КУРСОВІ РОБОТИ З ПРАВОЗНАВСТВА 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

КУРСОВІ РОБОТИ З ПРАВОЗНАВСТВАКУРСОВІ РОБОТИ З ПРАВОЗНАВСТВА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для студентів історико-соціологічного факультету

 

 

Рівне - 2009


 

УДК: 34(07)

ББК: 67 р.

К 56

 

КУРСОВІ РОБОТИ З ПРАВОЗНАВСТВА.Методичні вказівки. – Рівне: РДГУ, 2008 – 29 с.

 

Розробники:доц. Коваль В.В., доц. Кузьма Т.М.,

викл. Ларькіна Л.М., ст. викл. Лесняк В.Ю.

Рецензенти:кандидат історичних наук, доцент кафедри політології і

соціології РДГУ Терешко Ю.М.;

доктор історичних наук, професор кафедри філософії і соціальних наук РІС КСУ Стоколос Н. Г.

 

Рекомендовано до друку науково-методичною радою РДГУ, протокол № 1 від ___ _____________ 200 р.

Методичні вказівки містять інформацію, необхідну для написання курсових робіт з правознавства. Подається структура наукового дослідження - від вибору теми курсової роботи до її захисту. Акцентується увага на повноті розкриття теми, творчому підході, обґрунтованості висновків та узагальнень, бібліографуванні. В основу рекомендацій покладені основні вимоги Міністерства освіти та науки України до написання курсових робіт.

Для студентів історико-соціологічного факультету Рівненського державного гуманітарного університету, спеціальності “Історія”, спеціалізації “Правознавство”, а також студентів, які займаються самостійною науковою роботою.

 

 

© В.В. Коваль, Т.М. Кузьма, Л.М. Ларькіна, В.Ю. Лесняк, 2009р.


 

Вступ

Курсова робота – є одним із видів навчально-дослідної, наукової роботи студента, складовою навчального процесу у вищих навчальних закладах.

Працюючи над курсовою роботою студент має виявити здібності до досліджуваної роботи, осмислення зібраного матеріалу, вміння його систематизувати, робити правильні висновки. Участь у ній засвідчує ступінь самостійності, уміння застосовувати здобутті знання на набуті навички, розвиває дослідницькі вміння та здібності. Підготовка до написання курсової роботи вирішує одночасно навчальне та дослідницьке завдання, розкриваючи цим рівень і якість професійної підготовки студента, здобутої за час його навчання в університеті.

Курсова робота зобов’язує студента до самостійного розв’язання поставлених проблем, а також формує навички дослідницького пошуку та ретельного вивчення конкретного матеріалу. Вона складає важливу частину навчаль­ного процесу, від якості і рівня якого багато в чому залежить підготовка висококваліфікованих спеціаліс­тів, які володіють навиками індивідуальної дослідницької роботи в галузі права.

Дослідницька робота сприяє розвитку ініціативи та са­мостійності, привчає майбутніх спеціалістів постійно попов­нювати і поновлювати отримані в університеті знання, служить важливим етапом для цілеспрямованої ефективної майбутньої наукової роботи окремих із них.

Викладачі кафедри намагаються зорієнтувати студентів до активного пошуку правових колізій в сучасному законодавстві та перспектив їх усунення в подальшій нормотворчій діяльності.

Якісне виконання курсової роботи може бути трансформоване в бакалаврську, дипломну роботу чи магістерську дисертацію.

У цій публікації зроблена спроба подати в стислій формі методичні вказівки та вимоги до написання курсової роботи і порядок її на кафедрі.

 

Титульна сторінка.

Титульна сторінка повинна бути оформлена відповідно до існуючих правил (додаток А).

Слова “курсова робота” друкують великими літерами посередині рядка. Назву роботи також друкують великими літерами. Переноси слів у заголовках титульної сторінки не допускаються.

Зміст.

Зміст подають на початку курсової роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок вступу, розді­лів, підрозділів, виснов­ків, списку використаних джерел і літератури, додатків тощо (додаток Б).

Вступ.

У Вступі слід обґрунтувати вибір теми, її актуальність, наукову новизну, визначити мету роботи та підпорядковані їй завдання, об’єкт та предмет дослідження, вказати джерела та лаконічний огляд літератури.

У вступі подається загальна характеристика курсової роботи в наведеній нижче послідовності.

Актуальність теми

Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. Потрібно двома-трьома короткими реченнями висвітлити суть наукової проблеми, вказати її важливість задля розвитку відповідної правової галузі в Україні.

Мета і завдання дослідження

Визначають мету, а на основі неї ставлять завдання, які необхідно виконати для досягнення поставленої мети. Не слід формулювати мету як “дослідження...”, “вивчення...”, оскільки ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету. Завдання необхідно формулювати якомога ретельніше, оскільки опис їх має скласти зміст розділів курсової роботи.

Об’єкт дослідження - це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію й обране для вивчення.

Предмет дослідження міститься в межах об’єкта.

Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне та часткове. В об'єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослід­ження. Саме на нього спрямована основна увага студента, оскільки предмет дослідження визначає тему курсової роботи, яка зазначається на титульній сторінці як її назва.

Наукова новизна одержаних результатів (якщо такої досягнуто в роботі).

Подається коротка анотація нових наукових положень (рі­шень), запропонованих студентом особисто. Необхідно пока­зати відмінність одержаних результатів від відомих раніше, описати ступінь новизни (вперше одержано, удосконалено, діс­тало подальший розвиток).

Наукова новизна визначає принципово нове, раніше невідоме явище, предмет або процес. Вона необов’язково передбачає наукове відкриття, а засвідчує наявність нового знання про певні процеси, події, явища, об’єкти.

Теоретичне та практичне значення отриманих результатів. Указують цінність одержаних результатів, як вони можуть допомогти у розвитку відповідної галузі права, шляхи їх застосування, зазначають мету та сферу застосування основних висновків і пропозицій, зазначених у роботі.

Структура курсової роботи. Вказується, як мета та завдання написання курсової роботи відображені в логіці та структурі дипломної роботи. Перелічуються основні її структурні елементи та обсяг роботи.

4) Основна частина.

В основній (найбільшій за обсягом) частині необхідно на конкретному матеріалі послідовно розкрити тему. Матеріал викладається лаконічно та ясно, в логічній послідовності згідно плану курсової роботи. Необхідно виділити найбільш суттєві аспекти у роботі по даному питанню, відмітити недоліки, вказати шляхи їх вирішення

Назви підрозділів повинні бути сформульовані так, щоб не виходити за межі, окреслені назвою об'єднуючого їх розділу. Те ж саме можна сказати про назви розділів стосовно теми всієї курсової роботи.

Кожний новий розділ починають з нової сторінки (додаток В). Оптимальна кількість розділів у курсовій роботi 2-3.

Кожен розділ завершується короткими висновками та уза­гальненнями. Оптимальний обсяг розділів - по 8-10 сторінок.

Усі питання курсової роботи повинні бути повністю розкриті, їх висвітлення повинно сприяти вирішенню завдань і досягнення мети курсової роботи.

Робота без посилань на джерела не приймається до розгляду.

Відсутність посилання являє собою порушення авторських прав, а неправильно оформлене посилання розглядається як серйозна помилка. Уміння правильно, з дотриманням почуття міри, до місця цитувати джерела - одна із найнеобхідніших у науковій праці навичок.

При потребі можна викладати чужі думки своїми словами, але й у цьому варіанті треба робити посилання на першо­джерело.

Однак занадто багато цитат у роботі наводити не варто, оскільки цитування використовується як прийом аргументації.

Посилання у тексті дипломної роботи потрібно наводити в квадратних дужках у відповідності до порядкового номера використаного джерела в списку літератури. До прикладу, [1, c. 35], де 1 – це порядковий номер джерела (приміром, Конституції України), а 35 – сторінка, з якої взята цитата.

5) Висновки.

У Висновках курсової роботи підводяться підсумки вивчення теми, вони повинні бути конкретними, відбивати стан проблеми, а також включати пропозиції щодо перспектив подальшої роботи в межах зазначеної теми.

Приблизний обсяг висновку - 5-7% від загального обсягу роботи

Текст висновку повинен бути написаний так, щоб висновки співвідносилися з поставленими у вступі курсової роботи метою та завданнями дослідження.

6)Список використаних джерел та літератури.

Список використаних джерел і літератури містить у собі нормативно-правові акти, спеціальну наукову і навчальну літературу, інші використані матеріали.

Відомості про джерела, внесені до списку, необхідно давати відповідно до вимог державного стандарту з обов'язковим наве­денням назв праць.

На початку списку розміщуються нормативно-правові акти в ієрархічному порядку (Конституція України, конституційні закони, звичайні закони, кодифіковані закони, рішення Конституційного Суду України, постанови Верховної Ради, укази Президента, постанови Кабінету Міністрів, акти органів місцевого самоврядування тощо). Далі навчальні та наукові публікації за алфавітом їх авторів і назв. Система розташування джерел із приклада­ми їхнього оформлення наведена в додатку Г.

Список літературних і нормативно-правових джерел, як правило, містить у собі не менше 40 джерел.

Додатки

Курсова робота може мати додатки. У цій частині можуть бути представлені тексти нормативно-правових актів, фотокартки, анкети, схеми, таблиці, графіки, які сприяють глибокому та всебічному розкриттю теми курсової роботи.

Кожен додаток повинен починатися з нової сторінки, мати заголовок, надрукований вгорі малими літерами.

З правої сторони рядка над заголовком малими літерами з першої великої літери, повинно бути надруковане слово “Додаток” і велика літера, що позначає додаток.

Додатки позначаються послідовно великими літерами української абетки

Перший додаток позначається як додаток А.

У випадку запозичення додатку з іншого джерела обов’язково внизу сторінки вказується посилання на це джерело.

 

Оформлення курсової роботи

Якісне оформлення курсової роботи має важливе значен­ня, оскільки сприяє розвитку необхідних навиків щодо написан­ня наукових праць, вмінню представити отримані результати.

Курсову роботу друкують за допомогою комп'ютера на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210 x 297 мм) використовуючи редактор Word через півтора інтервали, шрифт Times New Roman, 14 розмір.

На сторінці допускається 28-32 рядки. Щільність тексту курсової роботи повинна бути однаковою. Шрифт друку повинен бути чітким чорного кольору середньої жирності.

Текст курсової роботи необхідно друкувати, залишаючи береги таких розмірів: лівий - 30 мм, правий - 15 мм., верхній - 20 мм, нижній - 20 мм.

Курсову роботу подають у вигляді спеціально роздрукованого рукопису в вертикальному переплетенні.

Загальний обсяг курсової роботи, як правило, складає 30-35 сторінок друкованого тексту. Обсяг додатків не обмежується. До загального обсягу роботи не враховуються сторінки, що відносяться до списку використаної літератури та додатків. Але всі сторінки зазначених елементів курсової роботи підлягають нумерації на загальних засадах.

Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок, але номер сторінки не ставлять. На наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Заголовки структурних частин курсової роботи “ЗМІСТ”, “ВСТУП”, “РОЗДІЛ”. “ВИСНОВКИ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”, “ДОДАТКИ” друкують великими літерами симетрично до текс­ту. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Назви та порядковий но­мер розділів та підрозділів друкують жирним шрифтом. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою (додаток В).

Відстань між заголовком та текстом повинна дорівнювати в комп'ютер­ному варіанті 2 інтервалам.

Кожну структурну частину курсової роботи треба почи­нати з нової сторінки (це не стосується підрозділів).

 

Додаток А

КУРСОВА РОБОТА

 

НА ТЕМУ:

 

“ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ”

 

 

 


РІВНЕ - 2009


Додаток Б

ЗМІСТ

 

ЗМІСТ…………………………………………………………………..2

ВСТУП………….…………………………………………………........3

РОЗДІЛ 1. НАЗВА РОЗДІЛУ...…………………………………….....6

1.1. Назва підрозділу…….………………………...……………...6

1.2. Назва підрозділу……………………….……………...……...9

РОЗДІЛ 2. НАЗВА РОЗДІЛУ…………………………………….…..12

2.1. Назва підрозділу…………….……………………….……....12

2.2. Назва підрозділу.…………………...……….……….……....15

РОЗДІЛ 3. НАЗВА РОЗДІЛУ.…………………………………….….18

3.1. Наша підрозділу………………………………..…………....18

3.2. Назва підрозділу……………….….………………………....20

3.3. Наша підрозділу.…………………………………….……....23

ВИСНОВКИ………………………………………………………..….27

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ….…….....30

ДОДАТКИ………………………………………………………......…35

 

Примітка: Кількість розділів та підрозділів випадкова. Оптимальна кількість розділів - 2-3. У розділі допускається від двох до чотирьох підрозділів. Номери сторінок умовні.


Додаток В

РОЗДІЛ 1

НАЗВА РОЗДІЛУ

Назва підрозділу

Номер розділу і назва підрозділу друкуються з новою рядка симетрично тексту. Якщо розділ поділяється на підрозділи, то перший підрозділ друкується відразу після назви розділу без усякою вступу перед ним. Назви розділу та підрозділу друкуються в комп’ютерному варіанті через 1,5 інтервали, між назвою підрозділу та його текстом припускають в комп’ютерному варіанті 2 інтервали.

У підрозділі викладається вступ по підрозділу та викладення основного матеріалу в межах загальної проблеми дипломної роботи. Якщо в підрозділі необхідне розмежування матеріалу на логічні групи доречно його поділити в тесті після невеликого узагальнення викладення актуальності.

 

1.1.1. Назва першого пункту.
Текст пункту.

 

1.1.2. Назва другого пункту.
Текст пункту.

 

Викладення висновків, що узагальнюють результати виконання завдання, що було поставленого до написання підрозділу (загальний обсяг приблизно 0,5 сторінки) здійснюється через 2 інтервали за комп’ютерного варіанта від загального тексту. Слово “висновки” не ставиться.

 

Назва другого підрозділу

 

Загальний текст Підрозділу. Другий підрозділ не друкують з нової сторінки. Перед його написанням пропускають З інтервали комп’ютерного варіанта. Після назви підрозділу до основного тексту пропускають 3 інтервали . Сам текст друкують через 1,5 інтервали за комп’ютерного варіанта).

Наступний розділ, як і інші структурні елементи курсової роботи, друкується з нової сторінки і далі за вказаною схемою.


Додаток Г

Нормативно-правові акти

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. - 141 с.

2. Про внесення змін до Конституції України: Закон України від 8.12.2004 р. // ВВР України. – 2006. - № 1. – С. 15.

3. Про звернення громадян: Закон України від 2.10.1996 р. // ВВР України. – 1996. - № 47. – С. 256.

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон УРСР від 7.12.1964 р. (з подальшими змінами і доповненнями). – Х., 2000.

5. Концепція (основи державної політики) національної безпеки України. Схвалена постановою Верховної Ради України від 16.01.1997 р. // ВВР України. – 1997. - № 10. – 85 с.

6. Про вдосконалення координації діяльності правоохоронних органів по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю: Указ Президента України № 229/2000 від 12.02.2000 р. // Урядовий кур’єр. – 2000. – 14 лютого.

7. Положення про Державну службу охорони при Міністерстві внутрішніх справ: Постанова Кабінету Міністрів України від 10.08.1993 р. № 615 // Зібрання постанов уряду України. – 1994. - № 2. – С. 31

КУРСОВІ РОБОТИ З ПРАВОЗНАВСТВА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для студентів історико-соціологічного факультету

 

 

Рівне - 2009


 

УДК: 34(07)

ББК: 67 р.

К 56

 

КУРСОВІ РОБОТИ З ПРАВОЗНАВСТВА.Методичні вказівки. – Рівне: РДГУ, 2008 – 29 с.

 

Розробники:доц. Коваль В.В., доц. Кузьма Т.М.,

викл. Ларькіна Л.М., ст. викл. Лесняк В.Ю.

Рецензенти:кандидат історичних наук, доцент кафедри політології і

соціології РДГУ Терешко Ю.М.;

доктор історичних наук, професор кафедри філософії і соціальних наук РІС КСУ Стоколос Н. Г.

 

Рекомендовано до друку науково-методичною радою РДГУ, протокол № 1 від ___ _____________ 200 р.

Методичні вказівки містять інформацію, необхідну для написання курсових робіт з правознавства. Подається структура наукового дослідження - від вибору теми курсової роботи до її захисту. Акцентується увага на повноті розкриття теми, творчому підході, обґрунтованості висновків та узагальнень, бібліографуванні. В основу рекомендацій покладені основні вимоги Міністерства освіти та науки України до написання курсових робіт.

Для студентів історико-соціологічного факультету Рівненського державного гуманітарного університету, спеціальності “Історія”, спеціалізації “Правознавство”, а також студентів, які займаються самостійною науковою роботою.

 

 

© В.В. Коваль, Т.М. Кузьма, Л.М. Ларькіна, В.Ю. Лесняк, 2009р.


 

Вступ

Курсова робота – є одним із видів навчально-дослідної, наукової роботи студента, складовою навчального процесу у вищих навчальних закладах.

Працюючи над курсовою роботою студент має виявити здібності до досліджуваної роботи, осмислення зібраного матеріалу, вміння його систематизувати, робити правильні висновки. Участь у ній засвідчує ступінь самостійності, уміння застосовувати здобутті знання на набуті навички, розвиває дослідницькі вміння та здібності. Підготовка до написання курсової роботи вирішує одночасно навчальне та дослідницьке завдання, розкриваючи цим рівень і якість професійної підготовки студента, здобутої за час його навчання в університеті.

Курсова робота зобов’язує студента до самостійного розв’язання поставлених проблем, а також формує навички дослідницького пошуку та ретельного вивчення конкретного матеріалу. Вона складає важливу частину навчаль­ного процесу, від якості і рівня якого багато в чому залежить підготовка висококваліфікованих спеціаліс­тів, які володіють навиками індивідуальної дослідницької роботи в галузі права.

Дослідницька робота сприяє розвитку ініціативи та са­мостійності, привчає майбутніх спеціалістів постійно попов­нювати і поновлювати отримані в університеті знання, служить важливим етапом для цілеспрямованої ефективної майбутньої наукової роботи окремих із них.

Викладачі кафедри намагаються зорієнтувати студентів до активного пошуку правових колізій в сучасному законодавстві та перспектив їх усунення в подальшій нормотворчій діяльності.

Якісне виконання курсової роботи може бути трансформоване в бакалаврську, дипломну роботу чи магістерську дисертацію.

У цій публікації зроблена спроба подати в стислій формі методичні вказівки та вимоги до написання курсової роботи і порядок її на кафедрі.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 544; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.72.180 (0.023 с.)