Утворення та припинення діяльності юридичних осібМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Утворення та припинення діяльності юридичних осіб1. Порядок і способи утворення юридичних осіб. Установчі документи юридичної особи. Державна реєстрація юридичної особи та її правове значення.

2. Припинення діяльності юридичної особи. Порядок ліквідації юридичної особи.

3. Банкрутство юридичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності. Реорганізація юридичної особи. Способи реорганізації.

4. Види юридичних осіб: співвідношення Цивільного і Господарського кодексів.

Завдання для самостійної роботи (6 год.)

1. Вирішення завдань Практикуму: с.81-93

2. Визначіть практичне значення різних теорій юридичної особи.

3. Визначіть різницю у видах юридичних осіб за Цивільним та Господарським кодексами України..

Контрольні запитання та завдання

1. Поняття та ознаки юридичної особи.

2. Поняття і види правосуб’єктності юридичних осіб.

3. Органи юридичних осіб. Індивідуалізація юридичних осіб, її способи та цивільно-правове значення.

4. Порядок і способи утворення юридичних осіб. Установчі документи юридичної особи. Державна реєстрація юридичної особи та її правове значення.

5. Припинення діяльності юридичної особи. Порядок ліквідації юридичної особи.

Література

1. Вінник О. М. Господарські товариства і виробничі кооперативи, К., 1998.

2. Грибанов В. П. Юридические лица. – М., 1961.

3. Грудницька С. Напрямки розвитку законодавства про господарські об’єднання // Право України. - 1998. - №5. - С.60-63

4. Кашанина Т. В. Хозяйственные товарищества и общества. - М., 1995.

5. Коссак В. Здійснення спільної підприємницької діяльності, пов’язаної зі створенням юридичної особи // Право України. - 1996.- № 11.

6. Козлова Н.В. Понятие и сущность юридического лица. Очерк истории и теории: Учебное пособие. – М.: «Статут», 2003. – 318 с.

7. Ніколаєв В. Про інститут юридичної особи // Право України. - 1999. - № 7.

8. Субъекты гражданского права./ Под. редакцией С.Н.Братуся. - М., 1984.

9. Суханов Е.А. Система юридических лиц // Советское государство и право.-1991.- №11.- С. 42-50.

10. Хохлов Е. Б., Бородин В. В. Понятие юридического лица: история и современная трактовка // Государство и право. -–1993. - № 9.

Тема 8. Держава та публічно-правові утворення як суб’єкти цивільних правовідносин (8 год.)

Лекція 11. Держава та публічно-правові утворення як суб’єкти цивільних правовідносин (2 год.)

Поняття, зміст та особливості цивільної правосуб'єктності держави. Випадки участі держави в цивільних правовідносинах.

Україна та інші держави як суб'єкти права загальнодержавної власності. Україна та інші держави як учасники цивільних правовідносин.

Інші публічно-правові утворення як учасники цивільних правовідносин.

 

Семінарське заняття 11.(2 год.)

Держава та публічно-правові утворення як суб’єкти цивільних правовідносин

1. Поняття, зміст та особливості цивільної правосуб'єктності держави.

2. Випадки участі держави в цивільних правовідносинах.

3. Україна та інші держави як суб'єкти права загальнодержавної власності.

4. Україна та інші держави як учасники цивільних правовідносин.

5. Інші публічно-правові утворення як учасники цивільних правовідносин.

 

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Вирішення завдань Практикуму: с.94-100

2. Тематика рефератів:

1) Особливості правового положення держави як суб’єкта цивільно-правових відносин;

2) Територіальні громади сіл, селищ, міст як учасники цивільних відносин;

3) Іноземні держави як учасники цивільних відносин;

4) Цивільно-правовий статус Автономної Республіки Крим.

Контрольні запитання та завдання

1. Поняття, зміст та особливості цивільної правосуб'єктності держави.

2. Випадки участі держави в цивільних правовідносинах.

3. Україна та інші держави як суб'єкти права загальнодержавної власності.

4. Україна та інші держави як учасники цивільних правовідносин.

Література

1. Брагинский М.И. Участие Советского государства в гражданских правоотношениях. – М., 1981.

2. Первомайський О.О. Окремі питання участі територіальних громад у цивільних правовідносинах // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2002. - № 2. – С. 69-71.

3. Ушаков Н.А. Юрисдикционные иммунитеты государств и их собственности. – М., 1993.

4. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. розробників проекту Цивільного кодексу України. – К.: Істина, 2004.

5. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг ред. Я.М. Шевченко. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004.

Тема 9. Об`єкти цивільних правовідносин (10 год.)

Лекція 12. Поняття об'єктів цивільних правовідносин. Речі та їх класифікація (2 год.)

Поняття і види об'єктів цивільних правовідносин. Оборотоздатність об'єктів цивільних правовідносин. Речі як об'єкти цивільних правовідносин.

Поняття речей та їх ознаки. Класифікація речей та її правове значення. Поняття майна.

Гроші та валютні цінності як об'єкти цивільних правовідносин. Поняття та особливості цивільно-правового режиму валютних цінностей.

Цінні папери як об'єкти цивільних правовідносин. Поняття та основні види цінних паперів.

Єдиний майновий комплекс підприємства як об’єкт правовідносин.

Послуги та інші дії як об'єкти цивільних правовідносин.

Результати творчої діяльності як об'єкти цивільних правовідносин. Твори науки, літератури, мистецтва як об'єкти цивільних правовідносин. Винаходи, промислові зразки, корисні моделі як об'єкти цивільних правовідносин. Інформація як об'єкт цивільних правовідносин.

Особисті немайнові блага. Ім'я, честь, гідність, ділова репутація громадянина, найменування юридичної особи як об'єкти цивільних правовідносин.

 

Семінарське заняття 12. (2 год.)

Поняття об'єктів цивільних правовідносин. Речі та їх класифікація

1. Поняття і види об'єктів цивільних правовідносин.

2. Поняття речей та їх ознаки. Класифікація речей та її правове значення. Поняття майна.

3. Гроші та валютні цінності як об'єкти цивільних правовідносин.

4. Поняття та особливості цивільно-правового режиму валютних цінностей.

5. Поняття та основні види цінних паперів.

6. Єдиний майновий комплекс підприємства як об’єкт правовідносин.

7. Послуги та інші дії як об'єкти цивільних правовідносин.

8. Результати творчої діяльності як об'єкти цивільних правовідносин.

9. Особисті немайнові блага як об'єкти цивільних правовідносин.

 

Завдання для самостійної роботи (6 год.)

1. Вирішення завдань Практикуму: с.101-113

2. Визначте види та групи цінних паперів за законодавством України.

3. Визначте правовий режим підприємства як єдиного майнового комплексу.

Контрольні запитання та завдання

1. Поняття і види об'єктів цивільних правовідносин.

2. Поняття речей та їх ознаки. Класифікація речей та її правове значення. Поняття майна.

3. Гроші та валютні цінності як об'єкти цивільних правовідносин.

4. Поняття та особливості цивільно-правового режиму валютних цінностей.

5. Послуги та інші дії як об'єкти цивільних правовідносин.

6. Результати творчої діяльності як об'єкти цивільних правовідносин.

Література

1. Агарков М.М. Учение о ценных бумагах. Научное исследование. Издание 2-е - М.: БЕК.

2. Безклубий І.А. Банківські правочини: цивільно-правові поблеми: Мнографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2005. – 378 с.

3. Безклубий І.А. Цінні папери: поняття, зміст, юридичні характеристики. Право України, 2001. № 9. С. 33 - 39.

4. Иоффе О. С. Правоотношение по советскому гражданскому праву. – Л.: издательство Ленинградского университета им. А. А. Жданова, 1949.

5. Кузнєцова Н.С., Назарчук І.Р. Ринок цінних паперів в Україні. – К., 1998.

6. Мозговой О.Н. Фондовый ринок Украины. – К., УАННП “Феникс”, 1997. – 276 с.

7. Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. – М.: Юридическая литература, 1974. – 351 с.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ ІІ

1. Поняття та види цивільного правовідношення. Елементи цивільних правовідносин.

2. Держава Україна як суб’єкт цивільного права.

3. Поняття та види об’єктів цивільних прав.

4. Підстави та правові наслідки обмеження громадянина в дієздатності.

5. Види дієздатності громадян України.

6. Умови, порядок та правові наслідки визнання громадянина недієздатним.

7. Цінні папери як об’єкти цивільних прав.

8. Умови, порядок і правові наслідки визнання громадянина безвісно відсутнім.

9. Порядок, умови та правові наслідки оголошення особи померлою.

10. Опіка та піклування.

11. Способи створення юридичної особи.

12. Умови, порядок та правові наслідки визнання громадянина померлим.

13. Порядок припинення юридичної особи.

14. Господарські товариства як юридичні особи (поняття, види).

15. Речі як об’єкти цивільних прав.

16. Класифікація речей, її правове значення.

17. Правоздатність і дієздатність юридичної особи.

18. Зміст цивільного правовідношення.

19. Гроші як об'єкти цивільних правовідносин.

20. Поняття та особливості цивільно-правового режиму валютних цінностей.

21. Єдиний майновий комплекс підприємства як об’єкт правовідносин.

22. Послуги та інші дії як об'єкти цивільних правовідносин.

23. Результати творчої діяльності як об'єкти цивільних правовідносин.

24. Особисті немайнові блага як об'єкти цивільних правовідносин.

 

Змістовий модуль ІІІПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.16.13 (0.01 с.)