Модуль І: Правові основи економічної безпеки.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Модуль І: Правові основи економічної безпеки.Модуль І: Правові основи економічної безпеки.

ТЕМА 1: Основи економічної безпеки (4 години).

Самостійна робота №1

Методичні вказівки

Під час вивчення положень цієї теми основну увагу потрібно звернути на те, що становлення української державності має на меті побудову сучасної європейської країни з розвиненою економікою, спроможною задовольнити соціальні та матеріальні потреби її громадян. Економічні інтереси є частиною національних інтересів країни, але на сьогодні саме економіка є найбільш вразливим елементом національної безпеки держави. Ефективна система економічної безпеки держави – це питання існування будь-якої держави, тому її забезпечення є одним із пріоритетних завдань розвитку української держави.

 

Письмово виконайте в зошитах для самостійнойної роботи подані нижче завдання:

Індивідуальне завдання №1

1. Теоретичне завдання. Основні підходи до виокремлення складових економічної безпеки підприємства.

2. Практичне завдання. Дослідивши ринкове становище підприємства, визначте основні загрози та запропонуйте три найбільш термінові рішення для покращання ринкової безпеки компанії.

Індивідуальне завдання №2

1. Теоретичне завдання. Особливості оцінки рівня економічної безпеки підприємств різних сфер бізнесу.

2. Практичне завдання. Проаналізувавши загальну стратегію розвитку підприємства, запропонуйте програму найбільш термінових рішень для покращання рівня економічної безпеки.

Індивідуальне завдання №3

1. Теоретичне завдання. Поняття, роль та складові механізму забезпечення економічної безпеки підприємства.

2. Практичне завдання. На основі діагностики фінансового стану визначте три найбільш проблемні зони діяльності підприємства та запропонуйте рішення щодо покращання фінансової безпеки обраного підприємства.

 

Для підготовки завдань користуйтесь, будь-ласка, літературою, що вказана в списку використаних джерел.

 

Форма перевірки –перевірка виконаного завдання


 

ТЕМА 2: Економічна безпека України (4 години).

Самостійна робота №2

Методичні вказівки

Під час вивчення положень цієї теми основну увагу потрібно звернути на те, що становлення української державності має на меті побудову сучасної європейської країни з розвиненою економікою, спроможною задовольнити соціальні та матеріальні потреби її громадян. Студентам слід використовувати терміни, що вони вивчили під час підготовки до занять у попередніх темах.

 

Письмово виконайте в зошитах для самостійнойної роботи подані нижче завдання:

Індивідуальне завдання №4

1. Теоретичне завдання. Організаційні моделі (форми) підприємницької діяльності в контексті різного рівня їх економічної безпеки.

2. Практичне завдання. Визначте три ключові аналітичні індикатори, які відображають найважливіші сфери діяльності обраного підприємства і можуть використовуватися у якості критеріїв управління його економічною безпекою.

 

Індивідуальне завдання №5

1. Теоретичне завдання. Фіктивна та тіньова підприємницька діяльність як загроза економічній безпеці підприємства.

2. Практичне завдання. Опишіть конкурентну ситуацію на ринку обраного підприємства, побудуйте конкурентну карту ринку та запропонуйте три рішення для покращання конкурентної позиції підприємства та його ринкової безпеки

Індивідуальне завдання №6

1. Теоретичне завдання. Методи та показники оцінки ефективності функціонування служби безпеки підприємства.

2. Практичне завдання. На основі аналізу показників прибутковості та ділової активності обраного підприємства визначте загрози в цій сфері та запропонуйте щонайменше 3 рішення щодо покращання рівня його економічної безпеки.

 

Для підготовки завдань користуйтесь, будь-ласка, літературою, що вказана в списку використаних джерел.

 

Форма перевірки –перевірка виконаного завдання


 

ТЕМА 3: Економічна злочинність в Україні, причини її виникнення та види (4 години).

Самостійна робота №3

Методичні вказівки

Під час вивчення положень цієї теми основну увагу потрібно звернути на такі терміни, як передумови виникнення економічної злочинності в Україні, економічна злочинність, основні ознаки економічної злочинності, а також слід використовувати дефініції, що були опрацьовані під час підготовки до занять у попередніх темах.

 

Письмово виконайте в зошитах для самостійнойної роботи подані нижче завдання:

 

Індивідуальне завдання №7

1. Теоретичне завдання. Зарубіжний досвід забезпечення економічної безпеки підприємств.

2. Практичне завдання. На основі методики інтегральної оцінки рівня економічної безпеки підприємства визначте основні загрози його економічній безпеці і запропонуйте щонайменше 3 найбільш термінові рішення щодо їх усунення (зменшення негативного впливу).

 

Індивідуальне завдання №8

1. Теоретичне завдання. Економічна безпека малих підприємств: особливості оцінки та способи забезпечення.

2. Практичне завдання. На основі показників обраного підприємства оцініть ймовірність його банкрутства щонайменше на основі 2 методик та запропонуйте три найбільш термінові превентивні заходи щодо його недопущення.

Індивідуальне завдання №9

1. Теоретичне завдання. Техніко-технологічна складова економічної безпеки підприємства: сутність, показники оцінювання та методи забезпечення.

2. Практичне завдання. На основі SWOT-аналізу визначте щонайменше 3 основні загрози ринковій безпеці підприємства і запропонуйте пропозиції щодо зміни стратегії компанії на ринку.

 

Для підготовки завдань користуйтесь, будь-ласка, літературою, що вказана в списку використаних джерел.

 

Форма перевірки –перевірка виконаного завдання


ТЕМА 4: Діяльність правоохоронних органів щодо забезпечення економічної безпеки та протидії злочинам у сфері економіки. (4 години).

Самостійна робота №4

Методичні вказівки

Під час вивчення положень цієї теми основну увагу потрібно звернути на такі терміни, як правоохоронний орган, правоохоронна функція, головні та другоряднв правоохоронні функції, система правоохоронних органів, ознаки правоохоронної діяльності, види правоохоронної діяльності, соціально-правові принципи правоохоронної діяльності. Для підготовки завдань користуйтесь, будь-ласка, літературою, що вказана в списку використаних джерел. Для ґрунтовного вивчення цієї тематики студентам слід використовувати дефініції, що були опрацьовані під час підготовки до занять у попередніх темах.

 

Письмово виконайте в зошитах для самостійнойної роботи подані нижче завдання:

 

Індивідуальне завдання №10

1. Теоретичне завдання. Екологічна безпека бізнесу: формування та оцінка.

2. Практичне завдання. На основі конкурентного аналізу визначте щонайменше 3 основні загрози підприємству з боку конкурентних сил і розробіть систему заходів щодо їх усунення (ослаблення).

Індивідуальне завдання №11

1. Теоретичне завдання. Методичні підходи до виокремлення критеріїв і показників оцінювання загального рівня економічної безпеки підприємства.

2. Практичне завдання. За результатами розрахунків величини грошових потоків підприємства сформувати аналітичний звіт, що повинен включати опис таких пунктів:

1. Фінансова політика підприємства

2. Облікова політика підприємства

3. Фінансова модель підприємства

4. Оцінка ефективності фінансової моделі

5. Оцінка рівня фінансової безпеки підприємства

6. Рекомендації щодо поліпшення фінансової моделі підприємства

 

Для підготовки завдань користуйтесь, будь-ласка, літературою, що вказана в списку використаних джерел.

 

Форма перевірки –перевірка виконаного завдання

 


 

ТЕМА 5: Попередження економічної злочинності. (4 години).

Самостійна робота №5

Методичні вказівки

Для підготовки завдань користуйтесь, будь-ласка, літературою, що вказана в списку використаних джерел. Для ґрунтовного вивчення цієї тематики студентам слід використовувати дефініції, що були опрацьовані під час підготовки до занять у попередніх темах. Під час вивчення положень цієї теми основну увагу потрібно звернути на такі терміни, як фіскальна система, детінізація економіки, судово-бухгалтерська експертиза, ревізія, «відмивання» нелегальних прибутків, лібералізація платіжної дисципліни та валютного ринку.

 

Письмово розкрийте в зошитах для самостійнойної роботи такий перелік термінів:

Фіскальна система,

детінізація економіки,

судово-бухгалтерська експертиза,

ревізія,

«відмивання» нелегальних прибутків,

лібералізація платіжної дисципліни та валютного ринку.

Письмово виконайте в зошитах для самостійнойної роботи подані нижче завдання:

Індивідуальне завдання №12

1. Теоретичне завдання. Теоретичні підходи до обґрунтування безпечної фінансової моделі підприємства.

2. Практичне завдання. За допомогою інструментарію бенчмаркінга проаналізувати можливості і запропонувати пропозиції по вдосконаленню окремих бізнес-процесів або видів продукції обраного підприємства.

 

Індивідуальне завдання №13

1. Теоретичне завдання. Основні підходи до побудови системи аналітичних індикаторів оцінки рівня інформаційної безпеки підприємства

2. Практичне завдання. На основі оцінки рівня екологічної складової економічної безпеки обраного підприємства визначте основні проблемні зони у цій сфері та розробіть щонайменше 3 заходи для підвищення рівня його економічної безпеки.

 

Напишіть, будь-ласка, реферативну доповідь за однією з наведених нижче тем за вибором:

 

1. Проблеми законодавчого удосконалення механізму регулювання діяльності підприємницьких суб'єктів в Україні

2. Нейтралізація загроз економічної злочинності фіскальній системі України

3. Використання обліково-контрольної системи в профілактиці економічної злочинності

4. Напрями реалізації заходів детінізації економіки

 

Дайте в зошитах для самостійної роботи письмові відповіді на такі питання до самоконтролю:

1. Як регулюється діяльність підприємницьких суб’єктів?

2. Які основні проблеми регулювання діяльності економічних суб’єктів?

3. Якими заходами здійснюється контроль за додержанням законодавства у підприємницькій діяльності?

4. Що належить до іноземних цінностей?

 

Для підготовки завдань користуйтесь, будь-ласка, літературою, що вказана в списку використаних джерел.

 

Форма перевірки –перевірка виконаного завдання

 

 


Самостійна робота №6

Методичні вказівки

Для підготовки завдань користуйтесь, будь-ласка, літературою, що вказана в списку використаних джерел. Для ґрунтовного вивчення цієї тематики студентам слід використовувати дефініції, що були опрацьовані під час підготовки до занять у попередніх темах. Під час вивчення положень цієї теми основну увагу потрібно звернути на такі терміни, як інформація. інформаційна безпека, таємна інформація, конфіденційна інформація, комерційна таємниця, детінізація економіки, судово-бухгалтерська експертиза, ревізія, «відмивання» нелегальних прибутків.

 

Письмово виконайте в зошитах для самостійнойної роботи подані нижче завдання:

Індивідуальне завдання №14

1. Теоретичне завдання. Політико-правова складова економічної безпеки бізнесу: поняття, склад та методи оцінки рівня.

2. Практичне завдання. На основі фінансових показників обраного підприємства визначте рівень його фінансової стійкості та платоспроможності, виявіть загрози в цій сфері та запропонуйте щонайменше 3 рішення щодо покращання фінансової безпеки обраного підприємства.

Індивідуальне завдання №15

1. Теоретичне завдання. Організація бізнес-процесів підприємства в контексті економічної безпеки підприємств.

2. Практичне завдання. На основі інформації обраного підприємства слід розробити (запропонувати удосконалене) положення про організацію служби економічної безпеки підприємства.

Будь-ласка, письмово розкрийте в зошитах для самостійнойної роботи такий перелік термінів:

Інформація.

Інформаційна безпека.

Таємна інформація.

Конфіденційна інформація.

Комерційна таємниця.

Державна таємниця.

Банківська таємниця.

 

Дайте в зошитах для самостійної роботи письмові відповіді на такі питання до самоконтролю:

1. Охарактеризуйте поняття "інформація".

2. Що розуміється під поняттям "асиметрична інформація"?

3. Дайте визначення поняттю "інформаційна безпека".

4. Назвіть основні причини недосконалості вітчизняних систем інформаційної безпеки.

5. Для чого необхідна інформаційна безпека?

6. Які ви знаєте інформаційні загрози?

7. Назвіть принципи діяльності щодо забезпечення інформаційної безпеки.

8. Охарактеризуйте наявний стан забезпечення інформаційної безпеки в Україні.

9. У чому полягають особливості загроз інформаційній безпеці?

10. Яка існує класифікація загроз інформаційній безпеці?

11. Назвіть класифікацію основних типів злочинних загроз інформації.

12. Які ви знаєте джерела інформації?

13. Дайте визначення поняттю "таємна інформація".

14. Що таке конфіденційна інформація?

15. Як ви розумієте поняття "комерційна таємниця"?

16. Які відомості відносять до промислової таємниці?

17. Охарактеризуйте поняття "банківська таємниця".

18. Назвіть особливості збереження комерційної таємниці.

19. Як ви розумієте поняття "інсайдерська інформація"?

20. Зміст інформаційної безпеки.

21. Поняття та класифікація загроз безпеки інформації.

22. Поняття та класифікація інформації з обмеженим доступом

 

Для підготовки завдань користуйтесь, будь-ласка, літературою, що вказана в списку використаних джерел.

 

Форма перевірки –перевірка виконаного завдання


 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА З КУРСУ «ПРАВОВІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


Самостійна робота

Методичні вказівки

Під час вивчення положень цієї теми основну увагу потрібно звернути на те, що становлення української державності має на меті побудову сучасної європейської країни з розвиненою економікою, спроможною задовольнити соціальні та матеріальні потреби її громадян. Студентам слід використовувати терміни, що вони вивчили під час підготовки до занять у попередніх темах.

 

Письмово виконайте в зошитах для самостійнойної роботи подані нижче завдання:

 

1. Скласти тестові завдання за темою «Основи економічної безпеки» (10 завдань - 4 варіанти відповіді)

2. Самостійно в зошиті визначити значення інформації як важливого елементу економічної безпеки та загрози її (інформації) безпеки.

3. Написати конспект про діяльність правоохоронних органів щодо забезпечення економічної безпеки на прикладі одного з правоохоронних органів (Наприклад: «Діяльність правоохоронних органів щодо забезпечення економічної безпеки та протидії злочинам у сфері економіки: Державна служба боротьби з економічною злочинністю»).

 

Для підготовки завдань користуйтесь, будь-ласка, літературою, що вказана в списку використаних джерел.

 

Форма перевірки –перевірка виконаного завдання

 


 

Самостійна робота

Методичні вказівки

Під час вивчення положень цієї теми основну увагу потрібно звернути на те, що становлення української державності має на меті побудову сучасної європейської країни з розвиненою економікою, спроможною задовольнити соціальні та матеріальні потреби її громадян. Студентам слід використовувати терміни, що вони вивчили під час підготовки до занять у попередніх темах.

 

Письмово виконайте в зошитах для самостійнойної роботи подані нижче завдання:

Індивідуальне завдання №1

1. Теоретичне завдання. Організаційні моделі (форми) підприємницької діяльності в контексті різного рівня їх економічної безпеки.

2. Практичне завдання. Визначте три ключові аналітичні індикатори, які відображають найважливіші сфери діяльності обраного підприємства і можуть використовуватися у якості критеріїв управління його економічною безпекою.

 

Індивідуальне завдання №2

1. Теоретичне завдання. Фіктивна та тіньова підприємницька діяльність як загроза економічній безпеці підприємства.

2. Практичне завдання. Опишіть конкурентну ситуацію на ринку обраного підприємства, побудуйте конкурентну карту ринку та запропонуйте три рішення для покращання конкурентної позиції підприємства та його ринкової безпеки

Індивідуальне завдання №3

1. Теоретичне завдання. Методи та показники оцінки ефективності функціонування служби безпеки підприємства.

2. Практичне завдання. На основі аналізу показників прибутковості та ділової активності обраного підприємства визначте загрози в цій сфері та запропонуйте щонайменше 3 рішення щодо покращання рівня його економічної безпеки.

 

Напишіть будь-ласка конспект з даної теми по цих питаннях:

1)Нормативно-правове забезпечення економічної безпеки України

2) Проблеми та шляхи забезпечення економічної безпеки України

 

Для підготовки завдань користуйтесь, будь-ласка, літературою, що вказана в списку використаних джерел.

 

Форма перевірки –перевірка виконаного завдання


Самостійна робота

Методичні вказівки

Під час вивчення положень цієї теми основну увагу потрібно звернути на такі терміни, як передумови виникнення економічної злочинності в Україні, економічна злочинність, основні ознаки економічної злочинності, а також слід використовувати дефініції, що були опрацьовані під час підготовки до занять у попередніх темах.

 

Письмово виконайте в зошитах для самостійнойної роботи подані нижче завдання:

 

Індивідуальне завдання №1

1. Теоретичне завдання. Зарубіжний досвід забезпечення економічної безпеки підприємств.

2. Практичне завдання. На основі методики інтегральної оцінки рівня економічної безпеки підприємства визначте основні загрози його економічній безпеці і запропонуйте щонайменше 3 найбільш термінові рішення щодо їх усунення (зменшення негативного впливу).

 

Індивідуальне завдання №2

1. Теоретичне завдання. Економічна безпека малих підприємств: особливості оцінки та способи забезпечення.

2. Практичне завдання. На основі показників обраного підприємства оцініть ймовірність його банкрутства щонайменше на основі 2 методик та запропонуйте три найбільш термінові превентивні заходи щодо його недопущення.

Індивідуальне завдання №3

1. Теоретичне завдання. Техніко-технологічна складова економічної безпеки підприємства: сутність, показники оцінювання та методи забезпечення.

2. Практичне завдання. На основі SWOT-аналізу визначте щонайменше 3 основні загрози ринковій безпеці підприємства і запропонуйте пропозиції щодо зміни стратегії компанії на ринку.

 

Для підготовки завдань користуйтесь, будь-ласка, літературою, що вказана в списку використаних джерел.

 

Форма перевірки –перевірка виконаного завдання


Самостійна робота

Методичні вказівки

Під час вивчення положень цієї теми основну увагу потрібно звернути на такі терміни, як правоохоронний орган, правоохоронна функція, головні та другоряднв правоохоронні функції, система правоохоронних органів, ознаки правоохоронної діяльності, види правоохоронної діяльності, соціально-правові принципи правоохоронної діяльності. Для підготовки завдань користуйтесь, будь-ласка, літературою, що вказана в списку використаних джерел. Для ґрунтовного вивчення цієї тематики студентам слід використовувати дефініції, що були опрацьовані під час підготовки до занять у попередніх темах.

 

Письмово виконайте в зошитах для самостійнойної роботи подані нижче завдання:

 

Індивідуальне завдання №1

1. Теоретичне завдання. Екологічна безпека бізнесу: формування та оцінка.

2. Практичне завдання. На основі конкурентного аналізу визначте щонайменше 3 основні загрози підприємству з боку конкурентних сил і розробіть систему заходів щодо їх усунення (ослаблення).

Індивідуальне завдання №2

1. Теоретичне завдання. Методичні підходи до виокремлення критеріїв і показників оцінювання загального рівня економічної безпеки підприємства.

2. Практичне завдання. За результатами розрахунків величини грошових потоків підприємства сформувати аналітичний звіт, що повинен включати опис таких пунктів:

7. Фінансова політика підприємства

8. Облікова політика підприємства

9. Фінансова модель підприємства

10. Оцінка ефективності фінансової моделі

11. Оцінка рівня фінансової безпеки підприємства

12. Рекомендації щодо поліпшення фінансової моделі підприємства

 

Для підготовки завдань користуйтесь, будь-ласка, літературою, що вказана в списку використаних джерел.

 

Форма перевірки –перевірка виконаного завдання

 


Самостійна робота

Методичні вказівки

Для підготовки завдань користуйтесь, будь-ласка, літературою, що вказана в списку використаних джерел. Для ґрунтовного вивчення цієї тематики студентам слід використовувати дефініції, що були опрацьовані під час підготовки до занять у попередніх темах. Під час вивчення положень цієї теми основну увагу потрібно звернути на такі терміни, як фіскальна система, детінізація економіки, судово-бухгалтерська експертиза, ревізія, «відмивання» нелегальних прибутків, лібералізація платіжної дисципліни та валютного ринку.

 

Письмово розкрийте в зошитах для самостійнойної роботи такий перелік термінів:

Фіскальна система,

детінізація економіки,

судово-бухгалтерська експертиза,

ревізія,

«відмивання» нелегальних прибутків,

лібералізація платіжної дисципліни та валютного ринку.

Письмово виконайте в зошитах для самостійнойної роботи подані нижче завдання:

Індивідуальне завдання №1

1. Теоретичне завдання. Теоретичні підходи до обґрунтування безпечної фінансової моделі підприємства.

2. Практичне завдання. За допомогою інструментарію бенчмаркінга проаналізувати можливості і запропонувати пропозиції по вдосконаленню окремих бізнес-процесів або видів продукції обраного підприємства.

 

Індивідуальне завдання №2

1. Теоретичне завдання. Основні підходи до побудови системи аналітичних індикаторів оцінки рівня інформаційної безпеки підприємства

2. Практичне завдання. На основі оцінки рівня екологічної складової економічної безпеки обраного підприємства визначте основні проблемні зони у цій сфері та розробіть щонайменше 3 заходи для підвищення рівня його економічної безпеки.

 

Напишіть, будь-ласка, реферативну доповідь за однією з наведених нижче тем за вибором:

 

1. Проблеми законодавчого удосконалення механізму регулювання діяльності підприємницьких суб'єктів в Україні

2. Нейтралізація загроз економічної злочинності фіскальній системі України

3. Використання обліково-контрольної системи в профілактиці економічної злочинності

4. Напрями реалізації заходів детінізації економіки

 

Дайте в зошитах для самостійної роботи письмові відповіді на такі питання до самоконтролю:

5. Як регулюється діяльність підприємницьких суб’єктів?

6. Які основні проблеми регулювання діяльності економічних суб’єктів?

7. Якими заходами здійснюється контроль за додержанням законодавства у підприємницькій діяльності?

8. Що належить до іноземних цінностей?

 

Для підготовки завдань користуйтесь, будь-ласка, літературою, що вказана в списку використаних джерел.

 

Форма перевірки –перевірка виконаного завдання

 

 


Самостійна робота

Методичні вказівки

Для підготовки завдань користуйтесь, будь-ласка, літературою, що вказана в списку використаних джерел. Для ґрунтовного вивчення цієї тематики студентам слід використовувати дефініції, що були опрацьовані під час підготовки до занять у попередніх темах. Під час вивчення положень цієї теми основну увагу потрібно звернути на такі терміни, як інформація. інформаційна безпека, таємна інформація, конфіденційна інформація, комерційна таємниця, детінізація економіки, судово-бухгалтерська експертиза, ревізія, «відмивання» нелегальних прибутків.

 

Письмово виконайте в зошитах для самостійнойної роботи подані нижче завдання:

Індивідуальне завдання №1

1. Теоретичне завдання. Політико-правова складова економічної безпеки бізнесу: поняття, склад та методи оцінки рівня.

2. Практичне завдання. На основі фінансових показників обраного підприємства визначте рівень його фінансової стійкості та платоспроможності, виявіть загрози в цій сфері та запропонуйте щонайменше 3 рішення щодо покращання фінансової безпеки обраного підприємства.

Індивідуальне завдання №2

1. Теоретичне завдання. Організація бізнес-процесів підприємства в контексті економічної безпеки підприємств.

2. Практичне завдання. На основі інформації обраного підприємства слід розробити (запропонувати удосконалене) положення про організацію служби економічної безпеки підприємства.

Будь-ласка, письмово розкрийте в зошитах для самостійнойної роботи такий перелік термінів:

Інформація.

Інформаційна безпека.

Таємна інформація.

Конфіденційна інформація.

Комерційна таємниця.

Державна таємниця.

Банківська таємниця.

 

Дайте в зошитах для самостійної роботи письмові відповіді на такі питання до самоконтролю:

1. Охарактеризуйте поняття "інформація".

2. Що розуміється під поняттям "асиметрична інформація"?

3. Дайте визначення поняттю "інформаційна безпека".

4. Назвіть основні причини недосконалості вітчизняних систем інформаційної безпеки.

5. Для чого необхідна інформаційна безпека?

6. Які ви знаєте інформаційні загрози?

7. Назвіть принципи діяльності щодо забезпечення інформаційної безпеки.

8. Охарактеризуйте наявний стан забезпечення інформаційної безпеки в Україні.

9. У чому полягають особливості загроз інформаційній безпеці?

10. Яка існує класифікація загроз інформаційній безпеці?

11. Назвіть класифікацію основних типів злочинних загроз інформації.

12. Які ви знаєте джерела інформації?

13. Дайте визначення поняттю "таємна інформація".

14. Що таке конфіденційна інформація?

15. Як ви розумієте поняття "комерційна таємниця"?

16. Які відомості відносять до промислової таємниці?

17. Охарактеризуйте поняття "банківська таємниця".

18. Назвіть особливості збереження комерційної таємниці.

19. Як ви розумієте поняття "інсайдерська інформація"?

20. Зміст інформаційної безпеки.

21. Поняття та класифікація загроз безпеки інформації.

22. Поняття та класифікація інформації з обмеженим доступом

 

Для підготовки завдань користуйтесь, будь-ласка, літературою, що вказана в списку використаних джерел.

 

Форма перевірки –перевірка виконаного завдання

 

 

 

Модуль І: Правові основи економічної безпеки.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.179.228 (0.059 с.)