ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Підстави примусової ліквідації суб’єктів господарювання.Загальні підстави примусової ліквідації:

- визнання судом недійсною. держ реєстрацію юр особи через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути

- визнання судом фіктивною діяльність СГ.

Ознаки фіктивності:

o зареєстрована чи перереєстрована на недійсні (втрачені, загублені) документи

o не зареєстровано в держ органах якщо обов’язковість реєстрації передбачена законодавством

o зареєстровано (перереєстровано_ у органах держ реєстрації фіз. особами з подальшою передачею (оформленням) у володіння чи управління підставним (неіснуючим) майном, померлим, безвісти зниклим особам або таким особам, що не мали намір проводити фін. госп. діяльність або реалізовувати повноваження

o зареєстровано чи перереєстровано СГ та проваджено фін ГД без відома чи згоди його засновників та призначених у законодавчом порядку керівників

- провадження юр. особою діяльності, що суперечить установчим документам або такої що заборонена законом

- невідповідність статутного капіталу вимогам закону (мінімальному його розміру)

- неподання протягом року органам держ податкової служби податкових декларацій та документів фін звітності відповідно до закону

- наявність в ЄДР запису про відсутність юр особи за вказаним місцем знаходження

Механізм правового регулювання примусової ліквідації, окрім регламентації підстав для прийняття рішення судом про ліквідацію передбачає також визначення суб’єктів, які уповноважені звертатись до суду з вимогою про ліквідацію юр особи. За ЦК звертатися до суду з вимогою ліквідації можуть: орган, що здійснює держ реєстрацію, учасник юр особи, стосовно акціонерного товариства: національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, органи держ податкової служби, органи фін безпеки України, ін. суб’єкти (зазначені в спеціальних законодавчих актах)


Фіктивна діяльність суб’єкта господарювання.

Ознаки фіктивності:

o зареєстрована чи перереєстрована на недійсні (втрачені, загублені) документи

o не зареєстровано в держ органах якщо обов’язковість реєстрації передбачена законодавством

o зареєстровано (перереєстровано_ у органах держ реєстрації фіз. особами з подальшою передачею (оформленням) у володіння чи управління підставним (неіснуючим) майном, померлим, безвісти зниклим особам або таким особам, що не мали намір проводити фін. госп. діяльність або реалізовувати повноваження

o зареєстровано чи перереєстровано СГ та проваджено фін ГД без відома чи згоди його засновників та призначених у законодавчом порядку керівників


Загальна процедура ліквідації суб’єктів господарювання.

Загальна процедура ліквідації СГ (ЦК і ГК)

Етапи:

І Установчий

1. Прийняття уповноваженими суб’єктами рішення про ліквідацію (учасник, засновник, уповноваженим органом або судом)

2. Субєкт прийняття рішення про ліквідацію повинен призначити ліквідаційну комісію (ЛК), голову комісії або ліквідатора та встановити порядок та строк заявлення кредиторами свої вимог до юр особи, що припиняється. Такий строк не можу становити менше 2 і більше 6 місяців з дня опублікування рішення про ліквідацію

3. Субєкти, що прийняли рішення про ліквідацію зобовязанаі протягом 3-х робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомити про це рішення держ. реєстратора.

Одночасно з реалізацією цієї стадії ведуться дії щодо держ реєстрації внесення запису про рішення учасників (засновників) юр особи або органу чи суду щодо припинення юр особи. Одночасно забезпечується публікація в спец. друкованому ЗМІ інформації про внесення згаданого запису до ЄДР

ІІ. Підготовчий – охоплює дії, які переважно вчиняються ЛК і ліквідаторами. Основне призначення цього етапу у виявлення вимог кредиторів та визначенні майнової бази та розрахунків з ними.

1. Дії, що випливають з правовідносин із боржником, а саме з дати внесення запису до ЄДР про рішення щодо ліквідації ЛК зобов’язана вжити всіх необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості юр особи та письмово повідомити кожного з боржників про припинення юр особи у встановлені ЦК строки. ЛК заявляє вимоги та позови про стягнення дебіторської заборгованості з боржників юр особи.

2. Дії, що випливають з правовідносин з кредиторами:

- ЛК вживає необхідних заходів щодо виявлення вимог кредиторів та повідомлення їх про результати розгляду (ЦК: кожна окрема вимога кредитора розглядається, після чтого приймається рішення про прийняття вимог кредитора

- ЛК зобов’язана повідоми учасників юр особи, суд або орган що прийняв рішення про ліквідацію юр особи про її участь в іншій юр особі та/або надати відомості про створені нею госп товариства, дочірні підприємства

- ЛК закриває рахунки, відкриті у фін установах, крім рахунка, який відкривається для розрахунків з кредиторами під час ліквідації юр особи

- ЛК вживає заходи щодо інвентаризації майна юр особи, а також майна її філій, представництв, дочірніх підприємств, а також майна, що підтверджує її корпоративні права в іншій юр особі

- ЛК виявляє та вживає заходів щодо повернення майна, яке перебуває у 3-х осіб

- у випадках передбачених законодавством ЛК забезпечує проведення незалежної оцінки майна

- ЛК вживає заходів щодо закриття окремих підрозділів юр особи (філій, представництв)

- ЛК здійснює відповідно до законодавства звільнення працівників юр особи

- ЛК повертає органам держ влади та місц самоврядування ліцензії, документи дозвільного характеру, ін. документи, а також печатки та штампи, які підлягають поверненню

- ЛК забезпечує своєчасне надання податковій і пенс фонду, фондам соц. страху документів юр особи, її філій та представництв у т.ч. первинних документів, регістрів, БО та под. обліку для проведення перевірок і визначення наявності або відсутності заборгованостей зі сплати податків, зборів, єдиного внесу на заг. обов’язкове соц. страх., страхових внесків

- до моменту затвердження ліквідаційного балансу ЛК подає вищезазначеним органам звітність за останній звітний період

- після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами ЛК складає проміжний ліквідаційний баланс, що включає в себе:

o відомості про склад майна юр особи

o перелік пред’явлених кредиторами вимог

o результат їх розгляду

Проміжний ліквідаційний баланс затверджується тим суб’єктом, що прийняв рішення про ліквідацію

ІІІ етап. Задоволення вимог кредиторів. Здійснення розрахунків з кредиторами.

1. На сьогодні не регламентованим виявляється момент, з якого можуть розпочатись розрахунки з кредиторами. (до 18 грудня діяла норма: з дня затвердження ліквідаційного балансу крім кредиторів 4-ї черги). На сьогодні дії лише норма, відповідно до якої виплата грошових сум кредиторам юр особи, що ліквідовується провадиться у порядку черговості встановленому ЦКУ

2. Дія у разі недостатності в юр особи що ліквідується, коштів, для задоволення вимог кредиторів ЛК повинна організувати реалізацію майна юр особи

3. Після завершення розрахунків з кредиторами ЛК складає ліквідаційний баланс, забезпечує його затвердження суб’єктом, що прийняв рішення про реорганізацію юр особи та забезпечує подання держ под.. службі

IV. Етап передачі майна учасникам (засновнику або власнику) СГ

Майно юр особи, що залишилось після задоволення вимог кредиторів передається учасникам юр особи, якщо інше не встановлено установчими документами юр особи або законом

V етап. Завершальний.

1. ЛК зобов’язана передати в установленому законодавством порядку відповідним архівним установам документи, що підлягають обов’язковому зберіганню

2. ЛК зобов’язана забезпечити подання держ реєстраторові документи передбачені законом для проведення держ реєстрації припинення юр особи. Згідно з ЦКУ: юр особа є такою, що припинилась з дня внесення до ЄДР запису про її припинення. Дата внесення до ЄДР згаданого запису є датою припинення юр особи.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.51.78 (0.006 с.)