Тема 16. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи (12 год.)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 16. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи (12 год.) 

Лекція 19. Поняття та види особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи (2 год.)

Поняття та види особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи.

Право на життя як невід’ємне право фізичної особи. Межі самозахисту життя та здоров’я від протиправних посягань. Умови та порядок проведення медичних, наукових та інших дослідів щодо фізичної особи.

Право на охорону здоров’я. Забезпечення права на охорону здоров’я. Право на медичну допомогу та особливості його реалізації. Право на інформацію про стан свого здоров’я та здоров’я інших осіб. Правова охорона інформації про стан здоров’я особи та інших відомостей, одержаних при медичному обстеженні. Медична таємниця. Інші права особи, яка перебуває на стаціонарному лікуванні.

 

Лекція 20. Правова характеристика окремих особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи (2 год.)

Зміст та забезпечення права на свободу та особисту недоторканість. Випадки обмеження свободи особи, встановлені законом. Правове регулювання відносин у сфері донорства крові, її компонентів, органів та інших анатомічних матеріалів.

Правова характеристика інших особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи (право на сім’ю, на опіку або піклування, на безпечне для життя та здоров’я довкілля).

Семінарське заняття 19. (2 год.)

Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи

1. Поняття та види особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи.

2. Право на життя як невід’ємне право фізичної особи.

3. Право на охорону здоров’я та на медичну допомогу: їх забезпечення та реалізація.

4. Зміст та забезпечення права на свободу та особисту недоторканість.

5. Правове регулювання відносин у сфері донорства крові, її компонентів, органів та інших анатомічних матеріалів.

6. Правова характеристика інших особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи (право на сім’ю, на опіку або піклування, на безпечне для життя та здоров’я довкілля).

Завдання для самостійної роботи (6 год.)

1. Вирішення завдань Практикуму: с.188-198

2. Визначте особливості реалізації права особи на життя та на охорону здоров’я.

Контрольні запитання та завдання

1. Поняття та види особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи.

2. Право на життя як невід’ємне право фізичної особи.

3. Право на охорону здоров’я та на медичну допомогу: їх забезпечення та реалізація.

4. Зміст та забезпечення права на свободу та особисту недоторканість.

5. Правове регулювання відносин у сфері донорства крові, її компонентів, органів та інших анатомічних матеріалів.

Література

1. Відшкодування матеріальної і моральної шкоди та компенсаційні виплати. Під редакцією П.І.Шевчука. Київ. - 1997.

2. Дргонец Я., Холлендер П. Современная медицина и право. - М., 1991.-336 с.

3. Егоров Н.Д. Личные неимущественные права граждан и организаций как институт советского гражданского права. \\ Правоведение. -1984. - №6. - С.30 - 38.

4. Ковалев М.И. Право на жизнь и право на смерть. - Государство и право. -1992. - №7. - С. 68 - 76.

5. Красавчикова Л.О. Личная жизнь граждан под охраной закона. - М.: Юрид. лит., 1983. -160 с.

6. Малеин Н.С. Охрана прав личности советским законодательством. - М.: Наука, 1985. -165с.

7. Малеина М.Н. Гражданско - правовой договор на оказание медицинской помощи \\ Правоведение. -1989. - №2. - С.28 - 36.

8. Савицкая А.Н. Возмещение ущерба, причиненного ненадлежащим врачеванием. - Львов: Высшая школа, 1982. -195 с.

9. Эрделевский A.M. Компенсация морального вреда в России и за рубежом. - Москва. –1997.

 

Тема 17. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи (10 год.)

 

Лекція 21.Поняття та види особистих немайнових прав, що забезпечують соціальне буття фізичної особи (2 год.)

Поняття та види особистих немайнових прав, що забезпечують соціальне буття фізичної особи.

Право на ім’я. Підстави та порядок зміни імені фізичною особою. Право на використання імені. Умови використання імені без згоди особи.

Честь, гідність та ділова репутація як об’єкти правової охорони. Право на повагу до гідності і честі особи та на недоторканість ділової репутації. Захист права на честь і гідність.

Право на інформацію. Поняття та види інформації. Особливості правової охорони відкритої, конфіденційної та таємної інформації. Спростування недостовірної інформації. Правова охорона особистих паперів та кореспонденції. Розпорядження особистими паперами. Обмеження права на таємницю кореспонденції.

Охорона інтересів фізичної особи при проведенні фото -, кіно -, теле - та відео зйомок. Захист інтересів особи, яка зображена на фотографіях та в інших художніх творах.

Гарантії права на свободу літературної, художньої, наукової та технічної творчості.

Інші особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи (право на місце проживання, на недоторканість житла, на вибір роду занять, на свободу пересування, на свободу об’єднання та на мирні збори).

Семінарське заняття 20. (2 год.)

Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи

1. Поняття та види особистих немайнових прав, що забезпечують соціальне буття фізичної особи.

2. Право на ім’я. Підстави та порядок зміни імені фізичною особою.

3. Честь, гідність та ділова репутація як об’єкти правової охорони. Захист права на честь і гідність.

4. Право на інформацію. Поняття та види інформації. Особливості правової охорони відкритої, конфіденційної та таємної інформації.

5. Правова охорона особистих паперів та кореспонденції. Розпорядження особистими паперами. Обмеження права на таємницю кореспонденції.

6. Охорона інтересів фізичної особи при проведенні фото -, кіно -, теле - та відеозйомок.

7. Гарантії права на свободу літературної, художньої, наукової та технічної творчості.

8. Інші особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи.

 

Завдання для самостійної роботи (6 год.)

1 Вирішення завдань Практикуму: с.199-211

2 Право на інформацію та його цивільно- правовий захист.

3. Визначте особливості цивільно-правової охорони права особи на честь, гідність та ділову репутацію.

Контрольні запитання та завдання

1. Поняття та види особистих немайнових прав, що забезпечують соціальне буття фізичної особи.

2. Право на ім’я. Підстави та порядок зміни імені фізичною особою.

3. Честь, гідність та ділова репутація як об’єкти правової охорони. Захист права на честь і гідність.

4. Право на інформацію. Поняття та види інформації. Особливості правової охорони відкритої, конфіденційної та таємної інформації.

5. Правова охорона особистих паперів та кореспонденції. Розпорядження особистими паперами. Обмеження права на таємницю кореспонденції.

6. Охорона інтересів фізичної особи при проведенні фото -, кіно -, теле - та відеозйомок.

Література

1. Агарков М.М. Право на имя. С.81-113 // Агарков М.М. Избранные труды по гражданскому праву. В 2-х т. Т.ІІ. – М.: АО «Центр ЮрИнфроР», 2002. - 452с.

2. Кохановська О.В. Теоретичні проблеми інформаційних відносин у цивільному праві: Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006. – 463 с.

3. Малеин Н.С. Охрана прав личности советским законодательством. - М.: Наука, 1985. -165с.

4. Малеин Н.С. Гражданский закон и права личности в СССР. – М., Юрид. лит. 1981. – 215 с.

5. Малеина М.Н. Защита личных неимущественных прав советских граждан. - М.: Знание, 1991. -128 с.

6. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. - М.: Статут (В серии "Классика российской цивилистики"). - 1998. - 353с.

7. Сергеев А.П. Право на защиту репутации. Л., 1989.

8. Стефанчук Р. Відносно захисту в цивільному праві честі, гідності та ділової репутації.// Право України.-1999.-№1.-С.85

9. Стефанчук Р. Окремі питання цивільно-правового регулювання захисту честі, гідності та ділової репутації // Право України.-1999.-№10.

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ ІV

1. Поняття та ознаки особистих немайнових прав, не пов’язаних з майновими.

2. Розвиток концепції особистих немайнових прав у цивільному праві. Галузева належність особистих немайнових, не пов’язаних з майновими, відносин.

3. Джерела правового регулювання особистих немайнових прав фізичної особи.

4. Поняття та ознаки особистих немайнових відносин.

5. Підстави виникнення особистих немайнових прав фізичної особи.

6. Здійснення та гарантії забезпечення особистих немайнових прав.

7. Система особистих немайнових прав у Цивільному кодексі України.

8. Захист особистих немайнових прав.

9. Поняття та види особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи.

10. Право на життя як невід’ємне право фізичної особи.

11. Право на охорону здоров’я та на медичну допомогу: їх забезпечення та реалізація.

12. Зміст та забезпечення права на свободу та особисту недоторканість.

13. Правове регулювання відносин у сфері донорства крові, її компонентів, органів та інших анатомічних матеріалів.

14. Право на сім’ю, на опіку або піклування.

15. Право на безпечне для життя та здоров’я довкілля.

16. Поняття та види особистих немайнових прав, що забезпечують соціальне буття фізичної особи.

17. Право на ім’я. Підстави та порядок зміни імені фізичною особою.

18. Честь, гідність та ділова репутація як об’єкти правової охорони. Захист права на честь і гідність.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.01 с.)