Між ким виникають сімейні відносини?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Між ким виникають сімейні відносини?а)між подружжям;

б)між особою, яка купує житло і особою, яка продає житло;

в)між державою та особою, яка створює сім’ю;

г)між державою і РАЦСом, батьками, дітьми.

 

18. Сімейне право як галузь права це:

а)система юридичних норм, які встановлюють систему і види шлюбного контракту;

б)це ідеї, погляди про цивільні угоди між членами сім’ї;

в)сукупність правових норм, які регулюють шлюбно-сімейні відносини;

г) система норм, які регламентують підстави та умови приватизації житла подружжям.

 

Які з названих нормативних актів не є джерелом сімейного права?

а)Житловий кодекс України;

б)Конституція України;

в)Сімейний кодекс України;

г)Цивільний кодекс України.

 

20. При припиненні трудового договору з причин, що не залежать від працівника, йому виплачується вихідна допомога у розмірі:

а) середнього місячного заробітку;

б) посадового окладу;

в) двомісячного середнього заробітку;

г) тримісячного середнього заробітку.

 

21. Трудовий договір - це:

а) правова форма вирішення трудових справ;

б) угода між трудовим колективом і адміністрацією підприємства;

в) документ для вирішення соціально-побутових питань;

г) угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою.

22. Зміст колективного договору становлять:

а) суб’єкти колективного договору;

б) об’єкти колективного договору;

в) взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин;

г) трудові права осіб, які уклали колективний договір.

 

23. Строк розгляду комісією по трудових спорах трудового спору становить:

а) протягом 5 днів з дня подання заяви;

б) протягом 7 днів з дня подання заяви;

в) протягом 10 днів з дня подання заяви;

г) протягом двох тижнів з дня подання заяви.

 

24. Працівникам, що стають на роботу вперше, трудова книжка оформляється не пізніше:

а) п’яти днів;

б) десяти днів;

в) двох тижнів;

г) одного місяця.

 

25. Різновидом неустойки як способу забезпечення виконання зобов’язання є:

а) завдаток;

б) пеня;

в) гарантія;

г) застава.

 

26.Який спосіб забезпечення зобов’язань застосовується лише між організаціями:

а) застава;

б) порука;

в) гарантія;

г) завдаток.

 

27. Коли наступає цивільна відповідальність без вини:

а) якщо особа вчинила цивільне правопорушення з необережності;

б) якщо шкода заподіяна джерелом підвищеної небезпеки;

в) якщо шкода заподіяна неповнолітнім до 18 років;

г) всі відповіді вірні.

 

28. У яких випадках боржник звільняється від відповідальності за невиконання зобов’язання:

а) при наявності причинного зв’язку між діями і наслідками;

б) якщо мав місце випадок;

в) якщо діяння вчинене з необережності;

г) якщо діяння вчинене шляхом бездіяльності.

 

29. Визначте на підставі яких із зазначених подій не виникають цивільні правовідносини:

а) реєстрація відкриття;

б) придбання телевізора у магазині;

в) виключення зі школи.

 

30. Двосторонніми є угоди, коли:

а) одна сторона має право, а інша обов’язок;

б) коли сторони мають лише обов’язки;

в) коли сторони мають і права, і обов’язки;

г) коли сторони мають права відносно одна одної.

 

31. Односторонньою є угода:

а) в якій приймає участь одна особа;

б) одна сторона має права, інша – обов’язки;

в) одна сторона має обов’язки по відношенню до іншої сторони;

г) в якій приймають участь дві рівноправні сторони.

 

32. Істотними умовами договору купівлі-продажу є:

а) сторони;

б) ціна;

в) строки;

г) предмет і ціна.

 

33. Сторона, яка має право вимагати від другої сторони виконання якоїсь дії або утримання від неї називається:

а) кредитором;

б) боржником;

в) заставодавцем;

г) поручителем.

 

34. Зміст зобов’язання складають:

а) права сторін;

а) предмет угоди;

в) права і обов’язки сторін;

г) предмет і строки угоди.

35. Право на працю включає в себе:

а) можливість заробляти собі на життя;

б) відсутність вільного вибору виду праці чи згоду на працю;

в) використання примусової праці;

г) всі відповіді вірні.

36. Свобода світогляду та віросповідання передбачає:

а) свободу сповідувати будь яку релігію чи не сповідувати ніякої;

б) з дозволу державних органів відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і релігійні обряди;

в) не вести релігійну пропаганду;

г) всі відповіді правильні.

 

37. Чи можливе звільнення від своїх обов'язків за мотива­ми релігійних переконань:

а) неможливе ні в якому разі;

б) неможливе, крім випадку заміни виконання військового обов'язку альтернативною службою;

в) можливе лише в окремих випадках на підставі вмотивованого рішення суду;

г) можливе, в будь-якому випадку.

 

38. Основною функцією політичних партій в Україні є:

а) задоволення інтересів та потреб окремих громадян;

б) сприяння формуванню та виявленню політичної волі громадян, участь у виборах;

в) зміна конституційного ладу країни;

г) порушення територіальної цілісності держави.

 

39. Для утворення профспілок треба мати дозвіл:

а) загального суду;

б) Конституційного Суду;

в) органу місцевого самоврядування;

г) дозвіл не потрібний.

 

40. Вкажіть при розгляді яких сімейних спорів участь органу опіки та піклування не є обов’язковою:

а) щодо місця проживання дитини;

б) щодо позбавлення та поновлення батьківських прав;

в) щодо відібрання дитини від особи, яка тримає її у себе не на підставі закону або рішення суду;

г) щодо розірвання шлюбу.

 

41. Місцем реєстрації шлюбу може бути:

а) квартира за місцем проживання;

б) приміщення державного органу реєстрації актів цивільного стану;

в) будинок міськвиконкому;

г) центральна площа населеного пункту.

 

42.Підставами визнання шлюбу недійсним є:

а) перебування особи в іншому шлюбі;

б) відсутність шлюбного контракту;

в) недосягнення шлюбного віку;

г) всі відповіді вірні.

 

43. Об’єктами права спільної сумісної власності можуть бути:

а) предмети побуту;

б) подарунки;

в) заробітна плата;

г) майно, яке є спадком.

 

44. Підставами припинення шлюбу є:

а) смерть одного з подружжя;

б) розірвання шлюбу;

в) оголошення одного з подружжя померлим;

г) всі відповіді вірні.

 

45. Державне управління це діяльність:

а) органів законодавчої влади;

б) органів судової влади;

в) органів виконавчої влади;

г) органів прокуратури.

 

46. Назвіть основні обов’язки державних службовців:

а) додержання Конституції та законів України;

б) захист своїх прав і законних інтересів у суді;

в) прояв творчості та ініціативи в роботі;

г) виявлення і розслідування вчинених злочинів.

 

47. Об’єктивна сторона складу адміністративного проступку включає:

а) протиправні наслідки;

б) вину;

в) осудність;

г) причини і умови, які сприяли вчиненню проступку.

 

48. Завданням законодавства про адміністративні правопорушення є:

а) охорона суспільного ладу держави;

б) охорона встановленого порядку управління;

в) охорона громадського порядку;

г) всі відповіді вірні.

49. Кодекс про адміністративні правопорушення прийнято:

а) в 1987 році;

б) в 1984 році;

в) в 2000 році;

г) в 2003 році.

 

50. До додаткових підстав розірвання трудового договору з ініціативи власника належать:

а) якщо власник сам бажає звільнити працівника;

б) здійснення працівником, що виконує виховні функції, аморального про­ступку, не сумісного з продовженням даної роботи;

в) вчинення працівником злочину;

г) якщо власник знайшов іншу особу на місце працівника.

 

51. Колективний договір укладається між:

а) власником або уповноваженим ним органом та працівником, який влаштовується на роботу;

б) власником або уповноваженим ним органом та первинною профспілковою організацією;

в) власником та трудовим колективом;

г) трудовим колективом і профспілковою організацією.

 

52. До структури заробітної плати Закон України „Про оплату праці", відносить:

а) основна та додаткова заробітна плата;

б) державні пенсійні виплати;

в) матеріальна допомога;

г) премії.

 

53. Що складає зміст трудового договору:

а) реалізація права на працю;

б) сукупність умов, що визначають взаємні права і обов’язки сторін;

в) законодавство на працю;

г) реалізація права на достатній життєвий рівень.

54. Щорічна основна відпустка надається рацівникам тривалістю:

а) 26 календарних дні;

б) 24 календарних дні;

в) 21 день;

г) 29 днів.

55. Бюджет – це:

а) фінансово-господарський план

б) Закон України

в) грошовий фонд коштів

г) вірне все вище вказане.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.76.226 (0.01 с.)