ТОП 10:

Инфопедия — категория Право: 5 Страница

Материала по категории - Право на сайте Инфопедия всего: 109711 страниц.

Право - 5 Страница

Тема: Речові права на чуже майно. Захист права власності та інших речових прав. (2 години) Чи мас Артеменко юридичні підстави для пред'явлення таких вимог до Косенка? Глава 1. ПОНЯТТЯ І СИСТЕМА ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ Глава 2. ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНА НАУКА Глава 4 ДЕРЖАВНА ВЛАДА І ДЕРЖАВА Глава 5 ДЕРЖАВА У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА Глава 7 МЕХАНІЗМ І АПАРАТ ДЕРЖАВИ Глава 8 ДЕРЖАВНІ ОРГАНІ ВЛАДИ В УКРАЇНІ Глава 9 СОЦІАЛЬНА ПРАВОВА ДЕРЖАВА Глава 10 ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО ДЕМОКРАТІЮ Глава 11 ПРАВА ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА Глава 12 ОСНОВНІ ТЕОРІЇ ДЕМОКРАТІЇ Глава 13 ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО ПРАВО Глава 14. ПРАВОВА СИСТЕМА ДЕРЖАВИ І СИСТЕМА ПРАВА. СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО МАТЕРІАЛУ Глава 15 НОРМИ ПРАВА У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ НОРМ Глава 17. ПРАВОВИЙ АКТ. НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АКТ. МІЖНАРОДНИЙ ДОГОВІР Глава 18 ПРАВОВІДНОСИНИ. ЮРИДИЧНІ ФАКТИ Глава 19 ПРАВОВИЙ СТАТУС ОСОБИ, НАРОДУ, ДЕРЖАВИ Глава 20 РЕАЛІЗАЦІЯ НОРМ ПРАВА. ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ Глава 21 ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА Глава 22. ПРАВОВА І ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА. ПРАВОПОРУШЕННЯ Глава 23 ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ Глава 24 ЗАКОННІСТЬ. ПРАВОПОРЯДОК Глава 25 ПРАВОСВІДОМІСТЬ. ПРАВОВА КУЛЬТУРА Глава 26 ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ. ПРАВОВИЙ ВСЕОБУЧ Глава 27 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ І ЙОГО МЕХАНІЗМ. ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА Глава 28. ПРЕДМЕТ ЗАГАЛЬНОГО ПОРІВНЯЛЬНОГО ПРАВОЗНАВСТВА. ПОНЯТТЯ ТИПУ І ТИПОЛОГІЇ ПРАВОВИХ СИСТЕМ СВІТУ Глава 29 РОМАНО-ГЕРМАНСЬКИЙ ТИП ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ Глава 30 АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКИЙ ТИП ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ Глава 31 ЗМІШАНИЙ (ГІБРИДНИЙ) ТИП ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ Глава 32 РЕЛІГІЙНО-ТРАДИЦІЙНИЙ ТИП ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ Тема 1. Понятие сравнительного правоведения КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЛИТЕРАТУРОЙ Тема 1. Понятие сравнительного правоведения. Тема 2. История развития сравнительного правоведения. Тема 5. Правовая семья общего права (англо-американская правовая семья) Тема 6. Религиозные правовые семьи. Тема 8. Российская правовая система. Тема 3. Понятие и классификация правовых систем Чтение учебника (учебного пособия). Категорией «правовая семья» обозначается Перечень тем индивидуальных домашних заданий и контрольных работ (выполняются в письменном виде). Оценивание магистранта на зачете Как можно определить сравнительное право? ТЕМИ ПРЕЗЕНТАЦІЙ (із зазначенням змісту теми) Політичні і правові вчення в суспільствах Загальна характеристика головних напрямків політичних і правових вчень ХХ ст. Теорія держави та права як наука та її предмет. Типологія держави: поняття та підходи. Поняття та ознаки державного апарату, його співвідношення з механізмом держави. Державне підприємство і державна установа: поняття, ознаки та співвідношення. Поняття,ознаки та види форми державного правління. Поняття та ознаки політичної системи суспільства. Особливості політичної системи суспільства. Загальна характеристика сучасних концепцій держави. Сутність, зміст та структура права. Закон і підзаконні нормативно-правові акти: поняття, ознаки та види. Поняття, ознаки та структура системи законодавства. Поняття, ознаки та склад правовідносин. Правосуб’єктність: поняття та елементи. Застосування норм права як особлива форма їх реалізації: поняття та підстави. Способи тлумачення норм права. Поняття, структура та види правосвідомості. Поняття, форми та методи правового виховання. Розділ 14 Теорія держави та права Розділ 24 Теорія держави та права Розділ 36 Теорія держави та права Розділ 41 Теорія держави та права Розділ 49 Теорія держави та права Юриспруденція як система юридичних наук Теорія держави і права в системі юридичних наук Особливості виникнення держав у різних народів світу Суверенітет держави і його співвідношення із суверенітетом народу і суверенітетом нації Деякі наукові концепції сучасної держави Відносна самостійність держави Класифікація форм державного устрою Види форм державного (політичного) режиму Управління в адміністративно-територіальних одиницях. Місцеве самоврядування Професійна і державна служба. Служба в органах внутрішніх справ Виконавчі органи влади на місцях Міністерство юстиції та Вища рада юстиції Поняття і ознаки соціальної правової держави Форми та інститути демократії Демократія і права соціальних меншостей (меншин) Основні права людини і громадянина. Міжнародні стандарти в галузі прав людини Система основних прав і свобод людини і громадянина Теорія корпоративної демократії Ознаки, що відрізняють норми права від норм поведінки в первісному суспільстві Співвідношення національного і міжнародного права Поняття, основні ознаки і структура системи права Поняття і форми систематизації нормативно-правових актів Поняття і ознаки норми права Поняття нормативно-правового акта і його відмінність від інших правових актів Поняття підзаконного нормативно-правового акта. Підзаконний нормативний акт органу місцевого самоврядування. Підзаконний нормативний акт місцевого органу виконавчої влади Передумови виникнення правовідносини Юридичний факт. Фактичний (юридичний) склад Основні стадії застосування норм права Прогалини в праві і способи їх усунення. Способи (методи) тлумачення норм права Склад і види правомірної поведінки Види правопорушень. Правопорушність Правопорушення і юридична відповідальність співробітника органів внутрішніх справ Функції та принципи правопорядку Правова культура суспільства Професійна правосвідомість і правова культура співробітників органів внутрішніх справ Правовий нігілізм: джерела і шляхи подолання Сфера, основні напрямки і межі правового регулювання Елементи механізму правового регулювання та їх призначення Правові форми діяльності держави як засіб функціонування механізму правового регулювання Система права та її структура Судовий прецедент у системі джерела права Дія прецедентної норми в часі та просторі Специфічні риси американської правової системи (у порівнянні з англійською) Загальна характеристика скандинавської групи правових систем Система мусульманського права та її структура Мусульманське право в сучасних правових системах: загальна характеристика Поняття китайського права і філолофсько-моральні джерела його формування Джерела права сучасної Японії Дія нормативних правових актів в просторі і за колом осіб Етапи процесу правоутворення Суб'єкти правових відносин, їх види. Поняття юридичної особи І класифікація. Фактичний склад Правопорушення: поняття і юридичні ознаки. Склад і види правопорушень Прогалини в праві і засоби їх подалання та усунення Які категорії працівників за Національним Класифікатором України ДК 003:2005 «Класифікатор професій» належать до управлінського персоналу? На скільки годин скорочується тривалість зміни під час роботи в нічний час за КЗпП України? Кримінальний процесуальний кодекс України Правильна відповідь № 3 – стаття 38 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ. Правильна відповідь №2 – стаття 45 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ. Правильна відповідь № 2 – частина 2 статті 111 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ. Правильна відповідь № 1 – частина 8 статті 135 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ. Правильна відповідь № 2 – частина 1 статті 156 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ. Правильна відповідь № 3 – частина 5 статті 170 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ. Правильна відповідь № 3 – частина 2 статті 177 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ. Правильна відповідь № 3 – частина 1 статті 249 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ. Глава 24. Закінчення досудового розслідування. Правильна відповідь № 4 – частина 10 статті 290 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ. Глава 26. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування Правильна відповідь № 1 – частина 2 статті 304 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ. Правильна відповідь №4 – частина 9 статті 336 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ. Правильна відповідь № 4 – ч. 2 ст. 370 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ. Правильна відповідь № 2 – ч. 8 ст. 387 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ. Правильна відповідь №3 – стаття 436 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ. Загальні правила кримінального провадження щодо неповнолітніх Правильна відповідь № 1 – пункт 5 статті 517 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ. Правильна відповідь №2 – частина 5 статті 532 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ. Міжнародна правова допомога при проведенні процесуальних дій Організаційна структура ДПІ у Печерському районі м.Києва Фіскально-адміністративні аспекти податків з фізичних осіб Робота з підбору кадрів та взаємодія з іншими органами Модернізація державної податкової служби України Поняття, структура та особливості права Європейського Союзу Джерела права Європейського Союзу Судова система Європейського Союзу Вступ до права Європейського Союзу Інституційний механізм Європейського Союзу Базова навчальна література з курсу «Вступ до права Європейського Союзу» Норми та принципи права Європейського Союзу Понятие подсудность в уголовном процессе Доказательства в уголовном процессе. Пересмотр, вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений суда Статья 3. Гражданское законодательство и иные акты, содержащие нормы гражданского права Характеристика договора возмездного оказания услуг ПОНЯТИЕ И СИСТЕМА РИМСКОГО ЧАСТНОГО ПРАВА ПРАВОВЫЕ ЧЕРТЫ РИМСКОЙ СЕМЬИ. АГНАТИЧЕСКОЕ И КОГНАТИЧЕСКОЕ РОДСТВО ПОНЯТИЕ, ЭЛЕМЕНТЫ И ВИДЫ ВЛАДЕНИЯ ПУНИГОВА: мы – это Совет Молодых Юристов Свердловского регионального отделения Ассоциации Юристов России. Церемонию продолжают участники Совета молодых юристов Елена Миклина І. Поняття та організація діяльності Верховного Суду України Підготовка і порядок проведення засідань Пленуму Источники частного римского права Памятники частного римского права Процессы по частноправовым спорам Правовые статусы лиц в Древнем Риме Брак в частном римском праве Наследственное право в Древнем Риме Тема 3. Федеральные налоги и сборы с организаций. Основы построения налогообложения. Субъекты налоговых отношений, их права и обязанности. Элементы налогообложения, их характеристика. Вопрос 1. Общая характеристика преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности по российскому уголовному законодательству Вопрос 2. Особенности квалификации насильственных посягательств на половую неприкосновенность и половую свободу личности Тема 1.1. Загальні положення господарського права Тема 1.2. Суб’єкти господарських правовідносин Тема 1.6. Правові основи технічного регулювання Тема 2.7. Господарські зобов’язання Предмет и метод теории государства и права Понятие нормы права. Отличие правовых и социальных норм Предмет и метод правового регулирования как основания деления норм права отрасли Юридический состав правонарушения Правовой нигилизм: понятие, источники, формы Психологическая теория права УК РФ, Статья 49. Обязательные работы Освобождение от наказания в связи наличием иной тяжелой болезни Исполнение наказания в виде исправительных работ УК РФ, Статья 50. Исправительные работы Товарищества собственников жилья V. Права и обязанности и Товарищества VI. Права и обязанности членов Товарищества IX.Общее собрание членов Товарищества Поняття та основні принципи соціального діалогу. Професійні спілки: поняття, види, права та обов’язки у соціально-партнерських відносинах. Органи соціального діалогу: поняття, види, порядок створення, права та обов’язки у соціально-партнерських відносинах. (ЗУ про соц діалог в Україні ) Направление 030900.62 «Юриспруденция» Тема 1. Понятие, предмет, метод и система трудового права Тема 13. Оплата и нормирование труда Международные правовые и нормативные правовые акты Общественный и государственный строй Рима в царский период. Реформы Сервия Туллия Общая характеристика структуры центрального аппарата ФТС РФ Укрупненный состав функций и задач каждого структурного подразделения центрального аппарата ФТС РФ Функции и направление деятельности структурных подразделений центрального аппарата ФТС РФ Оценка основных процессов деятельности Камчатской таможни Статистическая информация о деятельности таможенного органа Навчання з питань охорони праці працівників підприємств. Ступеневий та громадський контроль за охороною праці на виробництві. Штучне освітлення, види, джерела світла для навчальних приміщень, нормування. Шум, його параметри, дія на людину, нормування, методи та засоби захисту. Електромагнітні поля та випромінювання радіочастотного діапазону. Класифікація виробництв за пожежо-вибухонебезпечністю. Глава 1. Развития уголовного законодательства в России об ответственности за разбой Понятие и признаки хищения чужого имущества Особенности Разбоя от иных форм хищения Юридический состав разбоя как уголовного преступления Квалифицирующие признаки разбоя в современном законодательстве Глава 4. Анализ практических и статистических данных по преступлениям предусмотренным в ст. 162 УК РФ. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ И ЛИТЕРАТУРЫ З дисципліни «Медичне правознавство» Яка експертиза призначається, якщо висновок експерта буде визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи або інакше викликає сумніви в його правильності? Хто забезпечує створення і функціонування системи медичного страхування населення? Ким здійснюється організаційно-методичне керівництвоз питань ЕТН на другому рівні? На який строк с по вагітності та пологам? Хто несе відповідальність за стан організації та якості експертизи тимчасової непрацездатності, зберігання та облік документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян? Що із нижченаведеного не є елементом системи медичного права? Объекты промышленной собственности. Служебные объекты промышленной собственности Граждане как субъекты гражданского права. Юридические лица как субъекты гражданского права. Несостоятельность (банкротство): понятие, признаки, субъекты. Судебная защита чести, достоинства, деловой репутации Злоупотребление правом и правонарушение: понятие и соотношение. Начало приостановление прерывание и восстановление течения срока исковой давности Право индивидуальной и общей собственности. Понятие, система и основания возникновения обязательств. Основания и способы прекращения обязательств. Существенным условием договора дарения является его предмет. Досрочное расторжение договора Заем и кредит: понятие и соотношение. Порядок приемки-передачи выполненной работы регламентируется ст. 720 ГК РФ. Договор перевозки груза: понятие и виды. Страхование: понятие и виды. Ответственность за вред, причиненный в состоянии крайней необходимости Лицензионный договор и принудительная лицензия Право на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий КРИМИНОЛОГИЧЕСКая характеристика организованной ПРЕСТУПНОСТИ Понятие и признаки организованной преступности Организованные преступные формирования Криминологическая характеристика личности участника организованной преступности Причинный комплекс организованной преступности Особенности предупреждения организованной преступности в Республике Беларусь Опыт зарубежных стран в борьбе с организованной преступностью
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.64.1 (0.03 с.)