон України від 18 січня 2001 року.

23. Про внесення змін до Закону України «Про вибори народних депутатів в Україні» Закон України від 17.01.2002р.

24. «Про правовий статус іноземців» Закон України від 4 лютого 1994 р.

25. «Про національні меншини в України»: Закон України від 25 червня 1992 р.

26. Про внесення змін до Закону України «Про об'єднання громадян»: Закон України від 11.07.2001р.

27. Про внесення змін до Закону України «Про Всеукраїнський та місцеві референдуми» Закон України від 19.06.1992 р.

28. Про внесення змін до Закону України «Про охорону навколишнього середовища» Закон України від 5.03.1998р.

29. Про внесення змін до Закону Української РСР «Про власність»: Закон України від 14.10.1992р.

30. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р.

31. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002р.

32. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7. 12.1984 р.

33. Кримінальний кодекс України від 5.04.2001 р.

34. Земельний кодекс України від 25.10.2001р.

35. Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 р.

36. Господарський кодекс України від 29 листопада 2001р.

37. Господарський процесуальний кодекс України

38. Кодекс адміністративного судочинства.

 

Додаткова:

1. Копейчиков В.В. «Правознавство», підручник. – К., 2006.

2. Котюк В.О. «Основи держави і права», навчальний посібник. – К., 2003.

3. Комаров В. «Основи держави і права», підручник. – Х., 2003.

4. «Правознавство» / За ред. Дзери. – К.,2009.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.03 с.)