З дисципліни «Муніципальне право» 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

З дисципліни «Муніципальне право» 

1. Поняття, предмет та методи галузі муніципального права.

2. Місце муніципальне право в системі права України.

3. Муніципально-правові норми та інститути.

4. Поняття та види джерел муніципального права України. Спеціальні джерела муніципального права.

5. Поняття, предмет та методологія науки муніципального права.

6. Система та функції науки муніципального права.

7. Теорія природних прав вільної громади.

8. Господарська (громадсько-господарська) теорія місцевого самоврядування.

9. Громадська (громадівська) теорія місцевого самоврядування.

10. Державна (державницька) теорія місцевого самоврядування.

11. Соціологічні концепції місцевого самоврядування.

12. Теорія дуалізму муніципального управління.

13. Представницькі та виконавчі органи місцевого самоврядування в Київській Русі та за часів Великого Князівства Литовського.

14. Становлення та розвиток Магдебурзького права на українських землях. Структура органів місцевого самоврядування за поширення Магдебурзького права.

15. Місцеве самоврядування на українських землях у складі Російської та Австрійської імперій (18 - початок 20 сторіччя).

16. Представницькі та виконавчі органи місцевого самоврядування за часів УНР.

17. Організація місцевого управління в УРСР. Особливості „радянської системи” організації влади на місцях.


18. Становлення інституту місцевого самоврядування в новітній історії України.

19. Комунальна власність та її правовий режим.Матеріальна основа місцевого самоврядування.

20. Фінансова основа місцевого самоврядування. Місцеві бюджети та інші кошти місцевого самоврядування.

21. Соціальна основа місцевого самоврядування.

22. Територіальна основа місцевого самоврядування та проблеми інформування.

23. Соціально-політична природа місцевого самоврядування.

24. Концепція місцевого самоврядування в Європейській хартії місцевого самоврядування.

25. Конституційні засади взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування.

26. Територіальна громада - основний елемент системи місцевого самоврядування.

27. Форми прямої демократії в місцевому самоврядуванні.

28. Поняття та види органів місцевого самоврядування.

29. Представницькі органи місцевого самоврядування.

30. Склад, порядок формування та форми роботи місцевих рад. Обласні та районні ради: особливості формування та функції.

31. Сільський, селищний, міський голова: порядок обрання, місце та роль у системі місцевого самоврядування.

32. Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад. Статус депутата місцевої ради.


33.Служба в органах місцевого самоврядування - самостійна форма публічної служби. Статус службовців органів місцевого самоврядування.

34. Місце та роль органів самоорганізації населення в системі місцевого самоврядування.

35. Асоціації та інші добровільні об’єднання органів місцевого самоврядування.

36. Предмети відання та повноваження місцевого самоврядування. Повноваження територіальної громади.

37. Повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

38. Повноваження в галузі планування та в бюджетно-фінансовій сфері, затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування.

39. Повноваження органів місцевого самоврядування у галузі земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища; у сфері соціального захисту населення; по забезпеченню законності, правопорядку, охороні прав, свобод і законних інтересів громадян.

40. Повноваження органів місцевого самоврядування у галузі зовнішньоекономічної діяльності.

41. Поняття та система гарантій місцевого самоврядування.

42. 3агальні та спеціальні (правові) гарантії місцевого самоврядування. Заборона обмежувати права місцевого самоврядування.

43. Судовий захист прав та інтересів місцевого самоврядування.

44. 3ахист прав місцевого самоврядування в Конституційному Суді України.

45. Поняття та види відповідальності у муніципальному праві.

46. Підстави відповідальності та форми відповідальності у муніципальному праві.

47. Особливості відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

48. Види муніципальних систем у зарубіжних країнах.

 

7. Завдання для самостійної роботи

Тема №1

1.Вплив магдебурзького права на розвиток населених пунктів України.

2. Загальна характеристика джерел муніципального права.

3. Особливості муніципально-правових відносин.

Тема №2

1. Місцеве самоврядування і місцева влада.

2. Загальна характеристика принципів місцевого самоврядування.

3. Територіальна автономія в місцевому самоврядуванні.

Тема №3

1. Територіальна громада у політичній системі місцевого самоврядування.

2. Місцеве самоврядування і виконавча вертикаль.

Тема №4

1. Актуальні проблеми становлення муніципальної влади в

Україні.

2. Взаємовідносини органів державної влади з органами місцевого самоврядування.

Тема №5

1. Скласти 10 тестів до теми.

Тема №6

1. Скласти 10 тестів до теми.

Тема №7

1. Особливості конституційно-правового статусу сільських, селищних, міських голів, голів районної, обласної, районної в місті ради.

Тема №8

1. Правова основа діяльності органів самоорганізації населення.

Тема №9

1.Загальна характеристика європейських стандартів місцевого самоврядування

 

 

8. Методичні рекомендації

 

Методичні рекомендації до проведення семінарських занять для студентів денної форми навчання.

Семінарське заняття є однією із найважливіших форм навчально-виховної роботи, на яких студенти вчаться логічно мислити, аналізувати явища і узагальнювати факти. Підготовка до семінарських занять спонукають самостійно працювати над літературою, формувати своє відношення до предмета вивчення і свідомо відстоювати свою думку.

Їх призначення – поглиблене опрацювання теоретичного матеріалу предмета шляхом регулярної і планомірної роботи студентів протягом всього вивчення даного курсу. Для цього на семінарських заняттях студенти виступають з усним і письмовим викладом учбового матеріалу на певну, задану тему.

Семінарські заняття вимагають продуманої організації і ретельної підготовки до їх проведення. Підготовка семінарів складається з:

Визначення форми проведення заняття:

вільної форми у вигляді бесіди або виступів студентів, без попереднього розподілу тематики;

реферативної форми, при якій заздалегідь з числа студентів призначаються доповідачі і співдоповідачі, представляючи на обговорення свої реферати;

змішаної форми, що поєднує обговорення доповідей і вільний виступ.

Чіткого планування роботи семінару – його тематики, змісту, методу проведення, враховуючи, що необхідно оцінити роботу кожного студента.

Підготовки питань. Питання повинні не стільки контролювати знання студентів, скільки активізувати їх думку, давати напрям дискусії.

Організації виступів студентів.

При підготовці до семінарських занять рекомендується: ретельно зважити зміст чергової теми занять; підібрати необхідну літературу; розробити план проведення семінару, що включає послідовний виклад в тезовій формі основних положень теми; скласти основні, додаткові і допоміжні питання для студентів; підготувати приклади зв’язку предмета вивчення з практикою, з життям; розподілити студентів по прізвищах з вказівкою міри їх участі в семінарі; розподілити всі елементи заняття за часом.

Активна форма проведення семінару має велике навчально- виховне значення. Підготовка доповідей, рефератів, розв’язування задач, проведення контрольних робіт, заслуховування виступів, участь у дискусіях створюють обстановку, в якій студенту необхідно викладати свої думки чітко, ясно, логічно зв’язано, обґрунтовано, грамотно, оперуючи юридичною термінологією. У ході дискусії студенти вчаться слухати виступи своїх товаришів, порівнюючи з ними свій виступ, доповнювати свої знання, виправляти їх недоліки і відстоювати в спорах свої погляди.

Істотне значення має вступне слово викладача, його педагогічно виправданий вплив на виступи студентів, постановка питань, коректування відповідей, відповіді на питання студентів і підведення підсумків семінару, а також проведення консультацій, на яких вказуються шляхи підготовки до семінару, рекомендуються способи вивчення першоджерел, періодичної літератури, проведення творчого конспектування, розробки рефератів і т.д.

У процесі занять потрібно активізувати слабших і пасивних студентів шляхом звернення до них з питанням і оцінки їх виступів, а також викликати студентів, що відволікаються від участі в семінарі.

У заключному слові необхідно підвести підсумки семінарського заняття і оцінити виступи на ньому. При оцінці виступів студентів слід виходити з їх індивідуальних особливостей, звертати увагу на успіх або недоробку при підготовці матеріалу, рекомендувати питання, на які треба звернути увагу. На закінчення потрібно дати оцінку дискусії у час заняття і підвести підсумки спорам, що виникали.

Підсумки кожного семінару необхідно фіксувати в журналі обліку, відмічаючи відвідуваність заняття, рівень знань студентів і міру їх активності. Крім того, там відмічається кожна тема семінару з короткою характеристикою її проведення і отриманих результатів.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 129; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.49.228 (0.01 с.)