ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ НА ЗАЛІКМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ НА ЗАЛІК1. Предмет та метод цивільно-правового регулювання.

2. Цивільне право як галузь права.

3. Аналогія в цивільному праві.

4. Поняття та джерела цивільного права.

5. Співвідношення публічного та приватного права.

6. Цивільне право, як приватне право.

7. Предмет цивільно-правового регулювання.

8. Цивільно-правові методи регулювання суспільних відносин.

9. Система цивільного права як галузі права.
Функції цивільного права.

10. Основні принципи цивільного права

11. Місце цивільного права в системі галузей права. Відмежування цивільного права від інших галузей права.

12. Система цивільного права як галузі права.

13. Співвідношення цивільного права і цивільного законодавства.

14. Система цивільного законодавства.

15. Порядок і значення офіційного опублікування нормативних актів.

16. Роль звичаїв ділового обороту в регулюванні цивільних правовідносин.

17. Юридичне значення рішень і висновків Конституційного Суду України, постанов Пленуму Верховного Суду України і Вищого Господарського Суду.

18. Кодифікація та інші форми систематизації цивільного законодавства.

19. Дія цивільного законодавства у часі. Зворотня сила цивільного закону. Дія цивільного законодавства у просторі та по колу осіб.

20. Тлумачення цивільно-правових норм. Застосування цивільного законодавства по аналогії.

21. Взаємозв’язок і диференціація цивільного та господарського законодавства.

22. Поняття і предмет науки цивільного права.

23. Функції та завдання науки цивільного права.

24. Методи дослідження цивільно-правових інститутів.

25. Взаємодія науки цивільного права з іншими галузями юридичної науки.

26. Наукові персоналії у цивілістиці.

27. Сучасні тенденції розвитку цивільно-правової науки в Україні.

28. Предмет і система цивільного та торгового права зарубіжних країн.

29. Монізм та дуалізм у регулюванні приватно-правових відносин.

30. Джерела цивільного права зарубіжних країн.

31. Джерела цивільного права країн континентальної та англо-американської системи права.

32. Основні інститути цивільного права зарубіжних країн

33. Поняття та види цивільного правовідношення. Елементи цивільних правовідносин.

34. Держава Україна як суб’єкт цивільного права.

35. Поняття та види об’єктів цивільних прав.

36. Підстави та правові наслідки обмеження громадянина в дієздатності.

37. Види дієздатності громадян України.

38. Умови, порядок та правові наслідки визнання громадянина недієздатним.

39. Цінні папери як об’єкти цивільних прав.

40. Умови, порядок і правові наслідки визнання громадянина безвісно відсутнім.

41. Порядок, умови та правові наслідки визнання особи безвісно відсутньою та оголошення померлою.

42. Опіка та піклування.

43. Способи створення юридичної особи.

44. Умови, порядок та правові наслідки визнання громадянина померлим.

45. Порядок припинення юридичної особи.

46. Господарські товариства як юридичні особи (поняття, види).

47. Речі як об’єкти цивільних прав. Класифікація речей, її правове значення.

48. Теорії юридичної особи.

49. Особливості цивільно-правового режиму грошей та валютних цінностей.

50. Єдиний майновий комплекс підприємства як об’єкт цивільних правовідносин.

51. Послуги та інші дії як об'єкти цивільних правовідносин.

52. Результати творчої діяльності як об'єкти цивільних правовідносин

53. Правоздатність і дієздатність юридичної особи.

54. Зміст цивільного правовідношення .

55. Поняття та правова природа правочину.

56. Види правочинів.

57. Умови дійсності правочинів.

58. Форма правочину.

59. Сторони в правочині.

60. Зміст правочину.

61. Єдність (відповідність) волі і волевиявлення сторін правочину.

62. Поняття недійсного правочину. Правові наслідки недійсності правочину.

63. Нікчемні та оспорювані правочини.

64. Фіктивні та удавані правочини.

65. Правові наслідки недійсності частини правочину

66. Поняття представництва та сфера його застосування.

67. Види представництва.

68. Повноваження представника.

69. Представництво без повноважень та з перевищенням повноважень.

70. Довіреність. Форма та зміст довіреності.

71. Види довіреності. Наслідки припинення довіреності.

72. Поняття та види строків в цивільному праві. Строки та терміни.

73. Строки здійснення цивільних прав.

74. Строки виконання цивільних обов’язків.

75. Строки позовної давності. Відмінність строків позовної давності від інших строків у цивільному праві.

76. Поняття та значення строку позовної давності.

77. Види строків позовної давності.

78. Початок перебігу строку позовної давності.

79. Зупинення, переривання та поновлення строків позовної давності.

80. Наслідки спливу позовної давності.

81. Вимоги, на які позовна давність не поширюється.

82. Поняття здійснення суб'єктивного цивільного права.

83. Поняття виконання суб'єктивного цивільного обов'язку.

84. Принципи та гарантії здійснення права та виконання обов'язків у цивільному праві.

85. Способи здійснення цивільних прав та виконання цивільних обов'язків.

86. Межі здійснення цивільних прав. Здійснення цивільного права всупереч з його призначенням. Зловживання правом.

87. Поняття і зміст суб'єктивного права на захист.

88. Способи захисту цивільних прав.

89. Виконання цивільних обов’язків. Забезпечення виконання цивільних обов’язків.

90. Система державних органів, які здійснюють захист цивільних прав.

 

ДРУГИЙ СЕМЕСТР

Змістовий модуль ІV

ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

Тема 15. Загальні положення про особисті немайнові права

Фізичних осіб (10 год.)

Лекція 18. Загальні положення про особисті немайнові права фізичних осіб (2 год.)

Поняття та ознаки особистих немайнових прав, не пов’язаних з майновими. Розвиток концепції особистих немайнових прав у цивільному праві. Джерела правового регулювання особистих немайнових прав фізичної особи. Проблема галузевої приналежність особистих немайнових, не пов’язаних з майновими, відносин.

Поняття та ознаки особистих немайнових відносин. Нематеріальні блага як особлива категорія об’єктів цивільного права. Особливості суб’єктного складу. Загальні та спеціальні суб’єкти особистих немайнових відносин. Абсолютність особистих немайнових відносин.

Підстави виникнення особистих немайнових прав фізичної особи. Здійснення та гарантії забезпечення особистих немайнових прав. Критерії класифікації та види особистих немайнових прав: за цільовим спрямуванням, порядком виникнення, формою закріплення. Система особистих немайнових прав у Цивільному кодексі.

Захист особистих немайнових прав. Поновлення порушеного права. Спростування недостовірної інформації. Відшкодування моральної шкоди.

Семінарське заняття 18. (2 год.)

Загальні положення про особисті немайнові права фізичних осіб

1. Поняття та ознаки особистих немайнових прав, не пов’язаних з майновими.

2. Розвиток концепції особистих немайнових прав у цивільному праві. Галузева належність особистих немайнових, не пов’язаних з майновими, відносин.

3. Джерела правового регулювання особистих немайнових прав фізичної особи.

4. Поняття та ознаки особистих немайнових відносин.

5. Підстави виникнення особистих немайнових прав фізичної особи.

6. Здійснення та гарантії забезпечення особистих немайнових прав.

7. Система особистих немайнових прав у Цивільному кодексі України.

8. Захист особистих немайнових прав.

Завдання для самостійної роботи (6 год.)

1. Вирішення завдань Практикуму: с.174-187

Контрольні запитання та завдання

1. Поняття та ознаки особистих немайнових прав, не пов’язаних з майновими.

2. Поняття та ознаки особистих немайнових відносин.

3. Підстави виникнення особистих немайнових прав фізичної особи.

4. Система особистих немайнових прав у Цивільному кодексі України.

Література

1. Відшкодування матеріальної і моральної шкоди та компенсаційні виплати. Під редакцією П.І.Шевчука. Київ. - 1997.

2. Иоффе О.С. Личные неимущественные права и их место в системе советского гражданского права. \\ Сов. Государство и право. -1966. -№7.-С.51-56.

3. Кохановська О.В. Правове регулювання у сфері інформаційних відносин: Монографія. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2001. – 212 с.

4. Кохановська О.В. Теоретичні проблеми інформаційних відносин у цивільному праві: Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006. – 463 с.

5. Красавчикова Л.О. Личная жизнь граждан под охраной закона. - М.: Юрид. лит., 1983. -160 с.

6. Красицька Л.В. Цивільно-правове регулювання особистих немайнових прав громадян. Монографія. – Донецьк; ДІВС МВС України, 2002. – 164 с.

7. Малеин Н.С. Охрана прав личности советским законодательством. - М.: Наука, 1985. -165с.

8. Малеина М.Н. Защита личных неимущественных прав советских граждан. - М.: Знание, 1991. -128 с.

9. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. - М.: Статут (В серии "Классика российской цивилистики"). - 1998. - 353с.

10. Флейшиц Е.А. Личные права в граждансом праве СССР и капиталистических государств // Уч. зап. ВИЮН. М., 1945.

11. Эрделевский A.M. Компенсация морального вреда в России и за рубежом. - Москва. –1997.

12. Ярошенко К.Б. Жизнь и здоровье под охраной закона. Гражданско-правовая защита личных неимущественных прав граждан. М., 1990.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.170.64.36 (0.008 с.)