ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА РОЗДІЛАМИ І ТЕМАМИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА РОЗДІЛАМИ І ТЕМАМИПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Основною метою вивчення курсу “Правознавство“ є забезпечення майбутніх спеціалістів різних галузей необхідними правовими знаннями, які б дозволили їм забезпечити кваліфіковане управління і не допустити вчинення неправомірних дій.

Важливіша мета семінарських занять – залучення студентів до активного обговорення теоретичних питань, вироблення ними навичок творчої осмислення, здатності самостійно формулювати свої думки, чітко їх висловлювати, пов'язуючи загальнотеоретичні положення з вимогами практики.

Підготовка до семінару передбачає старанне вивчення рекомендованої літератури до певної теми, а також окремих першоджерел, матеріалів періодичних видань.

Зазначений перелік учбової літератури до тем не є вичерпним, студенти можуть використовувати і інші джерела. Під час підготовки до виступу на семінарі рекомендується скласти розгорнутий план або тези свого виступу, які можуть бути використані під час розгляду питань теми.

Виступаючи на семінарському занятті студент повинен будувати свою відповідь так, щоб в ній взагалі містилося: 1) чітке формулювання теоретичного положення (наприклад, поняття державного суверенітету, правового статусу та ін.); 2) обґрунтування цього положення і розкриття його найбільш характерних рис; 3) підкріплення положень конкретними фактами із першоджерел, учбової та наукової літератури.

Семінарські заняття можуть проводитися в різних формах: співбесіди, використання докладної системи, творчих дискусій, а завершуються проведенням письмової контрольної роботи, вирішенням тестів та задач.

Обговорення питань тем семінарських занять проводиться у формі дискусії, тому кожний виступаючий повинен намагатися доповнити, конкретизувати відповіді попередніх студентів таким чином, щоб по розглянутих питаннях була досягнута повнота і ясність.

По завершенню семінарського заняття викладач підводить підсумки обговорення теми, виправляє допущені помилки, роз'яснює незрозумілі питання і доповнює, в разі необхідності, відповіді студентів, оголошує оцінки. В процесі семінарських занять можуть використовуватися наочні посібники, схеми, слайди і та ін.

Індивідуальні заняття є однією із форм організації навчального процесу з предмету «Правознавство». Вони передбачають створення умов для як найповнішої реалізації творчих можливостей студентів, які виявили особливі здібності в навчанні та нахил до науково-дослідної роботи і творчої діяльності.

Індивідуальні заняття проводяться, у позанавчальний час за окремим графіком, складеним кафедрою з урахуванням потреб і можливостей студента і спрямовуються здебільшого на поглиблення вивчення студентами даної дисципліни, а у окремих випадках передбачають безпосередню участь студента у виконанні наукових досліджень та інших творчих завдань.

Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентом навчального матеріалу з даного предмету в час, вільний від обов'язкових навчальних занять.

Самостійна робота студентів забезпечується всіма навчально-методичними засобами, необхідними для вивчення конкретної навчальної дисципліни чи окремої теми: підручниками, навчальними та методичними посібниками, конспектами лекцій, навчально-лабораторним обладнанням, електронно-обчислювальною технікою тощо.

Студентам також рекомендується для самостійного опрацювання відповідна наукова література та періодичні видання.

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

з курсу “Правознавство”

для підготовки бакалаврів

галузь знань 0305 “Економіка та підприємництво”

напрями: 6.030509 “Облік і аудит”;

6.030508 “Фінанси і кредит”

6.030504 “Економіка підприємництва”;

6.030503 “Міжнародна економіка”;

6.030502 “Економічна кібернетика”

  Змістові модулі Кількість годин
Всього Лекції Семін. заняття Індивід. консул.робота Самост. робота
Модуль 1 =1 з.к. (36 год.)
ЗМ 1(Т.1- Т.1.2) Загальна характеристика держави і права
Т.1.1 Загальна характеристика держави    
Т.1.2 Загальна характеристика права  
ЗМ 2(Т.2.1- Т.2.2) Основи конституційного та адміністративного права
Т.2.1 Основи конституційного права
Т.2.2 Основи адміністративного права  
ЗМ 3 (Т.4.1 –Т.5.1) Основи цивільного та сімейного права
Т.3.1 Загальні положення цивільного права
Т.3.2 Основи сімейного права      
Всього по модулю
Модуль 2 =1 з.к. (36 год.)
ЗМ 4(Т.4.1 -Т.4.2) Основи трудового та житлового права
Т.4.1 Загальні положення трудового права  
Т.4.2 Основи житлового права    
ЗМ 5 (Т.5.1-Т.5.2) Основи фінансового та кримінального права
Т.5.1 Основи фінансового права  
Т.5.2 Загальні положення кримінального права
ЗМ 6 (Т.6.1- Т.6.2) Судові та правоохоронні органи
Т.6.1 Судова система України    
Т.6.2 Правоохоронні органи  
Всього по модулю
Разом годин з курсу
                               

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА РОЗДІЛАМИ І ТЕМАМИ

Модуль 1

Змістовий модуль 1

Тема 1.1 Загальна характеристика держави

Змістовий модуль 2

Змістовий модуль 3

Тема 3.2 Основи сімейного права

Самостійна робота

1. Сім’я за сімейним законодавством.

2. Шлюб за сімейним законодавством.

3. Права та обов’язки подружжя.

4. Шлюбний контракт.

5. Права та обов’язки матері, батька і дитини.

6. Усиновлення та патронат над дітьми.

Сімейне право – це сукупність правових норм, які регулюють особисті й пов’язані з ними майнові відносини громадян, що виникають із шлюбу й належності до сім’ї.Сімейний кодекс України регулює сімейні особисті немайнові та майнові відносини між подружжям, між батьками та дітьми, усиновлювачами та усиновленими, між матір'ю та батьком дитини щодо її виховання, розвитку та утримання. Шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у державному органі реєстрації актів цивільного стану.

Державна реєстрація шлюбу встановлена для забезпечення стабільності відносин між жінкою та чоловіком, охорони прав та інтересів подружжя, їхніх дітей, а також в інтересах держави та суспільства.

Шлюб реєструється після спливу одного місяця від дня подання особами заяви про реєстрацію шлюбу. За наявності поважних причин керівник державного органу реєстрації актів цивільного стану дозволяє реєстрацію шлюбу до спливу цього строку. Недійсний шлюб ,а також шлюб, визнаний недійсним за рішенням суду, не є підставою для виникнення у осіб, між якими він був зареєстрований, прав та обов'язків подружжя, а також прав та обов'язків, які встановлені для подружжя іншими законами України.

Шлюбний договір може бути укладено особами, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, а також подружжям. На укладення шлюбного договору до реєстрації шлюбу, якщо його стороною є неповнолітня особа, потрібна письмова згода її батьків або піклувальника, засвідчена нотаріусом.

Шлюбним договором регулюються майнові відносини між подружжям, визначаються їхні майнові права та обов'язки. Шлюб припиняється внаслідок смерті одного з подружжя або оголошення його померлим.

Шлюб припиняється внаслідок його розірвання. Мати, батько мають рівні права та обов'язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою. Розірвання шлюбу між батьками, проживання їх окремо від дитини не впливає на обсяг їхніх прав і не звільняє від обов'язків щодо дитини.

 

Питання для самоконтролю

1. Як би ви визначили поняття «сім’я»?

2. Які питання не можуть бути предметом шлюбного договору?

3. Назвіть порядок і підстави укладення та розірвання шлюбу.

4. Які основні обов’язки дітей щодо своїх батьків?

5. У чому полягає взаємний характер обов’язків батьків і дітей?

 

Література

1. Конституція України від 26.06. 1996 р.

2. Сімейний кодекс України від 10.01.2002.р.

3. Правознавство / За ред. В.В. Копейчикова . – К.2005.

4. Котюк В.О. "Основи держави і права", навчальний посібник – К., 2003.

 

Модуль 2

Змістовий модуль 4

Змістовий модуль 5

Змістовий модуль 6

Тема 6.1 Судова система України

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Кому належить виключне право визначати та змінювати конституційний лад в Україні:

а) Президенту України;

б) Верховній Раді України;

в) народу України;

г) Конституційному Суду України.

 

2. Народ в Україні здійснює владу:

а) безпосередньо;

б) через органи державної влади;

в) через органи місцевого самоврядування;

г) правильно все вище викладене.

 

3. На основі чого приймаються в Україні закони та інші нормативні акти:

а) Указів Президента;

б) Постанов Кабінету Міністрів;

в) Конституції України;

г) моральних норм.

 

4. Усі суб'єкти права власності в Україні:

а) рівні перед законом;

б) мають свої власні обов'язки;

в) мають обсяг прав залежно від форми власності;

г) мають обов’язки залежно від форм власності.

 

5. Кожний громадянин згідно з Конституцією України має право:

а) володіти природними об'єктами;

б) користуватися природними об'єктами;

в) розпоряджатися природними об'єктами;

г) правильної відповіді немає.

 

6. Адміністративний арешт може бути призначений:

а) начальником райвідділу міліції;

б) прокурором;

в) судом;

г) адміністративною комісією.

 

7. Оберіть види адміністративних стягнень:

а) штраф;

б) позбавлення волі;

в) догана;

г) громадські роботи.

 

8. З якого віку можливе притягнення до адміністративної відповідальності:

а) 14 років;

б) 16 років;

в) 18 років;

г) законом не визначено.

 

9. Максимальний строк адміністративного арешту становить:

а) до 1 місяця;

б) до 10 діб;

в) два тижня;

г) до 15 діб.

 

10. Які адміністративні стягнення можуть виступати в якості як основних, так і додаткових:

а) попередження;

б) штраф;

в) оплатне вилучення предмета, що став знаряддям правопорушення;

г) всі відповіді вірні

 

11. Суспільні відносини, пов’язані з формуванням, розподілом і використанням централізованих і децентралізованих фондів коштів:

а) державні фінанси;

б) фінанси підприємств;

в) приватні фінанси;

г) колективні фінанси.

 

12. Міністра фінансів України призначає:

а) Кабінет Міністрів України;

б) Верховна Рада України;

в) Президент України;

г) Міністерство фінансів України.

 

13. Вищим органом державного фінансового контролю при Верховній Раді України є:

а) Міністерство фінансів України;

б) Державне казначейство України;

в) Контрольно-ревізійне управління;

г) Рахункова палата України.

 

14. Система фінансового законодавства – це:

а) система нормативно-правових актів;

б) внутрішня побудова фінансово-правової норми;

в) сукупність фінансово-правових інститутів;

г) сукупність фінансово-правових відносин.

 

15. Бюджет – це:

а) фінансово-господарський план;

б) Закон України;

в) грошовий фонд коштів;

г) вірне все вище вказане.

 

16. Сімейне право як наука це:

а)система правових норм;

б)система теоретичних знань (поглядів, теорій, ідей) ;

в)знання про форми шлюбу;

г) знання про сімейний кодекс.

 

ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Основними завданнями контролю знань студентів є оцінювання засвоєння ними теоретичних знань та практичних навичок з дисципліни «Правознавство». При цьому контрольні заходи мають стимулювати:

- систематичну самостійну роботу над навчальним матеріалом, забезпечити закріплення та реалізацію набутих теоретичних знань при виконанні практичних завдань за місцем роботи;

- сформувати навики відповідального ставлення до своїх обов’язків, самостійного цілеспрямованого пошуку потрібної інформації.

Оцінювання знань студентів здійснюється за результатами поточного та підсумкового контролю знань за 100 бальною шкалою.

Для оцінки знань зміст дисципліни поділяється на 2 модулі. Перший модуль включає два змістових модулі (ЗМ).

Після засвоєння навчального матеріалу ІІ модуля проводиться контрольний захід, який включає 3 теоретичних питання і тести. Теоретичне питання оцінюється максимальною кількістю 12 балів, тести 24 балів. Максимальна оцінка за контрольний захід може дорівнювати 50 балів.

 

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання у національну та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку:

 

Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за бальною шкалою Оцінка за розширеною шкалою Національна оцінка
А 90-100 відмінно
В 80-89 дуже добре 4,5
D 70-79 добре
C 60-69 задовільно 3,5
Е 50-59 достатньо
FX 35-49 незадовільно
F 0-34 неприйнятно

 

 

З курсу «Правознавство»

 

Модуль І = 25 балів ПМК= М1+М2+МКР =100 балів
  ЗМ 1-3 = 25 балів   Підсумкова атестація по І-му модулю (формування сумарної оцінки) 25 бал.
Тема Т 1.1 Т 1.2 Т 2.1   Т 2.2 Т 3.1 Т 3.2
Активність на сем. заняттях   -           -
Виконання сам. роботи
Виконання інд. роботи        
Модуль ІІ = 25 балів
  ЗМ 4-6 = 25 балів   МКР   50 бал.    
Тема Т 4.1 Т 4.2 Т 5.1 Т 5.2 Т 6.1 Т 6.2  
Активність на сем. заняттях     -       -  
Виконання сам. роботи
Виконання інд. роботи -        
                           

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основна:

1. Конституція України прийнята 28 червня 1996 р.

2. Декларація «Про державний суверенітет України» від 16 липня 1990р.

3. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р.

4. Декларація прав національностей України від 1 липня 1991р.

5. Закон України «Про прокуратуру» від 5.11.1991 р.

7. Закон України «Про міліцію» від 20.12. 1990 р.

8. Закон України «Про адвокатуру» від 19.12.1992 р.

9. Закон України «Про Службу безпеки України» від 25.03. 1992 р.

10. Закон України «Про судоустрій України» від 7.02.2002 р.

11. Закон України «Про Конституційний суд України» від 16.10.1996 р.

12. «Про господарські суди»: Закон України від 4 червня 1991 р.

13. «Про вищу освіту»: Закон України від 17 січня 2002 р.

14. Про внесення змін до Закону України «Про державну податкову службу в Україні»: Закон України від 5.02.1998р.

15. Кодекс законів про працю України від 10.12. 1971 р.

16. Указ Президента України "Про утворення апеляційних господарських судів та затвердження мережі господарських судів" від 11.07.2001.

17. Кримінально-процесуальний кодекс України.

18. Цивільно-процесуальний кодекс України.

19. Про внесення змін до Закону України «Про статус суддів» Закон України від 21.06.2001р.

20. Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»: Закон України від 18.01.2001.

21. «Про правонаступництво України»: Закон України від 12 вересня 1991 р.

22. «Про громадянство України»: Закон України від 18 січня 2001 року.

23. Про внесення змін до Закону України «Про вибори народних депутатів в Україні» Закон України від 17.01.2002р.

24. «Про правовий статус іноземців» Закон України від 4 лютого 1994 р.

25. «Про національні меншини в України»: Закон України від 25 червня 1992 р.

26. Про внесення змін до Закону України «Про об'єднання громадян»: Закон України від 11.07.2001р.

27. Про внесення змін до Закону України «Про Всеукраїнський та місцеві референдуми» Закон України від 19.06.1992 р.

28. Про внесення змін до Закону України «Про охорону навколишнього середовища» Закон України від 5.03.1998р.

29. Про внесення змін до Закону Української РСР «Про власність»: Закон України від 14.10.1992р.

30. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р.

31. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002р.

32. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7. 12.1984 р.

33. Кримінальний кодекс України від 5.04.2001 р.

34. Земельний кодекс України від 25.10.2001р.

35. Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 р.

36. Господарський кодекс України від 29 листопада 2001р.

37. Господарський процесуальний кодекс України

38. Кодекс адміністративного судочинства.

 

Додаткова:

1. Копейчиков В.В. «Правознавство», підручник. – К., 2006.

2. Котюк В.О. «Основи держави і права», навчальний посібник. – К., 2003.

3. Комаров В. «Основи держави і права», підручник. – Х., 2003.

4. «Правознавство» / За ред. Дзери. – К.,2009.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Основною метою вивчення курсу “Правознавство“ є забезпечення майбутніх спеціалістів різних галузей необхідними правовими знаннями, які б дозволили їм забезпечити кваліфіковане управління і не допустити вчинення неправомірних дій.

Важливіша мета семінарських занять – залучення студентів до активного обговорення теоретичних питань, вироблення ними навичок творчої осмислення, здатності самостійно формулювати свої думки, чітко їх висловлювати, пов'язуючи загальнотеоретичні положення з вимогами практики.

Підготовка до семінару передбачає старанне вивчення рекомендованої літератури до певної теми, а також окремих першоджерел, матеріалів періодичних видань.

Зазначений перелік учбової літератури до тем не є вичерпним, студенти можуть використовувати і інші джерела. Під час підготовки до виступу на семінарі рекомендується скласти розгорнутий план або тези свого виступу, які можуть бути використані під час розгляду питань теми.

Виступаючи на семінарському занятті студент повинен будувати свою відповідь так, щоб в ній взагалі містилося: 1) чітке формулювання теоретичного положення (наприклад, поняття державного суверенітету, правового статусу та ін.); 2) обґрунтування цього положення і розкриття його найбільш характерних рис; 3) підкріплення положень конкретними фактами із першоджерел, учбової та наукової літератури.

Семінарські заняття можуть проводитися в різних формах: співбесіди, використання докладної системи, творчих дискусій, а завершуються проведенням письмової контрольної роботи, вирішенням тестів та задач.

Обговорення питань тем семінарських занять проводиться у формі дискусії, тому кожний виступаючий повинен намагатися доповнити, конкретизувати відповіді попередніх студентів таким чином, щоб по розглянутих питаннях була досягнута повнота і ясність.

По завершенню семінарського заняття викладач підводить підсумки обговорення теми, виправляє допущені помилки, роз'яснює незрозумілі питання і доповнює, в разі необхідності, відповіді студентів, оголошує оцінки. В процесі семінарських занять можуть використовуватися наочні посібники, схеми, слайди і та ін.

Індивідуальні заняття є однією із форм організації навчального процесу з предмету «Правознавство». Вони передбачають створення умов для як найповнішої реалізації творчих можливостей студентів, які виявили особливі здібності в навчанні та нахил до науково-дослідної роботи і творчої діяльності.

Індивідуальні заняття проводяться, у позанавчальний час за окремим графіком, складеним кафедрою з урахуванням потреб і можливостей студента і спрямовуються здебільшого на поглиблення вивчення студентами даної дисципліни, а у окремих випадках передбачають безпосередню участь студента у виконанні наукових досліджень та інших творчих завдань.

Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентом навчального матеріалу з даного предмету в час, вільний від обов'язкових навчальних занять.

Самостійна робота студентів забезпечується всіма навчально-методичними засобами, необхідними для вивчення конкретної навчальної дисципліни чи окремої теми: підручниками, навчальними та методичними посібниками, конспектами лекцій, навчально-лабораторним обладнанням, електронно-обчислювальною технікою тощо.

Студентам також рекомендується для самостійного опрацювання відповідна наукова література та періодичні видання.

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

з курсу “Правознавство”

для підготовки бакалаврів

галузь знань 0305 “Економіка та підприємництво”

напрями: 6.030509 “Облік і аудит”;

6.030508 “Фінанси і кредит”

6.030504 “Економіка підприємництва”;

6.030503 “Міжнародна економіка”;

6.030502 “Економічна кібернетика”

  Змістові модулі Кількість годин
Всього Лекції Семін. заняття Індивід. консул.робота Самост. робота
Модуль 1 =1 з.к. (36 год.)
ЗМ 1(Т.1- Т.1.2) Загальна характеристика держави і права
Т.1.1 Загальна характеристика держави    
Т.1.2 Загальна характеристика права  
ЗМ 2(Т.2.1- Т.2.2) Основи конституційного та адміністративного права
Т.2.1 Основи конституційного права
Т.2.2 Основи адміністративного права  
ЗМ 3 (Т.4.1 –Т.5.1) Основи цивільного та сімейного права
Т.3.1 Загальні положення цивільного права
Т.3.2 Основи сімейного права      
Всього по модулю
Модуль 2 =1 з.к. (36 год.)
ЗМ 4(Т.4.1 -Т.4.2) Основи трудового та житлового права
Т.4.1 Загальні положення трудового права  
Т.4.2 Основи житлового права    
ЗМ 5 (Т.5.1-Т.5.2) Основи фінансового та кримінального права
Т.5.1 Основи фінансового права  
Т.5.2 Загальні положення кримінального права
ЗМ 6 (Т.6.1- Т.6.2) Судові та правоохоронні органи
Т.6.1 Судова система України    
Т.6.2 Правоохоронні органи  
Всього по модулю
Разом годин з курсу
                               

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА РОЗДІЛАМИ І ТЕМАМИ

Модуль 1

Змістовий модуль 1Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.76.226 (0.07 с.)