НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ«ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ» 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ«ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ«ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»

КАФЕДРА АГРАРНОГО, ЗЕМЕЛЬНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Президент університету

Академік ___________ С.В. Ківалов

«____»___________ 2012 року.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА СПЕЦКУРСУ

«ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ У ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ ДІЯЛЬНІСТЮ АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ»

для студентів факультету Адвокатури

За спеціальністю 7.060.101. «Правознавство»

Розробники програми: доценти Харитонова Т.Є. і Черемнова А.І.

Схвалена рішенням кафедри від 27 серпня 2012 року, протокол № 1.

Рекомендована рішенням навчально-методичної ради університету

від «___» _______________ 2012 року, протокол № ___.

Відповідальний за випуск – професор Каракаш І.І.

ОДЕСА-2012


ВСТУП ДО СПЕЦКУРСУ

Введення у навчальний процес спецкурсу «Забезпечення законності в земельних відносинах діяльністю адвокатури України» є продовженням поглибленого вивчення кола проблем навчальної дисципліни «Земельне право України». Введення спецкурсу пов’язано з тим, що земельне законодавство, а на його нормативно-правовій основі, земельне право у сучасний період українського державотворення та вітчизняної законотворчості розвиваються надто динамічно. Про це свідчить не тільки практика здійснення сучасної земельної реформи, яка висуває не прості проблеми застосування існуючих правових норм, а й безперервне прийняття нових законодавчих актів з метою оптимізації врегулювання земельних відносин.

Після набуття чинності Земельним кодексом України 2001 року була прийнята ціла низка законодавчих актів. Однак збільшення кількості законів не свідчить про підвищення рівня правового регулювання земельних відносин і зміцнення земельної законності і правопорядку. Наведене призводить до висновку, що головна проблема сьогодення полягає не у відсутності законодавчих актів чи у нестачі законодавчої бази у врегулюванні земельних відносин, а у ступені виконання існуючих законів, зокрема шляхом реалізації прав на землю фізичними та юридичними особами.

Проблема дотримання вимог чинного законодавства щодо набуття прав на земельні ділянки у сучасний період набула найбільшої гостроти і стала загрозою для національної безпеки. Але забезпечення правильного застосування та тлумачення норм здійснюється обізнаними у праві спеціалістами, якими є адвокати. Саме на них покладена численна кількість вирішення спірних питань та ситуацій, які виникають у реалізації земельних відносин, захист земельних прав громадян та юридичних осіб та недопущення виникнення земельних спорів. Тому спецкурс розрахований на студентів факультету адвокатури, які є майбутніми фахівцями вирішення спірних ситуацій, в тому числі тих, які виникають при реалізації земельних відносин.

Цілями викладання спецкурсу «Забезпечення законності в земельних відносинах діяльністю адвокатури України» є системне пізнання змісту вимог земельного законодавства і надання майбутнім фахівцям-правознавцям необхідної суми знань щодо застосування положень чинного законодавства в їхній практичній діяльності. У процесі вивчення даного спецкурсу студентам правознавчої спеціальності необхідно познайомитися зі змістом земельної доктрини України, вивчити положення чинних законів та актів підзаконного характеру. Істотну допомогу студентам у всеосяжному оволодінні питаннями спецкурсу може надати поглиблене вивчення змісту рекомендованих відповідних розділів навчальної та спеціальної літератури, список яких наводиться наприкінці програми.

 


ВИТЯГ З НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ

 

Форма навчання Курс Семестр Лекції Практичні (семінари) Всього ауд. годин Курсові роботи Контрольні роботи Установ лекції Самостійна робота Всього годин Іспит Залік
Денна -- -- -- -- +

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СПЕЦКУРСУ

 

№ п/п   Найменування теми Кількість годин
Лекції Семін. Самост.
Загальнотеоретичні та законодавчі положення формування та розвитку земельних відносин -
Надання юридичної допомоги адвокатом в процесі набуття права власності на землю фізичними особами
Надання юридичної допомоги адвокатом в процесі набуття права власності на землю юридичними особами
Забезпечення адвокатом законності у набутті та реалізації права користування земельними ділянками
Участь адвоката у забезпеченні дотримання законності при виникненні прав на земельну ділянку та їх юридичного оформлення
6. Роль адвоката у справах щодо набуття прав суб’єктами земельних відносин за цивільно-правовими угодами
Умови і порядок розгляду земельних спорів та залучення адвоката до їх вирішення
Участь адвоката у різних категоріях справ, що виникають із земельних правопорушень -
Правові засоби охорони і захисту прав на землю та забезпечення їх дотримання адвокатом -
  Усього за навчальним планом

 

ЗМІСТ СПЕЦКУРСУ

 

Тема 1. Загальнотеоретичні та законодавчі положення формування та розвитку земельних відносин

1. Земельні відносини та їх законодавче регулювання.

2. Земельна реформа та її основні етапи. Формування ринку землі в Україні.

3. Перетворення відносин земельної власності в ринкових умовах.

4. Суб’єкти земельних відносин.

5. Характеристика складу земельного фонду в Україні.

6. Об’єкти земельних відносин.

 

Тема 2. Надання юридичної допомоги адвокатом в процесі набуття права власності на землю фізичними особами

1. Правові підстави набуття права власності на землю громадянами та особливості їх застосування.

2. Особливості набуття права власності на земельну ділянку громадянами України, іноземцями та особами без громадянства.

3. Визначення, види та умови приватизації, як підстава набуття права власності на земельну ділянку громадянами.

4. Норми та порядок безоплатної приватизації громадянами при виділенні земельної ділянки в натурі (на місцевості).

5. Умови та особливості застосування набувальної давності (за давністю користування), як підстави набуття права власності на земельну ділянку.

6. Загальні та спеціальні підстави припинення права власності на земельну ділянку фізичних осіб.

7. Надання правової допомоги адвокатом при порушенні прав громадян – власників земельних ділянок.

 

Тема 3. Надання юридичної допомоги адвокатом в процесі набуття права власності на землю юридичними особами

1. Правові підстави набуття права власності на землю юридичними особами та особливості їх застосування.

2. Особливості набуття права власності на землю юридичними особами України, іноземними юридичними особами та іноземними державами.

3. Набуття права власності на землю органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

4. Загальні та спеціальні підстави й умови припинення права власності на землю юридичних осіб.

5. Особливості застосування окремих видів припинення права власності на землю юридичних осіб.

6. Надання правової допомоги адвокатом при порушенні прав юридичних осіб - власників земельних ділянок.

 

Тема 4. Забезпечення адвокатом законності у набутті та реалізації права користування земельними ділянками

1. Особливості та види надання земельних ділянок громадянам та юридичним особам у користування.

2. Правова природа постійного землекористування та порядок надання земельних ділянок у постійне користування.

3. Види, особливості та порядок надання земельних ділянок у тимчасове користування на правах оренди та концесійного землекористування.

4. Правова природа та особливості використання чужих земельних ділянок (сервітут, емфітевзис, суперфіцій).

5. Загальні та спеціальні підстави припинення права користування земельними ділянками.

6. Надання правової допомоги адвокатом при вирішенні спірних питань, пов’язаних з реалізацією права користування суб’єктами земельних відносин.

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

 

1. Становлення і розвиток земельних відносин в Україні та їх законодавче регулювання.

2. Земельна реформа в Україні та її основні етапи.

3. Формування та розвиток ринку землі в Україні.

4. Перетворення відносин земельної власності в ринкових умовах.

5. Суб’єкти земельних відносин.

6. Характеристика складу земельного фонду України.

7. Об’єкти земельних відносин.

8. Правові підстави набуття права власності на землю громадянами.

9. Особливості набуття права власності на земельну ділянку громадянами України, іноземцями та особами без громадянства.

10. Визначення, види та умови приватизації земельних ділянок.

11. Норми та порядок безоплатної приватизації громадянами при виділенні земельної ділянки в натурі (на місцевості).

12. Умови та особливості застосування набувальної давності.

13. Загальні та спеціальні підстави припинення права власності на земельну ділянку у фізичних осіб.

14. Надання правової допомоги адвокатом при порушенні прав громадян - власників земельних ділянок.

15. Підстави набуття права власності на землю юридичними особами.

16. Особливості набуття права власності на землю юридичними особами України, іноземними юридичними особами та іноземними державами.

17. Особливості набуття права власності на землю органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

18. Загальні та спеціальні підстави припинення права власності на землю у юридичних осіб.

19. Надання правової допомоги адвокатом при порушенні прав юридичних осіб - власників земельних ділянок.

20. Особливості та види надання земельних ділянок громадянам та юридичним особам у користування.

21. Правова природа постійного землекористування.

22. Види, особливості та порядок надання земельних ділянок у тимчасове користування.

23. Особливості використання чужих земельних ділянок (сервітут, емфітевзис, суперфіцій).

24. Загальні та спеціальні підстави припинення права користування земельними ділянками.

25. Надання правової допомоги адвокатом при вирішенні спірних питань, пов’язаних з реалізацією права користування суб’єктами земельних відносин.

26. Виникнення права власності та права користування земельною ділянкою.

27. Особливості переходу права власності на земельну ділянку при переході права власності на будівлю або споруду.

28. Особливості переходу права користування на земельну ділянку при переході права власності на будівлю або споруду.

29. Документи, що посвідчують перехід прав на земельну ділянку при переході права власності на будівлю або споруду.

30. Форма та зміст державного акту про право власності та право постійного користування земельною ділянкою.

31. Юридичне оформлення оренди земельної ділянки.

32. Реєстрація земельних ділянок та документів на них.

33. Залучення адвоката при вирішенні питань, пов’язаних з виникненням прав на земельну ділянку та їх оформленням.

34. Загальні вимоги законодавства щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності громадянам та юридичним особам.

35. Особливості продажу земельних ділянок державної та комунальної власності іноземним державам та юридичним особам.

36. Вимоги законодавства щодо покупців земель сільськогосподарського призначення.

37. Набуття права власності на земельні ділянки на підставі інших цивільно-правових угод (міни, дарування, довічного утримання тощо).

38. Умови та порядок застави земельних ділянок.

39. Вимоги законодавства щодо підготовки та проведення земельних торгів.

40. Законодавчі вимоги стосовно підготовки земельних ділянок до продажу на земельних торгах.

41. Відчуження земельних ділянок, на які звернено стягнення у формі аукціону та за рішенням суду.

42. Законодавчі вимоги до змісту угод про перехід права власності на земельні ділянки.

43. Повноваження та необхідність участі адвоката на кожній стадії укладення цивільно-правових угод із земельними ділянками.

44. Визначення та види земельних спорів. Причини їх виникнення та засоби уникнення.

45. Органи, що уповноважені вирішувати земельні спори та межі їх компетенції.

46. Порядок розгляду земельних спорів органами місцевого самоврядування та органами державної виконавчої влади.

47. Особливості судового розгляду земельних спорів.

48. Матеріальні та процесуальні права та обов’язки сторін при розгляді та вирішенні земельних спорів.

49. Надання юридичних консультацій адвокатом щодо дотримання законності реалізації прав та обов’язків сторін.

50. Поняття, склад та види земельних правопорушень.

51. Дисциплінарна і матеріальна відповідальність за правопорушення у земельних відносинах та особливості їх застосування.

52. Цивільно-правова відповідальність за порушення вимог земельного законодавства.

53. Адміністративна відповідальність за порушення вимог земельного законодавства.

54. Кримінальна відповідальність за порушення вимог земельного законодавства.

55. Права, обов’язки та повноваження адвоката при розгляді справ, що виникають із земельних правопорушень.

56. Законодавчі способи захисту прав на земельні ділянки.

57. Юридичні гарантії прав на земельну ділянку та порядок їх застосування.

58. Відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва при вилученні земель як гарантія прав землевласників та землекористувачів

59. Відповідальність органів державної та виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за порушення прав власників земельних ділянок та землекористувачів.

60. Види процесуальних документів, які складає адвокат, для захисту порушених прав власників земельних ділянок та землекористувачів.

 

Основні законодавчі акти

Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3 – 4. – Ст. 27.

Лісовий кодекс України від 21 січня 1994 року в редакції Закону від 8 лютого 2006 року // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 21. – Ст. 170.

Водний кодекс України від 6 червня 1995 року // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 24. – Ст. 189.

Кодекс України про надра від 27 липня 1994 року // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 36. – Ст. 341.

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року // Відомості Верховної Ради України. – 1984. – Доповнення до № 1. – Ст. 1122 (з наступними змінами і доповненнями).

Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25 – 26. – Ст. 131.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.

Про економічну самостійність Української РСР. Закон Української РСР від 3 серпня 1990 року // Відомості Верховної Ради України. – 1990. – № 32. – Ст. – 456.

Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві. Закон Української РСР від 17 жовтня 1990 року // Відомості Верховної Ради України. – 1990. – № 45. – Ст. 602.

Про охорону навколишнього природного середовища. Закон України від 25 червня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 41. – Ст. 546.

Про природно-заповідний фонд України. Закон України від 16 червня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 34. – Ст. 502.

Про основи містобудування Закон України від 16 листопада 1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 52. – Ст. 683.

Про транспорт. Закон України від 10 листопада 1994 року // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 51. – Ст. 446.

Про трубопровідний транспорт. Закон України від 15 травня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 29. – Ст. 139.

Про залізничний транспорт. Закон України від 4 липня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 40. – Ст. 163.

Про місцеве самоврядування в Україні. Закон України від 21 травня 1997 року // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

Про оренду землі. Закон України від 6 жовтня 1998 року в редакції Закону від 2 жовтня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 10. – Ст. 102.

Про охорону культурної спадщини. Закон України від 8 червня 2000 року // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 39. – Ст. 333.

Про курорти. Закон України від 5 жовтня 2000 року // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 50. – Ст. 435.

Про автомобільний транспорт. Закон України від 5 квітня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 22. – Ст. 105.

Про Генеральну схему планування території України. Закон України від 7 лютого 2002 року // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 30. – Ст. 204.

Про особисте селянське господарство. Закон України від 15 травня 2003 року // Офіційний вісник України. – 2003. – № 23. – Ст. 1014.

Про землеустрій. Закон України від 22 травня 2003 року // Офіційний вісник України. – 2003. – № 25. – Ст. 1178.

Про іпотеку. Закон України від 5 червня 2003 року // Офіційний вісник України. – 2003. – № 28. – Ст. 1362.

Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв). Закон України від 5 червня 2003 року // Офіційний вісник України. – 2003. – № 28. – Ст. 1363.

Про охорону земель. Закон України від 19 червня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – Ст. 349.

Про державний контроль за використанням та охороною земель. Закон України від 19 червня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – Ст. 350.

Про фермерське господарство. Закон України від 19 червня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 45. – Ст. 363.

Про використання земель оборони. Закон України від 27 листопада 2003 року // Офіційний вісник України. – 2003. – № 52. – Ст. 2742.

Про оцінку земель. Закон України від 11 грудня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 15. – Ст. 229.

Про розмежування земель державної та комунальної власності. Закон України від 5 лютого 2004 року // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 35. - Ст. 411.

Про державну експертизу землевпорядної документації. Закон України від 17 червня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 38. – Ст. 471.

Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Закон України від 1 липня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 51. – Ст. 553.

Про захист конституційних прав громадян на землю. Закон України від 20 січня 2005 року // Офіційний вісник України. – 2005. – № 4. – Ст. 195.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення вимог земельного законодавства: Закон України від 15 квітня 2008 року // Відомості Верховної Ради України. – 2008. – № 24. – Ст. 237.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України: Закон України від 3 червня 2008 року // Відомості Верховної Ради України. – 2008. – № 27-28. – Ст. 253.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву: Закон України від 16 вересня 2008 року // Офіційний сайт Верховної Ради України (http://zakon.rada.gov.ua).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо права релігійних організацій на постійне користування земельною ділянкою: Закон України від 15 січня 2009 року // Відомості Верховної Ради України. – 2009. – № 23. – Ст. 282.

Про внесення зміни до Закону України «Про оцінку земель»: Закон України від 5 лютого 2009 року // Відомості Верховної Ради України. – 2009. – № 26. – Ст. 324.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що посвідчують право на земельну ділянку, а також порядку поділу та об’єднання земельних: Закон України від 5 березня 2009 року // Відомості Верховної Ради України. – 2009. – № 29. – Ст. 396.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України: Закон України від 11 червня 2009 року // Відомості Верховної Ради України. – 2009. – № 46. – Ст. 700.

Про внесення змін до пунктів 14 і 15 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України щодо терміну на продаж земельних ділянок: Закон України від 19 січня 2010 року// Офіційний вісник України. – 2010. – № 7.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю: Закон України від 5 листопада 2009 року// Офіційний вісник України. – 2009. – № 94. – Ст. 3202.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за правопорушення у сфері довкілля: Закон України від 5 листопада 2009 року // Офіційний вісник України. – 2009. – № 93. – Ст. 3149.

Про будівельні норми: Закон України від 5 листопада 2009 року// Офіційний вісник України. – 2009. – № 93. – Ст. 3147.

Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності: Закон України від 17 листопада 2009 року // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 1. – Ст. 2.

Про внесення змін до пунктів 14 і 15 розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України щодо терміну на продаж земельних ділянок: Закон України від 19 січня 2010 року // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 9. – Ст. 86.

Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України щодо визначення підсудності справ з питань земельних відносин: Закон України від 18 лютого 2010 року № 1914-VI.

Про прискорення земельної реформи та приватизацію землі: Постанова Верховної Ради України від 13 березня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 25. – Ст. 355.

Про вдосконалення системи державного управління земельними ресурсами та контролю за їх використанням та охороною: Указ Президента України від 19 серпня 2002 року № 720/2002 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 34.

Про заходи щодо створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі Державного земельного кадастру: Указ Президента України від 17 лютого 2003 року // Офіційний вісник України. – 2003. – № 8.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 21 листопада 2008 року «Про виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України з питань регулювання земельних відносин, використання та охорони земель»: Указ Президента України від 12 січня 2009 року № 5/2009 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 2.

Про земельну реформу. Постанова Верховної Ради України від 18 грудня 1990 року // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 10. – Ст. 100.

Основні напрями державної політики України в галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки: Затверджені постановою Верховної Ради України від 5 березня 1998 року // Відомості Верховної Ради України – 1998. – № 38-39. – Ст. 248.

Про виконання земельного законодавства при реформуванні аграрного сектора економіки. Постанова Верховної Ради України від 11 січня 2000 року.

Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян - власників земельних ділянок та земельних часток (паїв). Указ Президента України від 2 лютого 2002 року // Офіційний вісник України. - 2002. - № 6. – Ст. 239.

Про заходи щодо створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру. Указ Президента України від 17 лютого 2003 року // Офіційний вісник України. – 2003. – № 8. – Ст. 301.

Про приватизацію земельних ділянок. Декрет Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 10. – Ст. 79 (втратив чинність)

Порядок здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2009 року № 439 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 33. – Ст. 1153.

Питання видачі державних актів на право власності на земельну ділянку: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 травня 2009 року № 774 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 56. – Ст. 1958.

Деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України у 2009 році: Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 року № 884 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 61. – Ст. 2158.

Порядок безоплатних оформлення та видачі громадянам України у 2009 році державних актів на право власності на земельні ділянки. Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 року № 884 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 61. – Ст. 2158.

Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку земельних відносин в Україні на період до 2020 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 року №743-р // Офіційний вісник України. – 2009. - №51. – Ст.1760.

Про Порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів: наказ Державного комітету по земельних ресурсах, Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства, Державного комітету по водному господарству, Міністерства аграрної політики, Державного комітету лісового господарства України та Української академії аграрних наук від 27 січня 2006 року // Офіційний вісник України. – 2006. – № 15. – Ст. 1133.

Про Порядок нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель у межах населених пунктів): наказ Державного комітету по земельних ресурсах, Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства, Державного комітету по водному господарству, Міністерства аграрної політики, Державного комітету лісового господарства України та Української академії аграрних наук від 27 січня 2006 року // Офіційний вісник України. – 2006. – № 15. – Ст. 1134.

Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з захистом права власності на землю та землекористування: роз’яснення Вищого арбітражного суду України від 27 червня 2001 року зі змінами внесеними згідно з роз’ясненням Вищого господарського суду від 31 травня 2002 року № 04-5/ 609.

Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з застосуванням земельного законодавства: лист Вищого господарського суду України від 16 листопада 2001 року.

Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16 квітня 2004 року № 7 // Вісник Верховного Суду України. – 2004. – № 6. – 21 червня.

Про судову практику про злочини та інші правопорушення проти довкілля: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 10 грудня 2004 року // Вісник Верховного Суду України. – 2005. – № 1. – 3 січня.

Рішення Конституційного суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень ст. 92, п. 6 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України (справа про постійне користування земельними ділянками) від 22 вересня 2005 року // Офіційний вісник України. – 2005. – № 39. – Ст. 2490.

Про деякі питання вирішення спрів, пов’язаних з орендою земельних ділянок: оглядовий лист Вищого господарського суду України від 30 листопада 2007 року № 01-8/918 // Вісник господарського судочинства. – 2008. – № 1. – Ст. 59.

Щодо розгляду земельних спорів: лист Верховного Суду України від 29 жовтня 2008 року.

Про практику застосування господарськими судами земельного законодавства. Рекомендації президії Вищого господарського суду України від 2 лютого 2010 року № 04-06/15.

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ«ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 105; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.85.80.239 (0.009 с.)