Тема: Муніципальне право як галузь права України. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Муніципальне право як галузь права України.Тривалість заняття –2 години

План.

1. Поняття муніципального права України

2. Історія муніципального права України

3. Джерела муніципального права України

4. Система муніципального права України

5. Муніципально-правові відносини

6. Муніципальне право як наука

8. Муніципальне право як навчальна дисципліна

 

Література

 

1. Конституція України від 28.06.1996 № 254К/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст.141.

2. Біленчук П.Д. Місцеве самоврядування в Україні (муніципальне право) / [П.Д.Біленчук, В.В.Кравченко, М.В.Підмогильний і інші]. – К. : Атіка, 2000. – 304 с.

3. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21.05.1997, № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

4. Про службу в органах місцевого самоврядування : Закон України від 07.06.2001р., № 2493-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 33. – Ст. 175.

5. Про органи самоорганізації населення : Закон України від 11.07.2001р., № 2625-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 48. – Ст. 254.

6. Про статус депутатів місцевих рад : Закон України від 11.07.2002р., № 93-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 40. – Ст. 290.

7. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів : Закон України від 06.04.2004р., № 1667-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 30-31. – Ст. 382


8. Пухтинський Н., Актуальні проблеми імплементації Європейської Хартії місцевого самоврядування та реформування місцевого самоврядування в Україні / Н.Пухтинський, В.Толкованов // (Європейська Хартія місцевого самоврядування та розвиток місцевої і реґіональної демократії в Україні : наук.-практ. посібн.) / [упоряд. О.В. Бейко, А.Г. Гук, В.М. Князєв] / за ред. М.О. Пухтинського, В.В. Толкованова. – К. : "Крамар", 2003. – С. 148-159.

9. Про столицю України – місто-герой Київ : Закон України від 15.01.1999р., № 401-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 11. – Ст. 79.

10. Баймуратов М. Законодавство України про місцеве самоврядування: актуальні питання реалізації / М.Баймуратов // : зб. наук. праць Української Академії державного управління при Президентові України ; / [за заг. ред. В.І. Лугового, В.М. Князєва]. – К. : Видавництво УАДУ, 1999. – С. 300-302. – (Вип. 1)

11. Европейская хартия местного самоуправления // Народный депутат. – 1993. – № 11. – С. 57-59.

12. Всесвітня Декларація місцевого самоврядування // Місцеве та реґіональне самоврядування в Україні. – Випуск 1-2 (6-7). – К., 1994. – С. 65-66.

13. Про розмежування земель державної та комунальної власності : Закон України від 05.02.2004р., № 1457-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – №35. – Ст.411


14. Кравченко В. До питання конституційно-правового статусу територіальної громади / В. Кравченко // Європейська Хартія місцевого самоврядування та розвиток місцевої і реґіональної демократії в Україні : науково-практичний посібник / [упоряд. О.В. Бейко, А.Г. Гук, В.М. Князєв] / за ред. М.О. Пухтинського, В.В. Толкованова. – К. : "Крамар", 2003. – С. 168-172.

15. Батанов О.В. Територіальна громада – основа місцевого самоврядування в Україні : [монографія] / О.В.Батанов. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. – 260 с.

16. Муніципальне право України : підручник / Кол. авт.; За ред. В.Ф.Погорілка, О.Ф.Фрицького. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 592 с.

17. Про затвердження Положення про державну реєстрацію статутів територіальних громад : Постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998р. № 1150 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 30. – Ст. 66,

18. Про ратифікацію Європейської Хартії місцевого самоврядування : Закон України від // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 38. – С. 249.

19. Кравченко В.В. Муніципальне право України : навч. посібн. / В.В.Кравченко, М.В. Пітцик. – К. : Атіка, 2003. – 672 с.

20. Муніципальне право України : підручник / [В.Ф.Погорілко, О.Ф.Фрицький, М.О.Баймуратов та ін.]; за ред. В.Ф.Погорілка, О.Ф.Фрицького. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 352с.

21. Дробуш І.В. Розмежування функцій органів місцевого самоврядування та органів державної виконавчої влади / І. В. Дробуш // Право України. – 2001. – № 10. – С. 20-24.

22. Здравко Б. Місцеве самоврядування у світлі нового суспільно-політичного і державного устрою України / Б.Здравко // Самоврядування та самоорганізація територіальних громад : матеріали наук-практ. конф. – Львів, 1999. – С. 196-200.

23. Біленчук П.Д. Місцеве самоврядування в Україні (муніципальне право) / [П.Д.Біленчук, В.В.Кравченко, М.В.Підмогильний і інші]. – К. : Атіка, 2000. – 304 с.

24. Любченко П.М. Компетенція місцевого самоврядування: організаційно-правові питання реалізації : автореф. дис… канд. юрид. наук : спец. 12.00.02. “Конституційне право” / П. М. Любченко. – Харків, 1998. – 17 с.

25. Про місцеві державні адміністрації : Закон України від 09.04.1999 р., № 586-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20-21. – Ст. 190

26. Про національну раду з питань взаємодії органів державної влади з органами місцевого самоврядування : Указ Президента України від 21.02.2008р., № 149/2008 // Офіційний вісник Президента. – 2008. – № 6. – Ст. 292

27. Кириченко Л. Народовладдя і місцеве самоврядування в Україні / Л.Кириченко // Право України. – 2001. – № 6. – С. 99-101.

28. Ярмиш О.Н. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні : навч.посібн. / О.Н.Ярмиш, В.О.Серьогін // за заг.ред. Ю.М.Тодики. – Харків, 2002. – 672 с.

29. Про всеукраїнський та місцеві референдуми : Закон України від 03.07.1991р., № 1286-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 33. – Ст. 443.

30. Коваль В. Щодо законодавчого врегулювання статусу сільських, селищних, міських голів / В.Коваль, С.Линецький // Право України. – 2000. – № 1. – С. 44-46.

31. Мягченко М. Про визначення поняття "органи самоорганізації населення" / М.Мягченко // Право України. – 2002. – № 6. – С. 46-48.

 

Тема: Конституційно-правові основи місцевого самоврядування

Тривалість заняття –2 години

План

1. Поняття місцевого самоврядування

2. Основні принципи місцевого самоврядування

3. Система місцевого самоврядування

4. Місцеве самоврядування і місцеві органи виконавчої влади

5. Місцеве самоврядування і територіальна автономія

Література:

1. Конституція України від 28.06.1996 № 254К/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст.141.

2. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21.05.1997, № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

3. Про службу в органах місцевого самоврядування : Закон України від 07.06.2001р., № 2493-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 33. – Ст. 175.

4. Про органи самоорганізації населення : Закон України від 11.07.2001р., № 2625-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 48. – Ст. 254.

5. Про статус депутатів місцевих рад : Закон України від 11.07.2002р., № 93-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 40. – Ст. 290.

6. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів : Закон України від 06.04.2004р., № 1667-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 30-31. – Ст. 382

7. Про місцеві державні адміністрації : Закон України від 09.04.1999 р., № 586-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20-21. – Ст. 190

8. Про національну раду з питань взаємодії органів державної влади з органами місцевого самоврядування : Указ Президента України від 21.02.2008р., № 149/2008 // Офіційний вісник Президента. – 2008. – № 6. – Ст. 292

9. Про столицю України – місто-герой Київ : Закон України від 15.01.1999р., № 401-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 11. – Ст. 79.

10. Европейская хартия местного самоуправления // Народный депутат. – 1993. – № 11. – С. 57-59.

11. Всесвітня Декларація місцевого самоврядування // Місцеве та реґіональне самоврядування в Україні. – Випуск 1-2 (6-7). – К., 1994. – С. 65-66.

12. Про розмежування земель державної та комунальної власності : Закон України від 05.02.2004р., № 1457-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – №35. – Ст.411

13. Про затвердження Положення про державну реєстрацію статутів територіальних громад : Постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998р. № 1150 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 30. – Ст. 66,

14. Про ратифікацію Європейської Хартії місцевого самоврядування : Закон України від // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 38. – С. 249.

15. Кравченко В.В. Муніципальне право України : навч. посібн. / В.В.Кравченко, М.В. Пітцик. – К. : Атіка, 2003. – 672 с.

16. Муніципальне право України : підручник / [В.Ф.Погорілко, О.Ф.Фрицький, М.О.Баймуратов та ін.]; за ред. В.Ф.Погорілка, О.Ф.Фрицького. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 352с.

17. Куйбіда В. С. Конституційно – правові основи самоврядування в містах обласного значення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 “Конституційне право” / В. С. Куйбіда. – Харків, 2001. – 21 с.

18. Батанов О.В. Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні / Проблеми реалізації Конституції України : теорія і практика / відп. ред. В.Ф. Погорілко: [монографія] / О.В.Батанов. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України: А.С.К., 2003. – С. 482-524.

19. Із запису магдебурзького права (кінець XII і XIIIст.) // Хрестоматія з історії держави та права зарубіжних країн : навч. посіб. [для юрид. вищих навч. закладів та факультетів]: у 2 т. / за ред. Гончаренка В.Д. – К., 1998. –

Т. 1. – 1998. – С. 200 – 203.

20. Історія держави та права України : Ч. 1 / А.Й. Рогожин, М.М. Страхов, В.Д. Гончаренко. – Х., 1993. – 367 с.

 

Тема: Місцеве самоврядування та державна влада в Україні.

Територіальна громада в системі місцевого самоврядування.

Тривалість заняття –2 години

План

1. Повноваження органів державної влади у сфері місцевого самоврядування

2. Державна влада та актуальні проблеми становлення муніципальної влади в Україні

3. Поняття територіальної громади

4. Види територіальних громад

5. Функції і повноваження територіальних громад

6. Форми діяльності територіальних громад

Література

1. Конституція України від 28.06.1996 № 254К/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст.141.

2. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21.05.1997, № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

3. Про службу в органах місцевого самоврядування : Закон України від 07.06.2001р., № 2493-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 33. – Ст. 175.

4. Про органи самоорганізації населення : Закон України від 11.07.2001р., № 2625-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 48. – Ст. 254.

5. Про статус депутатів місцевих рад : Закон України від 11.07.2002р., № 93-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 40. – Ст. 290.

6. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів : Закон України від 06.04.2004р., № 1667-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 30-31. – Ст. 382

7. Про місцеві державні адміністрації : Закон України від 09.04.1999 р., № 586-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20-21. – Ст. 190

8. Про національну раду з питань взаємодії органів державної влади з органами місцевого самоврядування : Указ Президента України від 21.02.2008р., № 149/2008 // Офіційний вісник Президента. – 2008. – № 6. – Ст. 292

9. Про столицю України – місто-герой Київ : Закон України від 15.01.1999р., № 401-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 11. – Ст. 79.

10. Европейская хартия местного самоуправления // Народный депутат. – 1993. – № 11. – С. 57-59.

11. Всесвітня Декларація місцевого самоврядування // Місцеве та реґіональне самоврядування в Україні. – Випуск 1-2 (6-7). – К., 1994. – С. 65-66.

12. Про розмежування земель державної та комунальної власності : Закон України від 05.02.2004р., № 1457-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – №35. – Ст.411

13. Про затвердження Положення про державну реєстрацію статутів територіальних громад : Постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998р. № 1150 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 30. – Ст. 66,

14. Про ратифікацію Європейської Хартії місцевого самоврядування : Закон України від // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 38. – С. 249.

15. Кравченко В.В. Муніципальне право України : навч. посібн. / В.В.Кравченко, М.В. Пітцик. – К. : Атіка, 2003. – 672 с.

16. Муніципальне право України : підручник / [В.Ф.Погорілко, О.Ф.Фрицький, М.О.Баймуратов та ін.]; за ред. В.Ф.Погорілка, О.Ф.Фрицького. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 352с.

17. Пухтинський Н., Актуальні проблеми імплементації Європейської Хартії місцевого самоврядування та реформування місцевого самоврядування в Україні / Н.Пухтинський, В.Толкованов // (Європейська Хартія місцевого самоврядування та розвиток місцевої і реґіональної демократії в Україні : наук.-практ. посібн.) / [упоряд. О.В. Бейко, А.Г. Гук, В.М. Князєв] / за ред. М.О. Пухтинського, В.В. Толкованова. – К. : "Крамар", 2003. – С. 148-159.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 120; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.201.68.86 (0.017 с.)