ІV. Основи організаційної структури ПрофспілкиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ІV. Основи організаційної структури Профспілки21. Структура Профспілки організовується за адміністративно-територіальним та виробничо-професійним принципами.

 

22. Організаційними ланками Профспілки є:

22.1. Кримська республіканська організація Профспілки, яка об’єднує районні, районні в містах, міські організації та первинні профспілкові організації ВНЗ, ПТНЗ, що діють на території Автономної республіки Крим відповідно до Положення про Кримську республіканську організацію Профспілки.

22.2. Обласні, Київська міська організації Профспілки, які об’єднують районні, районні в містах, міські організації та первинні профспілкові організації ВНЗ, ПТНЗ, Севастопольська міська організація Профспілки, що діють на території адміністративно-територіальних одиниць України, визначених частиною другою статті 133 Конституції України, відповідно до Положень про ці обласні, Київську та Севастопольську міські організації Профспілки.

22.3. Районні, районні в містах, об’єднані районні-міські, міські організації Профспілки, які об’єднують первинні профспілкові організації закладів та установ освіти, що діють в межах відповідної адміністративної одиниці згідно з Положеннями про них.

22.4. Первинні профспілкові організації, які діють відповідно до положень про них.

 

23. Вищими органами в організаційних ланках Профспілки є:

23.1. У первинній профспілковій організації – загальні збори (конференція).

23.2. У територіальній (районній, районній у містах, об’єднаній районній-міській, міській, обласній, республіканській) організації Профспілки – конференція.

 

24. Вищим органом Профспілки є з’їзд.

 

25. Терміни скликання, пропозиції до порядку денного, норму представництва та порядок виборів делегатів на конференції, з’їзд визначаються відповідними керівними виборними профспілковими органами.

 

26. Профспілкові збори, конференції обирають (формують шляхом прямого делегування) відповідні виборні профспілкові органи:

26.1. У первинній профспілковій організації – профспілковий комітет (профорганізатор – для організацій чисельністю менше 15 членів) з терміном повноважень 5 років.

26.2. У районних, районних у містах, об’єднаних районних-міських, міських, обласних організаціях Профспілки – районні, районні у містах, об’єднані районні-міські, міські, обласні виборні органи Профспілки (комітети, ради) з терміном повноважень 5 років.

26.3. В республіканській організації Профспілки – Кримський республіканський комітет Профспілки з терміном повноважень 5 років.

 

27. З’їзд обирає або формує на засадах прямого делегування вищий керівний виборний орган – Центральний комітет Профспілки з терміном повноважень 5 років.

 

28. Профспілковими представниками є профгрупорг, голова профорганізації структурного підрозділу, профорганізатор, голова первинної профспілкової організації, голова районної, районної у містах, об’єднаної районної-міської, міської, обласної, республіканської організації профспілки, голова Профспілки працівників освіти і науки України, їх заступники, які обираються на звітно-виборних зборах, конференціях, з’їзді, інша особа, уповноважена на представництво відповідного профспілкового органу.

Керівники територіальних організацій Профспілки, їх заступники беруть участь у роботі відповідних територіальних конференцій Профспілки з правом вирішального голосу за посадою.

Виборні профспілкові органи координують діяльність нижчих за ступенем профспілкових органів.

 

29. Кількісний склад і порядок формування виборних профспілкових органів визначається відповідними профспілковими органами, звітно-виборними зборами, конференціями, з’їздом.

Формування територіальних виборних профспілкових органів може здійснюватися шляхом прямого делегування з правом подальшої заміни делегованих.

Керівники профспілкових організацій всіх рівнів є головами відповідних виборних органів.

 

30. Вибори профспілкових органів, їх голів, заступників проводяться закритим (таємним) або відкритим голосуванням.

У такому ж порядку обираються делегати на конференції і з’їзди.

Обраними вважаються кандидати, що набрали більше половини голосів від загальної кількості тих, що взяли участь у голосуванніза наявності кворуму.

 

31. Дострокові вибори будь-якого виборного профспілкового органу, керівників та їх заступників можуть бути проведені на вимогу не менше однієї третини членів Профспілки, які об’єднуються відповідною профспілковою організацією, або за пропозицією вищого за ступенем керівного профспілкового органу, який має право ініціювати проведення засідань нижчих за ступенем профспілкових органів.

 

32. Профспілкові збори, засідання виборних профспілкових органів, їх президій вважаються правомочними, якщо в них бере участь більше половини членів профспілкової організації або виборного органу.

Профспілкові конференції, з’їзди вважаються правомочними, якщо в їх роботі бере участь не менше двох третин делегатів.

 

33. Рішення профспілкових зборів, конференцій, з’їздів і відповідних профспілкових органів приймаються більшістю голосів присутніх, якщо інше не передбачено цим Статутом.

 

34. Виборні профспілкові органи та особи, які їх очолюють, персонально несуть відповідальність перед профспілковими організаціями, які їх обрали, та вищими за ступенем керівними профспілковими органами за виконання у профспілкових організаціях положень Статуту Профспілки.

 

35. При прийнятті рішень профспілкові збори, конференції, з’їзди, виборні профспілкові органи зобов’язані розглядати всі точки зору. Меншість має право захищати і роз’яснювати свої пропозиції, фіксувати їх у протоколах.

Рішення, прийняті більшістю, є обов’язковими для всіх членів Профспілки, включаючи меншість.

 

36. Рішення виборного профспілкового органу, що не відповідають нормам чинного законодавства України, положенням Статуту і нормативним документам Профспілки, можуть бути скасовані вищим за ступенем виборним профспілковим органом.

 

37. Виборні профспілкові органи можуть скликати для обговорення та підготовки проектів рішень профорганів збори активу первинних профспілкових організацій, районних, обласних, республіканської організації Профспілки.

 

38. Виборні профспілкові органи всіх рівнів забезпечують навчання профспілкового активу, інформують членів Профспілки, звітують перед ними про свою роботу, надають вищим за ступенем профспілковим органам статистичну та фінансову звітність, інформують їх про свою діяльність і прийняті рішення, ведуть документацію за встановленими формами і переліком.

39. Керівники, їх заступники, члени виборних профспілкових органів, які не виправдали довір’я, допустили порушення Статуту Профспілки, можуть бути звільнені або виведені із складу цих органів за рішенням зборів, конференцій, які їх обрали.Рішення вважається прийнятим, якщо за нього подано більше половини голосів за наявності кворуму.

Члени керівного профспілкового органу, які втратили з ним зв’язок внаслідок тривалої хвороби, зміни місця роботи або місця проживання, виводяться із його складу. Поповнення складу виборного органу здійснюється згідно з встановленим порядком формування цих органів.

40. Для врахування професійних інтересів працівників, які є членами Профспілки, у складі виборних профспілкових органів можуть утворюватися ради, секції, постійні чи тимчасові комісії за основними напрямами роботи, кількість і склад яких визначає відповідний виборний профспілковий орган.

При виборних профспілкових органах можуть утворюватися асоціації, ради, інші об’єднання профспілкових організацій та виборних органів з метою сприяння у досягненні програмних завдань Профспілки, якщо діяльність цих об’єднань не суперечить нормам цього Статуту.

Для перевірки повноважень членів Профспілки, делегованих до складу виборних профспілкових органів, збори, конференція, з’їзд обирають постійно діючу мандатну комісію.

 

41. Для забезпечення діяльності виборних профспілкових органів формуються їх виконавчі апарати.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 73; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.227.97.219 (0.009 с.)