ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИСТАТУТ

ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ

ОСВІТИ І НАУКИ

УКРАЇНИ

М. Київ, 2010 р.

СТАТУТ

ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ

І НАУКИ УКРАЇНИ

І. Загальні положення

1. Профспілка працівників освіти і науки України (далі в тексті Статуту – Профспілка) – всеукраїнська добровільна неприбуткова громадська організація, яка об’єднує на добровільних засадах без обмеження через походження, соціальний і майновий стан, громадянство, расову та національну належність, стать, мову, політичні погляди, релігійні переконання, рід і характер занять, місце проживання осіб, які працюють в установах і закладах, органах управління, підприємствах, організаціях галузі освіти, осіб, які навчаються у вищих або професійно-технічних навчальних закладах освіти (студентів, учнів, аспірантів, докторантів та ін.), незалежно від форм власності та видів господарювання, фізичних осіб, які займаються індивідуальною педагогічною діяльністю, осіб, які звільнилися з посад в установах і закладах освіти у зв’язку з виходом на пенсію або які тимчасово не працюють та які визнають цей Статуті сплачують членські внески.

 

2. Профспілка діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Закону України «Про об’єднання громадян», Кодексу законів про працю України, законодавства про освіту та прийнятих відповідно до них інших нормативно-правових актів, міжнародних договорів, угод, конвенцій, згода на обов’язковість виконання яких надана Верховною Радою України та на основі цього Статуту.

 

3. Профспілка будує відносини з органами державної влади та місцевого самоврядування, роботодавцями, їх організаціями та об’єднаннями, політичними партіями, іншими громадськими організаціями на основі принципів соціального партнерства, самостійності, взаєморозуміння, дотримання норм законодавства, договорів та угод.

 

4. Профспілка, її організаційні ланки взаємодіють та співпрацюють з іншими профспілками та їх об’єднаннями, що діють в Україні, можуть входити на добровільних засадах до асоціацій, федерацій, конфедерацій, інших об’єднань профспілок України та вільно виходити з них згідно з їх Статутами (Положеннями).

Профспілка співпрацює з профспілками інших країн, може входити до міжнародних профспілкових та інших міжнародних організацій та об’єднань, які представляють інтереси працівників, брати участь в їх діяльності.

 

VII. Вищі органи Профспілки

70. Вищим органом Профспілки є з’їзд, який скликається за необхідністю, але не рідше одного разу у 5 років. Норми представництва, порядок обрання делегатів, порядок денний чергового з’їзду визначає Центральний комітет Профспілки, але не пізніше ніж за три місяці до початку з’їзду.

Позачерговий з’їзд може бути скликаний Центральним комітетом Профспілки або на вимогу не менше третини виборних органів Кримської республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських організацій Профспілки.

 

71. З’їзд Профспілки:

71.1. Заслуховує звіт про роботу Центрального комітету і Контрольно-ревізійної комісії Профспілки.

71.2. Визначає чергові завдання, стратегію і тактику дій Профспілки щодо захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки в наступному періоді.

71.3. Затверджує Статут Профспілки, вносить необхідні зміни і доповнення до нього.

71.4. Обирає Центральний комітет Профспілки або підтверджує повноваження членів Центрального комітету Профспілки, делегованих до його складу територіальними профорганізаціями.

71.5. Обирає Контрольно-ревізійну комісію Профспілки та затверджує Положення про неї.

71.6. Визначає стратегію і тактику Профспілки у її стосунках з іншими профспілками, міжгалузевими і міжнародними профспілковими об’єднаннями, державою, політичними партіями, іншими громадськими організаціями.

71.7. Визначає кількість заступників голови Профспілки, заступників голови Профспілки на громадських засадахта напрями їх роботи, обирає голову Профспілки та його заступників.

71.8. З метою забезпечення наступності в діяльності Профспілки затверджує посаду почесного голови Профспілки.

72. Для обговорення актуальних питань профспілкового руху може скликатися конференція Профспілки. Норму представництва і порядок денний конференції визначає Центральний комітет Профспілки.

 

73. У період між з’їздами вищим керівним органом Профспілки є Центральний комітет Профспілки, який обирається або формується з числа представників, делегованих від Кримської республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських організацій Профспілки пропорційно чисельності членів Профспілки з терміном повноважень на5 років.

До складу Центрального комітету Профспілки входять голова Профспілки, його заступники, голови Кримської республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських організацій Профспілкиза посадою.

 

74. Свої засідання (пленуми) Центральний комітет Профспілки проводить за необхідністю, але не рідше двох разів на рік.

 

75. Центральний комітет Профспілки в період між з’їздами:

75.1. Визначає позицію Профспілки з актуальних питань суспільно-політичного життя, стратегію і тактику діяльності організацій Профспілки щодо захисту прав та інтересів членів Профспілки.

75.2. Заслуховує повідомлення мандатної комісії щодо повноважень членів Центрального комітету Профспілки, делегованих до його складу на зміну тим, що вибули або відкликані.

75.3. Вирішує питання про входження Профспілки до міжспілкових об’єднань України, міжнародних профспілкових об’єднань, організацій, укладає з ними договори.

75.4. Представляє Профспілку в органах державної влади, міжспілкових, міжнародних профспілкових об’єднаннях.

75.5. Координує діяльність територіальних профспілкових організацій та їх виборних органів, організовує виконання ними рішень з’їзду, програмних документів Профспілки.

75.6. Контролює виконання територіальними профспілковими органами статутних вимог.

75.7. Приймає рішення та організовує масові акції на захист прав та інтересів членів Профспілки.

75.8. Укладає Галузеву угоду з Міністерством освіти і науки України.

75.9. Вносить пропозиції до проектів законів України, бере участь у виробленні галузевих нормативних актів.

75.10. Контролює дотримання законодавства про працю, про оплату праці та надання соціальних пільг і гарантій. Може створювати технічну і правову інспекції праці, правову службу, здійснює їх методичне забезпечення та організовує навчання працівників.

75.11. Надає профспілковим організаціям та виборним профспілковим органам методичну, юридичну, організаційну та іншу допомогу.

75.12. Представляє інтереси працівників в колективних трудових спорах (конфліктах) у порядку, встановленому законодавством, направляє своїх представників для участі в діяльності примирних комісій, трудових арбітражів та інших органів, які розглядають колективний трудовий спір (конфлікт).

Може представляти інтереси членів Профспілки, профспілкових організацій у випадках реалізації ними конституційного права на звернення за захистом своїх прав до судових органів, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, міжнародних судових установ.

75.13. Розпоряджається коштами від членських внесків, майном, придбаним за рахунок членських внесків, інших власних коштів, пожертвувань громадян, підприємств, установ та організацій або на інших підставах, не заборонених законодавством; переданими у власність Профспілки коштами та іншим майном членами Профспілки, органами державної влади або органами місцевого самоврядування.

З метою реалізації статутних завдань Профспілки приймає рішення про здійснення необхідної господарської та фінансової діяльності шляхом створення в установленому законодавством порядку підприємств, установ, організацій із статусом юридичної особи, про формування відповідних фондів, кредитних спілок.

75.14. У разі змін у законодавстві, реорганізації структури галузі та інших випадках вносить відповідні зміни і доповнення до Статуту Профспілки.

75. 15. В період між з’їздами обирає та звільняє голову Профспілки та його заступників.

75.16. Визначає представницькі функції почесного голови Профспілки.

75.17.Здійснює інші функції відповідно до пункту 6 цього Статуту та визначені з’їздом Профспілки.

 

76. Для ведення поточної роботи Центральний комітет Профспілки обирає із свого складу президію. Президія Центрального комітету Профспілки несе відповідальність перед Центральним комітетом Профспілки і йому підзвітна.

До складу президії Центрального комітету входять голова Профспілки, його заступники за посадою, представники Кримської республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських організацій Профспілки, а також можуть входити представники від секцій, асоціацій, рад, комісій. Кількісний склад президії визначається Центральним комітетом Профспілки.

Свої засідання президія Центрального комітету Профспілки проводить за необхідністю, але не рідше одного разу на два місяці.

 

77. Президія Центрального комітету Профспілки:

77.1. Вживає заходів щодо реалізації програмних завдань, рішень з’їздів (конференцій) Профспілки.

77.2. Визначає тактику дій Профспілки у поточній суспільно-політичній та соціально-економічній ситуації, організовує внутріспілкову роботу, приймає рішення про скликання пленумів ЦК Профспілки, готує пропозиції до їх порядку денного, затверджує плани роботи Центрального комітету Профспілки.

77.3. Розглядає проекти галузевих угод між Центральним комітетом Профспілки та Міністерством освіти і науки України.

77.4. Організовує колдоговірну кампанію в територіальних організаціях, установах, закладах освіти, контролює виконання колективних договорів і угод.

У необхідних випадках вимагає розірвання трудового договору (контракту) з керівником підприємства, установи, організації, якщо той порушує Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», законодавство про працю, про колективні договори і угоди.

77.5. Розглядає проекти законодавчих та нормативних актів, пропозиції щодо змін і доповнень до чинних, які вносить до органів законодавчої влади, Міністерства освіти і науки України.

77.6. Приймає заяви, звернення до органів державної влади та місцевого самоврядування, домагається реалізації висунутих вимог та пропозицій.

77.7. Затверджує інструктивно-методичні документи, що регламентують порядок утворення та діяльності профспілкових органів, правової, технічної інспекції праці Профспілки, приймає нормативні документи та рекомендації з питань оплати праці профспілкових працівників.

77.8. Вирішує конфлікти і спори, що виникають в територіальних організаціях і між ними, виступає з ініціативою про дострокове припинення повноважень нижчих за підпорядкуванням профспілкових органів.

77.9. Організовує висвітлення в засобах масової інформації матеріалів про діяльність ЦК Профспілки, організаційних ланок Профспілки.

77.10. Проводить переговори з органами державної влади і управління освітою з питань, що стосуються соціально-економічного, професійного захисту членів Профспілки, створення належних умов їх праці, навчання, побуту і відпочинку.

77.11. Розглядає на своїх засіданнях питання про роботу територіальних виборних профспілкових органів.

77.12. Формує бюро президії, до якого входять за посадою голова, заступники голови Профспілки.

Кількісний та персональний склад бюро президії, його повноваження визначає президія ЦК Профспілки.

77.13. Затверджує штатний розклад виконавчого апарату ЦК Профспілки.

 

78. Бюро президії у період між засіданнями президії вирішує поточні та оперативні питання профспілкової діяльності, здійснює інші функції, делеговані президією ЦК Профспілки.

Роботою Центрального комітету Профспілки та його президії керують голова Профспілки, його заступники. Голова Профспілки та його заступники беруть участь у роботі з’їздів та конференцій Профспілки з правом вирішального голосу за посадою.

 

79. Голова Профспілки:

79.1. Є головою Центрального комітету Профспілки за посадою.

79.2. Без довіреності представляє Профспілку та її Центральний комітет в органах державної влади, організаціях роботодавців та їх об’єднаннях, об’єднаннях громадян, в інших організаціях, засобах масової інформації, в міжнародних організаціях; у межах своїх повноважень може здійснювати будь-які дії в інтересах Профспілки, якщо вони не суперечать законодавству.

79.3. Робить в необхідних випадках заяви, надсилає звернення і клопотання від імені Профспілки.

79.4. Скликає президію ЦК Профспілки, організовує підготовку необхідних матеріалів на з’їзд, пленуми Центрального комітету та його президії.

79.5. Головує на пленумах Центрального комітету Профспілки, засіданнях президії, бюро президії.

79.6. Формує виконавчий апарат ЦК Профспілки в межах асигнувань, передбачених бюджетом, затверджує функціональні обов’язки структурних підрозділів, їх керівників і працівників апарату, інші документи, що регламентують його роботу, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників апарату, організовує його роботу.

79.7. Є розпорядником коштів ЦК Профспілки в межах асигнувань, передбачених бюджетом та кошторисами.

79.8. Здійснює контроль за ефективністю використання майна Профспілки, діяльністю підвідомчих та створених підприємств, організацій.

79.9. Від імені Профспілки укладає договори і угоди, організовує контроль за їх виконанням.

79.10. Бере участь в укладанні Генеральної угоди.

79.11. Виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності Профспілки.

 

СТАТУТ

ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ

ОСВІТИ І НАУКИ

УКРАЇНИ

М. Київ, 2010 р.

СТАТУТ

ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ

І НАУКИ УКРАЇНИ

І. Загальні положення

1. Профспілка працівників освіти і науки України (далі в тексті Статуту – Профспілка) – всеукраїнська добровільна неприбуткова громадська організація, яка об’єднує на добровільних засадах без обмеження через походження, соціальний і майновий стан, громадянство, расову та національну належність, стать, мову, політичні погляди, релігійні переконання, рід і характер занять, місце проживання осіб, які працюють в установах і закладах, органах управління, підприємствах, організаціях галузі освіти, осіб, які навчаються у вищих або професійно-технічних навчальних закладах освіти (студентів, учнів, аспірантів, докторантів та ін.), незалежно від форм власності та видів господарювання, фізичних осіб, які займаються індивідуальною педагогічною діяльністю, осіб, які звільнилися з посад в установах і закладах освіти у зв’язку з виходом на пенсію або які тимчасово не працюють та які визнають цей Статуті сплачують членські внески.

 

2. Профспілка діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Закону України «Про об’єднання громадян», Кодексу законів про працю України, законодавства про освіту та прийнятих відповідно до них інших нормативно-правових актів, міжнародних договорів, угод, конвенцій, згода на обов’язковість виконання яких надана Верховною Радою України та на основі цього Статуту.

 

3. Профспілка будує відносини з органами державної влади та місцевого самоврядування, роботодавцями, їх організаціями та об’єднаннями, політичними партіями, іншими громадськими організаціями на основі принципів соціального партнерства, самостійності, взаєморозуміння, дотримання норм законодавства, договорів та угод.

 

4. Профспілка, її організаційні ланки взаємодіють та співпрацюють з іншими профспілками та їх об’єднаннями, що діють в Україні, можуть входити на добровільних засадах до асоціацій, федерацій, конфедерацій, інших об’єднань профспілок України та вільно виходити з них згідно з їх Статутами (Положеннями).

Профспілка співпрацює з профспілками інших країн, може входити до міжнародних профспілкових та інших міжнародних організацій та об’єднань, які представляють інтереси працівників, брати участь в їх діяльності.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 110; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.173.217 (0.008 с.)