Лекція 3. Поняття та система цивільного законодавства (2 год.)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Лекція 3. Поняття та система цивільного законодавства (2 год.)Поняття цивільного законодавства. Співвідношення цивільного права і цивільного законодавства.

Система цивільного законодавства. Закони. Конституція України (статті 13, 14, 41, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 47). Цивільний кодекс України. Інші кодифікаційні акти цивільного законодавства. Спеціальні цивільні закони. Підзаконні нормативні акти: укази і розпорядження Президента України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, нормативно-правові акти міністерств і інших органів виконавчої влади (відомчі нормативно-правові акти).

Порядок і значення офіційного опублікування нормативних актів.

Роль звичаїв ділового обороту в регулюванні цивільних правовідносин.

Юридичне значення рішень і висновків Конституційного Суду України, постанов Пленуму Верховного Суду України і Вищого Господарського Суду.

Кодифікація та інші форми систематизації цивільного законодавства.

Дія цивільного законодавства у часі. Зворотня сила цивільного закону. Дія цивільного законодавства у просторі та по колу осіб. Застосування цивільного законодавства. Диспозитивні і імперативні норми цивільного права. Тлумачення цивільно-правових норм. Застосування цивільного законодавства по аналогії.

Взаємозв'язок і диференціація цивільного та господарського законодавства.

Семінарське заняття 3. (2 год.)

Цивільне законодавство

1. Поняття цивільного законодавства.

2. Співвідношення цивільного права і цивільного законодавства.

3. Система цивільного законодавства.

4. Порядок і значення офіційного опублікування нормативних актів.

5. Роль звичаїв ділового обороту в регулюванні цивільних правовідносин.

6. Юридичне значення рішень і висновків Конституційного Суду України, постанов Пленуму Верховного Суду України і Вищого Господарського Суду.

7. Кодифікація та інші форми систематизації цивільного законодавства.

8. Дія цивільного законодавства у часі. Зворотня сила цивільного закону. Дія цивільного законодавства у просторі та по колу осіб.

9. Тлумачення цивільно-правових норм. Застосування цивільного законодавства по аналогії.

10. Взаємозв’язок і диференціація цивільного та господарського законодавства.

 

Завдання для самостійної роботи (6 год.)

1. Вирішення завдань Практикуму: с.29-38.

2. Зв’язок та диференціація цивільного та господарського законодавства.

3. Способи та види тлумачення. Аналогія у цивільному праві та її види.

Контрольні запитання та завдання

1. Поняття цивільного законодавства.

2. Система цивільного законодавства.

3. Юридичне значення рішень і висновків Конституційного Суду України,

4. Роль звичаїв ділового обороту в регулюванні цивільних правовідносин.

5. Дія цивільного законодавства у часі. Зворотня сила цивільного закону. Дія

Література

1. Кодифікація приватного (цивільного) права України / За ред. проф. А. Довгерта. – К., 2000.

2. Мусіяка В. Л., Орлов П. І., Ярмиш О. Н. Проблеми розвитку цивільного законодавства // Право України. – 1993. - № 5-6.

3. Онопенко В.В. Актуальні проблеми кодифікації цивільного законодавства суверенної України: Авторефер. дис. канд. юрид. наук. - К., 1994.

4. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах/ За заг.ред. Я.М. Шевченко. – Т.1, 2.– К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003.

5. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2004.

6. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред.О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2005.

7. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. розробників проекту Цивільного кодексу України. – К.: Істина, 2004.

Тема 3. Наука цивільного права (6 год.)

Лекція 4. Наука цивільного права (2 год.)

Поняття і предмет науки цивільного права. Функції науки цивільного права. Завдання науки цивільного права на сучасному етапі. Методи дослідження цивільно-правових інститутів.

Взаємодія науки цивільного права з іншими галузями юридичної науки. Наука цивільного права та інші суспільні науки.

Наукові персоналії. Українська радянська цивілістична школа. Сучасні тенденції розвитку цивільно-правової науки в Україні.

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Поняття і предмет науки цивільного права.

2. Функції та завдання науки цивільного права на сучасному етапі.

3. Методи дослідження цивільно-правових інститутів.

4. Взаємодія науки цивільного права з іншими галузями юридичної науки.

5. Наукові персоналії. Українська радянська цивілістична школа. Сучасні тенденції розвитку цивільно-правової науки в Україні.

Вирішення завдань Практикуму: с.39-46

Тематика рефератів:

1) Наука цивільного права: поняття, сутність та система;

2) Витоки становлення науки цивільного (приватного) права в творах римських юристів;

3) Розвиток науки цивільного права в працях дореволюційних цивілістів;

4) Перша кодифікація цивільного законодавства УРСР;

5) Друга кодифікація цивільного законодавства УРСР;

6) Розвиток науки цивільного права в радянський період;

7) Сучасний стан та перспективи розвитку науки цивільного права.

Контрольні запитання та завдання

1. Поняття і предмет науки цивільного права.

2. Функції та завдання науки цивільного права на сучасному етапі.

3. Методи дослідження цивільно-правових інститутів.

Література

1. Братусь С. Н. Предмет и система гражданського права. – М., 1963.

2. Владимирський-Буданов М.Ф. История Императорского университета св. Владимира. – К., 1884.

3. Грущінський І. Всеукраїнська конференція з проблем викладання цивілістичних дисциплін. // Право України, 1994. – № 9. – С. 90–92.

4. Історія Київського університету. – К., 1959.

5. Иоффе О.С. Развитие цивилистической мысли в СССР (часть I и II) // Иоффе О. С. Избранные труды по гражданскому праву. Из истории цивилистической мысли. Гражданское правоотношение. Критика теории «хозяйственного права» (Серия «Классика российской цивилистики»). – М, 2000.

6. Красавчиков О. А. Советская наука гражданского права (понятие система, метод, состав и система). – Свердловск, 1961.

7. Шершеневич Г. Ф. Наука гражданского права в России («Классика российской цивилистики»). – М., 2003.

Тема 4. Загальна характеристика цивільного і торгового права зарубіжних країн (7 год.)

Лекція 5. Загальна характеристика цивільного і торгового права зарубіжних країн (1 год.)

Значення вивчення зарубіжного цивільного (приватного) права.

Предмет і система цивільного та торгового права зарубіжних країн. Монізм та дуалізм у регулюванні приватно-правових відносин.

Джерела цивільного права зарубіжних країн. Джерела країн континентальної та англо-американської системи права.

Основні інститути цивільного права зарубіжних країн. Правове положення фізичних осіб. Правове положення юридичних осіб. Право власності та інші речові права. Зобов’язальне право. Спадкове право.

 

Семінарське заняття 4. (2 год.)

Загальна характеристика цивільного і торгового права зарубіжних країн

1. Значення вивчення зарубіжного цивільного (приватного) права.

2. Предмет і система цивільного та торгового права зарубіжних країн.

3. Монізм та дуалізм у регулюванні приватно-правових відносин.

4. Джерела цивільного права зарубіжних країн.

5. Основні інститути цивільного права зарубіжних країн.

 

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

Вирішення завдань Практикуму: с.47-51

Тематика рефератів:

1) Предмет і системи цивільного і торгового права зарубіжних країн;

2) Передумови прийняття та загальна характеристика Французького цивільного кодексу 1804 р.;

3) Передумови прийняття та загальна характеристика Німецького цивільного уложення 1896 р.;

4) Особливості англо-американської системи приватного права;

5) Вплив зарубіжного приватного (цивільного) законодавства та формування цивільного законодавства України.

 

Контрольні запитання та завдання

1. Предмет і система цивільного та торгового права зарубіжних країн.

2. Монізм та дуалізм у регулюванні приватно-правових відносин.

3. Джерела цивільного права зарубіжних країн.

 

Література

1. Богатых Е.А. Гражданское и торговое право: от древнего римского к соврменному российскому. – М.: ИНФРА-М, 1996.

2. Зенин И.А. Гражданское и торговое право капиталистических стран: Учеб. пособие. – М.: Изд-во МГУ, 1992.

3. Основные институты гражданского права зарубежных стран. Сравнительно-правовое исследование / В. В. Залесский, Г.Е. Авилов, М. М. Вильданова и др. – М.: Издательство НОРМА, 1999.

4. Савельев В.А. Гражданский кодекс Германии (история, система, институты). – М.: Юрист, 1994.

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ І

 

1. Предмет та метод цивільно-правового регулювання.

2. Цивільне право як галузь права.

3. Аналогія в цивільному праві.

4. Поняття та джерела цивільного права.

5. Співвідношення публічного та приватного права.

6. Цивільне право, як приватне право.

7. Предмет цивільно-правового регулювання.

8. Цивільно-правові методи регулювання суспільних відносин.

9. Система цивільного права як галузі права.
Функції цивільного права.

10. Основні принципи цивільного права

11. Місце цивільного права в системі галузей права.

12. Відмежування цивільного права від інших галузей права.

13. Система цивільного права як галузі права.

14. Співвідношення цивільного права і цивільного законодавства.

15. Система цивільного законодавства.

16. Порядок і значення офіційного опублікування нормативних актів.

17. Роль звичаїв ділового обороту в регулюванні цивільних правовідносин.

18. Юридичне значення рішень і висновків Конституційного Суду України, постанов Пленуму Верховного Суду України і Вищого Господарського Суду.

19. Кодифікація та інші форми систематизації цивільного законодавства.

20. Дія цивільного законодавства у часі. Зворотня сила цивільного закону. Дія цивільного законодавства у просторі та по колу осіб.

21. Тлумачення цивільно-правових норм. Застосування цивільного законодавства по аналогії.

22. Взаємозв’язок і диференціація цивільного та господарського законодавства.

23. Поняття і предмет науки цивільного права.

24. Функції та завдання науки цивільного права.

25. Методи дослідження цивільно-правових інститутів.

26. Взаємодія науки цивільного права з іншими галузями юридичної науки.

27. Наукові персоналії.

28. Сучасні тенденції розвитку цивільно-правової науки в Україні.

29. Предмет і система цивільного та торгового права зарубіжних країн.

30. Монізм та дуалізм у регулюванні приватно-правових відносин.

31. Джерела цивільного права зарубіжних країн.

32. Джерела цивільного права країн континентальної та англо-американської системи права.

33. Основні інститути цивільного права зарубіжних країн

 

Змістовий модуль ІІ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВОВІДНОШЕННЯПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.177.171 (0.014 с.)