ТОП 10:

Розглянемо, які переваги партнерство має перед одноосібними володіннями.По-перше, зростають фінансові можливості фірми внаслідок об’єднання кількох капіталів. Банки сміливіше дають кредити таким фірмам.

По-друге, вдосконалюється управління фірмою. З’являється спеціалізація в управлінні, тобто розподіл управлінських функцій між партнерами. Крім того, є можливість найняти професійних менеджерів.

По-третє, велика свобода та оперативність господарських дій.

По-четверте, як і одноосібні володіння, партнерства користуються податковими пільгами, оскільки прибуток кожного учасника оподатковується як його індивідуальний дохід.

3.Корпораціяє зараз домінуючою формою підприємницької діяльності. її власниками вважаються акціонери, що мають обмежену відповідальність у розмірі свого внеску до акціонерного капіталу корпорації.

Весь прибуток корпорації належить її акціонерам.

Виділяють дві його частини.

Одна частина розподіляється серед акціонерів у вигляді дивідендів, друга - це нерозподілений прибуток, що використовується на реінвестування.

Функції власності та контролю поділені між акціонерами (власниками акцій) і менеджерами.

В Україні відповідно до Господарського кодексу існують законодавчо визначені наступні види та організаційні форми підприємств залежно від форм власності:

1. приватні підприємства;

2. підприємства колективної власності;

3. комунальні підприємства;

4. державні підприємства;

5. підприємства, засновані на змішаній формі власності.

Залежно від способу утворення (заснування) та формування статутного фонду в Україні розрізняють унітарніта корпоративні підприємства.

Унітарне підприємство створюється одним засновником, який виділяє для того майно, формує відповідно до закону статутний фонд, неподілений на частки (паї), затверджує статут, розподіляє доходи, безпосередньо, або через керівника, який ним призначається, керує підприємством і формує його трудовий колектив на засадах трудового найму, вирішує питання реорганізації та ліквідації підприємства.

Корпоративне підприємство утворюється, як правило, двома або більше засновниками за їх спільним рішенням (договором), діє на основі об’єднання майна та/або підприємницької чи трудової діяльності засновників (учасників), їх спільного управління справами, на основі корпоративних прав, у тому числі через органи, що ними створюються, участі засновників (учасників) у розподілі доходів та ризиків підприємства.

Корпоративнимиє кооперативні підприємства, що створюються у формі господарського товариства, а також інші підприємства, в тому числі засновані на приватній власності двох або більше осіб.

Корпорація - це особлива форма організації підприємницької діяльності, яка регламентується спеціальним законодавством, що закріплює пайову власність з правом її вільної передачі іншим учасникам корпоративних відносин, а також юридичний статус і концентрацію управлінських функцій у руках верхнього рівня професійних менеджерів.

За ступенем участі засновників (партнерів) у діяльності підприємства прийнято розрізняти товариства (стаття 80 Господарського кодексу України):

- акціонерні товариства;

- повні (з повною відповідальністю);

- командитні;

- товариства з додатковою відповідальністю;

- товариства з обмеженою відповідальністю.

Акціонерним товариством є господарське товариство, яке має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов’язаннями тільки майном товариства, а акціонери несуть ризик збитків, пов’язаних із діяльністю товариства, в межах вартості належних їм акцій.

Товариством з обмеженою відповідальністю є господарське товариство, що має статутний фонд, поділений на частки, розмір, яких визначається установчими документами, і несе відповідальність за своїми зобов’язаннями тільки своїм майном. Учасники товариства, які повністю сплатили свої вклади, несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю товариства, у межах своїх вкладів.

Згідно закону України "Про господарські товариства" Товариством з обмеженою відповідальністю (ТзОВ) визнається товариство, що має статутний капітал, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами. Максимальна кількість учасників товариства з обмеженою відповідальністю може досягати 10 осіб. Учасники товариства несуть відповідальність в межах їх вкладів.

Характерними рисами товариства з обмеженою відповідальністю є:

1. Обмежена відповідальність їх учасників, оскільки вони несуть відповідальність лише в межах їх внесків. Ця риса є спільною для акціонерних товариств і для товариств з обмеженою відповідальністю.

2. ТзОВ не повинні мати значної кількості учасників, оскільки нормативна база їх корпоративного управління побудована таким чином, що за великої кількості учасників значною мірою втрачається керованість, особливо при прийнятті стратегічних рішень. При перевищенні встановленої законодавством кількості учасників ТзОВ підлягає перетворенню в акціонерне товариство протягом одного року, а по закінченні цього строку — ліквідації в судовому порядку, якщо кількість його учасників не зменшиться до встановленої межі.

3. ТзОВ не випускають акції.

4. Наявність переваги перед акціонерними товариствами, оскільки над ним немає таких органів зовнішнього регулювання, як, наприклад, Комісія з цінних паперів та фондового ринку України з її численними вимогами щодо звітності.

5. Більш висока мобільність при проведенні зборів і управлінні, оскільки для ТзОВ не має таких численних норм законодавства, як для акціонерних товариств.

6. Додаткові внески учасників ТзОВ не впливають на співвідношення їх часток (паїв), за винятком випадків передбачених установчими документами.

Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю складається з вартості вкладів його учасників. Відповідно до статутного капіталу визначається мінімальний розмір майна товариства, який гарантує інтереси його кредиторів.

Вищим органом товариства з обмеженою відповідальністю є загальні збори учасників. Вони складаються з учасників товариства або призначених ними представників. Представники учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк.

Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника у загальних зборах учасників, сповістивши про це інших учасників.

Учасник товариства з обмеженою відповідальністю вправі передати свої повноваження на зборах іншому учаснику або представникові іншого учасника товариства.

Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у статутному(складеному) капіталі.

Загальні збори учасників товариства обирають голову товариства.

Товариством з додатковою відповідальністю (ТзДВ) є господарське товариство, статутний фонд якого поділений на частки, визначених установчими документами розмірів і яке несе відповідальність за своїми зобов’язаннями власним майном, а в разі його недостатності учасники цього товариства несуть додаткову солідарну відповідальність у визначеному установчими документами однаково кратному розмірі до вкладу кожного з учасників.

Товариством з додатковою відповідальністю визнається товариство, статутний капітал якого поділений на частки визначених установчими документами розмірів. Учасники такого товариства відповідають за його боргами своїми внесками до статутного капіталу, а при недостатності цих сум — додатково належним їм майном в однаковому для всіх учасників кратному розмірі до внеску кожного учасника. Граничний розмір відповідальності учасників передбачається в установчих документах.

Варто відзначити, що ТзДВ не можна однозначно віднести до товариств корпоративного типу, оскільки тут простежуються риси, як такі, що є характерними, так і такі, що не характерні для корпоративного управління.

Зокрема, для товариств з додатковою відповідальністю є притаманним відокремленість функцій управління від власності та поділ майна на частки. Проте, відповідальності за зобов’язаннями учасників такого товариства відбувається не лише в межах своїми внесків до статутного фонду, а й у разі недостатності цих коштів — додатково власним майном. Відповідно для створення такого товариства учасники повинні мати певне майно, яким вони можуть відшкодувати додаткову відповідальність.

Загалом, до товариств з додатковою відповідальністю застосовуються ті ж положення Цивільного кодексу і Закону України "Про господарські товариства" що і до товариств з обмеженою відповідальністю, лише з урахуванням особливостей додаткової відповідальності.

Повним товариством є господарське товариство, всі учасники якого відповідно до укладеного між ними договору здійснюють підприємницьку діяльність від імені товариства і несуть додаткову солідарну відповідальність за зобов’язаннями товариства усім своїм майном.

Командитним товариством є господарське товариство, в якому один або декілька учасників здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть за його зобов’язаннями додаткову солідарну відповідальність усім своїм майном, на яке за законом може бути звернено стягнення (повні учасники), а інші учасники присутні в діяльності товариства лише своїми вкладами (вкладники).

Слід зазначити, що за українським законодавством учасниками повного товариства та повними учасниками командитного товариства можуть бути лише особи, які зареєстровані як суб’єкти підприємництва.

Вся сукупність перерахованих організаційних форм підприємництва у вигляді товариств може бути представлена двома групами:

А) об’єднання капіталів - організації, які створюються декількома особами шляхом об’єднання майна для здійснення підприємницької діяльності. Учасники об’єднання капіталів несуть обмежену відповідальність за його зобов’язаннями, особиста участь у діяльності організації не обов’язкова.

Б) об’єднання осіб - договірні об’єднання декількох осіб для спільного ведення підприємницької діяльності під загальним іменем. Кількість учасників незначна. Загальний капітал створюється, але переважає особистісний елемент, оскільки учасники переважно самі здійснюють підприємницьку діяльність і несуть повну відповідальність за зобов’язаннями об’єднання.

У загальному вигляді правова характеристика окремих організаційно-правових форм господарських товариств представлена табл. 1.5.

Таблиця 1.5

Характеристика організаційно-правових форм господарських товариств

Характеристика Організаційно-правова форма
акціонерне товариство товариство з обмеженою відповіда-льністю товариство з додатковою відповіда-льністю повне товариство командитне товариство
статутний фонд, поділений на частки рівної номінальної вартості статутний фонд, поділений на частки, розмір яких може бути будь-яким статутний фонд, поділений на частки, розмір яких може бути будь-яким стартовий капітал з виділенням часток стартовий капітал з виділенням часток
Установчі документи договірно-статутні (статутні в майбутньому) договірно-статутні договірно-статутні договірні договірні
Відповідальність учасників обмежена обмежена додаткова повна повна + обмежена
Управління за допомогою органів управління за допомогою органів управління за допомогою органів управління здійснюється самими учасниками здійснюється самими учасниками
Майнові права акції частки у статутному фонді частки у статутному фонді частки в капіталі частки в капіталі
Характер відносин між учасниками об’єднання капіталів об’єднання капіталів + особистий елемент об’єднання капіталів + особистий елемент об’єднання осіб об’єднання осіб + об’єднання капіталів

 

Вибір конкретної організаційно-правової форми господарського товариства залежить від багатьох чинників, а саме від мети створення, намірів власників, особливостей законодавчого регулювання діяльності таких товариств.

Господарські товариства відрізняються своїми правовими ознаками (відповідальність учасників, вид корпоративних прав, наявність статутного фонду), порядком створення, правовим статусом учасників, порядком ліквідації тощо.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.187.81 (0.006 с.)