Розподіл годин за видами навчальної роботи. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розподіл годин за видами навчальної роботи.Курс: IV Підготовка: бакалавр Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчального курсу
Кредитів за ЕСТS: 2 Модулів: 2 Змістових модулів: 2 Загальна кількість годин: 72 Тижневих годин: 2 0304 «Право» 6.030402 «Правознавство» Бакалавр Обов’язковий Рік підготовки: 2 Семестр: 3 Лекції: 18 Семінари: 18 Самостійна робота: 24 Індивідуальна робота (реферат, розв’язування тестових завдань, задач): 12 Вид контролю: ПМК, залік

 

Навчальна дисципліна «Муніципальне право» є складовою частиною циклу дисциплін навчального плану підготовки фахівців за напрямом підготовки 6.030402 – «Правознавство» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», вивчається на кафедрі конституційного, адміністративного та господарського права Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького.

Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Муніципальне право» розроблений відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики підготовки фахівців за напрямом 6.030402 – «Правознавство».

Програмовими вимогами до курсу, передбачено проведення лекційних занять, семінарських занять, виконання самостійної роботи та індивідуально-дослідної роботи.


Навчальна дисципліна передбачає модульно-рейтингове навчання. Ця технологія дає змогу сконцентрувати пізнавальну, розвиваючу діяльність студента на певних логічно завершених частинах теоретичних знань і практичних умінь, з урахуванням більшої кількості чинників визначати рівень його успішності.

Модульно-рейтингове навчання – послідовне засвоєння навчального матеріалу рівними, цілісними, логічно впорядкованими і обґрунтованими частинами (модулями), результати якого є підставою для визначення місця (рейтингу) студента в групі.

Модуль – логічно завершена частина теоретичних знань і практичних умінь з певної навчальної дисципліни.

Рейтинг – позиція студента в групі за результатами навчання, яка визначається рейтинговим показником, тобто величиною, яка є відсотковим відношенням суми опорних оцінок з усіх модулів до суми максимально можливих.

 

3. Тематичний план навчальної дисципліни

Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
Денна форма Заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі
л с лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.
Модуль 1.
Змістовий модуль 1. Муніципальне право як галузь права України. Місцеве самоврядування та державна влада в Україні.
Тема 1. Муніципальне право як галузь права України.            
Тема 2. Конституційно-правові основи місцевого самоврядування            
Тема 3. Місцеве самоврядування та державна влада в Україні. Територіальна громада — основа місцевого самоврядування в Україні            
Тема 4. Місцеві ради — представницькі органи місцевого самоврядування України                      
Тема 5. Форми і методи діяльності представницьких органів місцевого самоврядування              
Разом за змістовим модулем 1.        
Змістовий модуль 2. Конституційно-правовий статус органів місцевого самоврядування. Міжнародні стандарти у системі місцевого самоврядування України
Тема 6. Конституційно-правовий статус сільських, селищних, міських голів, голів районної, обласної, районної в місті ради. Виконавчі органи сільських, селищних і міських рад                      
Тема 7. Органи самоорганізації населення            
Тема 8. Міжнародні зв'язки органів місцевого самоврядування України. Міжнародні стандарти у системі місцевого самоврядування України                
Тема 9. Гарантії місцевого самоврядування. Юридична відповідальність суб'єктів муніципально-правових відносин        
Разом за змістовим модулем 2.        
Усього годин по модулю      
Усього годин      
                           

 


Структура залікового кредиту.

Змістовий модуль І.

Муніципальне право як галузь права України. Місцеве

Самоврядування та державна влада в Україні

 

Тема 1. Муніципальне право як галузь права України.

Муніципальне право України — галузь права Украї­ни, норми якої виражають волю й інтереси її народу, держави та територіальних громад і регулюють суспільні відносини у сфері місцевого самоврядування.

У системі права муніципальне право належить до публічного права, оскільки стосується насамперед і головним чином самостійного виду публічної (політичної) влади (демократії), яка, у свою чергу, належить територіальним громадян і здійснюється ними безпосередньо або через утворювані ними органи (ради та інші органи).

 

Тема 2. Конституційно-правові основи місцевого самоврядування

Загальні засади місцевого самоврядування в Україні визначаються Конституцією України, чинним Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами про місцеве самоврядування, система яких перебуває у стадії свого становлення, та такими, як про це зазначається в Законі, не повинні суперечити його положенням (ст. 24). Крім цього, відповідно до cт. 9 Конституції України, частиною національного законодавства про місцеве самоврядування слід також вважати Європейську хартію місцевого самоврядування, згода на обов'язковість якої надана Верховною Радою України через Закон України від 15 липня 1997 р. «Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування».

 

Тема 3. Місцеве самоврядування та державна влада в Україні.

Територіальна громада в системі місцевого самоврядування.

Відповідно до Конституції України (ст. 140), місцеве самоврядування є правом територіальної громади — жителів села або добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища і міста — самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Оскільки місцеве самоврядування виступає, насамперед, як вираження самоорганізації, самодіяльності, самодисципліни громадян (жителів певної території), його формування як цілісної системи в рамках усього товариства за необхідністю має відбуватися в першу чергу на її нижчих рівнях, у первинних осередках.

 

Тема 4. Місцеві ради — представницькі органи місцевого

самоврядування України

Одними з представницьких органів територіальних громад згідно з Конституцією та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», є відповідні місцеві ради. Для з'ясування сутності цих органів доцільно визначати їх роль і місце в системі місцевого самоврядування.

Світовий досвід свідчить, що виборні органи — головні носії самоврядних повноважень. Представницька демократія є більш професійною, аніж безпосередня демократія і, відповідно до змісту ст. 5 Конституції України, саме ради як виборні, а, отже, і представницькі органи є органічним елементом системи влади на місцях і виступають однією з форм участі громади в управлінні суспільними та державними справами.

 

Тема 5. Форми і методи діяльності представницьких органів

місцевого самоврядування

Функції і повноваження місцевих рад здійснюються за допомогою притаманних їм форм і методів діяльності. Ця діяльність включає в себе дії правового, організаційного, майнового, матеріального, фінансового, технічного та іншого характеру.

Найважливішою складовою роботи представницьких органів місцевого самоврядування є їх правова діяльність. У процесі здійснення своїх завдань, функцій і компетенції місцеві ради приймають нормативно-правові акти, визначені законом про місцеве самоврядування в Україні (рішення відповідної ради) з метою регулювання суспільних відносин, які забезпечуються організаційною, виховною, а в деяких випадках — і примусовою діяльністю.

 

Змістовий модуль ІІ.

Конституційно-правовий статус органів місцевого самоврядування. Міжнародні стандарти у системі місцевого самоврядування України.

Тема 6. Конституційно-правовий статус сільських, селищних, міських голів, голів районної, обласної, районної в місті ради. Виконавчі органи сільських, селищних і міських рад

Сільський, селищний, міський голова, згідно зі ст. 12 Закону України «Про місцеве самоврядування в Ук­раїні», є головною посадовою особою територіальної гро­мади відповідного села (добровільного об'єднання в одну територіальну громаду жителів кількох сіл), сели­ща, міста. Відповідно до ч. З ст. 141 Конституції України, статус і повноваження голів визначаються законом.

Як і депутати представницьких органів місцевого са­моврядування, голова обирається відповідною територі­альною громадою на основі загального, прямого вибор­чого права шляхом таємного голосування (ч. 2 ст. 141 Конституції України).

Відповідно до статей 140 і 141 Конституції України, ст. 11 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», до виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад належать створені цими радами виконавчі комітети, відділи, управління тощо.

Згідно з Конституцією та Законом, районні й обласні ради виконавчих органів не мають, а створюють лише власний виконавчий апарат.

 

Тема 7. Органи самоорганізації населення

Важливим елементом системи місцевого самоврядування є органи самоорганізації населення. їх правовий статус визначається сьогодні Конституцією (ч. 5 ст. 140) та законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» (статті 4, 14, 16, 60) і «Про органи самоорганізації населення».

Відповідно до Закону такими органами є комітети: будинкові, вуличні, квартальні, мікрорайонів, сільські, селищні. Вони є однією з форм участі членів територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах у вирішенні питань місцевого значення, виборними органами, що створюються жителями, які на законних підставах проживають на території села, селища, міста або їх частин, для вирішення завдань, передбачених вказаним Законом (статті 2, 3).

 

Тема 8. Міжнародні зв'язки органів місцевого самоврядування України. Міжнародні стандарти у системі місцевого самоврядування України

Зацікавленість органів місцевого самоврядування України в міжнародних зв'язках і української держави у сприйнятті міжнародних стандартів місцевого самоврядування може бути виявлена і зафіксована у формі мотивації. Така мотивація може бути структурована і складається з трьох рівнів-завдань, що реалізуються в рамках організаційно-правових форм діяльності органів місцевого самоврядування, передбачених Конституцією і законодавством України про місцеве самоврядування і вирішуваних проблем, що відрізняються за типологією.

При дослідженні проблем реалізації Україною міжнародних стандартів місцевого самоврядування неможливо не торкнутися проблеми становлення і формування самих міжнародних стандартів такої діяльності, юридичної природи таких стандартів. Практично як стандарти виступають міжнародні норми, що регламентують основні принципи, форми й методи здійснення муніципальної діяльності, прийняті державами світу в рамках міжнародних міждержавних організацій.

 

Тема 9. Гарантії місцевого самоврядування. Юридична

відповідальність суб'єктів муніципально-правових відносин

Становлення і розвиток системи місцевого самоврядування, ефективність здійснення його завдань і функцій, формування дієздатних територіальних громад, підвищення ролі різноманітних форм безпосередньої демократії у житті суспільства залежать від того, наскільки повно забезпечені та захищені права місцевого самоврядування. Одним з основних елементів механізму забезпечення прав місцевого самоврядування є система гарантій цих прав. Гарантованість місцевого самоврядування досягається багатьма умовами, у тому числі і нормативно-обов'язковими настановами, тобто ступенем визнання й закріплення в законодавстві, хоча й не обмежується ними.

 


Теми семінарських занять

Модуль

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 97; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.210.237.158 (0.012 с.)