ТОП 10:

Инфопедия — категория Право: 17 Страница

Материала по категории - Право на сайте Инфопедия всего: 109711 страниц.

Право - 17 Страница

Феодальная раздробленность : причины, особенности, последствия. Зразок екзаменаційного білета Адміністративне право України: Підручник / Колпаков В. К. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА Глава 1. Сутність державного управління та його співвідношення з державною виконавчою владою 1.1. Загальне поняття управління та його види Характеристика державного управління Співвідношення державного управління і державної виконавчої влади Глава 2. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави 2.1. Предмет і метод адміністративного права Адміністративно-правові норми Адміністративно-правові відносини Співвідношення адміністративного права з іншими правовими галузями Органи виконавчої влади 3.4. Державні службовці Громадяни України та іноземці Глава 4. Адміністративно-правові (управлінські) методи і форми 4.1. Методи державного управління Правові акти державного управління Глава 5. Адміністративно-деліктне право 5.1. Адміністративне правопорушення Поняття адміністративного процесу Структура адміністративного процесу (види адміністративних проваджень та їх стадії) Провадження у справах про адміністративні правопорушення Управління безпекою 8.3. Управління закордонними справами Глава 11. Забезпечення законності в державному управлінні 11.1. Поняття і система способів забезпечення законності ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ Принципи державного управління: поняття, види та їхня характеристика. Поняття, ознаки і види державної служби. Підстави адміністративної відповідальності та їхня характеристика. Організаційно-правові засади державного управління у галузі соціального захисту населення. ЦИФРОВА СИСТЕМА КОМУТАЦІЇ STAREX-TX1 Призначення і характеристики системи STAREX-TX1 Розробка структурної схеми МТМ Розрахунок кількості з’єднувальних ліній ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ТЕМА 2. ПРОВАДЖЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ Право и организация социального обеспечения» Алиментные обязательства родителей и детей Місце цивільного права в системі галузей права. Види цивільно-правових відносин. Оголошення фізичної особи померлою. Стаття 202. Поняття та види правочинів Стаття 252. Визначення строку та терміну Стаття 401. Поняття користування чужим майном Суперфіцій – поняття, підстави виникнення, права та обовязки сторін. Поняття та ознаки держави, її ф-ії. Поняття, ознаки та принципи права, його ф-ії. Система державних органів України. Поняття складу злочину, його характеристика та ознаки СПОСОБИ СУДОВОГО ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ Суб’єкти опіки та піклування, їх права та обов’язки. Органи опіки та піклування. Встановлення опіки та піклування. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ТА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Метали ірідієво - платинової групи Особа, яка пред’являє його до сплати Поняття честі, гідності та ділової репутації Захист честі, гідності та ділової репутації Поняття та види недійсних правочинів. Недійсність частини правочину. Поняття, підстави та види представництва Доручення. Форма довіреності та її види. Теоретичні конструкції власності та права власності. Момент виникнення права власності Право власності на житло. Об’єднання власників житлових будинків, квартир. Емфітевзис як речове право на чуже майно. Суб’єкти авторського права. Співавторство і його види Винахід: поняття, види та умови патентоздатності. Об’єкти винаходу. Зміст суб’єктивного права промислової власності Процедура патентування корисної моделі Відмінність зобов'язальних відносин від речових. Види забезпечення виконання зобов'язань. Поняття, види та зміст аграрних правовідносин. Характеристика об’єктів та суб’єктів аграрного права. Класифікація господарських правовідносин Поняття, види й особливості аграрних правовідносин Тема 1. Понятие уголовного права, его предмет, задачи и система. Уголовное право и смежные отрасли законодательства. Толкование уголовного закона. Категории преступлений (классификация по степени тяжести). Предмет преступления, орудие преступления. Потерпевший. Уменьшенная вменяемость. Опьянение и уголовная ответственность. Понятие аффекта. Приготовление к преступлению. Тема 11. Обстоятельства, исключающие преступность деяния Пребывание среди соучастников преступления по специальному заданию. Понятие уголовной ответственности. Ее основания, условия, цели. Осуждение без назначения наказания. Понятие принудительных мер безопасности и лечения. Тема 20. Особенности уголовной ответственности лиц, совершивших преступления в возрасте до восемнадцати лет Ніжинський державний університет Оцінка навчальних досягнень учнів Історичний аспект виникнення держави та права Порівняльна характеристика понять «країна», «суспільство», «держава». Теорії виникнення держави. Зміни в організації суспільних відносин з появою держави Форми територіального устрою держави: поняття і види Система права і система законодавства Поняття і види правовідносин. Склад правовідносин. Підстави виникнення, зміни і припинення правовідносин Основні етапи розвитку української державності. Політико-правове закріплення суверенітету України. Особливості політичного режиму, форми правління та адміністративно-територіального устрою України Загальна характеристика прав, свобод і обов’язків громадян України. Референдум і вибори як способи безпосереднього волевиявлення народу: поняття, види Органи державної виконавчої влади України. Кабінет Міністрів. Центральні та місцеві органи виконавчої влади Правоохоронні органи України Загальна характеристика фінансового права Поняття злочину, склад злочину. Види злочинів. Стадії скоєння злочину. Співучасть у злочині Особливості цивільної правосуб’єктності фізичних та юридичних осіб Види земель в Україні. Форми та суб’єкти права власності на землю. Суб'єкти та об'єкти права власності на землю Права та обов'язки землекористувачів. Загальна характеристика трудового права Поняття трудової дисципліни і обов’язки працівника Поняття приватного права, Право приватне та публічне. Співвідношення понять привтного та цивільного права. Визнання громадянина безвісно відсутнім. Оголошення громадянина померлим Поняття громадянського стану. Акти громадянського стану. Порядок переміни та виправлення актових записів. Сутність юридичної особи. Теорії юридичної особи Види та зміст установчих документів юридичних осіб Правове становище територіальної громади як суб’єкта цивільних правовідносин Поняття та зміст особистих немайнових прав фізичної особи як об’єкта цивільних прав Виникнення та види представництва. Співвідношення інституту представництва з договором поруки, суміжними інститутами. Довіреність та її види. Форми довіреності. Передоручення Поняття та значення строків і термінів у цивільному праві Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи Суб’єкти та об’єкти права власності Способи виникнення права власності Поняття права державної та комунальної власності Об’єкти та суб’єкти окремих видів права власності Речові права на чуже майно. Загальна характеристика прав на чужі речі Поняття іпотеки як права на чужі речі Виділ долі зі спільної власності та її відчуження. Особливості захисту права спільної власності. Поняття і джерела авторського права. Суб’єктивне авторське право, його зміст і межі Суміжні права, поняття і види Суб’єкти права промислової власності. Оформлення прав на об’єкти промислової власності. Умови цивільно-правової відповідальності Поняття муніципального права як галузі права. Особливості предмету і методу науки муніципального права України. Види та структура місцевих рад Сесія, як основна організаційна форми діяльності місцевої ради Управління об'єктами комунальної власності Предмет цивільно правового регулювання. Умови дійсності правочинів. Види недійсних правочинів. Житловий будинок як об’єкт права приватної власності Стаття 627. Свобода договору Особливості відповідальноств перевізника. Підстави та порядок відшкодування шкоди, завдані неправомірними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури та суду. Закарпатський Державний Університет Кафедра теорії та історії держави і права, конституційного та адміністративного права Лекція 8. Правовий статус місцевих рад Семінар 5. Територіальна громада – первинний суб’єкт місцевого самоврядування Семінар 7. Порядок діяльності місцевих рад Методичні рекомендації з написання реферату. Оцінювання результативності роботи під час аудиторних занять Розділ 1 Загальна характеристика права на медичну допомогу Розвиток права на медичну допомогу в Україні Цивільно-правова відповідальність за порушення права на медичну допомогу ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ З ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ Поняття та загальна характеристика права власності в Україні Поняття спадкування. Спадкодавець та спадкоємці. Склад спадщини. Речі, визначені індивідуальними або родовими ознаками. Правові наслідки недійсності правочину Поняття, види та загальна характеристика права спільної власності Поняття та ознаки зобов'язань Поняття, зміст, елементи, види та особливості цивільних правовідносин. Громадянство України, підстави його набуття і припинення. Цивільне правоздатність та дієздатність Правочини: поняття,види,форма,порядок укладання. Сили і засоби – захисту населення на території від надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру. Поняття та основні риси цивільно-правового зобов’язання. Виконання зобов’язань з множинністю осіб. Класифікація цивільно-правових договорів. Укладення договорів. Стадії укладення договорів. Одностороння відмова від договору. Правові наслідки. Поняття, функції та сфера застосування застави. Види застави за законодавством України. Утримання, як спосіб забезпечення виконання зобов’язань. Деліктна і договірна відповідальність. Порівняльна характеристика. Загальна характеристика договору постачання енергетичними і іншими ресурсами через приєднану мережу. Договір оренди землі за цивільним законодавством України Загальна характеристика договору лізингу. Види лізингу. Договори про виконання робіт в ЦК України. Поняття та ознаки договору будівельного підряду. Зміст договору. Особливості оформлення. Відповідальність сторін за договором будівельного підряду. Система договорів, що опосередковують перевезення в ЦК України. Договір морського круїзу. Правове регулювання. Зміст договору. Договір перевезення вантажу морським транспортом. Правове регулювання. Форма та зміст договору. Загальна характеристика договору фрахтування (чартеру). Сфера застосування договору фрахтування. Особливості укладання. Договір транспортного експедирування. Загальна характеристика Загальна характеристика договору страхування. Види та форми страхування за цивільним законодавством України. Договір позики. Загальна характеристика. Права та обов’язки сторін за договором позики. Поняття та види договорів щодо розпорядження майновим правами інтелектуальної власності. Поняття спадщини. Відкриття спадщини. Час і місце відкриття спадщини. Суб'єкти, об'єкти і зміст сімейних правовідносин Правове регулювання усиновлення за сімейним та цивільним законодавством України. Недійсність шлюбу. Правові наслідки недійсності шлюбу. Правовий статус дитини. Визначення походження дитини. Аліментні правовідносини. Суб’єкти аліментних правовідносин. Умови та порядок стягнення аліментів на дітей. Статья 2. Трудовое законодательство Республики Казахстан Статья 25. Гарантии равенства прав и возможностей при заключении трудового договора Статья 29. Условие о неконкуренции Статья 56. Порядок расторжения трудового договора по инициативе работника Статья 148. Организация социального партнерства Статья 154. Действие соглашений социального партнерства, контроль за их выполнением и ответственность сторон Статья 174. Обязанности сторон коллективного трудового спора в ходе забастовки Глава 18. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ И РАБОТОДАТЕЛЯ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА Статья 183. Аттестация производственных объектов по условиям труда Статья 187. Обязанности работодателя при расследовании несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью Статья 189. Порядок расследования несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью Статья 195. Акты государственного инспектора труда Загальна характеристика управління Поняття державного управління Участь вищих органів держави у формування вертикалі органів виконавчої влади Рада Національної Безпеки та Оборони України Державне управління у сфері митної справи Основные черты уголовного закона Вина как основной признак субъективной стороны преступления. Невиновное причинение вреда. Юридические и фактические ошибки и их влияние на уголовную ответственность и квалификацию преступлений. Возраст привлечения к уголовной ответственности. Исключающими вменяемость, и лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения. Понятие , признаки и значение соучастия в преступлении. Виды и формы соучастия в преступлении. Множественность преступлений: понятие, признаки, отличие от единого(единичного) преступления. Понятие и условия правомерности причинения вреда при крайней необходимости. Отграничение наказания от иных мер государственного принуждения. Принудительные работы как вид уголовного наказания. Общие начала назначения наказания Назначение наказания при рецидиве преступлений. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Освобождение от наказания в связи с болезнью. Отсрочка отбывания наказания. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Понятие преступления по международному уголовному праву. Наказание и его виды по международному уголовному праву. Визначте основні цілі державного управління в сучасній Україні Цілі державного управління, їх юридичне та ресурсне забезпечення Види функцій державного управління Принципи державного управління Організація взаємодії як функція менеджменту. Делегування повноважень Вивчіть загальний підхід до вирішення даної проблеми. Довідайтеся про здібності й характер кожного з Ваших підлеглих Державне управління та його особливості Критерії та показники ефективності управління Управління, як соціальне явище Мета, функції і принципи державного управління Особливості державного управління в сучасній Росії Ефективність, як спосіб антикризового існування та розвитку Суб'єктивний фактор підвищення ефективності державного управління Інформаційний аспект підвищення ефективності державного управління Сутність державного управління. ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ Визначте вимоги до інформації як до засобу підвищення ефективності державного управління Виклад основного матеріалу дослідження. Основні напрямки адміністративної реформи Дайте аналіз системи органів виконавчої влади в Україні яка була створена в 1999-2000 роках в рамках адміністративно-правової реформи ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ ТА СИСТЕМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ Кодифікація як провідна форма систематизації адміністративного законодавства Основні напрями реалізації прав громадян у сфері виконавчої влади Глава 8. Розвиток законодавства про органи виконавчої влади Основні напрями розвитку державної служби України Розвиток законодавства про державний контроль у сфері виконавчої влади Поняття порівняльного правознавства Функції, порівняльного правознавства Характеризуючи співвідношення порівняльного правознавства з міжнародним приватним правом (МПП), Понятійний апарат порівняльного правознавства Порівняльне правознавство як навчальна дисципліна Методологічні принципи порівняльно-правових досліджень
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.64.1 (0.03 с.)