ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Адвокатура України здійснює свою діяльність на принципах верховенства закону, незалежності, демократизму, гуманізму і конфіденційності.Верховенство закону — основний принцип, закріплений у ст. 8 Конституції: "В Україні визнається і діє принцип верховенства права". Конституційне визнання принципу верховенства права створює належні умови захисту прав і свобод людини, дає мож­ливість стверджувати, що вітчизняне законодавство не повинно суперечити природним правам людини (на життя, свободу, безпе­ку, рівність, захист тощо). Принцип верховенства права повинен бути складовою частиною державної правової системи, відповідно до Статуту Ради Європи (ст. 3).

Для адвокатури принцип верховенства права набуває особ­ливого значення, оскільки адвокатська діяльність спрямована на захист загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, основним пріоритетом якого є права і свободи людини і громадянина. Адвокатура, керуючись своїм конституційним призначенням, дотримуючись принципу верховенства права, бере активну участь у побудові правової держави.

Основною невід'ємною ознакою правової держави є верхо­венство права. Принцип верховенства права означає, що адвокат зобов'язаний вести захист чи представництво тільки законними правовими засобами; відстоювати законні інтереси клієнта; негайно реагувати на порушення, що допускаються в судових органах, у прокуратурі та іншими учасниками процесу, якщо їхні дії порушують права і свободи обвинуваченого інтереси якого представляються; оскаржувати в інтересах клієнта незаконні і необгрунтовані рішення суду й інших правоохоронних органів.

Згідно зі ст. 6 Правил адвокатської етики у своїй професійній діяльності адвокат зобов'язаний дотримуватись чинного законо­давства України, сприяти утвердженню та практичній реалізації принципів верховенства права та законності, застосовувати всі свої знання і професійну майстерність для належного захисту і пред­ставництва прав та законних інтересів громадян і юридичних осіб. Адвокат не має права в своїй професійній діяльності вдаватися до засобів та методів, які суперечать чинному законодавству.

Незалежність адвокатських об'єднань (бюро, колегій, контор, фірм) — неприпустимість будь-якого втручання з боку державних органів, суспільних об'єднань і громадян. Цей принцип сприяє здійсненню професійних повноважень адвокатів, які спрямовані на захист прав і свобод фізичних і юридичних осіб, на забез­печення конституційного права кожного на правову допомогу. Основні положення про роль адвокатів, прийняті у 1990 р. VIII Конгресом ООН із запобігання злочинам, звертають особливу увагу на необхідність забезпечення прав людини та ефективну можливість користуватися юридичною допомогою. Допомога здійснюється незалежною юридичною професією, при цьому встановлюється, що асоціації адвокатів забезпечують юридичну допомогу всім, хто її потребує.

Поряд з міжнародними нормами принцип незалежності деталь­но регламентований чинним законодавством. Так, ст. 10 Закону "Про адвокатуру" проголошує заборону щодо будь-якого втручання в адвокатську діяльність, вимагання від адвоката та його помічника, службових осіб, та технічних працівників адвокатських об'єднань відомостей, що становлять адвокатську таємницю. Стаття 397 КК передбачає відповідальність за вчинення в будь-якій формі переш­код до здійснення правомірної діяльності захисника чи представни­ка особи з надання правової допомоги або порушення встановлених законом гарантій їх діяльності та професійної таємниці. Правилами адвокатської етики передбачено, що з метою дотримання принципу незалежності адвокат у своїй професійній діяльності зобов'язаний протистояти будь-яким спробам посягання на його незалежність. Однією з необхідних умов здійснення адвокатської діяльності є незалежність у виконанні своїх професійних прав та обов'язків, що передбачає його свободу від будь-якого зовнішнього впливу, тиску чи втручання в його діяльність, зокрема з боку державних органів, а також від впливу своїх особистих інтересів (ст. 5 Правил адвокатської етики).

Рішення ключових питань організації і діяльності адвокатури приймаються об'єднаннями адвокатів чи самостійно без втручання з боку органів виконавчої влади. Мін'юстом не встановлюються правила оплати праці адвокатів. Питання оплати регулюються Законом "Про адвокатуру" і статутами адвокатських об'єднань. Свобода діяльності адвокатських об'єднань і відсутність контролю збоку держави не свідчить про свавілля. Відповідно до Основних положень про роль адвокатів професійні асоціації адвокатів коо­перуються з урядом та іншими інститутами та державними уста новами для досягнення цілей правосуддя і суспільного інтересу.

Демократизм діяльності адвокатури характеризується тим, що вона спрямована на забезпечення і гарантування захисту прав і свобод особи, яка потребує цього захисту. Свобода одного висту­пає в єдності зі свободою усіх. Адвокатські бюро, колегії, фірми й інші об'єднання рівні у своїй діяльності і керуються Конституцією України, українськими і міжнародними законодавчими актами, договорами й угодами. Захист інтересів фізичних і юридичних осіб є реальним втіленням у державі найважливіших людських цінностей — свободи, рівності, справедливості, що здатні при­носити користь особі, суспільству і державі. ! Демократичний принцип діяльності адвокатури полягає у добровільному характері професійної діяльності; доступності набуття статусу адвоката; вільному виборі організаційних форм здійснення адвокатської діяльності (адвокатські об'єднання, адвокатські бюро, колегії, фірми); забезпеченні суспільних інте­ресів, соціальних та професійних прав адвокатів; колегіальності у вирішенні проблем діяльності адвокатури; самоврядуванні ад­вокатських об'єднань тощо.

Гуманізмяк правовий принцип характеризується тим, що адвокатура призначена для служіння суспільству й людині в ньому, для захисту її життя, здоров'я, безпеки, честі, гідності, власності й інших особистих, соціально-економічних і політич-' них прав і свобод. Існування адвокатури як правового інституту, ' який покликаний професійно захищати права і свободи людини, представляти інтереси громадян у різних організаціях та перед фізичними особами, свідчить про особливу гуманну роль цієї гро­мадської установи. Гуманізм адвокатської діяльності виявляється у поважному ставленні без будь-яких обмежень та перешкод до кожної людини, тільки з урахуванням її особистих якостей і ін­дивідуальних здібностей.

Елемент гуманності нерозривно пов'язаний з милосердям, що являє собою готовність допомогти конкретній людині. Милосердя, поєднане з гуманністю, підвищує, возвеличує будь-яку людину, що володіє можливістю впливати на долі інших людей.

Конфіденційність адвокатської діяльності полягає у можливості всебічного захисту прав і інтересів людини і гарантуванні збере­ження у таємниці всієї інформації, отриманої в результаті здій­снення захисту. Відсутність елементу конфіденційності виключає можливість надання юридичної допомоги клієнтам, тому що вони відчували б недовіру до адвоката. Законом "Про адвокатуру" пере­дбачено обов'язок адвоката зберігати адвокатську таємницю. Пред­метом адвокатської таємниці визнано питання, з яких громадянин або юридична особа звертались до адвоката, суть консультації, порад, роз'яснень та інших відомостей, що були надані адвокатом у результаті здійснення професійної діяльності та надання правової допомоги. Відповідно до Правил адвокатської етики дотримання принципу конфіденційності є необхідною умовою довірчих від­носин між адвокатом і клієнтом, без яких неможливо надання належної професійної правової допомоги. Адвокати, які порушили принцип конфіденційності та розголосили відомості досудового слідства, несуть юридичну відповідальність.

Адвокатські об'єднання діють на засадахдобровільності, само­врядування, колегіальності та гласності.

Добровільність адвокатських об'єднань полягає у можливості, з одного боку, вільного вступу до цих об'єднань, а з іншого — виходу за власним бажанням. Адвокат на свій розсуд вирішує питання, об'єднуватись з іншими адвокатами чи працювати ін­дивідуально. Питання добровільного об'єднання останнім часом почали обговорювати на предмет обов'язкового членства у коле­гіях усіх адвокатів, які набули такого правового статусу. Можна зауважити, що це буде порушенням принципів демократизму і добровільності.

В.Д. Басай наголошує на необхідності організаційної єдності, яка потрібна для більш ефективного здійснення адвокатурою покладених на неї завдань, захисту професійних прав та інтересів адвокатів, зміцнення їх гарантій, представництва перед державою всього адвокатського корпусу, контролю за якістю надання адво­катських послуг. Він також зазначає, що створення такої єдиної організаційної структури як Національна професійна асоціація адвокатів України забезпечить координацію діяльності розпоро­шених адвокатських об'єднань.

Самоврядування у діяльності адвокатських об'єднань полягає у можливості за власним бажанням осіб, які відповідно до за­кону отримали свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю, утворювати об'єднання для здійснення професійної діяльності та надання правової допомоги. Адвокати, що входять до об'єднання, обирають керівний орган, встановлюють порядок діяльності, структуру, штатну чисельність та інші питання, що пов'язані з організацією діяльності адвокатського об'єднання.

Колегіальність як принцип функціонування адвокатського об'єднання, означає, що певні рішення приймаються групою адво­катів, а голова об'єднання виконує певні господарські та розпорядчі функції. Питання організації, повноважень та функціонування входять до компетенції загальних зборів або іншого колегіального органу адвокатського об'єднання, відповідно до статуту цього об'єднання.

Гласність у діяльності адвокатури — це можливість одержувати інформацію про діяльність професійної організації шляхом участі у зборах колегії адвокатів, виконанні функцій члена кваліфіка­ційно-дисциплінарної комісії. Адвокат може внести на розгляд зборів будь-яке питання, що стосується діяльності цієї організації. Діяльність адвокатури відкрито обговорюється громадськістю і висвітлюється в засобах масової інформації. Принцип гласності тісно пов'язаний з адвокатською таємницею. Дані досудового слідства, які стали відомі адвокату у зв язку з виконанням ним своїх професійних обов'язків, можуть бути розголошені тільки з дозволу слідчого або прокурора.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.42.98 (0.01 с.)